U3X00U 3SlNV8VUgiS3M N33 NVA 80VS UdJQjU Ud fJBlf UI ISdjfJB UQd6 uaq m, :iBSJdp yfoep ONlKilffi icnyi a\vi[idpuv sudisuiui UW U3 UdCldB ISdOUL \dcibq do jlvvC Buoa a did^ud uva dpivvcn d 6L61 u\ BjLnqudpjiVV di^sdcnyi-uoiiuvD ap ju, dp jlvvvul 'jlda/dydol iiuui) uva \dpuvai ud 3/aq 3q \s3jlwjfd, Jiooy ivv\ dp si Bu.nqudpj'VV %33z duldm 3^-j III ufiay tuauiAi jooq ((id->[Ci\idom spdd^s ipjLOcn jan" i^dvq-dULOd dpddcruf. uCiz uw Bizdq 'isdi^iv siuvqviqisdjh udd 13W ydidsdB U33 -sCim dp ydvp %6dz \(UdBvjcpdB jlvvu yoo ydiiqnd %di[ iooa dC dC IdOVUL xwp UdlZ dC ui JL31S Udd qooi ud\\icn dz aooa Udp\n6 gz uCiui j,vvp yp \vv%dq :udsudux dp udBBdz uvq -udtuo^uw pudd d->tCi\d\ udd }diu %diu iJidduoo udd Ciq %uny[ dp" pddp[dq diidn\d dpoi %dui duisnoui\\ d\dqvwojuiod ud3 Odl udd jbdidiuoiw diip dypd winjLqida ao^oiu xd%\\ JCia 3Q udBdcn dqosiBidg dp xdao ipCi\6 Idioxadiio dBuv\ xdiduxfCia minx d^j sqsjBBg is aqfll3S i ap ui uaSueq aj do jpjOM uauiaujooA jba auajstuiui jaq E 3p jbbS jg uapnoq 3 USE qaiz st UEjd ijuaauiaS jaq jep Suniaqajjapuo ap :uCiz puBjaaz paq j i3 ;aq jaiu ;aq pz qjznui sib jadsuaq uajuiaS jaqua si ua sq jajqaa jjaaq A\ j gjnquapjBV J3H paods IB siboz 'Subi j BSSEd uag '.ppjsag j quapjBy ajuaauiaS j iizaq a; qaqqnd jaq 3o iBBUianB uajBjd j (3JB jaq 'uajjuqas SBdojd 'sajnqaojq j apuojBBp 'uoiiijbo j uajBj apausuiz ap j BjpaaAo ap uj ftq j ijooa ajjaunj-juaui j aog ap Jajajd fig qas uaa uba aqejds j uailb up jbuba j n uaa uba uauiaou j quapjsv Sbut uap j iq aqDsqoquiXs jaq j j aq fuSuBpq u,oz j 3B-sjqaEjpjaAO ap j aSjnq ua jaog ap j jaui £g do qsjodaS ea -loop jap jnnjs j nquapjBV J3M sib I aajjp si saug aa j paSdo EuiuiiaqnyA j uap jaq jooa sjBBjd j i;aq paiqaSpuojg pq jooa jaam 3oi t6I jjeeui uiSaq bu j q jbbm 'apag djop ireq ;aq aip jspoz j nuaS ap ubb neap i aa uba uiaaiqojd Suissoido uaa qoo paiqa3 jBEqquap j uuBjd aiaui3iJO ie q pjaqpuaqaq puBi j aa 'sinqja3[ap uba i jaau SjnquapjBV I ui jaog aa juioq j ;aq si siappiuiui j neepeo j| jaiu jajqaa uauioq e om ufjz ui uajqajj j iSog '.puBgapag ui j bu ajsjoojS jaq, sib j jog ap Jajaid suaS j jaoui uajnqiJjje aJ uaa ua uajEjdquap j :mj jaui uauiBS j BUiuiiaqnAV j qaaq ap jSeejp qoiq e aqqaq sjajjojqos[s j a qBBz ap jooa qaiz E ap ua uaqfqajsaaS