Verdienstelijk debuut van Jean-Paul de Bruin x levert rt op f Bekerzege van damesteam GSC Vreugde in Sluis over toewijzing WK kunststoten Schelde- sport wint van BC Sas f6 lórt, DE RTEM MARJAN FRAANJE UIT ZAAMSLAG GOED OP DREEF IN TENNIS-CIRCUIT wm ZILVEREN SCHOEN eel ist ingslanden reen geld: wegloop ij Flyers VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1984 PAGINA SPORT? Fietscross kampioen schap in Oostburg Beide teams nog niet op volle sterkte Axel krijgt klop van Ertvelde Zeeuwsch- Vlaamse fietscrossers grijpen titels TOPSCORERSCOMPETITIE AMATEURVOETBAL T14 PAGINA SPORT 2 s exploiteerde, heeft tot nul de helft van de winst (751 oen dollar) bestemd voorl nationaal Olympisch co-I Vijftig miljoen dollar! naar een amateur atle-l -federatie om jonge atle-1 in Zuid-Californië te on-1 iteunen. De overblijvende! ïiljoen dollar zouden in re-1 re blijven. ëberroths suggestie voorl in aan de onderontwikkel-1 anden betrof dat gereser-J rde bedrag. „We kunnen] niet maken om bij een der-1 jke winst niet aan de deel-J ners te denken", betoogde] topman van de Spelen van Angeles. Tussen het LA-1 3 en USOC zijn contrac- le afspraken gemaakt over 'erdeling van de winst. Het mpische comité hoeft niet] e stemmen met het laatste rstel van Ueberroth. De I ;inele sleutel voor de ver ing van de totale winst is 40. Zestig procent van de I 1st is voor het USOC; veer- voor de Zuidcalifornische rtlieden. 4TIE) Van onze sportmedewerker SPRUNDEL - Jean-Paul de Bruijn kan terugzien op een verdienstelijk debuut in de eerste klas groot biljart band stoten. In café De Drie Zwaantjes te Sprundel eindig de de 19-jarige beloftevolle biljarter uit Hulst met een moyenne van 4.93 en verover de bij zes matchpunten. Jean-Paul de Bruijn opende sterk tijdens deze nationale voorwedstrijden door in 18 beurten van Frans van Hoey uit Etten-Leur te winnen. Dat hield in dat hij met een gemid delde van bijna zeven de 125 caramboles volmaakte. Het zag er naar uit dat hij op weg was naar een verrassend hoog gemiddelde, maar daarna zak te hij terug naar een moyenne van net onder de vijf. „Ik mis op dit moment de scherpte om een sterk resultaat neer te zet ten", becommentarieerde De Bruijn na afloop zijn gespeel de partijen. Hij vervolgde: „Ontevreden ben ik niet, want hoofdzaak was dat ik boven de drie zou eindigen. Daar ben ik dik in geslaagd, maar achteraf ge zien had er meer in kunen zit ten. Zoals ik al zei, de grote vorm is er nog niet en dan kost het moeite om het spel naar je hand te zetten en ongelukkige missers te voorkomen. Mijn spel werd gekenmerkt door ongelukkige missers, hoewel dat in feite een tekort aan vorm is". Met het eindresultaat in Sprundel zal De Bruijn niet in aanmerking komen voor een plaats in de nationale eind strijd, die in Rottedram wordt gehouden. Daarvoor komt ze ker in aanmerking de nummer één uit deze voorwedstrijden, Dick Jaspers uit St.-Wille- brord, die tien matchpunten veroverde en een algemeen gemiddelde van 7,50. De eindstand (respectievelijk aantal matchpunten, algemeen ge middelde en hoogste serie): 1. Dick Jaspers, St. Willebrord 10-7.50-64; 2. Ad Klein, Kaatsheuvel 9-5.23-48; 3. Jean-Paul de Bruijn, Hulst 6- 4.93-34; 4. Johnny van der Stappen, Waalwijk 6-4.61-50; 5. Frans van Hoey, Etten-Leur 4-3.78-23; 6. Jac van Peer, St. Willebrord 3-3.59-27. Van onze sportredactie OOSTBURG - In Oostburg wordt vandaag een fiets cross gehouden, waarin strijd wordt geleverd om het kampioenschap van 'Groot-Oostburg'. Deze cross zou aanvankelijk op vrijdag 14 september wor den gereden, maar moest toen worden uitgesteld. De wedstrijd wordt