CARAVANTREKKER VAN 7 JAfll TWIJFEL wisse niEUW TOTAIF AUTOMATISERING MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF r ;oed sp< 7.00% (J^shot) GOLF 1 DE STEM VAN ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 7ATERPAG 19 OKTOBER TE KOOP SAS VAN GENT, Westkade 62 WOONHUIS/WINKELPAND SAS VAN GENT, Schulpenpad 41 HOEKWONING MET ERF EN TUIN Inlichtingen bij Westkade 58 Sas van Gent Tel. 01158-2240 Johan de Block Assurantiekantoor I Philippine 01159-1327 OPBRENGSTEIGENDOM LAMBRECHTSHOEKEMI DRINGEND MOOIE VRIJSTAANDE WONING MET TUIN DERNLINE {KINDT BIESBR0ECK i ONROEREND GOED IJI.V. TE KOOP: HULST VIERAMBACHTENSTRAAT 32 Tussenwoning met berging, erf en tuin, vrij van huur te aanvaarden. Woonka mer 5,95 x 3,40 mtr. Uitgebouwde keu ken van 7.20 x 3.40 mtr. 3 slaapkamers, douche met zitbad en vliering. Berging 3x3 mtr. Interessante aanvaarden. prijs, op korte teirmijn OPENBARE VERKOPING VAN EEN WONING SCHUREN EN VARKENSSTALLEN TE PHILIPPINE (ZANDSTRAAT) EN LANDBOUWINVENTARIS Mr. A. VAN STEE Mr. J. EVERAERT a. DE WONING b. DE SCHUREN. HANGAR DE COMBINATIE VAN A EN B; D. DE LANDBOUWINVENTARIS. TE KOOP HULST pakhuis met erf groot 9 are 5 ca Absdaalseweg 2, Hulst. Vrij te aanvaarden. Prijs n.o.t.k. INL. GENTSEPOORT 3 TE HULST TEL. 01140-13105. DUBBELGLAS VOORZETRAMEN GLASZETTERSBEDRIJF TE KOOP AANGEBODEN: Bouwgrond op zeer goede lokatie Rijksweg Tilburg-'s-Hertogeribosch ter hoogte van gemeente Oister- wijk-Haaren. Vergunning aanwezig. Ideaal geschikt voor pluimvee houder en/of paardenliefheb ber, 1 VS- ha. Br.o.nr. 10.0056. VOLV1 [hilversum/zeist - Linklijke Nederlandse jbalbond en de Nederlai roep Stichting mogen d afgesproken hebben, da voetbalflitsen en zeil streekse eredivisie-wt op het tv-scherm zullen Len, of het tweede dee [overeenkomst ge{ [wordt, is zéér de vraag. ^lAdverteren doet stof opwaaien, antiquair. 99 HUIS Notaris Alfons Boone, Bouwplan voor de bouw van een carport op het per ceel Fred. Hendriklaan 14 te Hulst v.r.v. de heer E.C.C. de Waal. wonende aldaar. KANDIDATEN VOOR HET BESTUUR Hel Bureau van de Stichting bevordert en onder steunt overlegsituaties zowel tussen particulier ini tiatief onderling als tussen het particulier initiatief en de overheid. AANMELDING Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het secretariaat van de Stichting, Steenstraat 23a, 4561 AR Huist (01140-13586), Zuid West (Nederland PART-TIME BUSCHAUFFEURS M/V standplaats Axel. CAPPENDIJK AUTO'S TERNEUZEN Gantwar wereldkai Mr. F.J. Haarmanweg 49 telefoon 01150-97455 ZuidWest b.v. immar «ONTPELLIER (ANP) - Naarmati Montpellier vordert, groeit de voir Iterdamse schaakgrootmeester ble Weliswaar op remise steken tegen foor vallen er allemaal uitgezet Terste oppervlakkige analyse. [HÓ] PANDBRIEVEN verzekeringen financieringen pensioenen st. pieterstraat 1 4331 et middelburg telefoon (01180) 1 62 56* SLUIS VOOR jax en Feyenoord n Continental Cup Indeling: begane grond: winkelruimte, achterkamer, keuken en w c. Boven: slaapkamer en badkamer. Het pand heeft een grote kelder, alsmede een grote schuur en erf. Grondopp. 