e uba uassiuaqaaq e uftz uaqqojq Qf ap E ip uba isSuajqdo ap E ai uoq JBp) uoiiijbo e :e3 jaaqaq ;aq jaog j eqasjajjizjooA jap j juauinuoM ibruoij j ap jpjom 9961 ui j a ap ui uaoisuad uaa e OOO'OI uBp jaaui j iaq iqo[ qooj, juaui E iqaijqod ap aojJBBp e ;saz uajBf ap ubb e pnoAuaa uaao uad e SuEisuaAai uaa ubb e jo sjajjojqoBis az e pfujs si6I loj 6161 M ap Japuo pfu aip ajaid 'soijooppjaav iajIBjinui aspuEijap j 3 ap aapuo ua^aiz j IIEAUI 'uapop OOO'Q^ j pa3eu luauinu j bui ';uauinj;sui^aiz j iu si uopijbd 1bq uap j uaa :apjBBA\ aie;ox j uba aausaoop uaa j ua^^oin uazuojq Qf j uaa jbbui 'al^apads j pz ;aq jbbuioz ^ai^ j ;ip uba ;azui aa I *PJ91A iaq a; ua^uojj j 3faaiq 'uaipioj; j uadiuBpjinj^j ap j aaAvx 'uiBudo i fiq uaoj 88 j j qoo uauuoAV ui ap ua uu^paS ajpqsuaj fiq p«q j ojj -Sruaj jqooA j cpq 3i-?Bp Joop j io ap 'Sou jaq j top jaiu jbbui ap j jin sauj apjBBf i •jq.tBpaSjin pcq i uba jaajaqaoq iaSjnq jsp afjau f^noj uaa %nz jg j IM OJ -tooa S86MIUdV9 0VaU3l^Z „japuiui qoo uaajaui jaq pjaM uaox J93UI jaiu qoo sup qi paap jBa uajjaz wo jsuea aiauajBui ui jaq uio uaq *injqa8 iqooui jam auisijmds qi jEp aZ jajsaauijaai uhui jeejm jiq do Jiq |00 qi apjooas uaoj ua uajOA aj uba j[„[B iaq jsua qi jara jo uapjOAV noz ui) uaa sjai jo uaqadsjooA aj uio jsp qi sflioiqaS ajqjaAV suoijonpojd-Hf fiq a u»l" 'sf!N aa JiajjaA '„auisqiJids J86aop qi" -suaqaj aqosiSBUj ua smjq jsa doJBBp jaui pBEjais uapnoS uaa sfiN 3P tSsBjp s[Bq ufiz uio ■„iJIOOU j33[ qi jbbui 'uaqBz apuaniqas '.jsa JoaoA qi qaH" :«ep jqosg '..paoS 'apjiazjaq sapajd jam p« ji jsH mo-TnO 'laqBi uaSra uaa jaui jb ;,3o jeep uaqjaM om 'Aa safpail-sfiM sp qoBf IB qi qaq JBEp ug uftz qCq .squBqjB puBijapajg uba uaftddBqas •IBEiuuajEid aqasiSiag ap jsp jqfqq jsg uailBAaS jajoq ap m snau ap jaui Jsra stA uftz aauiJBsp jebjh uaqrajaq iisuunq aj Jajaq jqJBUi aqosiSjag ap U03M uapap JBa ofoji jaaq aia jqo?j -s8do 'A3 aqasrëiag uaa 'VHAd uaa spwD Xjjbh jaui uauiBS qaq qi" „jm U3A3 uoo/AaS usp ja jjoui )3h 'sub[ Jioou jjnnp jBp jbbui ijapiOM. pBBMq quqj qoo UBq qi Jaui •ew oip do aui jm qi -uapjooM ufiui jsao pqqsq qi 'jara ajraj m jajjojs qi snaAjau ajnjbu uba uaq qi jbbui usj3jjojs uba jsbi aiaqua uaaS qi qaq jbbjd af jaui Spsrij oz qi sjb 'qfra" MnoJA ufiui qoo 'uaAai qfinaoui uaa jsaijJB uaa uba mooja uaa jjaaq qaox anoij uaq qi 'jjaajq ajqoa uaa uaq j! iBBpq uajsqaj ufiui m uauuaqjaq !