ge houden op de baan van de Eenhoorncrossers in Oost- burg en begint om 19.00 uur. De prijsuitreiking zal volgende week worden ge houden tijdens een gezelli ge avond in 'Den Hoekzak' in Oostburg. Tijdens deze avond zullen onder meer video-opnamen te zien zijn van een fietScross in IJzen- dijke. ds het afsluiten van het I tract in 1982 werkte de op- ardering van de dollar voor 350.000 gulden in het na- 1 van de CENA V. /oor 1985 wil de CENAV een I ital voorzieningen treffen, ardoor een financieel goed I zoen als 1984 niet wordt I stoord door een tegenval-1 de Grand Prix. Vermeulen I met Ecclestone, de baas I 1 de FOCA, regelen zijn 1 itractgeld voortaan te beta- in guldens. jok zou Ecclestone via de I ■deling van de tv-rechten I eten afdwingen, dat de Ne- I ■landse Grand Prix slechts samenvatting in eigen land j de buurlanden wordt ver- nd. 5e CENAV en het construc- oedrijf Okkerman worden dit jaar gedagvaard door rechtbank van Haarlem gens het toebrengen van aar lichamelijk letsel door iuld. Op de race-zondag tij- ïs het Grand-Prixweekein- stortte een illegaal ge- iatste balustrade op het cir- t in, waarbij 35 mensen ge- nd raakten. Ik ben toernooi-speelster bl] uitstek' Door Kees Hamelink ZAAMSLAG - Marjan Fraanje uit Zaamslag neemt dit weekeinde deel aan de finaleronden van het landelijk opgezette Alfa Romeo/McGre- gor-tenniscircuit. Met Terneuzenaar Pe- de ronde, die onlangs ter Kouwijzer is zij de werd gespeeld te Bergen enige Zeeuwse die is op Zoom. Het tennistoer- overgebleven na de twee- nooi van Smash gold voor Van onze handbalmedewerker TERNEUZEN - De dames van het Goese GSC hebben de bekerwedstrijd zaalhandbal tegen bet Terneuzense HVSV gewonnen, waardoor ze uit mogen komen in de tweede ronde van de strijd om de landelijke beker. Het werd 7-9 voor GSC. Een open duel met moge lijkheden tot vlot combinatie spel kon het worden, want de echte prestatiedrang zou nog niet aanwezig zijn. Vanaf het beginsignaal lag bij beide teams het accent echter op het voorkomen van treffers, zodat er niet veel werd gescoord. GSC bracht nog wel de meeste variatie in zijn aanval, maar ook het team van trainer John Janssen kon niet imponeren. In dit matige duel bracht Cora Jacobs na vier minuten GSC op voorsprong. Door een hoger baltempo van GSC kre gen de Goese dames ook meer raogelijhkeden en na zeven minuten werd het 0-2. GSC liep zelfs uit naar 0-4 door Ank de Bakker, zonder meer een aanwinst voor de Goese ploeg en Jacqueline van As- sche. Het werd 1-4 uit een strafworp van Joan Risseeuw, die niet echt in de wedstrijd kon komen door goed verdedi gend werk van GSC. Vanaf dit moment ging de strijd gelijk op. Opvallend was dat HVSV in de eerste helft, die met een 5-3-voorsprong voor GSC werd afgesloten, alleen kon scoren uit strafworpen. Aan vallend was het nog niet zo goed verzorgd bij HVSV en de keren dat het goed doorkwam, stond een goed keepende He len Vermeulen in het GSC- doel om de ballen bekwaam te stoppen. De tweede helft begon mat. Er werd in laag tempo ge speeld met weinig variatie. Het werd door Jacqueline van Assche 3-6. Margriet Doorns bracht nog even de spanning terug (4-6), maar door treffers van Ank de Bakker en weer Jacqueline van Assche werd het 4-8. GSC had voldoende afstand genomen. HVSV drong in de slotminuten nog wel aan, maar kon geen echte vuist maken tegen de goed ge organiseerde verdediging van GSC. Twee treffers van HVSV-topscoorster Margriet Doorns en een strafworp van Nicole Bousse, brachten de marge nog wel terug tot twee doelpunten, maar dit bleek on voldoende om GSC nog te kunnen bedreigen en het goed leidende scheidsrechterskop- pel, bestaande uit de heren Vael en Tax, floot dan ook af op een 7-9 stand in het voor deel van GSC. -.