340 m2. Na afspraak te bezichtigen en leeg te aanvaarden. Indeling: woonkamer, gang, keuken en wc./douche, 1e verdieping: 3 slaapkamers en vliering. Na afspraak is de woning te bezichtigen. KUNSTSTOFRAMEN ALUMINIUMRAMEN ROLLUIKEN/ZONWERING |Rozemarijnstraat 18 KWALITEIT. GARANTIE, SERVICE Wordt eigenaar van een in ds AGRO-saktor voor slechts 650.000 Fr. Verhuurd op lange termijn. Geen onderhoud, of andere kosten. Potentiële opbrengst p/j tot 125.000 Fr en meer. Voor méér info: Stuur uw naamkaartje aan Zakenkantoor Lambrechtshoekelaan 167 2060 Merksem (Antwerpen) Tel. 09/32/3/645.18.81' te koop gevraagd in HULST Brieven onder no. 18454. L_ a OVERDAMSTRAAT 16B HULST 01140-147917 en NOTARISSEN te TERNEUZEN Herengracht 10 zijn voornemens om donderdag 24 oktober 1985 des namiddags om 15.00 uur in Restaurant „De Zwaan" te Philippine, Havenstraat 2, over te gaan tot de openbare verkoop krachtens artikel 1223 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van: met verder aanbehoren, erf en tuin te Sas van Gent aan de Zandstraat 82, kadastraal bekend als gemeente Sas van Gent, sectie I nummer 583, groot 7 are 75 centiare; en verdere opstallen, gelegen te Sas van Gent, sectie I nummer 584, groot 72 are 35 centiare; De interimwetbeperking varkens- en pluimvee houderijen is niet van toepassing ten aanzien van de te verkopen percelen. Zakelijke lasten zijn voor rekening van de koper(s) vanaf de dag van veiling. Bezichtiging in overleg met de huidige bewoner (tel. 01159-1359). De inventarisstaat wordt op aanvraag toegezon den. Betaling der onkosten (veilingtarief) binnen 8 da gen na toewijzing. Betaling der kooppeningen binnen 30 dagen na toe wijzing. Eventuele ontruiming kan bewerkstelligd worden krachtens de grosse der akte van veiling (kosten koper). Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde notarissen, tel. 01150-17977, toestel 17. Oproep erfgenamen en schuldeisers. Terzake van de onbe heerde nalatenschap van de Heer Pieter Ja cobus Kneut, laatst ge woond hebbende te Re- tranchement, Noord straat 35, geboren op 7 januari 1906, overleden te Oostburg op 1 juli 1981, worden bij deze verzocht degenen, die menen gerechtigd te zijn tot gemelde nala tenschap en degenen die menen een vordering te hebben op die nalaten schap zich te melden bij na te noemen curator. Op donderdag 28 no vember 1985 des voor middags om 11.00 uur zal ten kantore van de curator rekening en verantwoording van het gevoerde beheer wor den gedaan. Mr. E.O.A. Verhaegen, notaris, kantooradres: Handboogstraat 4 4515 CW IJzendijke (tel. 01176-1558). concurrerende prijs 10 jeer girsotls Axelsestraat 176TernouzanTal. 01150-13503/12829 GLASSCHADE TE HERSTELLEN? WISSE BELLEN! De woningen bestaan uit een ruime woo nkamer, drie slaapkamers, een moderne keuken en een douche. De.' kale huurprijs bedraagt 656,36 per maand. Ves rdere informatie wordt u graag verstrekt door de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen 21 eeland aan de Koudekerkseweg 143 in Middelburg, Postbus 100, 4330 AC. Telefoon (01180) 14658, toestel 146. - 1W h DE VOLVO 360 heeft met ruim verschil de titel „caravantrekker van het jaar" gekrem] Deze competitie, georganiseerd door „The Caravan Club" in Engeland, bestaat uit een aani zware testen. De Volvo eindigde met 35 punten op een riante eerste plaats, gevolgd doorï Vauxhall Astra met 24 punten. Zonder te overdrijven was de jury zeer lovend: „De nieuwe krachtige motor van de 360 heeft, door de lage wrijving, een indrukwekkem kracht en een gigantisch koppel. Daardoor trekt de Volvo met gemak de testcaravan in i vijfde versnelling bij een snelheid van 80 kilometer per uur". Een beter juryrapport ki wij ons echt niet voorstellen. Door Chris van Nijnatter Inlichtingen De Stem, 07b-236911 OPENBARE VERKOPING VAN te Meerle, Chaamseweg 1 te Turnhout, Park), aan 122, zal publiek verkopen met winst van 1 «tb inzetpremie. Een huis te Meerle, Chaamseweg 1, gekadas- treer d sectie E deel van nr. 103/R, groot 432 m2. Indeking: onderaards: kelderruimte. Gelijk vloer-is: hall, living, keuken, bergplaats, badka mer, W.C., veranda, 2 slaapkamers, grote tuin. Voor-zien van: waterleiding - elektriciteit - t.v.