BEN VERBONG OVER FILM 'DE SCHORPIOEN' EO weigert lid van FN1 ■SITOfl'l Kooien WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1984 Gevoel Indonesië programma s NEDERLAND 1 programma s BELGIE NED. 2 DUITSLAND 1 NEDERLAND 2 DUITSLAND 2 DUITSLAND 3 IKON definitief naar Hilversum NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 ca BELGIE NED. 1 BELGIE NED. 2 BELGIE FRANS 1 BELGIE FRANS 2 DUITSLAND 3 DUITSLAND 1 Architectuur HILVERSUM 1 DUITSLAND 2 DQQSBEV HILVERSUM 2 c: „In de politiek kan je geen bal rechtuit stoten. Alles moet over de* band. Stoot jewel rechtuit, dant j e door het laken J. van der Reyden, staatssecretaris T2 PAGINA GIDS 1 Door Marjan Mes „Voor mij is het onverteer baar, dat niemand zich tegen woordig nog wat aantrekt van de krankzinnige corruptie, die overal plaatsvindt. Iedereen lijkt wel, in tegenstelling tot in de jaren zestig, totaal apa- tisch. Als iedereen nog maar uitsluitend bezig is met het in vullen van zijn eigen belas tingformulieren dan noem ik dat pas echt moreel verval. Mijn hoofdpersoon, Loe Wolff, bevindt zich ook in een apathi sche toestand aan het begin van de film, maar raakt actief als hij buiten zijn schuld om bij een politieke kwestie be trokken raakt. Als hem blijkt, dat er doden zijn gevallen en vallen wegens een politiek schandaal, dan voelt hij zich genoodzaakt de zaak uit te zoeken, ook ai is dat levensge vaarlijk". Morgen gaat in veertig Ne derlandse bioscopen 'De Schorpioen' in première, de tweede speelfilm van Ben Verbong, de succesvolle maker van 'Het meisje met het rode haar'. In deze tweede produk- tie, een thriller met een gefin geerde plot, maar gebaseerd op een historische moord- en corruptiezaak in het voorma lig Nederlands-Indië in de ja ren '48-'49, is veel van de schit terende eersteling terug te herkennen. Het gebruik van niet-realistische kleur en uit gelezen architectuur met een emotionele lading bijvoor beeld. Het lijkt wel of voor de 35-jarige Verbong esthetiek, gebouwen uit de jaren twintig en dertig en sfeer het belang rijkste uitgangspunt om te fil men zijn. „Voor mij", zegt Verbong, „is er geen waardeverschil tussen een acteur, een gebouw, licht of geluid. Alles is even belangrijk. Door een persona ge in een grote, kille ruimte te plaatsen kun je het gevoel van die persoon overbrengen. Dat is een heel ander gevoel dan dat je hem in een overvol, ge decoreerd Palace-hotel neer zet. Met kleur kun je een beeld ook een sterk geladen atmos feer geven. Ik geef de grauwe wereld van de twee hoofdper sonen - een gescheiden vrachtwagenchauffeur en een animeermeisje - somber blauwgrijs mee en als contrast gekleurd neon. Dat duidt op hun kitschachtige leefwereld, waarin ze op zoek zijn naar geluk. De kleur en de kille lo- katies veruiterlijken de malai se waarin Loe is beland". Net als in 'Het meisje met het rode haar' wordt er weer een moord in een betegelde tunnel gepleegd. „Ja, dat is de voetgangerstunnel onder de Maas in Rotterdam. Een tun nel is natuurlijk ook een sym bool voor een uitzichtloze si tuatie waaruit men probeert te ontsnappen. Die verlaten, vervallen badplaats waar die zaak van dat meisje staat, ook. Zulke badplaatsen vind je hier niet, maar het zou goed op Scheveningen kunnen slaan in de jaren vijftig en tenslotte speelt de film in 1956. We heb ben die opnamen in een bad plaatsje bij Boulogne in Noord-Frankrijk gemaakt". „Maar toch gaat mijn eerste motivatie om te filmen uit van gevoelens van verontwaardi ging over misdadige dingen in het verleden, die in de doofpot worden gestopt of die niemand meer iets kan schelen. Wat be treft 'Het meisje' kon ik over een boek (van Theun de Vries, red.) beschikken en dat verge makkelijkte mijn werk als scenarioschrijver. Het was ook een veel eenvoudiger plot dan van 'De Schorpioen'. Nu heb ik alles zelf moeten schrijven en bedenken. Pieter de Vos, die mee heeft gewerkt aan het scirpt, had .