)EKDE bHILLEN WIR weg, lagere sociale premies OMHOOG OF OMLAAG, DAT BLIJFT DE VRAAG. Den Uyl: PvdA laat zich niet isoleren Olifant geboren in Blij dorp Daf België breidt activiteiten uit Thatcher gekritiseerd door ex-minister Pym Bank voor Nederlandsche Gemeenten Kiezen FINNEN-BUITENLAND5 ILVERSUM 3 1ILVERSUM 4 1ILVERSUM 5 BINNENLAND BUITENLAND Lubbers eens met suggestie Duisenberg: Paus wijdt diakens in Sitten a*«waas&s' PvdA grootste Vervolg van pagina 1 0 S S I N 0 I ('evoelig verlies DE VRIES: Dissidenten zo dicht mogelijk bij fractie Beroep van Amnesty op president Sri Lanka Duizend doden door Sovjetoffensief Irak verwerpt Iraans voorstel Sikhs vermoorden politicus van regerings partij Het weer Af en toe zon Weer in Europa Zon en maan Hoogwater John Turner volgt Trudeau op als premier Kapitaalmarkt- Renterekening. Denkt u dat de spaarrente nog verder omhoog gaat? En wilt u verzekerd zijn van de actuele rente? Profiteer dan van een spaarvorm die de rente op de voet volgt. U kunt al meedoen vanaf f 1.000,-. En hoe langer uw geld op de rekening staat, hoe lager de opnamekosten. Praat er eens |k| n ra |t||f over biideNMB over DE NMB DENKT MET U MEE. T49 PAGINA 2 I MAANDAG 18 JUN11984 17 steem bij één ziekte tld wordt dan werpt dat a licht op tal van andere i. daar dat met name de ten van de beenmerg- lantatie voor veel meer n nut kunnen hebben tor die enkele honder- e er daadwerkelijk mee en worden. Bij nogal etenschappers leeft zelfs wachting dat we aan de 'ond staan van een le Therapeutische Revo- Kanker, en de hele reeks pgemelde ziekten, zou s het Engelse 'Office of Economics' binnen g jaar een bestrijdbare kunnen zijn. Sleutel tor is de ontrafeling van veerapparaat van het li- en daar dragen peper luxe behandelingen als ierg- en levertransplan- .un steentje toe bij. Gemeenten investeren snel minder Nws. 7.35 Hier en nu (ca. 7.57 -man Hans de Jong. 8.00 Nws. ^ws. 8.33 Te Deum Laudamus. Vloment. NOS: 9.05 NOS-spor- 9.24 Waterstanden. 9.30 Nws, V: 9.33 Schisis (hazelip): kin- n met een lip-, kaak- of verhe espleet (10.30 Nws.). 11.00 De dd zingt Gods lof (11.30 Nws Boer en tuinder. Overh.voorl. VROM-taal NOS: 12.26 Me- voor land- en tuinbouw. 12.30 NCRV: 12.36 Hier en nu (12.55 st- en vliegwerk. 13.00 Nws. Buitenl. commentaar van nan Amelink). 13.30 Nws. 13.33 j c vandaag. 14.00 Onder school- 14.30 Nws. RVU: 14.33 Kinde- 1 een keuze. VOO: 14.53 Pro- ima-overzicht. 15.00 Nws. 15.03 >nica nieuwsradio (15.30, 16.30, en 18.00 Nws.). 18.30 Uitzen- I NIK. 18.45 Uitz. v.d. Bond zon- Naam. VOO: 18.50 Veronica t. 19.30 Veronica nws.radio. Confrontatie (20.00 Nws.). Veronica nws.radio. 20.33 id. Teleac: 21.30 Reuma-voor- iing (2). 22.00 Latijn, taal en iur van de Romeinen, herh. les I OO: 22.30 Nws. 22.40 Veronica iwsradio. 23.00 Het zwarte gat. Nws. lO: 7.03 De nummerplaat (7.30 1.30 AVRO's radiojourn.). 9.03 lands Glorie (9.30 AVRO's ra- ourn.). 11.03 Robin Albers (11.30 lO's radiojourn.). 12.03 Ar-J Is vitaminen (13.30 AVRO's ra- ourn.). 13.56 Per saldo. 14.03 Het ïen Tijdperk. 15.03 Muziek met a (15.30 AVRO's radiojourn.) 3 Toppop discoshow (17.30 i rtO's Radiojourn.). 17.56 Per lo. NOS: 18.04 De avondspits. RO: 19.02 Ademloos. 20.03 Folk- 21.02 Elpee-uur. 22.02 Candle- t. 23.02 AVRO's Swingtime. O: 7.00 Nws. 7.02 Aubade (7.40 ir vraag je me wat. 8.00 Nws. Tape-radio. Pianorecital). 8.50 woorden voorbij9.00 Ra- j iel Kwartet. Klass. kamermuz Frangois-Joel Thiollier, piano. 0 Op kleine schaal. 12.40 Spek- I el magazine. 13.00 Nws. 13.05 land Festival journaal. 13.10 j hoog naar laag en omgekeerd. K) Kollage van alledaags en 1 izaam. VARA: 15.00 Liederen Reynaldo Hahn. 15.30 Muz. v. xander Glazoenov. 16.20 Con ti GrossiKlass. muz. 20.00 Cel- >nates van Debussy en Saint- ns. 20.45 Concert door het Radio j larmonisch Orkest m.m.v. so- j en. 22.00 Jazz-op-vier. AM-zender Hilversum 1) >S: 19.02 Nws. voor buitenlan ds. 19.02 Bulletin in het Marok- j ïns-Arabisch. 19.10 Bulletin in I Berbers. 