- distr-.ibutie (mazoutketel 10001). Bezi c:htigen: dinsdag tussen 10 u. en 12 u. Zater dag tussen 10 u. en 12 u. Aan vaarding volgens de wet. Voorlopige toewijs: dinsdag 15 oktober 1985. Defii nitieve toewijs: dinsdag 29 oktober 1985, tel kens: om 17 u. in café „De Volksvriend", Kerk straat 25, te Meerle. Kopers gelieven beiden aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje en eventueel huw- kori trakt. Naelere inlichtingen ter studie v. notaris A. Boo ne (tel. 014/416931). hukt Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan „Nieuw Hulst" met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning en artikel 50. lid 8, van de Woningwet vergunning te ver lenen voor de bouw van een carport aan de Fred. Hendriklaan 14 te Hulst, op het perceel kadastraal bekend Hulst, sectie B, nr. 1695 De carport wordt gebouwd op een perceel met de bestemming „erf". Het bouwplan is hiermee in strijd, aangezien de maxi maal toelaatbare erfbebouwing wordt overschreden. Het bouwplan ligt met ingang van 21 oktober 1985 gedurende veertien dagen op de afdeling algemene zaken van de gemeen tesecretarie voor een ieder ter inzage. Een ieder die bezwaren heeft tegen het bouwplan kan deze ge durende voornoemde termijn schriftelijk indienen bij burge meester en wethouders. Hulst, 19 oktober 1985. De burgemeester, mr. F.A.W. Jacobs. De secretaris, J.F. van Denderen. stichting ïgemeenschapswerk hulst orgaan voor samenlevingsopbouw Wegens periodiek aftreden van bestuursleden ko men er een paar bestuursfuncties bij de Stichting Gemeenschapswerk vacant. Daarom vragen wij langs deze weg: Nieuwe initiatieven van maatschappelijk belang kun nen worden ondersteund. Het bureau adviseert het particulier initiatief en de overheid over het brede welzijnsterrein en organiseert de inspraak in ver band met projekten op het gebied van ruimtelijke or dening en stadsvernieuwing. Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en een gebleken brede maatschappelijke belangstelling. Bestuursle den worden benoemd voor een periode van vier ja ren waarna herbenoeming mogelijk is. Bestuursle den worden niet bezoldigd. Met alle adspirantkandidaten zal nader contact wor den opgenomen. Uiterlijke datum van kandidaatstel ling: 29 oktober '85. j. van Eekelen voorzitter. heeft werk voor Het werk bestaat uit het verrichten van chauffeurs- diensten, met name tijdens de spitsuren 's morgens en 's middags, op de lijndiensten van het streekver voer (gemiddeld 25 uur per week). De part-time chauffeurs kunnen in principe t.z.t. doorgroeien naar een full-time functie. Minimum leeftijd: 21 jaar (maximum: 49 jaar). Het bezit van het groot- of busrijbewijs is vereist. De CAO-Autobusdienstondernemingen is van toe passing. Tevens ontvangt u vrij vervoer op de streekvervoer- lijnen. INTERESSE?? Bel dan onze personeelsdienst (tijdens kantooruren): Tel. 01110-3751 toestel 17. N.V. Streekvervoer Zuld-West-Nederland Postbus 6003, 4300 LA Zierikzee. |(ANP) - Voor de vierde keer tl Ide wereldtitel veroverd. Na bi I gen tiende partij van de dai IClerc