Opnieuw grootse aanpak 4 Dorpen-tennistoernooi Vriendschappelijk voetbal Ad Colijn pakt titel in 125 cc-klasse Sovjet-Unie in Olympische wachtkamer Nederlandse wo BKC profiteert van versterkte promotie Verbr. BURG, GESTEL Han van der Hooft 'papieren' trainer van Hoek Wat mak VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1984 Bekerprogramma amateurvoetbal Laatste duel voor pupillen VOOR INTERLAND SPORT IN 'T KORT Bruinenberg en De Greef gelijk in schaakstrijd Real Madrid wint eigen toernooi SMIT-KR middelburg - T14 PAGINA SPORT 3 Van onze tennismedewerker TERNEUZEN - Na een suc cesvolle start in het vorige seizoen, beleeft het 4 Dor- pentoernooi zijn tweede edi tie. Leven ingeblazen door Hans van den Akker van de tennisvereniging Philten uit Philippine, vond vorig sei zoen op de banen van Phil ten en Hoek de eerste afle vering plaats tussen Philten en Hoek aan de ene zijde en met Zaamslag en Vogel vlucht aan de andere zijde van het kanaal. Deze keer is de strijd op de banen van Vogelvlucht en Zaamslag, met laatstgenoemde vereni ging als organisator. „We hebben aan de opzet van het toernooi niets ver anderd, hoewel we hier en daar wat technische wijzi gingen hebben aange bracht", aldus Frans Witte, die samen met Maarten van Kerkvoort het organisatie team vormt. Dat er niets veranderd is aan de opzet van het toernooi houdt' te vens is, dat het gezellig heidskarakter voorop staat (compleet met mosselfestijn en barbecue), hoewel zeker ook het wedstrijdelement niet zal ontbreken. Het feit dat er dit seizoen ook C-spe- lers konden inschrijven, kan wellicht een stimulans wor den voor meer strijd. „In de enkelspelen wordt eerst gespeeld in poules, zo dat ieder een minimum aan tal partijen speelt", verdui delijkt Maarten van Kerk voort, hierbij aangevend dat de eigenlijke strijd pas be gint nadat de poulewinnaars naar het afvalschema over gaan. Na de eerste editie vorig jaar, werd het organisatie comité, gevormd door de vier verenigingen, benaderd door andere clubs om ook aan dit toernooi te kunnen deelnemen, maar 'vier dor pen' bleef 'vier dorpen'. Frans Witte hierover: „Dat zou inhouden dat er meer banen zouden moeten zijn, dus nog meer versnippering. Je kunt dan net zo goed een open toernooi organiseren". Dat er op twee parken wordt gespeeld, houdt in dat de deelnemers meer afstand moeten afleggen. „In princi pe hebben we zoveel moge lijk rekening gehouden dat ieder op de eigen banen speelt", aldus Witte. Voor de organisatoren breekt een drukke week aan. Zaterdag beginnen de partijen en er wordt de ge hele week doorgespeeld, met de finales zondag 9 septem ber. Die worden allemaal op de banen van Zaamslag af gewerkt. Het totaal aantal deelnemers bedraagt 155, die met zijn allen goed zijn voor 342 partijen. De plaatsingen in de di verse categorieën zijn als' volgt: HE: 1. Dieter Gajews- ki, 2. Steven Erpelicnk, 3. Han Matthijssen, 4. Riny Kort, 5. Peter Kouwij zer, 6. Koert van den Akker, 7. Hans van den Akker, 8. Cor Dijk. DE: 1. Marijke Robe sin, 2. Marijke Vervaet, 3. Nicole Burggrave, 4. Marijke van Driel, 5. Jannie Diele- man, 6. Joke Louwerse, 7. Loes Eijke, 8. Tilly de Kort. HD: 1. Gajewski/K. van den Akker, 2. Erpelinck/Arens, 3. Schelfhout/De Vilder, 4. Witte/Kort. DD: 1. Robe- sin/Vervaet, 2. Spuesens/ Schellekens, 3. Siewert/Die- leman, 4. Huisman/Van Driel. GD: 1. Hamelink/Ga- jewski, 2. Robesin/Kort, 3. Vervaet/Van den