(}iz uouunq 'ftui ui sjai jBEqqfnq uaiz jiq uaAinojA Jin siaapuajojé qaqq nd ufiui jBBjsaq qoox jqaqsjEBq fiq «9)3 jin MnojA ufiui jaui suaa jroou qi jaoq uaa qi uaq jjajjaq JBp ism isnoijuBuioj uaaS uaq qi 'uaam" jaog '„lads uaa .no uajads uaop jsp aip uasuaui ap iv aspdsaaui iads JBp jaoui ap 'piaqa3 jtpiom 'jjooos sjiq af siv 'fiq jaaui isra qfquaSia ja jjooq af 'jaizuBB joa jooa jaaui jani nof SuiAaSuio af jo jau si UBp 'jqBBUi sjara af JBp jqaq pfu «83 af siv uaqrajaq jbm jaam spaajs uio sijiquiB ap qaq qj ua3uip amnaiu p jbbui 'uaiads .ubuj jood b seat cdBd, jaaq ajsiaaAoz ap jooa jsaq jiaa II uadoijoop spaajs Sou «Casjar jooa B8uiqaoq ap jEpuio uoombS si jag psqiapfi jaui uaqBui aj sjaiu jjaaq l-auioo uaa ubb qjaai ua jqbbui qaq jBBjd uaa jaaA\ qi jsa" •„ubb3 aj Sruaj uio jBEpuasoog ui uaq fiq jaq ubb uapuBBUi JBBd uaa jaa/a jE uaq qi uapjBE jaiu jaiq usq qi uaSaj jaaM spaajs af uioq uaSutp jjoos JBa •jBBf jiBq uaa jjnnp aip \pfqjaojd, ufiui ui Sou jez qi JBBpj psq JBBld -jauiumu aspuBijapag uaa Sou ojnE ufjui ua sbaa auajazaSuj qosiSpg uaa qi JEpuio 'SEisaq ui uaSem ufiui uibu auBnop ap jo uapuEEui jBBd uaaS Sou jaih sba\ 5ix *uba s^aiu moa deus jaiu jaiq qi dBus uajjaz aa qfiM ajaq ap uba ajsSuof ap uaq qj Sijsn'j aj fiui jooa jaq si apiaqjuqBg ui smq ufiui fig juEjriBjsaj-ajEo-uajsaijjB uag ■uaumSaq qeezsaajoq azap sjjaao «Cjjbh jam uauiBS qaojqBjs ur uoq qr aiSiag u; UBp jaiadaos puBijapag ui az uftz jjajjaq JBp jbm. 'si jaqfqaqqajj -ubb iBEOSij jaq jBp uio uauoAv ubbS aiSiag ui jaju uaq qi uajaSjaA aj oz ua uaftaqjooA jaui uapagaA jaq uio uaq -qojjjaA aiSiag jebu £861 uj uaq qi" 9!B|0g '„sjiq jaaAV qoo uaqsui aip 'paoS jbbS jsp 'bi[b;sjiim ua quBjg jaui Sizaq jaaM JBBf ajsjBBi jaq uaq qj" .uapajAax „jaAftjqos ua jaoripojd jaaui jbbui 'uajaju ua jJBq uj jsajjjE uaaS uaq qi Jooq 'aop jsaq ajsjajm uftui ja/A 'bjs uaquE[d ap do qi sje qj jaMaoq 'uBUiauqnq ajqoa uaaS uaq qj ueSSn uajBi UBp qi jaoui uaSujp ajsqnaijai -ib aa uaAfuqos jaiu uaqaM aaAAj 'uaj -aanpojd jaiu uaqaM aaAvj qi usq 'bS aaujaoj do qi siv UBBquaAau uaa qfn -uaSja fiui jooa si uftz-jsaijJB