- - -- - - ét* iS f i -- Ben Verbong.... „'Meisje met het rode haar' was minder moeilijk om te maken"... Monique van de Ven en Peter Tuinman in 'De Schorpioen'. FOTO MFP. thuis nog allerlei publicaties liggen over een gigantische corruptie-affaire in Indonesië, kranteknipsels en zo. Daar ben ik me in gaan verdiepen, archieven utidiepen, mensen interviewen. De Vos had alles bewaard, omdat hij zelf in In- dië is geboren. Mijn persona ges zijn uiteindelijk slechts verwijzingen naar bestaande mnsen. Het gaat niet om een sleutelfilm, zoals 'De Man netjesmaker', maar het is wel een zeer onfrisse zaak ge weest, die nu< wel eens een staartje zou kunnen krijgen". De baas van Loe, de trans porteur, die we in de Indone sische flash backs als corrupt Nederlands militair terugzien, heeft die bestaan? „Ja, zo on geveer wel. In de film laat ik de affaire om drie in Indonesië gepleegde moorden op Neder landse officieren draaien. In werkelijkheid zijn het er wel dertien geweest. Ik heb begre pen, dat een aantal mensen momenteel de zaak aan het Uitvlooien is. Daar kan nog wel eens een enorme toestand door ontstaan". Waren jullie welkom in In donesië? „Nee, we hebben al lerlei mensen moeten omko pen om een vergunning te kunnen krijgen voor uiteinde lijk slechts tien minuten film, die zich in dat land afspelen. De Nederlandse ambassade, die natuurlijk van de achter grond op de hoogte was, heeft absoluut iedere medewerking it 3D - t IWHOflOËSOj geweigerd. Het is een dure grap geweest (1,4 miljoen gul den in totaal, red.), maar ik had natuurlijk nooit van die prachtige beelden in Neder land kunnen maken. Neem bijvoorbeeld dat tussen de bergen op het water neerstrij kende watervliegtuig... Een binnenhuisopname, zoals in 'De Stille Kracht' of iets der gelijks, had misschien in Ne derland gekund. Maar toch kun je dat altijd zien, aan de sfeer van het licht". Om welke politieke zaak gaat het nu eigenlijk? „Dat ga ik u natuurlijk niet vertellen. Maar ik kan u wel zeggen, dat er heel wat door het toenmali ge ministerie van oorlog ver zwegen is. Mijn film is geen reconstructie, evenmin als 'Het meisje' dat was, maar een poging om een bepaalde men taliteit te laten zien. Die blijft maar bestaan. Kijk naar Suri name. Weet u wat daar tijdens de staatsgreep van Bouterse gebeurd is? Nee toch. Zulke misdaden blijven altijd ge heim". Mensen zijn dus voor u toch interessanter dan lokaties en esthetische arrangementen? „Uiteraard. Op de eerste plaats wil ik gevoelens op de gezichten van mensen laten zien. Daarvoor is film bij uit stek het middel. Deze film gaat over het gevoel een on derdeel te zijn van een groter geheel en betrokken te zijn bij politieke gebeurtenissen, ook al besef je dat soms zelf niet. Loe Wolff (gespeeld door Peter Tuinman, red.) vindt zijn identiteit en eigenwaarde te rug als hij gaat knokken voor de waarheid. Boeiend was ook voor mij om tijdens stille mo menten te laten