jé***"?* Trekkertrek in trek in Waterlandkerkje Middelburgse brandweer de beste Duiven uit Argenton hadden ideaal weer Nieuwe tentoonstelling in streekmuseum Hulst OVER VERHUIZING Vlissingse boulevards officieel in gebruik Brandweer van Hulst nationaal kampioen H LVERSU VISSEN KER KE ZIERI (ZE Mi STERD/ m HAARLEI D EN H ELD ER MAANDAG 18 JUN11984 politierapport I -HEUWVLIET - Op de krui- I i!n8 Mettenijedijk en de "orpsstraat reed G. R. uit Bel- 15'e achteruit nadat hij twijfel- I 6 om links- of rechtsaf te IC 'tt' bemerkte te laat dat I sin Breskens achter hem |7°nd. Er was materiële scha- OOK BRESKENS NAAR LANDELIJKE WEDSTRIJD Gehandicapten bezoeken Deltawerken intal woners: 417 Links :ur T '79 w.K '82 europa 1984 stem men st 67,1 88,0 >9,9 1449 49,8 38,5 10,5 587 21,3 22,5 23,2 336 12,4 21,0 9,1 277 5,8 2,9 0,9 13 hts 8,6 11,3 12,2 176 CS 2,0 2,1 1,9 28 oen - - 0,8 11 p - 0,2 1,0 15 0.1 - 0,4 6 e - 1,5 - - eur '79 rw.K '82 europa 1984 stem men nst 65,5 84,9 56,8 4063 31,6 24,8 26,7 1083 36,9 35,7 37,5 1524 16,3 23,2 19,3 786 7,6 4,0 1,6 64 chts 4,8 7,5 8,8 358 ks 2,6 3.2 3,3 132 roen - - 1,3 54 P. - 0,4 1,3 54 0.2 - 0,2 8 je - 1,2 - - 1 >ers: J9 eur '79 Tw.K '82 europa 1984 stem men >mst 51,7 72,9 43,5 222217 16,4 13,0 12,9 28703 39,4 41,2 43,6 96957 14,9 20,0 15,9 35273 11,8 3,8 3,1 6802 echts 0,7 0,8 1,0 2268 inks 16,4 16,1 14,7 32549 aroen 1,6 3601 r P 2,8 6,8 15212 0,4 0,4 852 •ge 2.C - tal tners. i11 eur '79 Tw.K '82 europa 1984 stem men omst 56, 78,. 49, 58186 26, 22, 22/ 13199 A 33, 33, 39, 23017 18, 25, 20, 11841 13. 0 5. 3 2, 5 1443 Rechtï 1, 0 1, 5 1, B 1066 .inks 7, 2 9, 2 8, 4 4883 Groe - - 1, 5 904 itr. P. - o, 9 2, 7 1566 O 1, 2 - o, 5 267 »rige - 2 2 - ital oners: 26 EUR '79 Tw.K '82 EUROPA 1984 stem men comst 51,4 75,3 43,2 20566 A 26,3 20,2 20,9 4289 IA 31,1 28,9 34,3 7065 D 25,5 37,3 29,3 6035 >6 11.6 4,0 2,6 531 Rechts 1.9 3,2 4,2 870 Links 3.1 4,1 4,2 861 r Groen - - 1,1 232 ntr. P. - 0,7 3,0 608 40 0,5 0,4 75 (erige - 1.6 - >komst Rechts jr.Groen entr. P. verige europa 1984 stem- men 34956 81591 11659] 95y "7217] 2030) 128 antal ïwoners: 5568 eur '79 Tw.K '82 europa 1984 stem men >pkomst 52,9 76,9 48,7 15970 o 38,0 28,6 30,7 4899 »vdA 30,9 26,2 33,4 5338 /VD 17.8 34,5 23,9 3815 )'66 8,9 3,9 2,1 335 <l Rechts 0.4 0.5 0,8 132 <1. Links 3,4 4,0 4,2 675 •ur.Groen - - 0,9 141 2entr. P. - 0.6 3,7 58' 3MO 0,6 0,0 0,3 48 Dverige 1.7 - '076^877850 223611 rüttchen groep VAN ZEELAND T15 PAGINA ZEELAND 1 Dorpsraad IJzendijke verontrust AARDENBURG - In de Hee- rendreef is P. S. uit Aarden burg van de stoep gesprongen op het moment dat een perso nenauto, bestuurd door P. F. uit Maldegem, passeerde. Deze raakte het jongetje S., dat licht gewond werd. AARDENBURG - Zondag is de auto, eigendom van E. R. uit Aardenburg, uitgebrand. De brandweer was spoedig ter tse. De gehele voorzijde I van de auto werd vernield. De oorzaak is nog niet bekend. I AARDENBURG - Mevrouw V. A. uit Aardenburg is door eigen hond in het hoofd I gebeten. Zij liep twee vrij ern stige hoofdwonden op en I noest in het ziekenhuis te Oostburg worden behandeld. AXEL - Een tot nu toe onbe kend gebleven automobilist heeft zaterdagmorgen om 2 uur aan de Nassaustraat te Axel een zestal afzetpaaltjes, I die met elkaar waren verbon- I den met een ketting, omver gereden. De rijkspolitie te Axel is naar de dader op zoek. I Het voertuig waarmee de aan- I rijding is gebeurd, is vermoe- I lelijk een personenauto, VW I Golf en blauw van kleur, die I vermoedelijk is beschadigd. 