jag" 'sflN aa jJajseqjaA '„uiBajp-qaoiqjseg ap sib sjaioz Sou qoo jBBjsaq ja jbbui 'uiBaja UBouauiv oqj jsao iaM uaq -ajds az :aftjBSing 'uaiog Bdojng -jsoo ui suapajjdo ufiz jaAO JiajjaA '„ubb jaiu piajaAV ajojS ap jbeu dBjs u.oz qi jjnp 'iBBpuiAOjd uaa pm jqoa qi uaq jjajjaq jEp jbai uaAaSdo Bdojng uj sapB 'uauo/a ubbS sbjbjs ap ui jbbC uaa jsaoui qi uaAaS bijubjeS apqua uaaS ftui uapuoq az" ubb jani dBjs ap apjjnp sftg aa '«Caisajg siAig uba jaS[OAdo uaa uio jbz uaSagaA jsSooq uaui jbbm 'uauuiSaq aj Bquauiv ui uio susq ap sftg ap qoBf Saajq SquaAaz uajBf ap uba uiSaq jaq ui leepujAOJd ■„lto-1 qooj jaq jpjoM 'juioqjm aui uba pS -ujs uaa jaaM Bujajq siv uapoj jaoui jag qfinaoui sj uaAfuqos jauiuinu -poj iy qooj pus Avnaju uag -uaaq uio ja jaajs ap pM jbbui s.euiaqj aSljqoBsaniq apno ap jaiu jbbim 3av •nam ap uj UBp uijoa apno ap uj jaaui 'Sruaj jaaM juioq poj puB qoog" „ipj ly qaoj sj afjpSup aa\naju jaq uba juBq-g ap 'jooq aaui jsaq 1IBA" 'jqoeg '„uaquitq Sunnaaajj oz safpaq ajsjBBi 9P JBP jbbpuba pooui aqj ui jsmf qi uaq 'jftjqas afpaq qoj iy qaoj uaa qi siv safpaq aSiAaojp apq qi jftjqos qaq ui jsad ap ja qi siv" „uaAftjqas jqatjaS daojSiaop appsdaq uaa do jaoui ap uaiapjBBAi oz jaiu qajznui uftui JBBf uaijsaz uba safspui ua suaSuof JBp uaqajsjooA aui usq qi JBBf Sijjap ap ui daojSspftjjaai ap ui uaqpjaq aj uas -uaui uajEjd uftui jaui laopaq qi 'uftz aqaom uaa qoo UBq Sijuimj uba af -spui uaa jubm 'jBBf SijjaaA ap uaAoq uba safjjapaoui ap uaaqs jaiu qi iaop -aq qmjqaS safjjapaoui pjooM jaq qi sjb ua 'aq 'uaAftjqas safjjapaoui jooa qoo junq ap "Sjjsaz ua SijjftA uajBf ap uba uauoj safpaq uftui ui Sai qj" „jSBd ajsaq jaq afpaq u.oz apia ftq jb uba jau jbbui ja jSuEq jaq 'pnoq icasjap qoBp jooa safpaq apaoS ap UBp qi JBp oz jaiu si jag ftq jsaijjB apaoS ap ja af qaoz BUJBBa jbm jaq jpjo/a UBp ua ftqja sjaSug suasuou jbav af Suiz ua ubb uapjooqqB JBBd uaa af bis 'uajjiz laSuBdiaSuid ap jajqoe af bS ubo uajaoAjin jaoui jaq aim jaaM af jBp japuoz uaAfuqos qoo juriq ap uajaSjaA japaoui af ftf uaq -' uaSuop (Sooq) ijjoosuooj apaoS ap ui uaSuizaaui jb af bS UBp 'uBBpaS qaq jaaA Sja jaSaojA qi jbm 'uiBBg japuoz sajaSuBZ ap jooa jjftjqas afpaq uaa af JBp jaaM af sjv 'jjfuqas jqouaS af sib jaqfqaqqBui