zien, dat die man en die vrouw (een zwart geverfde Monique van der Ven) woordloos van elkaar gaan houden. Het zijn eenvou dige lieden zonder verbaal vermogen en hun blikken moeten hun gevoelens weer geven". Is Monique van de Ven niet onwaarschijnlijk sympathiek en zachtmoedig voor een ani- meerjuffrouw? „Dat komt omdat zij echt van die man gaat houden. In het begin is ze gereserveerd en koel". Toch wordt het mij niet he lemaal duidelijk wat er nu precies in Indonesië gebeurt. „O nee. Hoe kan dat nou. U heeft de film toch wel gezien?" „Ja zeker". „Dat is gek". rmioiua 16.15 Oliver Twist Doodlopende straat Vanmiddag presenteert de NCRV het beroemde boek van Charles Dickens 'Oliver Twist' als tekenfilm. Het verhaal verscheen oorspron kelijk in 1837 als feuilleton in een maandblad. Het be schrijft de avonturen van een arme, moederloze jon gen, die in een wereld op groeit, waarin men hem lie ver kwijt is dan rijk. Oliver valt tenslotte in handen van Fagin, een boef, die aan het hoofd staat van een dieve- bende. Na veel omzwervin gen komt hij uiteindelijk bij zijn moeders familie terecht. 22.08 Het nieuwe schilderen In 'Cul de sac', de tweede Engelse film van Roman Po- lanski, heeft George (Donald Pleasance), een succesrijke zakenman zich in een ver vallen kasteel op een eiland voor de kust van Northum berland teruggetrokken. Ver van de realiteit wil hij daar een nieuw leven beginnen met de dertig jaar jongere Teresa (Frangoise Dorleac). Teresa probeert de verve ling te verdrijven door re gelmatig mannelijk bezoek uit te nodigen. De komst van twee gangsters echter dreigt bun bestaan ernstig te ver storen. De laatste aflevering van de serie 'Het nieuwe schilderen' vraagt aandacht voor het verzamelaarsechtpaar Frits en Agnes Recht. Reeds vijf endertig jaar vergaren ze moderne kunst. Een deel van hun collectie was in april van dit jaar in het Stedelijk Museum te zien. In totaal heeft het echtpaar Recht, buiten de grafiek om, zo'n zeshonderd werken van 150 binnen- en buitenlandse kunstenaars verzameld. Er is veel werk bij van de nieuwste lichting Neder landse schilders, maar ook uit de daaraan voorafgaan de periode van de concept uele kunst. Een kunstenaar, die hun bijzondere belang stelling heeft, is Co Weste- rik. 20.15 Der Mond ist nur In het tweede deel van Karl- heins Rehbach's film kun nen we opnieuw kennis ma ken met Gudrun en Thomas, het verhaal van hun liefde en een stukje dorpsgeschie denis. Zes jaar geleden ver scheen voor het eerst het dorp Hohkeppel in het Rer- gischen Land in de serie 'Das kleine Fernsehspiel'. Toendertijd waren Gudrun en Thomas resp. 14 en 16 jaar oud. Ze hielden van el kaar, ofschoon de volwasse nen hen dat niet toestonden. Hun enige hoop was: wach ten tot ze volwassen zouden zijn. Thans zijn Gudrun en Thomas volwassen. Wat is er van de liefde van de twee dorpskinderen geworden en wat van him liefde voor het dorp? Anni heeft in haar twintig jarige leven niets anders ge kend dan de armoedige we reld van de Moserhof, een verlaten oord in Neder- Beieren, waarin zij met haar stiefvader, de oude Caspar Moser woont. Hoewel de boerderij niet meer voldoen de oplevert, klampt de oude Moser zich hardnekkig aan zijn bestaan vast. Hij pro beert Anni met alle midde len vast te houden. Daarom sluit hij voor haar een con tract af met een firma in thuiswerk. Dit wordt echter haar eerste contact met de buitenwereld, waartegen Moser zich altijd verzet heeft. 