vrijdagmiddag in Kaat "der remise aan. Tegelijk kon hij hem felici- Iteren met de prolongatie van 1de titel, omdat Gantwarg door Jde puntendeling op een voor sprong van 20-18 kwam. Rob Clerc heeft tot het laat- fete moment geprobeerd de kaak nog in zijn voordeel te jdoen keren. In het voorlaatste Huel speelde de Nederlandse pitdager een scherpe opening, maar de wereldkampioen uit pe Sovjet-Unie hield de zaak i overzichtelijk mogelijk en kwam nimmer in de proble men. Gantwarg was bijzonder ■lij met het resultaat, omdat ■et de eerste keer is in zijn loopbaan, dat hij in Nederland le wereldtitel veroverde. „Ik ■eb bijzonder veel ervaring ppgedaan in mijn eerdere matches tegen Harm Wiersma |endaarom mijn taktiek gewij- igd." Wel had hij zich verbaasd fcver de taktiek van Rob Clerc. Lik had me op zijn speelwijze voorbereid en kreeg een kopie Van mijn eigen stijl tegenover jne. Dat was natuurlijk mede leïnvloed door Van der Wal, Jlie als secondant van Clerc Iptrad. Maar voor mij was dat Vel prettig, want ik wist hoe ik Ik mt Cl d; je mf st: on ik] tul ge] en nel Hel tief is: 1. 20-1 39 13: 32- 19- 46-' 17- 21. 19! 26. 39x 26, 33- ü:j 22>j 51. Re BEETHOVENHOF 7 4536 AE TERNEUZEN TEL. 01150-14445 OFFICIEEL HONEYWELL-BULL DEALER HOGE RENT Veel mensen nemen genoegen met 'n veel te lage rente op hun spaargeld. Als officieel spaaragentschap van de Westland/Utrecht Hypotheekbank geven wij onze cliënten regelmatig adviezen die het rendement met wel 50% doen stijgen. v i j o ntjK. ui dvuniuicn. Ook u adviseren wij graag ovt iq Voelde zich wat grieperig de WUH waardestukken en belegging* vormen: - het handige 2- of 5-jarige pandbr» biljet - de pand- of spaarpandbrieven tussen tijds verhandelbaar op de effectenbei" - de beleggingsrekening van 2 tot 10 jaar met vaste rente - de beleggingsrekening met variabe rente. Ons advies zal u zeker aan heti( kenen zetten. t streefde niet naar compli- aties, Pas in het eindspel 'eru hij ineens actief en nog imelijk gevaarlijk ook. Tim- nan verdedigde zich door op i koningsvleugel in de aan- te gaan. Op de 41ste zet as de remise een feit. ïmfgei> zesde ronde: Portisch hZRibli <Hon) 0-1 (19 zetten); imnian (Ned) - Kortsjnoj (Zwi) 14- «ganjan (Sov) - Spasski (Fra) De spaaraktiviteiten van het WUH-kantoor Middelburg zijn verplaatst en per heden verkrijgbaar bij: Rentewijzigingen voorbehouden assurantiekantoor Walcheren b.v. Timman bestond het in een Snschijnlijk rustige Caro- :nn (invloed van Kortsjnoj's :ondant Speelman?) na de jige rochade de a-pion een 'e>ne tien zetten ongedekt te ten. Had Kortsjnoj op één 'an die gelegenheden zijn nor- lale eetlust getoond, het zou aarschijnlijk slecht met hem in afgelopen. Maar de vroegere uitdager geen trek in avonturen. Van onze sportredactie ^sterdam - Ais de uefa de KNVB akkoord gaan, ^Pelen Ajax en Feyenoord Pnncipe mee in het toernooi de Continental Cup dat op ja„°Vember van start moet al,'be"ee3f0t.aPril H' Ud-c-a'Ve de Nederlandse in opa Cup-winnaars 'herder uitgenodigd HSV Dinamo Zagreb, AS Fiorentina, Valencia en Zr, rag0Za' °hder uitzondering clubs let (meer) in de Europa a d t en en hun inkomsten 11 toernooi willen verho- i?hrhaJve de Europese voet- de h zu"en °°k de natio- (v,t, nden hun toestemming let Verienen- Gebeurt dat an gaat het toernooi niet 'ack. Afgelopen woensdag nu organisatie-comité nnen in Rome naar bui- afg, so3 Seil Spf (141 iovf

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 10