si jag qauqBj jjoos uaa iaM juauioui uaAaS -aS uaa do jaq jpjOM safpaq uaa uba uaAftjqas jqaBu ua SBp jaq jaju" iaM qoo aui qi jaaS nog aq iBBUiajaq qaiz uaAaS aip 'uaAoqjaag uaa jo qasg uaa jaui uaqfqaSjaA jioou suo uauunq f!AV qaM jBp 'uaquap laaiojauiuioa IBM Sbui ap ubbS jioou noz ppS ubb jaiu qi quap Jftjqas qi siv uad -injq uauunq siBBJajspq ap uba pmq ap ui af jaoui jjfuqas safpaq af sjv" '„uauioq aj uassnj ja uio qfqiaoui iaaA uajsaijjB aspuBgapag ap jooa si uiojebo uap -UBi asadojng ajapuB ap ui qoo jqni 'jqni puBjjapag ui jaq siv Bdojng uba jjood ap sib puBgapag uaiz puBi -aSug ua Equauiv jqJBUiuajBid ap do joojS si aijuajjnouoa ap jBBjq" '„uappnqos ibm jaq af unq 'jSbbis jaju jaaq apaaMj ap jooa qoBq-auioa ap siv uaqBui jaq jaoui laSuis aa aqauix fiq piesqaS aaa -aaj ap jjaaq ftq ug uauioquauuiq ui Sooq jaaq uaa m UBp jajaq si JBp 'apBj -Bddq ap ui apuaqsaz jbbjs ftg jpjOM Jiq uaa jaq jo uaSSaz aj jaju Sou jjnp qi paoS nu jdooi laSuis aMnaju aa" „aoj jbbu jaaui suaSja qfqaqqBui oz jaju jjjnp ap uapjOMaS uaq Mnqosuasuaui qi jBpuio qoo juioq jba jooa pftj uaaS qj qaq 'uaaqB az jaoui 'ijm ajjuBqBA do uaqaM JBBd uaa MnojA ufjui S[V jqBBuiaSftjA jooa pftj jjoou qi qaq jbeo ubbS qjBd -jajd jaq jo uiqj ap jbeu 'uaja ueeS SjqazaS uajapujq ua MnojA unq jaui uauuBui ajapuB jajz ap paap qfquaSra nu qi jbm jaAO 'uaquapBU ubbS jaaui qi uaq apouad ajqoajs ap suapftx uap -jOMaS joop jajsnMaq ja uaq qi 'jjaaq Sjpou suMop ua sdn uaajapaj JBp quap qi uajapjBBM ubbS jaaui sao -ons uauiajqojd ajp ib joop uaq qi" U0i@pjeeM „jaaui jaju jEBjd uap -noS ajsSjjujAU af jaui af aop jeo do sjojjadB qj sbm 'uaaajsjooqas ap uba -oq smqj qi Sujq 3[Suis uapnoS ajsjaa aa 'Sjpou jaaui spaajs qoo jqaq ap qaM jjEBjsjaA jaq jbbm pnoSpBiq jm jBBjsaq piajaMuajsajjJB aa aaui afjaj -iads jBp iaads qj ua pjaadsaS aftanads uaa uajsajjJB joop jpjOM jg jaaM Suqasjoid jBp jjapuBjaA 'jqaoqjaA uftz sjjoqs ap uba sajSujs uaofpui jajA ja siv af jam jaaui jaui uajBjd az jbbui '(3m Sou af uajaojS az 'XBqo Jaoq uaa qi uaq j/ajjaq jop JPAV" :sfitf ap qaop aaui jaaui jam af iaj 'pjooqaS uaq -qaq af uba jaaui sjara afpftj uaa piaJ -aMuajsaijJB ap jm uasuaui ap siv" .jaiu qoo suaMnojj aui jjaas E -sajajui jeo uftz aj UBp uaAoq jani Sou, qaoj jSaz