1 Eventuele getuigen kunnen zich in verbinding stellen met iet bureau der rijkspolitie te I Axel, telefoonnummer 01155- 1144. DRAAIBRUG - Op de Hee- renweg is een geparkeerd staande auto van R. van H. uit Zomerghem aangereden. De lader is doorgereden. I HOOFDPLAAT - Op de krui- Havenstraat - Prins I Bernhardstraat nam T. de R. I uit Hoofdplaat de bocht te I ruim en kwam in aanraking I met J. R. uit Kerkrade. Beide I voertuigen liepen schade op. HULST - Op de kruising J. Gatslaan-Vondelstraat vond zaterdagnamiddag om 18.15 uur een aanrijding plaats tus sen twee personenauto's. Hier- °ij ontstond materiële schade. Bestuurder R. H. uit Hulst reed over de Vondelstraat en verleende geen voorrang aan J van rechts komende auto mobilist E. H. uit Hulst, waar- °Peen aanrijding volgde. HULST - In de nacht van za- iag op zondag werd op het I Parkeerterrein van bar Mo vies ingebroken in de gepar keerde auto van C. uit Terhole. Om binnen in de auto te ko- I men werd een zijruit ingesla- I sen. Uit de auto werd een ski- mek, een aantal werkjassen en een 20-tal casettebandjes ont- I jreemd. Eventuele getuigen I 'an het gebeurde worden ver- I 'echt contact op te nemen met Det politiebureau te Hulst, tel. 10-13656. I -BRNEUZEN - Een zestal in- 1 woners van Terneuzen heeft «teren bij de gemeentepolitie die plaats aangifte gedaan I '9n diefstal. In alle gevallen I g'd uit hun geparkeerd I öande personenauto een I otoradio gestolen. De inbra- Ien vonden alle plaats in de I "nnenstad. Van onze correspondent IJZENDIJKE OOSTBURG - De Dorpsraad van IJzendijke is ongerust over de afloop van de voorgenomen verplaatsing van het bedrijf Doens-Vermue naar de Oranjestraat. In een brief aan alle Oostburgse raadsfracties spreekt de dorpsraad zijn verontrustig uit over de te volgen procedure. „Door de huidige opstelling van het gemeentebestuur ont staat opnieuw de kans - even als destijds rond de nieuw bouw in de Nieuwstraat - dat raadsleden hun stemgedrag door nieuwe argumenten in een later stadium moeten of willen herroepen", aldus de dorpsraad. De gemeenteraad van Oost burg moet donderdagavond een voorbereidingsbesluit ne men voor het betrokken ter rein aan de Oranjestraat, waarop momenteel een agra rische bestemming rust. „Wij wijzen met klem op het gege ven dat het gemeentebestuur meerdere malen een hoorzit ting omtrent deze kwestie heeft toegezegd. Van enige be kendheid dat dit zou plaats vinden na het raadsbesluit is geen sprake. Wij menen te mogen stellen dat belangheb benden zich in principe zouden moeten kunnen uitspreken vóórdat een raadsbesluit aan de orde komt", aldus de dorps raad. Betreuren Men zegt het diep te betreu ren als door deze opstelling van het gemeentebestuur een zelfde situatie zou ontstaan als destijds rond de nieuwbouw in de IJzendijkse Nieuwstraat, waar een voorgenomen bouw niet meer doorging omdat men er zich uit alle macht tegen verzette in IJzendijke. „In de ze is het dus voorspelbaar en bekend dat besluitvorming op deze wijze tot stand gebracht, tot de uiterste mogelijkheid zal worden aangevochten", staat in de brief te lezen. „Wij menen dat vele mensen uit IJ zendijke er recht op hebben hun visie c.q. bezwaren in deze aan u kenbaar te maken alvo