22.15 Beruf: Reporter De in het leven teleurgestel de journalist David Locke (Jack Nicholson) kruipt in de rol van de dode wapen handelaar Robertson, van wie hij aanneemt, dat de man een doel in zijn leven had. Maar Locke, aan wiens onvermogen om zich actief op te stellen in deze film uit drukking wordt gegeven, neemt zijn gebrek aan le venslust in zijn nieuwe le ven mee. Hij ziet geen kans zijn identiteit te veranderen en berust, omdat hij zijn ge voel van zinloosheid niet kwijt raakt en niet tot nieu we ervaringen in staat is. Van Pool tot Pool Drie jaar lang trok een groepje Engelsen lopend, klimmend, skiënd en zeilend meer dan 80.000 km rond de aarde. Een filmploeg maakte deze monsterachtige tocht mee, die juist zo monster achtig was, omdat de ont dekkingsreizigers Sir Ran dolph Fiennes en Charles Burton het op de moeilijkste manier deden: via de zuid pool en de noordpool. Het commentaar bij deze docu mentaire wordt door de on langs overleden acteur Ri chard Burton gesproken. Frangoise Dorleac en Donald Pleasance in 'Doodlo pende straat' (Cul-de-sac). België-Nederlands, net 2, 20.25 uur. - foto ahchief de stem DEN HAAG (ANP) - De w tijd van de kerken, waarom) de IKON-programma's, koi per oktober definitief op Hj versum 5, de zender die stemd is voor speciale do< groepen. De Raad van Sta heeft een verzoek van de kerl genootschappen en de lg(j het desbetreffend besluit n minister Brinkman van W) te schorsen en een tijdeUi] regeling in te stellen niet oo vankelijk verklaard. Dit het een woordvoerder van Raad van State gisteren nu degedeeld. De kerken hadden 'fundj mentele bezwaren', daar i naar hun aard en opdrael zich tot het gehele volk richte en niet op doelgroepen. De IKON heeft teleurgesteS gereageerd op de uitspraak Van een onzer verslaggeveri TILBURG - De Evangel Omroep heeft een sollicil geweigerd, toen ontdekt wi dat ze lid was van de Nedtt landse Vereniging van Jol nalisten, die aangesloten is b| de FNV. Marjan Moolenaa afgestudeerd aan de Academ voor de Journalistiek in Til burg, kreeg van het EO-be stuur een afwijzings-brie hoewel de sollicitatiegesprek ken gunstig waren verlopen. De oma van Marjan Mooie naar, woonachtig in Nunspeo hoorde van haar dominee, Velema, die tevens voorzitte is van de EO, dat de rede voor de afwijzing Marjan NVJ-lidmaatschap is. Marjan Moolenaar, die c uitgangspunten van de E overigens volledig onder schrijft, had gesolliciteer naar een plaats in het actual teiten-programma van de EC tv. NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. NCRV 15.30 Pieter Post, poppenserie. 15.45 Aubrey's vliegtuig, tekenfilm. 15.50 Bokkesprongen, jeugdmagazine over huisdieren. 16.15 Oliver Twist, tekenfilm. IKON 18.55 Terug van weggeweest (3), Joegoslavische speelfilm. Pavle zit nu op kostschool. Pas over twee jaar zullen zijn ouders overkomen. 19.26 Kenmerk, actualiteiten. NOS 20.00 Journaal. 20.28 Socutera: Ned. St. voor Lepra-bestrijding. VPRO 20.33 Dr. Faustus (7), Hongaarse serie naar het werk van Laszló Gyurkó. György wil een nieuw leven beginnen en vraagt Petrik, die inmiddels minister van onderwijs is geworden, hem een baan op het platteland te "Bezorgen. 21.27 Het onderhoud. Wim Kayzer in kritische gedachtenwisseling. 22.08 Het nieuwe schilderen, serie over de opvallende ontwikkeling in de schilderkunst de laatste jaren. Vandaag: over het verzamelaarsechtpaar Frits en Agnes Becht. 