Akker, 4. Schellekens/De Waal. Van onze sportredactie TERNEUZEN - Het voetbal seizoen wordt zaterdag 1 sep tember voor de Zeeuwse clubs geopend met wedstrijden voor de eerste ronde van de strijd om de districtsbeker. Vrijwel alle wedstrijden beginnen za terdagmiddag om half vijf. Het programma ziet er als volgt uit: SVD-Goes, Patrij zen-Middelburg, 's Heer Arendskerke-STEEN (17.30 uur), Krabbendijke-Clinge, Nieuwdorp-Breskens (14.30 uur), Nieuwland-Terneuzen, Axel-Kapelle, Biervliet-Oost- kapelle, Hontenisse-Kloetinge, VCK-Sluiskil, HW'24-Yerse- ke, RIA-Veere, IJzendijke-Ar- nemuiden, Vogelwaarde-Ter- neuzense Boys (18.00 uur), Phi- lippine-Hoek (14.30 uur), Koe- wacht-AZVV, Hoofdplaat- Zaamslag, Zierikzee-MEVO, De Meeuwen-Vlissingen, Wol- phaartsdijk-DOSKO, Jong Ambon-Bruse Boys, Noor- mannen-Serooskerke, RCS- Wemeldinge, MOC'17-Tholen- se Boys en BSC-WHS. Van onze atletiekmedewerker MIDDELBURG - Zaterdag 1 setpember wordt in Middel burg de laatste wedstrijd af gewerkt in het kader van de Zeeuwse pupillencomeptitie. De organisatie van deze wedstrijddag is in handen van Dynamo'7Q. Op het program ma staat de gebruikelijke driekamao en een niet voor de competitie meetellende 1000 meter. De wedstrijden begin nen om 13.00 uur. Luctor terug in eerste klas Van onze korfbalmedewerker TERNEUZEN - Het korfbalseizoen gaat ook voor de afdelingsteams zaterdag weer begin nen. Door de versterkte promotie naar het dis trict (zowel Seolto als Atlas promoveerde, ter wijl er niemand degradeerde) kwamen er drie open plaatsen in de eerste klas en alles schoof op. Komend seizoen dus een duidelijk minder sterke eerste en tweede klas. In de eerste klas is Luctor weer terug, na een eenmalig verblijf in de tweede klas. BKC profiteerde van de versterkte promotie en komt in de tweede klas uit. TOGO zat ook vorig seizoen in de eerste klas, terwijl Zaam slag een stapje terug moest en derdeklasser is. LUCTOR - Coach Teun Hui- bregtsen is wat pessimistisch over de kansen van Luctor. De Terneuzense ploeg heeft nogal tegenslag: Ronald Kraayeveld is naar Animo vertrokken. Werner de Rooy en Monique van der Staal zijn gestopt en verder zijn er blessures van Ronie Wisse, die zeker tot de zaalcompetitie niet zal kunnen spelen, Koos Jansen, die mo menteel niet mag trainen en de start van de competitie zal missen en Hannie Geene. Over de dames is Huibregtsen niet zo somber. Er is genoeg mate riaal achter de hand en de te rugkeer van Nel Tholens geeft een stuk zekerheid. Handha ven is alles wat bereikt moet worden en dat zal al een moei lijke zaak worden, vooral om dat het scoren en moeilijk punt is. In zijn visie wordt het collectief belangrijk: het zal met hard werken verdiend moeten worden, waarbij hij vooral kijkt naar Leendert van Waart, die de stuwende kracht moet kunnen zijn en een momentel sterk spelende Afke van Dijkhuizen. TOGO - Bij TOGO een halve trainerswissel. Piet van Beu gen kan door het volgen van een cursus niet meer de volle aandacht aan de ploeg geven, waardoor nu Kees Visser als trainer-coach fungeert. Van Beugen is als reserve achter de hand, maar dat betekent vol gens hemzelf niet dat hij de touwtjes in handen heeft. Heel duidelijk stelt hij: „Kees Vis ser is eerste trainer en draagt die verantwoordelijkheid vol ledig". Bij TOGO is men wel optimistisch over het komende seizoen. Twee wijzingingen slechts: Francis Joziasse be hoort door blijde omstandig