rens u tot persoonlijke c.q. fractie standpuntbepaling overgaat", zo eindigt de dorps raad zijn schrijven. Misverstand Het Oostburgse college van B en W had op 4 mei de dorps raad al laten weten dat wordt overgegaan tot een hoorzitting zodra zowel de planologische als de milieu-technische gege vens bekend zijn. „Het berust op een misverstand dat wij op voorhand een hoorzitting zou den houden", zo lichtte wet houder A. de Feijter gisteren desgevraagd toe. „We kunnen niet praten voordat we defini tieve plannen hebben. We streven er naar uiterlijk voor de bouwvakvakantie een hoorzitting te houden". VLISSINGEN - De drie gere noveerde boulevards in Vlis- singen zijn zaterdagmiddag officieel in gebruik gesteld. De gemeente Vlissingen heeft voor de herinrichting van de boulevards Banckert en Evertsen 4,3 miljoen gulden uitgetrokken. Rijkswaterstaat heeft enkele miljoenen gul dens bijgedragen aan de her inrichting van de boulevard De Ruyter. De boulevards hebben een lengte van 2,5 kilometer en lig gen aan de Westerschelde, waardoor bezoekers op korte afstand zeeschepen voorbij kunnen zien varen. De boule vards hebben een gedaanteve randering ondergaan nadat door het versterken van de zeewering in het kader van de Deltawet de boulevards enkele jaren overhoop hebben gele gen. r 7* - v"£ t Een van de monstersin actie tijdens het trekkertrek FOTO DE STEM COR J. DE BOER Van onze correspondent WATERLANDKERKJE - De tiende uitgave van de Meerminnefeesten in Wa terlandkerkje is een door slaand succes geweest. Begunstigd door zeer goed weer mocht het kleine dorp je duizenden bezoekers wel kom heten. Vooral de trek ker-trekwedstrij den zater dagmiddag en het Meermin- nebal op zaterdagavond ble ken schoten in de roos. Ook de rommelmarkt mocht zich in een ruime belangstelling verheugen. De festiviteiten begonnen vridagavond al met een pop avond met optredens van ondermeer de groepen Ave- lanche, Gosh en Jam Jam. Aan de Meerminneloop, die diezelfde avond werd ge houden, deden 170 mensen mee. De trekker-trekwedstrij - den van zaterdagmiddag werden ingeluid door een swingend optreden van Jeugdbelang uit IJzendijke. De vele toeschouwers zagen de meest merkwaardige bouwsels in actie komen. Vlaggenist Wille Bron pro beerde de 'monsters' in goe de banen te leiden. Hierbij bleek De Stille Kracht, de sleepwagen, over meer ver mogen te beschikken dan menigeen dacht. The Spirit of Extase, een van de pu bliekstrekkers, vertilde zich duidelijk aan de sleepwa gen. Men zag geen kans 12 ton te verslepen en toen het te verplaatsen gewicht werd teruggebracht tot 9 ton bleek dit ook te veel. De motor van de Spirit werd 'opgeblazen'. Bram de Pijper zorgde met zijn European Maid voor veel spektakel, zware donkere rookpluimen ver hulden op een gegeven mo ment het publiek op de bom volle tribunes. De stan daardtractors sleepten ook een behoorlijk aantal me ters, maar European Maid bracht een snelle full-pull tot stand. Ruim 1.800 bezoek(st)ers waren op het Meerminnebal waar Lee Towers, Imca Ma rina en Guy's and Doll's op traden. Onder de bezoekers ook een viertal trouwe fans van laatsgenoemde groep, die hiervoor speciaal uit het Zuidhollandse Zoetermeer waren komen rijden. Na de traditionele wieler koers gistermiddag (zie onze sportpagina's) besloot een drukbezochte feestavond, waaraan ook de Zeeuws- vlaamse troubadour Piet Brakman zijn