jbbui ubb jajzajd jaui ja jquap sftg aa jqaoqjaA uba uajBid E -uiaxa uaofpui jbja uapjoM jg sjjoqs I ap uba ,ba bS juauiuioo, paq aS E -IpnoAuaa jaq uba .Supnpojd, ap jaui E ua uassaaojd jaui jqaejqaS pusqjaA E uj sjqaais jpjom sftg ap qasp uibbu ap 'piaqiajaSjaA ap ui jqBBj «fasjap qaep -ftqjooa jaaM SuiAaido ap si jaj i -bi JBBf uag '.BquBg gs, jaui qaEq-aui I -oa-Xasjap ajsjaa ap jSioa i86i ui „saiz -nj aip 'qfuasajA jaq sbm bui jooa 1 SBpaS qj Saz UBa smqj bui ftq 'uaSaj E suaa pM Sou jBBqp uauioq a/yv" ap i -jaaq jaojq uftz uaSaj qajz ftq uubbm 'jb SujjBtqjaA aqaqqnd uaa sftg ap qaia Jaojq apSai aijaJasjp jooa laoAaS Sjua japuoz "£8./8i. uajBf ap uajsjaaq -aq 'sftg ap qoBp ua uaftaqjooA quag 'uaftjJBd apuapfujs aaMj ap jooa uaSuiSmjaqsjiajuBpnos ua uassaaojd E aqfliajqaajaS 'dBiqjajqaB ua sajzng E sa!?ny p '„jBBq -p jm suoijanpojd-gp uba ibjs ap qoo jajA uaox Jaaui jam SujS jaq 'do I sbm jag uaAftjqas BqaJUM ua quBjg jooa jo ssom ajpuv jooa aadja apq E uaa jaaM jam uoq qi jbbm jaiu sbm JBp jbbui 'ajqjaM (pnoAjaqua uoosjad apjap uj «Casjap jbao jqaajds sftg aa) Xasjap qasp jooa jbbui Sou uaaqB qi I JBp uapiaz uaSiuiuios 'do uooMaS sbm jaq 'pjaaAjjouiaS jaaui jaju sbm qi" I uaaMpjaA sauqnq E ap uba ü6i uj Suiquizui aAaqBaja uaa ua uaSuijauiuiotsaq aqfqaqez E joop qaBp spuis qaBq-auioa apaaMj aa uappiui zziqMoqs aspuBjjap -ag ap m Xasjap qasp uba jaaqSnjaj aznauoiS ap jaoui .uiBajp si op j nv, uaSajsaS si apBJBddjj ap ui 91 apjjaui -uinu jbbu afjjauiuinu uba .uiBajp ST °P I IIV. JBp 'juBpnfpB aMnojj uftz JBBf gg [b 'uajaag uBqop jbSbu j -BuipBOj jbbu ftq jdaoj jqanpSdo uaj j -BJd aj jjz afqaoq uaa uj Sjjsnj ftq s[b I jo jSujz ftq sjb aAiBqaq 'jBjaAO uiaq I jSjoa pAna jb a join euftq jjajjojs j jbbui 'uibbzSubi jBEjd japojjyqaoj aa '.jqBEUiaSaaui jjaaq jaaq uaa j ib iBBUiaqB jaq, ajp puBuiai s[b jBBJd ua jjn ja jajz ftg pno uajBf £f spppjui -uj si /Casjap qaBp SBqe sftg ap qaBp ,,;,uaSo utiui lapuo uajjBAv j aifjnz jaiu qaoj qaq qj p j jaiu aa qi aiz jqaajs oz 'jqnjp -aS paoS jaiu ufiz uajcjduiaxa j puazinpuaij ajsjaa aa« :jaS j -uis a.wnaiu ufiz uio afsaoq jaq i jooa qaiz jSippiqasjuoaaA ("jh uagais uag s.ojog j ,|vJUl| 9861 llUdV 9 9VQU31VZ

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 22