22.40 VPRO-Muziek, Gitarra f TBSttrra, concert rond de virtuoze gitarist Robby "FaVetey. M.m.v. Julian Coco, Rien de Reede, Machiko Takahashi. Jaap van Zweden en Donna Agrell. NOS 23.08 Journaal. 23.13 Nieuws voor doven en slechthorenden. NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.10 Staatsloterij, le trekking. 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal. 19.<tojournaal. 19.12 PP: Uitzending van de PSP. 19.23 Van gewest tot gewest. KRO 20.10 De beste Muppetshows. Gast: Alice Cooper. 20.35 Van pool naar pool, filmreportage over een 3 jaar durende reis rond de aarde. NOS 22.30 Journaal. 22.45 Den Haag vandaag. 23.00 Studio Sport. Met o.a. eredivisie-voetbal. 23.45 ieuws voor doven en slechthorenden. 17.00 Alleen op de Wereld (1), serie naar het werk van Hector Malot. 17.55 Journaal 18.00 Tik Tak, tekenfilm. 18.05 Zeppelin, jeugdmagazine. 18.30 Tim (2), Vlaams jeugdfeuilleton. Met Bob de Moor, Jan de Batist, Manu Verreth e.a. Afl.: Welkom in Solem. 18.55 Chapi Chapo. Afl.: De leeuw. 19.00 Gezondheidsmagazine. 19.40 Paardekoersen, mededelingen en programma overzicht. 19.45 Journaal. 20.10 Weerbericht 20.20 Videomatch. 20.30 Namen noemen, spelprogramma. 21.10 Allemaal beestjes (1). Dieren in de Pyreneeën. 21.40 Programma van de KTRO. 22.30 Nationale Loterij, paardekoersen en Journaal. Aansl.Coda'Over troost van pessimisme' van Edna St. Vincent Millay. 19.00 Made in Belgium. Kleding en kapsels voor herfst/winter 1984. 19.30 Tijdrover. WK Zeilen: De Quarter Ton Cup. 19.40 Mededelingenen programma-overzicht 19.45 Journaal. 20.10 Weerbericht 20.20 Filmmenu. 20.25 Doodlopende straat (Cul de Sac), Engelse speelfilm van Roman Polanski (1966). Met: Donald Pleasence en Frangoise Dorleac. 22.05 Twee mannen en een kast, korte film van Roman Polanski. 22220 De dikke en de magere, korte film van en met Roman Polanski. 22.35 De muren hebben oren (Sciony maja usry), korte film van Henryk Ryska. 12.00 Teletekst 14.15-15.00 Schooltelevisie. 17.05 ONEM-vacatures. 17.10 Lollipop, jeugdprogramma. 18.00 Boite aux images, tekenfilms. 18.45 Super Cool special Met Plastic Bertrand. 19.05 Ce soir, regionaal magazine. 19.30 Journaal. 20.00 La chasse aux trésors. Vanuit Syracuse. 21.10 Un ours pas comme les autres (slot), tv-serie van Nina Companeez. 22.10 Restauratie van de Kathedraal van Nivelles, documentaire. 23.00 Staatsloterij. 23.05 Journaal. 23.20 Actualités lalques. 19.00 La pensée et les hommes. 19.30 Journaal met gebarentaal. 16.04 Neues aus Uhlenbusch, jeugdprogramma (herh.). Aansl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Mickeys Trickparade, met buikspreker Fred Roby. 17.00 Heute. Aansl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-Illustrierte. Aansl.: Heute-Schlagzeilen. 18.05 Der lange Treek, Amerikaanse serie. Afl.: Een echte gentleman. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Heute. 19.30 Direkt, magazine met bijdragen van jonge kijkers. 20.15 Sport aktuelL Aansl.: Heute-journal. 22.00 Midlotto - 7 uit 38. 22.05 Die 2 (De versierders), Engelse tv-serie. Afl.: Gesol met Napoleon. 22A0 Dorfllebe, tv-film van Karlheins Rehbach over de jeugdliefde van twee dorpskinderen. 00.15 Heute. 10.35 Wildwasser-Sam, Amerikaanse speelfilm van Keith Larsen (1976). 12.10 Report 12255 Persoverzicht 13.00 Tagesschau. 13.15 Teletekst-overzicht 14.40 Teletekst-overzicht 15.00 Der Froschkönlg, poppenspel. 