■sent zijn. Voor manager Van der Wal het wegblijven van poten- :1e sponsors voor zijn team i enorme tegenvaller. „Wij elen ons door het Friese be- ijfsleven toch wel in de :ek gelaten", verklaarde hij jensdagmiddag. Komend weekeinde wordt sloten of 'Friesland Flyers ;1 of niet in de landelijke rste divisie zal uitkomen /e zijn nog met een aantal onsors in onderhandeling- imende zaterdag zullen we n besluit moeten nemen. Ve inadese spelers krijgen n richt, hoe de zaken er voo lan. We kunnen hen nie iger in het onzekere laten SLUIS - Grote vreugde in het Westzeeuwschvlaamse Sluis, waar van donderdag 7 tot en met zondag 10 no vember 1985 het wereldkampioenschap kunststoten tal worden gehouden. Tijdens een officiële presen tatie in de raadszaal van het Belfort-stadhuis te Sluis - dat is de arena waar het kam pioenschap zal plaatsvinden - maakte Jan Lageweg, voorzit ter van de Koninklijke Neder landse Biljart Bond officieel bekend dat het WK aan de bil jartvereniging TMW (Tegen Moeders Wil) is toegewezen. „We hebben gezien tot wat TMW in staat is. De club heeft °P voortreffelijke wijze de or ganisatie verzorgd van het Nederlands kampioenschap ereklasse bandstoten in 1981 ea daarom twijfelen we er ook Piet aan dat TMW deze gigan tische opgave tot een goed ein- Pe zal kunnen brengen", merkte Jan Lageweg op. Hij was present in het stadhuis te S'uis, samen met de voorzitter van de Belgische biljartbond, "et complete bestuur van het district Zeeuwsch-Vlaanderen van de KNBB, de TMW-leden met hun echtgenotes, het ge meentebestuur van Sluis, af gevaardigden van de techni sche commissie van de KNBB er> andere autoriteiten uit het vaderlandse biljartwereldje, z°als Cees van Oosterhout, zelf ®en expert op het gebied van «inststoten. Lageweg had in een laatste gesprek met het gemeentebe- stuur van Sluis en TMW nog enkele kleine obstakels uit de weg geruimd en de organisa toren kunnen nu aan de slag in Sluis. Burgemeester Assel- bergs van Sluis: „De heer La geweg noemt het het WK Ar- tistique, maar wij zeggen een voudig kunststoten. Op taal kundig gebied kunnen we hem nog wel wat leren in de stad van Van Daele, de woordkun stenaar. We zijn blij dat Sluis de organisatie toegewezen heeft gekregen. En men kan bij de KNBB trots zijn op zo'n locatie. Nu eens geen kam pioenschap in een uit zijn voe gen gegroeid cafetaria of een groot uitgevallen sporthal, maar in een fraaie raadszaal hier in het Belfort. Een beter entourage kan men zich niet wensen. Hier in de raadszaal zijn al heel wat politieke ca ramboles gescoord, zijn er 'kunststoten' uitgedeeld en en wordt er langs de banden ge opereerd. Straks kunnen we de echte artiesten op het groe ne laken aan het werk zien in Sluis en we zullen ze goed ont vangen. Sluis zal het wereld- gezelschap versteld doen staan. Alle deelnemers en offi cials zullen onder de indruk zijn. We zullen er voor zorgen dat Sluis na het kampioen schap in 1985 een begrip in de wereld zal zijn", merkte bur gemeester Asselbergs op. i dit D 25+circuit, waaruit de finalisten verder strij den op landelijk niveau met de uiteindelijke fina leronde in de Jarinohal te Waalwijk. Door haar toernooiwinst te St.