heden thans niet tot de selectie en Peter Hillebrand is uit de ploeg gespeeld door de jonge Hubert Rentmeester. De helft van de ploeg bestaat nu uit spelers van de vroegere junio- renploeg en de andere helft uit wat ouderen. TOGO heeft ze ker niet aan kracht verloren vindt Van Beugen, integen- Op de foto trainer-coach Hennie Minnaert van Zaamslag, die zijn ploeg in de nieuwe kolfbalcompetitie terug probeert te brengen in de tweede klas. - foto oe stem/cor j de boer deel, hij verwacht dat de ju nioren nu wat sterker zullen kunnen opereren. Daarop ba seert men het vertrouwen op een hoge positie en een moge lijke gooi naar een plaats in het district. BKC - Joost van der Lijke, de Middelburgse trainer van BKC verwacht een moeilijk jaar. De promotie is als toeval lige verrassing binnengerold en dat geeft toch wel meer mo tivatie. Problemen echter te over. Vijftien heren beschik baar, waarvan er slechts een paar vast in de ploeg zullen staan. De rest moet rouleren en slechts zeven dames. Twee dames zijn voor een tijd niet beschikbaar: Rita van der Lij ke en Karin Hubregtsen zijn in het Breskense team moei lijk te vervangen krachten. Van der Lijke hoopt echter op wat versterking in de dames sector. Positief is dat Jan Roest weer beschikbaar is, maar Ralf Otte is gestopt. Al voorziet hij een zware compe titie, toch is de terugkeer op het oude niveau een gelukkige bijkomstigheid. Beter niveau, waardoor het motiveren een stuk eenvoudiger is. Door de problemen is handhaven ech ter het voorlopige uitgangs punt. ZAAMSLAG - Trainer-coach Hennie Minnaert gaat door. Vorig seizoen abrupt binnen gekomen, heeft hij de degra datie op het veld niet kunnen afwenden. Nu gaat hij probe ren terug te komen. Hij ver wacht dat niet direct, maar er is een goede sfeer, waarin iedereen zijn uiterste best doet. De opbouw is voor hem gericht op het zaalseizoen. Vooral met de aanvalsopbouw gaat het nog niet zo goed. Er is te weinig variatie en dat moet veranderen. Positief is dat er steeds meer rust in de ploeg komt. Door studie is Wim Westerbeke afgevallen, maar bij de dames zijn er geen ver anderingen te verwachten. Hij ziet Zaamslag in die derde klas tegen de top aanleunen met Atlas 2 als één van de grootste concurrenten. Het meest aantrekkelijke bij Zaamslag vindt hij de vrijheid die hij van het bestuur krijgt om zijn ideeën te verwerken. Dat geeft een positieve instel ling die volgens hem nodig is om weer terug te komen op het tweede klas-niveau. Van onze sportmedewerker TERNEUZEN - Was onlangs de voetbalvereniging Hoek boos op de WON en deze bond van oefenmeesters het niet eens met het gegeven dat Hoek met een zogenaam de stroman werkte om aan een trainerslicentie te ko men, nu is men in het WON-kamp helemaal ver baasd, nu blijkt dat een be stuurslid uit hun midden, Han van der Hooft uit Ter- neuzen en trainer van Sluis kil, zich voor het 'licentie karretje' heeft laten span nen. Dat de verbinding, die de zaterdag tweedeklasser met trainer Jan Doorns heeft, klikt, staat vast. Pech hierbij is dat Doorns niet over de vereiste trainerspapieren be schikt en dus geen licentie van de KNVB krijgt. De op lossing werd voorheen ge vonden door een schijncon tract aan te gaan met een stroman. Dit was en is nog steeds een doorn in het oog van de WON. Dat Van der Hooft zich heeft opgeworpen om de benodigde licentie te bemachtigen, wekt dan ook verbaasde gezichten in het kamp