15.30 Das feuerrote Spielmobil, kinderserie. 16.00 Tagesschau. 16.10 Wanderungen durch die DDR. Langs de Saaie. 16.55 Stadtrallye (1), spelprogramma voor de jeugd. 17.50 Tagesschau. 18.00 Hier und Heute. 18.15 Familie Feuerstein (The Flinstones). 19.00 Die Manions in Amerika, tekenfilmserie. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Mond is nur a nackerte Kugel, speelfilm van JörgGraser. Cl 22.00 Brennpunkt 22.30 Tagesthemen. 23.00 Quincy, Amerikaanse misdaadserie. 23.45 Tagesschau. 08250 Tele-Gymnastik (24). 08.10-11.40 Schooltelevisie (09.25 Sesamstrasse). 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Berufsorientierung. 18.30 Sesamstrasse. 19.00 Aktuele Stunde. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mittwochsin. informatie en amusement. 21.45 Eff-eff, vrijetijdsmagazine. 22.15 BerufReporter (Professione: Reporter), speelfilm van Michelangelo Antonioni (1974). Met: Jack Nicholson, Maria Schneider en Jennie Runcare. 00.15 Journaal. 9.05 NOS-sportief. 9.24 Waterstan den. 9.30 Nws. Teleac: 9.33 Spy de sky (16). VARA: 10.03 Een du» grap, of van een os die burgemea ter werd, hoorsp. Aansl.: Gramm foonmuziek. 10.30 Nws. 1033 H« haar! 11.30 Nws. 1133 Leef-üjd noeg. Overh.voorl.: 12.16 Een zending van het Min. van Verke en Waterstaat NOS: 12.26 Medt v. land- en tuinbouw. 12.30 Nw VARA: 12.36 Dingen v.d. dag. 13J Nws. 13.10 Leef-tijd-genoeg (13J Nws). 14.00 De Schuurpapier val uit Diergaarde Blijdorp. 14.30 Nw 14.33 Portret van een schrijve Slauerhoff. 15.30 Nws. 1533 Floi Tristan (1), documentair spel. 1». Nws. NCRV: 16.33 Studio 55,171 Nws. 17.36 Hier en Nu. (18.00 Nul PP: 18.20 Uitz. van de CPN. Hui Verb.: 18.30 Het voordeel van twijfel. NCRV: 19.00 Steen in vijver. Met om 19.00 NCRV-Led huis. 19.15 Lied van de week. W Rondom het woord 20.00 Nws. Leger des Heilskwartier. 20.18 D g wereld zingt Gods lof. 21.00 Bj i™ tijd. 21.25 Onder de kop. RVU: 21. Over mensenrechten gesprokaui NOS: 22.00 Tambu - Mutiet NCRV: 22.30 Nws. 22.40 Nederlan en z'n buren. 23.00 Haikoe, 23* Lex van Delden 65 jaar, kamermu ziek. 23.55 Nws. i/OENSDAG 12 SEP1 Architectuurmanifestatie/Jal nan Air. Oude gemeentebiblbr- thcek, Nieuwe Markt, Kottel dam- OP™ dL i/m 11 1 17 uur, van 17 t/m 21 sept. van 19.30-23.30 uur. Tot en met september. Daar waar Piet Blom el Botterdam een architect nisch frivool hart gevel staat de oude bibliothe"' vlakbij haar opvallende n komeling. Met dit statige gl Ijouw stelt Rotterdam zie (samen met Amsterdan Delft en Hilversum) kandl daat voor het architectuul museum, waarover binneif kort een beslissing genome heeft. De stad van h Bouwcentrum heeft de laa ste jaren enkele opvallen^ architectuurmanifestaties gehouden. In dit gebou-J wordt nu een aanzet gegt ven tot een architectuurmu seum! Directeur Klotz va- het Duitse en directeur Kö monen van het Finse archi| tectuurmuseum komen er 20 september om 20 uur e< lezing geven, als onderde van een programma van lezingen, terwijl er op de Erl asmusuniversiteit ook nol eens vier, gratis toegankeli| ke, lezingen worden gegeve (inf. 010-525511 tst. 3370). Centraal bij dit alles stad Japan. Met foto's en tekéj ningen wordt een dozijn ha dendaagse architecten gö presenteerd. Wat saai en on volledig. Bovendien gaat hd bovenal om een soort repr^ sentatieve en vaak patserig architectuur. Een beter in zicht geeft het naar aanlei ding van deze manifestatij uitgegeven