medewerking verleende, de geslaagde 'driedaagse' van Waterland kerkje. UITSLAG: Trekker-trek: klasse 0-2,5 ton: 1. Billy; 2,5-3,4 ton: Blue Spirit; 3,4- 4,4 ton: Spinola; super-stan daard tot 4,4 ton: 1. J. Kools (Waltzing Mathilda); mini-pul lers: 1. Heartbreaker; stan daardklasse 0-2,5 ton: 1. McDo nald; 2,5-3,4 ton: 1. I. Bron; 3,4- 4,4 ton: I. A. Driedijk, 4,4-5,7 ton: 1. Pulling Bull P. Baert. Het 'slachtoffer' wordt afgevoerd FOTO DE STEM/CORJ. DE BOES Van onze correspondent TERNEUZEN - Het brandweerkorps van Middelburg is zaterdag winnaar ge worden van de gewestelijke brandweer wedstrijden, 2e klas lage druk, die in Terneuzen werden gehouden. Het op de tweede plaats geëindigende korps uit Breskens mag evenals winnaar Middelburg naar de landelijke voorse lectie-wedstrijden, die op 1 september in Doorn worden gehouden. Het ging bij deze wedstrijd om een brand in een aardappelhandel, ontstaan tijdens las- en snij werkzaamheden. Wedstrijdleider Duyvesz lichtte toe dat de manschappen bij de brand aangeko men, werden geconfronteerd met een brand op een transportband. De man die de las- en snij werkzaamheden had uit gevoerd was bewusteloos en had geen kans gezien de gasflessen dicht te draai en. Tevens was er een branduitbreiding naar een kleine werkplaats die alleen te bereiken was via een zij-ingang. De lekkende gasflessen moesten naar buiten gebracht worden, evenals de be wusteloze man. De brand kon bestreden worden met twee aanvalsslangen. De wedstrijdjury lette ondermeer op de technische afwerking, de tijd die nodig was voor de redding en de totale werk tijd. De uitslag was als volgt: 1. Middel burg, 2. Breskens, 3. Westdorpe, 4. Axel, 5. Veere, 6. Zuiddorpe, 7. Philips Terneu zen, 8. Terneuzen, 9. Kruiningen. Van onze duivensportmedewerker TERNEUZEN - Aan de zaterdag gehouden provinciale wed vlucht vanuit Argenton werd door 2799 oude duiven deelgeno- Een concours onder ideale weersomstandigheden met veelal langs de vluchtlijn een wind tussen noordoost en noordwest. Grootste kansheb ber op de provinciale zege is P. Koene uit Koewacht, geklokt zaterdagmiddag om 14.17 uur. Daarmee overbrugde de duif de ruim 550 kilometer met een bruto snelheid van 1121 meter per minuut. De verdere vroegste mel dingen kwamen van: G. Dusarduijn te Groede 14.25 uur 1119 mpm; O. van Damme te Koe wacht 14.20 uur 1117 mpm; P. An- theunis te Hulst 14.30 uur 1107 mpm; H. Everaard te Hulst 14.32 uur 1106 mpm; C. de Putter en zn. Van een onzer verslaggevers GR AFT/DE RIJP - De vrij willige brandweer van Hulst is tijdens internationale lan delijke brandweerwedstrijden in Graft/De Rijp Nederlands kampioen geworden. Het team van Hulst plaatste zich in de totaaluitslag met 387 punten op een tweede plaats achter de ploeg van de brand weer uit het Belgische Gave ren. Door dit resultaat is de brandweer Hulst zeker van een plaats op de Olympische brandweerwedstrijden, die volgend jaar worden gehou den in Oostenrijk. Het team van de brandweer Hulst bestond uit negen man en een reserve onder leiding van G. van de Walle. Van onze correspondente HULST - Zaterdagmiddag is de tentoonstelling 'De invloed van de Vlaamse abdijen in het Land van Hulst' in aanwezig heid van burgemeester Molt- hoff en de wethouders De Rechter en Van de Voorde ge opend in het Streekmuseum te Hulst. Voorzitter J. Lockefeer van de oudheidkundige kring De