van de trainersvak bond. In eerste instantie ontkent men overigens iets te weten. Langendoen, hij is medewer ker aan het WON-hoofd- kantoor in Tilburg, laat we ten: „Ik weet van niets. Com mentaar geven mag ik niet, omdat dit door Jaap van der Leek gedaan moet worden en die is niet aanwezig en niet te bereiken". André Wurth, voorzitter van de WON-Zeeland is van het 'spel' wel op de hoog te. „Enkele uren geleden ben ik daarvan door het hoofd kantoor op de hoogte gesteld. Voor mij is dat dus geen nieuws meer, maar aange zien wij de zaak aan het uit zoeken zijn, is mij gevraagd geen commentaar te leve ren", aldus Wurth, die, ge confronteerd met het gege ven dat het secretariaat amateurvoetbal in Zeist heeft bevestigd dat Van der Hooft heeft ondertekend en dat hij aangegeven staat als onbezoldigd trainer, op- Han van der Hooft: 'stro man' bij Hoek. - foto de stem/cor j de boer merkt: „Geschokt te zijn en het intreurig vindt om op die manier de eigen organisatie onderuit te zien halen". Van onze sportmedewerker SAS VAN GENT - Met het bekervoetbal in zicht neemt het aan tal oefenduels waarbij Zeeuwsch-Vlaamse clubs betrokken zijn af. Woensdagavond stonden er nog drie duels gepland. HVV'24 won met 6-3 van het Belgische Luchtbal Boys, SDO en Hulster - loo speelden doelpuntloos gelijk en de wedstrijd Hontenisse- Groede ging niet door, omdat Groede te weinig manschappen op de been kon brengen. HW'24-LUCHTBAL BOYS 6-3 - Een aantrekkelijke wedstrijd met aanvallend voetbal en veel doelpunten. In de eerste helft liep een sterker HW'24 uit naar een 3-0-voorsprong door tref fers van Carlo Cleyman, Jos van de Walle en Frank Lammens. Die stand bleef tot twintig minuten voor het einde gehandhaafd, maar toen presteerden de Antwerpse gasten het om in korte tijd op gelijke hogote te komen. Daarmee was de koek niet op, want in net zo'n recordtemoo sloeg HW'24 opnieuw een kloof van drie doelpunten via een eigen treffer van de Belgen, Carlo Cleyman en Theo Warrens. SDO-HULSTERLOO 0-0 - Een gelijk opgaande wedstrijd tussen twee aan elkaar gewaagde tegenstanders. Het voetbal beperkte zich vooral tot het middenveld, waardoor er weinig scoringskan sen kwamen. Deden die zich voor dan werd het houtwerk ge raakt. Dat overkwam beide ploegen één keer. Een terechte eind stand. Van onze motorsportmedewerker AXEL - In een bijzonder spannende finale van het RES-motorcrosskampioen- schap voor amateurs, waar mee het zomeravondseizoen werd besloten, heeft Ad Co- lijn uit Axel na een kort maar hevig duel met zijn naaste concurrent Jan Jan sen uit Hoek, toch beslag kunnen leggen op de kam pioenstitel in de 125 cc-klas- se. Voor het begin van de wedstrijd stonden beide pi loten, met slechts vier pun ten verschil in het voordeel van Ad Colijn, nagenoeg ge lijk wat de titelkansen be treft. Na het vallen van het starthek dook Colijn als eer ste de bocht in met Jansen aan zijn wiel. De Belg Mare van der Plas kwam in de volgende bocht buitenom en greep de koppositie om die verder niet meer af te staan. Colijn bleef echter goed in zijn spoor, terwijl Jansen op enkele meters volgde. In de slotfase kwam Jan Jansen nog ten val, waardoor hij te rugzakte naar de vijfde plaats, zodat de voorsprong van Colijn groeide tot tien punten. In de beslissende tweede reeks sloeg het nood lot opnieuw toe voor de man uit Hoek. Nadat hij Ad Co lijn van de tweede plaats verdrongen had, liep zijn motor