-Jansteen kwalificeerde Marjan Fraanje zich voor de volgende ronden. Opvallend is hierbij dat de Zaamslagse zich jaarlijks in de tennissport ma nifesteert op de vele zomer- toernooien, maar daarnaast weinig actief aan het tennis sen deelneemt. „Mijn hoofdsport is korfbal, maar doordat deze sport in de zomer stil ligt, komt men mijn naam alleen in het zomersei zoen tegen. Juist dan worden er alleen toernooien gespeeld", legt zij uit. Zij is zich er terde ge van bewust dat het beoefe nen van twee sporten moei lijkheden kan meebrengen. „Je moet daarom een keus maken of trachten te combine ren", aldus Marjan Fraanje, die overigens in de tennissport het nodige voordeel heeft van de korfbaltrainingen, die spe cifiek gericht zijn op conditie. „In de zomermaanden be schik ik over een goede condi tie, omdat bij korfbal de trai ningen gericht zijn op sprint techniek, hetgeen mij bij ten nis goed van pas komt", be aamt zij. Ofschoon de D-toer- nooien meestal vol zitten met de nodige verrassingen, omdat de krachtsverschillen miniem zijn, kan Marjan Fraanje toch terugzien op een succesvol zo merseizoen, hoewel zij zowel in Hulst als in Sluis de finale winst aan zich voorbij zag gaan. Het waren Ann de Maat en Annelies Hoek die haar van de fel begeerde toernooiwinst afhielden en in De Braakman strandde zij op de sterke Duit se Pia Wissing. Hier reeds in de halve finale. Harde slag Marjan Fraanje noemt zich een base-line-speelster. Voor wie haar spel kent, weet dat zij beschikt over een harde slag. „Dat klopt, mijn eerste uitgangspunt is dan ook altijd dat ik door moet slaan, hoewel ik langzamerhand overvind dat dit niet altijd produktief is. De laatste tijd probeer ik bewust daarin iets te verande ren om zodoende meer afwis seling in mijn spel te krijgen", aldus Fraanje, die zelf zegt niet van 'gepingel' te houden, maar daar tegelijkertijd aan toevoegt, dat men daar maar doorheen moet kunnen slaan. Wellicht de enige overeen komst die zij heeft met Peter Kouwijzer is, dat ook zij zich 15 jaar geleden aanmeldde bij de plaatselijke tennisvereni ging. „Ik heb nooit tennisles gehad, maar speelde bij Zaamslag vaak met mannen als Willem Elzinga en Dieter Gajewski. Het was toen vaak hetzelfde ploegje", herinnert ze zich. „We gingen 's morgens naar de baan en namen brood mee". Terugdenkend, herinnert ze zich nog maar al te goed haar winst op Terneuzense Martine Nijsten in het Eenhoorn-toer nooi te Oostburg, twee jaar ge leden. Dat was overigens in de C-categorie, waarin ook zij wellicht volgend seizoen uit zal moeten komen. Terugkomend op de lande lijke strijd, stelt zij glimla chend vast, dat zij nooit had verwacht ooit zover te komen als gevolg van haar toernooi winst te St.-Jansteen, waarin zij in de finale Lisette Vervaet versloeg. Doordat zij tevens in de tweede ronde te Bergen op Zoom de finale bereikte (zie eerdere publicaties in De Stem) staat zij in de landelijke finale. Hoewel lucratief, staat bij haar het sportieve element uiteraard voorop. „Als je op de baan staat denk je aan niets anders dan aan winnen. De rest is dan bijzaak", stelt zij nuchter vast. Marjan Fraanje: „Korfbaltrainingen bezorgen me conditioneel voordeel in de tennissport". - FOTO DE STEM/COR J. DE BOER Van onze basketbalmedewerker PHILIPPINE - De eerste confrontatie tus sen de herschapen teams van BC Sas en Scheldesport is geëindigd in een overwin ning voor de Terneuzenaren. Het moet be twijfeld worden of aan dit resultaat echt veel waarde gehecht kan worden. Daar voor is het nog te vroeg in het seizoen. Bo vendien speelden beide teams niet op volle sterkte en liet ook de lokatie (een gymnas- tiekzaaltje) veel te wensen over. De wedstrijd werd gespeeld over drie keer 25 minuten doorlopende speeltijd. Sas kwam duidelijk lengte te kort. Zonder de lange mannen, maar met Joris Spuessens, Peter Vaal, Peter Pauwels, Karei Doolaeg- he en Koen Dehulsters, moest Sas