Vier Ambachten sprak het openingswoord, waarna A. de Belie, leider van de opgravin gen van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai-Stekene (B), in de tuin van het museum een beeldje onthulde. De sculptuur, die een mon nik voorstelt, is gemaakt door M. van Goethem, die weken lang in de weer is geweest om het vele materiaal over de ab dijen bijeen te garen. Met de sleutel, die rond de hals van de monnik hing, werd de deur van de expositieruimte ge opend. Pastoor Knipscheer uit Lamswaarde schonk eerst nog aan de bibliotheek zijn boek in twee delen over de genealogie van de families Oomen(s). Daarna vertelde A. de Belie vele wetenswaardigheden en anekdotes over opgravingen en vondsten van oude abdijen en gaf M. van Goethem een toelichting op de tentoonge stelde foto's, tekeningen, gra vures en voorwerpen die in het museum in de Steenstraat tot 8 september worden geëx poseerd. De zeer zorgvuldig samen gestelde collectie verstrekt de bezoekers veel gegevens over de bouwstijlen en levensge woonten van de verschillende kloosterorden in het Vlaamse land. Voor de geïntersseerden is er een boekje met een duide lijke toelichting te koop voor een gulden. te IJzendijke 14.27 uur 1104 mpm; J. Willaert te Clinge 14.32 uur 1103 mpm; Th. Lambert te Boschkapel- le 14.36 uur 1101 mpm; J. Lijnse te Vlissingen 14.41 uur 1100 mpm; M. van Iwaarden te Kruiningen 14.49 uur 1100 mpm; R. Heijens te Lams waarde 14.40 uur 1099 mpm; P. Schrijver te 's Heer Hendrikskin deren 14.53 uur 1096 mpm; M. Pie- terse te Wemeldinge 14.57 (2x) 1096 mpm; De Puy-Biezen te Sluiskil 14.32 uur (3x) 1094 mpm; J. van Schilt te Waarde 14.50 uur 1094 mpm; G. Pauwels te Kloosterzande 14.46 uur 1090 mpm; J. Geluk te Heinkenszand 14.53 uur 1089 mpm; B. Neve te Breskens 14.40 uur 1089 mpm; G. Schrier te Cadzand 14.35 uur 1088 mpm; J. Verstraeten te Axel 14.35 uur 1088 mpm; J. Poley te Kapelle 14.58 uur 1086 mpm; Steenbakker-Goud te Kwaden- damme 14.53 ur 1085 mpm; J. Ma rijs te Souburg 14.50 uur 1085 mpm; L. Risseuw te Oostburg 14.34 uur 1083 mpm; P. Kornelis te Driewe gen bij Biervliet 14.40 uur 1082 mpm. ZIERIKZEE - Sinds de ope ning van het informatiecen trum over de Scheldewerken in de zomer van 1979, zullen eind juni 1 miljoen bezoekers die werken hebben bezocht. Vooral de afgelopen jaren is de toeloop van bezoekers in de zomermaanden zo groot, dat veel gehandicapten om prakti sche redenen genoodzaakt zijn af te zien van een bezoek aan de stormvloedkering. Rijkswaterstaat en de ex ploitant van het centrum, de streekvervoermaatschappij Zuid-West-Nederland, hebben daarom besloten om in samen werking met de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie en de werkgroep Toegankelijk heidsbevordering Schouwen- Duiveland op 5 juli aanstaan de een speciale voorlichtings dag voor gehandicapten te or ganiseren. Tijdens deze dag wordt zorg gedragen voor enige extra voorzieningen, zoals een aan gepaste bus voor de diverse rondleidingen naar en op het werk. Op uitgebreide schaal zijn deelnameformulieren toe gezonden aan de landelijke en regionale instellingen en orga nisatie voor gehandicapten. Gezien de organisatorische eisen die aan deze dag worden gesteld, zal het informatiecen trum op 5 juli slechts in zeer beperkte mate bereikbaar zijn via de normale lijndienst van de ZWN.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 5