vast in de chicane voor start en finish. Ad Co lijn kon zich daarna moeite loos op de tweede plaats handhaven en pakte daar mee verdiend het kampioen schap. Ook de 250 cc-klasse ken den een spannende eind strijd. Titelverdediger Jaap van Cadsand uit Axel had echter een aanzienlijke netto puntenachterstand op Hans Kolijn uit Terneuzen, die hij ondanks zijn enorme inzet toch niet goed kon maken zodat Hans Kolijn met een vierde plaats ruim voldoen de punten scoorde om defi nitief de titel naar zich toe te halen. De dagoverwinning in de 250 cc-klasse ging op nieuw naar Simon Francke uit Oostkapelle, die beide reeksen op zijn naam schreef. In de 500 cc-klasse was de kampioen inmiddels al be kend. Jaap van Tatenhove had reeds zo'n grote voor sprong opgebouwd dat zijn kampioenschap hem nog vóór de finale niet meer kon ontgaan. Bram van de Velde uit Breskens werd glansrijk winnaar van het dagklasse ment door beide reeksen ze gevierend af te sluiten. De 80 cc-klasse tenslotte, werd zoals het hele seizoen al het geval was, beheerst doro Luc van Clapdorp, de kleine Belg die zijn kam pioenschap eveneens urrm vóór de finale veilig stelde. 80 cc: 1. Luc van Clapdorp, St.-Niklaas; 2. Werner Ramme- loo, Philippne; 3. Arian Franc ken, Bosschenhoofd: 4. Perry Benningshof, Breskens; 5. Jarno Jansen, Sluiskil; 6. Fabian Rijc- kaert, Terneuzen, 125 cc: 1. Mare van der Plas, Wijnegem; 2. Ad Colijn, Axel; 3. Theo Geschiere, Serooskerke; 4. Mare Tieleman, Kloosterzande; 5. Jef van Herze- le, Tiegem; 6. Rudi Dieleman, Axel; 7. Tjerk Hoek, Terneuzen; 8. Tury Nolet, Yerseke; 9. Mare Wageninger, St.-Jansteen. 250 cc: 1. Simon Francke, Oostkapel le; 2. Jaap van Cadsand, Axel; 3. Freddie Mallefroi, Herzele; 4. Hans Kolijn, Terneuzen; 5. Frank de Groot, Oostkapelle; 6. Raymond Braem, St.-Jansteen; 7. Henk Tuin, Beveren; 8. Marco Roos, Axel; 9. Eddie Janssens, St.-Jansteen. 500 cc: 1. Bram van de Velde, Breskens; 2. Jaap van Tatenhove, Terneuzen; 3. Etien- ne Sucaet, Zulte; 4. Christian Francois, Berlaere; 5. Riggy de Bruyne, Stekene. Op de foto Ad Colijn in actie. De Axelaar werd RES- kampioen in de 125 cc-klasse. - fotodestem MOSKOU (RTR) - Marat Gramov, de hoogste autori teit in de Sovjetrussische sportwereld, heeft donder dag tijdens een persconferentie in Moskou gezegd dal zijn land vermoedelijk pas kort voor het begin van dt Olympische Spelen van 1988 in Seoel een besluit zal nemen over deelneming. Gramov weigerde een indi catie te geven over de houding van de Sovjet-Unie. Hij wees er op dat de materie nog moest worden besproken met het na tionale Olympische Comité. „Het enige wat ik er over kan zeggen is dat we vier jaar heb ben om over onze positie na te denken", zei Gramov, die ver volgde: „Het Olympische Co mité heeft zich nog niet over het probleem gebogen en zal dat ook pas later doen". Gramov herinnerde zijn ge hoor er aan dat beslissingen over al of niet deelnemen aan de Olympische Spelen tot zes weken voor de opening geno men kunnen worden. Hij wei gerde commentaar te geven op de keuze van Seoel als Olym pische stad. Volgens Gramov valt die keuze geheel onder de verantwoordelijkheid van het Internationale Olympische Comité (IOC). „Volgens de re gels kunnen we daar geen ver andering in brengen", aldus Gramov. Volgens het Sovjetrussische persbureau Tass zei Gramov, voorzitter van het sportcomité van de Sovjet-Unie en het na tionale Olympische, Comité, dat