het voor al hebben van afstandsschoten, die overi gens vrij goed uitpakten. Scheldesport was heer en meester in de rebound, maar werd flink gestoord bij de opbouw van de aan vallen. Grusé de Grave en Ronald van Hee- ze waren ontstuitbaar onder het bord en ook Jan den Hamer mocht regelmatig in snijden. Aan Sasse zijde werd de score gro tendeels verzorgd door Karei Doolaeghe, Koen Dehulsters, Peter Vaal en Peter Pau wels, die topscorer werd: 111-96. Storing BC Sas speelde ook mee in een toernooi op tweede klas-niveau, georganiseerd door Vossenberg in Oudenbosch. De Sasse ploeg arriveerde door een kleine communicatie storing te laat ter plaatse, waardoor zonder 'opwarming' aan de eerste wedstrijd be gonnen moest worden. Tegenstander was Jumping Crabs 2, dat korte metten maakte met BCS, dat rommelig en zonder overzicht speelde. Ander beeld De tweede wedstrijd leverde echter een totaal ander beeld op. Tegenstander was Simple Dribble 1, vorig jaar met veel machtsvertoon kampioen geworden in de derde klas. Het Sasse team draaide in te- genstellig tot de vorige partij als een trein. Spelend vanuit een hechte verdediging werd Simple Dribble volledig van het veld gespeeld via pijlsnelle fast-breaks. Eind uitslag: 55-26. Niet slecht De derde wedstrijd was tegen Vossen berg, voor de gelegenheid versterkt met twee spelers uit het eerste team. Halverwe ge stond een achterstand van slechts 4 pun ten op het scorebord: geen slechte prestatie tegen een tweedeklasser. Na rust draaide het spelbeeld echter volkomen en het sce nario van de vorig wedstrijd herhaalde zich. Sas spetterde weer in de fast-break en de gerenommeerde man-to-man-verdedi- ging van Vossenberg faalde op alle fronten. Ook deze wedstrijd werd met flink verschil gewonnen. Helaas moest Sas de eerste plaats afstaan door een minder gunstig doelsaldo in de openingswedstrijd. WIILliUKI.ASSl'MI'M Amateurs: 1 Toon v.d. Steen, Bruinisse 682 punten, 2 Matti de Baat, De Heen 515,3 Rainiër Valkenburg, Bergen op Zoom 492, 4 Edwin Rovers, Roosen daal 432, 5 Corné Heeren, St. Willebrord 374, 6 Werner Wie me, IJzendijke 352, 7 John de Crom, Hoogerheide 344, 8 Thijs Fase, Oud-Vossemeer 326, 9 Jos Gevers, Rijsbergen 301, 10 Karei v. Goethem, Klooster- zande 290, 11 René Boeren, St. Willebrord 278, 12 Nico v.d. Klundert, Hoogerheide 269, 13 Frank Laurijssen, Zundert 267, 14-15 Robbie Meijer, Krabben- dijke; Ferry v. Loon, Bergen op Zoom 262 punten. Junioren: 1 Ruud Zijlmans, Oud Gastel 593 punten, 2 Bas de Wit, Zegge 437, 3 Corné v. Rijen, Hoeven 432, 4 Willem van Loenhout, Nw. Vossemeer 426, 5 Patrick Bol, Hoeven 386, 6 Theo Akkermans, Nw. Vos semeer 316, 7 Antoin Goense, Ovezande 307, 8 Johan de Bruijne, Rilland Bath 257, 9 André de Bruijn, St. Wille brord 252, 10 Tonny Akker mans, Zevenbergen 228, 11 Hans Oomen, Etten-Leur 218, 12 J. Bol, Hoeven 211,13 André v.d. Lindeloof, Etten-Leur 210, 14 Niels Schrauwen, Terheij- den 203,15 P. Wouters, Zundert 200 punten. Nieuwelingen: 1 Anton Tak, Oud Gastel 656 punten, 2 Paul Barten, Zevenbergen 606,3 Jan van Steen, Fijnaart 542, 4 Jos van Girmeken, Etten-Leur 377, 5 Johan Melsen, Roosendaal 317, 6 Rini Tak, Oudenbosch 307, 7 Kees Smits, Zundert 298, 8 Jan v.d. Ameelen, Terneuzen 271, 9 Pierre Haast, Rijsbergen 258,10 Johnny Brans, Rucphen 252, 11 A. Frijters, Rijsbergen 250, 12 Jan Verschuren, Raamsdonksveer 228, 13 Bert- Jan Vermunt, Etten-Leur 212, 14 Johan Valentijn, St. Wille brord 215,15 P. Luijkx, St. Wil lebrord 209 punten. Van onze sportmedewerker SAS VAN GENT - STEEN en Terneuzense Boys hebben In een vriendschappelijke ont moeting met 3-3 