aflevering val 1 het tijdschrift 'Wonen TABK' 9,75). Maar er is méér. Een vi| deo-studio met o.a. filn over Japans bouwen. Ee| hele interessante afdelin| met maquettes van belang rijke bouwwerken in Roti terdam, met vergelijkend materiaal over de realisatie- Afstudeerprojecten van stu| denten van de Rotterdams! academie op dit gebouw vai| Logemann uit 1923 als Desl ign Centrum. Een boeiend^ plan om café De Unie van J| Oud (Stijl), dat in de oorlog: verloren ging, te herbouwen (er is zelfs een aardigq bouwplaat van de Unie mei een tekst van Barbieri ver-f krijgbaar). Aandacht voor werk van architecten als L. van deil Vugt, J. van den Broek en Mi: Brinkman, terwijl Jan van Munster en Ernst Hazen- broek - niet zo gelukkig gepresenteerd worden alsj voorbeelden van samengaan architectuur-beeldende kunst. Een gebouw om dooi! te schrijden en veel te zien.} Er is ook een café.... ■Henk Kooien, schilderijen en tekeningen. Open: di.-za. 10-18: (do. 21 en za. 17 uur). Tot 7 okto ber. Henk Kooien is 'van natu-l re' schilder. Maar zijn vlotl lopende bewegingen hebben: niets van handigheid of ge mak. Ondanks zijn neiging naar het esthetische (en daar is niets tegen) knokt hij voortdurend met zijn talent, met zichzelf. Deze goede tentoonstelling laat zien, dat Wj de laatste tijd een opval- 13.15 Teletekst-overzicht. 15.15 Teletekst-overzicht 15.25 Breakdance (herh.). 15257 Programma-overzicht 16.00 Heute. Ieder heel uur nieuws. VOO: 7.03 Ook goeiemorgen (7.30 en 8.30 Nieuwsradio. 7.40 Doortrappen en afzien). 9.03 Muz. terwijl u werkt (10.30 Nieuwsradio). 10.32 Kletskop. 12.03 Will wil wel (12.30 Nieuwsra dio) 1403 Jukebox. 15.03 Nederland Muziekland (16.30 Nieuwsradio). EO: 17.03 EO-Onderweg. NOS: 17.55 Meded.(NOS). EO: 18.06 Tijd sein. 18.30 De rugzak. 18.50 De Wol kenwagen. 19.03 Ronduitradio- krant. 19.20 Van U wil ik zingen. 10.40 Zomerbij belschool. NOS: 20.03 Langs de lijn, sport en muziek. 23.07 Met het oog op morgen. NCRV0.02 Volgspot 1.02 Metropo lis. 3.02 Nachtexpress. 8.02 In 't voorbijgaan. 6.09 Vandaag don derdag. Ieder heel uur nieuws. KRO: H< progr. kan tussen 8.00-17.00, nieuws en reklame, onderbroK worden voor aktua. van Echo. Het leven begint na zeven, n» j» ter Koelewijn. 9.04 Formule 3. li» Radio 'De Zwarte Roos- Ufl Vraag en antwoord. 14.04 Ana beat goes on.15.04 Komt er wat van? 17.04 Weeshuis van hits. NOS: 18.04 De avondJP» KRO: 19.02 Krachtvoer. 21.02 w mo. 22.02 Rocktempel. NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het te*®» woord. 7.10 Preludium. 8W 8.05 Platennws. 8.45 Musica Werken van Buxtehude 1J rj, 9.15 Onder de hoogtezon. WW mermuz. uit de Barok. 1036 tenpalet 11.55 De concerts!»» Mozart (6). 12.10 nomer*®- kestfragmenten mt oper Haydn. 13.00 Nws. 13.05 Kerk» concert door Ken* j ope AVRO: 13.30 Met open mono r rafragmenten. 14^° ..^ihariW Ar. r r Kamermuz. 15.30 Ra&o DO» j,, lp ffrtnrno on nisch Orkest m.m.v. Ruud van ff IV OaDDlC eil Meer, bariton en Mmam cart, hobo. AVRO: 20R0 d'Assise, opera van «en x. derkoor van St. Bavo, Ha Radio Filharmonisch m.m.v. solist naai Orkest 22.10 Desert Music. rkest muziek van MUW 1^4*7 ASgj- VARA: 7.00 Nws. 7.11 De wekker radio (7.30, 8.00 en 8.30 Nws). NOS: (Via de AM-zender NOS: 19.02 Nieuws voor•hui^l ders. 19.02 Bulletin in het j.1 kaans-Arabisch. 19.10 Ro? is het Berbers. 1920 Turks. 1930 Bulletin in hf t SP»

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 18