de sfeer tijdens de Spelen van Los Angeles de juistheid van de beslissing van de Sov jet-Unie geen afvaardiging te sturen had bevestigd. Gramov noemde als voorbeelden dv overdreven uitingen vat chauvinisme, het onbeperk' toelaten van de commercie et het negeren van de Olympi- sche idealen. In een commentaar liet Tass niet na sportieve vergelijkin gen te trekken tussen Los An geles en de Vriendschapspelet in Moskou. Op 47 van de 94 on derdelen werden volgens Tass Olympische records overtrof fen. Meesmuilend doet hei persbureau over de gouder medaille van Ria Stalman op het discuswerpen, zonder ove rigens de naam van de Neder landse te noemen. „Als ds Olympische kampioene op nummer meegedaan zou heb ben aan de wedstrijden it Praag en daar hetzelfde ge worpen zou hebben als in Lu Angeles zou zij in de finale ronde alle zes werpsters voos hebben moeten laten gaai Iets dergelijks geldt in ever. grote mate voor de horden nummers bij de dames en hei verspringen dames, en trou wens ook voor vele onderdelet van het schieten en het zwem men", aldus Tass, dat in totaal achttien wereldrecords (teget elf in Los Angeles) signaleer de. DEN HAAG (ANP) - Olym pisch kampioene discuswer pen Ria Stalman maakt deel uit van de Nederlandse atle- tiekploeg, die op 8 en 9 septem ber in Romedal, 80 kilometer van Oslo, in de laatste inter landwedstrijd van het seizoen uitkomt tegen Noorwegen en Zwitserland. De Nederlandse ploegen zien er als volgt uit: dames: 100 m: Nellie Cooman (AVR), tweede loopster nog aan te wijzen, 200 m: Marjo van Agt (PSV), tweede loopster nog aan te wijzen, 400 m: Desireé de Leeuw (ADA), tweede loopster nog aan te wijzen, 800 m: Elly van Hulst (01ympia48), Jacky Winkelman (HAC), 1500 m: El ly van Hulst, Krista Aukema (Spartacus), 3000 m: Carla Beurskens (Festina), Maike Persoons (ADA), 100 m hor den: Marjan Olijslager (Sprint), Tineke Hidding (He- ra) 400 m horden: Olga Com mandeur (ADA), Ingrid Stoot (Sprint), 4 x 100 m: Cooman, Olijslager, Tilly Verhoef (Sparta), vierde loopster nog aan te wijzen, 4 x 400 m: De Leeuw, Commandeur, Stoot, vierde loopster nog aan te wij zen, ver: Tineke Hidding, Marjon Wijnsma (Lionitas), hoog: Wijnsma, Ellen Neelen (Olympia 48), discus: Ria Stal man (Sparta), Bia Wiarda (Horror), kogel: Stalman en Deborah Dunant (ADA), speer: Lida Berkhout (DEM), Gerda Blokziel (ADA). Heren: 100 m: Peter van der Heijden (PSV), Jeroen Ooie vaar (AAC), 200 m: Van der Heijden, Henk Brouwer (Ciko 66), 400 m: Allen Els worth (Startbaan), Brouwer, 800 m: Han Kulker (De Bataven), Ar jen Visserman (Impala), 1500 m: Ed van Gemeren (AAV 36), Mare Borghans (Unitas), 5000 m: Klaas Lok (Phoenix), Ton- nie Dirks (De Keien), 10.000 m: Cor Lambregts (Unitas), Marti ten Kate (Fortis), 110 m hor den: Ysbrand Visser (VLTC), Freddie Burgos (Startbaan), 400 m horden: Marco Beuken kamp (Trias), tweede loper nog aan te wijzen, 3000 m: Herman Hofstee (DOS Dw), Ron Vlentterie (AAC), 4 x 100 m: Van der Heijden, Ooievaar, Brouwer, Chris Leeuwen- burgh (Sparta), 400 m: Visser man, Brouwer, Elsworth, Wim Cools (THOR), ver: Frans Maas (Unitas), Leeuwen- burgh, hoog: Marco Schmiu (VLTC), Erik Rollenberg (Haarlem), hinkstap: nog aan te wijzen, polshoog: Leeuwen- burgh, Jan Harland (Sparta), kogel: Erik de Bruin (Sparta), Piet Meijdam (Hercules), dis cus: De Bruin, Marco Verster- re (Castricum), speer: Rob tei Horst (AAC), Jeroen van de: Meer (VLTC), kogelslingerer, nog aan te wijzen, 10 km snel wandelen: Frank van Ravens- berg (Haarlem), Dirk Maasser, van de Brink (Holland L] Harry Schmitz (Atilla). IJSHOCKEY - Het ijshockey- team van de Sovjet-Unie heeft woensdag in Montreal een oefenwedstrijd tegen Canada met 5-4 gewonnen. De perio destanden waren 2-2, 1-0, 2-2. Zweden had in London (Onta rio) geen enkele moeite met West-Duitsland: 8-0 (4-0, 3-0, i.m MIJDRECHT (ANP) - Na eet spannende slotronde zijn it schaaksters Carla Bruinen berg en Heieen de Greef gelijl geëindigd in de nationale titel strijd. Bruinenberg versloeg Pet nette Cameron, De Greef woi van Ada van der Giessen. Ca thy van der Mije, tot gistere: op gelijke hoogte met Brui nenberg en De Greef, viel o[ de laatste dag terug naar df derde plaats door een remist tegen Arjette Cameron. Tussen Bruinenberg en B Greef zal eind september ee: tweekamp plaats vinden on de nationale schaaktitel. Uitslagen dertiende en laats# ronde NK schaken dames: Va: Parreren-Pluymert 1-0, Riemslag Van Eist 1/2-1/2, A. Cameron-Va! der Mije 1/2-1/2, Bruinenberg-F Cameron 1-0, Belle-Drewes 0-1 Harmsen-De Kleuver 1/2-1/2, 0 Greef-Van der Giessen 1-0; eind stand: 1. Bruinenberg, De Greef: 1/2 pnt, 3. Van der Mije 9, 4. Dre wes 8, 5. Belle, Harmsen 7 1/2, Van Parreren 7, 8. Riemslag 5 1/ 9. A. Cameron, P. Cameron, Va: Eist, Van der Giessen 5, 13. Pluy mert 4,14. De Kleuver 3 1/2. MADRID (AFP) - Real Ma drid is woensdagavond laa winnaar van het eigen „San tiago Bernabeu-toernooi" worden. De Spanjaarden ver sloegen in de finale 1 FC Kol' met 4-1. Bij de rust was d stand nog gelijk 1-1. De Madrileense club had i finale bereikt door eerder i het toernooi met 3-1 va Feyenoord te winnen. 1 F1 Köln werd finalist door At derlecht met 2-1 te verslaan In de strijd om de derde 0 vierde plaats won Anderlecb met 4-0 van Fevenoord. oneh- Van onze parlementaire re DEN HAAG - De V van het Kanaal dooi veland blijft 'vooral nen de planning Die ring gaf gisteren Smit-Kroes (Verkeei terstaat) de Tweede nadat Eversdijk (C gevraagd waarom hi Ra OP ZONDAG 9 septe nale Ziekendag, een aandacht wordt gevi langdurig ziek en be mensen, die niet bedle van de gevoelens en de lange tijd aan het bed Ter gelegenheid var willen wij aan dat one ken. In onze zaterdag willen wij een juist werkelijke situatie w mammmmmmtm Van e BKR-kunstenaars Bijstandswet verwj van de plaatselijke i tie niet kon doorgaat De gemeente had de naars een voorschot te betalen ter grootte bedrag dat hen waarsci zou zijn uitgekeerd ind vergadering wel zou zijl gegaan. De Middelburgse bankpresident, mr. G. de la Porte, heeft dat nist in het kort gedir twee Middelburgse k naars, Inge van der K< Cornells de Valk, tegen meente hadden aangesp De gemeente moet aan ej beide kunstenaars alsni voorschot van 3.500 guldi betalen, en wel binnen v| gen. Bovendien draait meente voor de proces) op. DFGBLAD voor ZuiÓWEST neoerlI Kantoren in Terneuzen, Hulst en GJ Adressen en telefoonni mers op pagina 2. Openingstijden: 8.30-12.30/13.30-17.00 u Redactie Terneuzen: Rein van Helm (editie-chef), Jan sen (plv. chef), Frank 1 Paul de Schipper, Cor Boer (foto), Ton Koor (sport). Hulst: Eugène V straeten. Goes: Cees Mi Middelburg: Henk Post Oostburg: Co Meertens. Servicepunten Kloosterzande: mevr. N( W. Alexanderstr. 4, 011 2250. Advertentie-expl. Inspecteur Zeeland: C.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 8