gelijk ge speeld. Axel kreeg met 1-4 slaag van het Belgische Ert velde. TERNEUZENSE BOYS - STEEN 3-3 - Bij rust stond het 0-1 door Carlo Nachtegaal en kort daarna maakte Peter van Dorsselaer er verdiend 0-2 van. Uit een strafschop van Mare de Kunder kreeg Ter neuzense Boys aansluiting, maar Eric Nagelkerke bracht de marge opnieuw op twee doelpunten. In de slotminuten kwam een verbeten vechtend Terneuzense Boys nog op ge lijke hoogte door treffers van Jackie Scheele. KORFBAL District: Eerste klas B: Tjoba-Excelsior, aan vang 16.00 uur. Afdeling: Eerste klas: TOGO-ON- DO 2, aanvang 16.00 uur; All Ready-Luctor, aan vang 16.00 uur. Tweede klas: TOGO 2-BKC, aan vang 13.30 uur. Derde klas: Zaamslag-Swift 3, aanvang 16.00 uur. VOETBAL Zondagvoetbal KNVB afdeling Zeeland eerste klas: Domburg-Graauw, Lewedorpse Boys-Zee land Sport, Hulsterloo- Robur, Corn Boys- Ouwerkerk, Aarden burg-Oostburg, Walche- ren-Patrijzen. BASKETBAL Vrijdag 21 september: Sporthal De Veerhoek Oostburg: Operatie'71- Jumping Crabs 1 (tweede klas dames), aanvang 20.00 uur; Operatie'71- Marathon 5 (vierde klas heren), aanvang 21.30 uur. Zaterdag 22 septem ber: Sportuus Axel: Voorwaarts-Mevo'80 (tweede klas dames), aanvang 12.00 uur. HOCKEY Derde klas D heren: Ra- pide-Oude Maas, hockey velden aan Grote Kreek- weg Hulst, aanvang 14.45 uur; Olympia-Prinsen- beek, sportpark Oude Vaart Terneuzen, aan vang 14.45 uur. HANDBAL Zaterdag 22 september: Trio-wedstrijden tussen GSC, EBHV en Actief Rotterdam (dames) te Kapelle, van 19.00 tot 22.30 uur. Zondag 23 sep tember: HVSV-Olympus (dames), sporthal Oude Vaart Terneuzen, aan vang 14.00 uur. BADMINTON Landelijk: Zondag 23 september: Terneuzen 1- Rotterdam 2 en Terneu zen 3-Zwaluwen 2, sport hal Oude Vaart Terneu zen, aanvang 10.00 uur. Groot Sas 1-Terneuzen 2, sporthal De Vlaanderen Sas van Gent, aanvang 10.00 uur. Zaterdag 22 september: Sjuttul 1-Ale xandria 1, sporthal De Veerhoek Oostburg, aan vang 13.00 uur. District: Zaterdag 22 september: Sjuttul 2-Terneuzen 5, sporthal De Veerhoek Oostburg, aanvang 13.00 uur. Zondag 23 septem ber: Terneuzen 7-Wings 3 en Terneuzen 6-Netwerk 1, sporthal Oude Vaart Terneuzen, aanvang 10.00 uur. TERNEUZEN - De Zeeuwsch - Vlaamse fietscrossers waren succesvol in de strijd om het kampioenschap van de BLFCB, dat in het Belgische Eksaarde werd gehouden. Jimmy Vermeire uit Hoek, die ook in 1982 en 1983 de Belgi sche titel had veroverd, toonde zich in Eksaarde opnieuw de sterkste in de categorie 9-jari gen. Het kampioenschap werd beslist over een zestal fiets- crossen en een finalewedstrijd. Eric Fijnaut uit Oostburg, vo rig jaar eveneens kampioen veroverde de titel in de cate gorie 16-jarigen. 1. B. van Craenenbroeck Clinge met 4 doelpunten; 2. A. Lindenberg Kloetin- ge; J. de Swart Zaamslag met 2 doelpunten; 3. Van Bremen Axel; P. Ruiten burg AZW; G. Maas AZW; L. Koch Bres- kens; W. de Jager Bres- kens; R. Muijnck Bres- kens; W. v.d. Broeke Breskens; J. Eeveraerd Clinge; N. Visser Clinge; C. Dorrepaal Goes; J. de Block Hoek; F v.d. Pijl Hoek; H. Ottens Hoofd plaat; P. Segers HW'24; N. v.d. Houten Kloetinge; E. de Dreu Kloetinge; N. IJsenbaert Philippine; J. Taelman Phlilippine; E. Nagelkerke Steen; P. van Dorsselaer Steen; B. Co- rijn Terneuzen; R. Bun Vogelwaarde; C. de Jon ge Vogelwaarde; E. de Schepper Vogelwaarde; W.v.d. Bulcke IJzendijke; S.v.d. Poucke IJzendijke; G. Lokhof Zaamslag met 1 doelpunt. Clubscore: 1. Clinge met 6 doelpunten; 2. Breskens en Kloetinge met 4 doel punten; 3. Vogelwaarde en Zaamslag met 3 doel punten. t

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 7