19.20 Bulletin in het j rks. 19.30 Bulletin in het Spaans. Smokkelpoging SOEDANESE troepen hebben een poging van Soedanese op standelingen om 5.000 recruten naar het buurland Ethiopië te smokkelen verijdeld. Daarbij werden tenminste 300 rebellen gearresteerd en is een onbe kend aantal mensen om het le ven gekomen, aldus Soedanese militairen. Kapi nng DE Egyptische autoriteiten hebben acht Iraanse deser teurs die in Egypte landden in een Iraans marinevliegtuig opgedragen het land te verla ten met hun vliegtuig, aldus een hooggeplaatse regerings functionaris. De functionaris, hie anoniem wilde blijven, verklaarde dat de autoriteiten de Iraniërs, vijf legerofficie ren en drie burgers, helpen om elders asiel te krijgen. uurwapens DE rijkspolitie in Hillegom heeft bij een onderzoek in een discotheek en enkele wonin gen in die plaats acht vuurwa pens met bijbehorende muni tie en enkele slagwapens in beslag genomen. Negen men sen werden aangehouden. Ze zijn afkomstig uit Hillegom, Lisse en Haarlem. Wilton Fijenoord DE Schiedamse werf Wilton Fijenoord is uit de surséance van betaling gekomen. Tot za terdagmorgen was er bij de rechtbank in Rotterdam geen bezwaar binnengekomen te gen de overeenkomst die de bewindvoerders hadden be reikt met de crediteuren. Met het uit surséance komen is de Schiedamse werf na zeventien jaar ook ontkoppeld van het RSV-concern, op wie Wilton overigens nog wel een vorde ring heeft van meer dan 200 miljoen gulden. Voordeurkorting DE vier grote steden achten het onmogelijk per 1 juli een verlaging van de bijstandsuit kering door te voeren voor die mensen die hun woning met anderen delen. Uitvoering van de door staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) voorge stelde maatregel stuit op on overkomelijke technische pro blemen, zo menen de grote vier. Platfi orm ONGEVEER tachtig vertegen woordigers van actiegroepen milieuorganisaties hebben in Utrecht een landelijk plat form opgericht om de anti- kernenergiebeweging in ons and nieuw leven in te blazen. Dat is volgens de organisaties oodig nu de regering plannen oeeft voor vier nieuwe kern- eentrales. Den Haag (ANP) - De investeringen van de gemeenten hebben in 1983 de achteruitgang van de beide voorgaande jaren in versneld tempo voortgezet, zo blijkt uit het jaarverslag van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten (BNG). De gemeente-investeringen kwamen vorig jaar uit op ƒ7,4 miljard, wat een daling betekent van ƒ944 miljoen. In 1982 en 1981 daalden de investeringen met respectievelijk 335 en 237 miljoen. In relatieve zin gingen de ook als percentage van het na- investeringen voor de volksge zondheid het sterkst achteruit, op de voet gevolgd door de uit gaven voor cultuur en recrea tionaal inkomen en wel van 2,3 tot 2 procent. De gemeenten zijn er, zo blijkt uit het jaarverslag van tie. In de kapitaaluitgaven in de BNG, vorig jaar goed in ge- de sectoren nutsbedrijven en onderwijs traden aanzienlijke dalingen op. Er waren echter ook terrei nen waarop de gemeenten meer investeerden. Absoluut gezien vertoonden de investe ringen voor volkshuisvesting de grootste stijging. Relatief stegen de uitgaven voor eigen dommen, niet voor de openba ren dienst bestemd (waaron der aankopen van grond die later een bestemming krijgen in de woningbouwsector) het meest. Ook stegen de door ge meenten verstrekte leningen fors. De investeringen van de ge meenten verminderden niet alleen in absolute zin, maar slaagd te voorzien in de be hoefte aan kapitaalmiddelen, afgezien van het feit dat lang lopende leningen van tijd tot tijd moeilijk verkrijgbaar wa ren. Dit stemt tot tevredenheid tegen de achtergrond van het rijksberoep op de binnenland se kapitaalmarkt, dat een nog niet eerder gerealiseerd ni veau bereikte, aldus het jaar verslag. In 1984 ziet de BNG geen problemen bij het voldoen aan de kapitaalvraag van de ge meenten. Wat wel problemen kan opleveren is de voorkeur van de beleggers voor kortere looptijden, terwijl de gemeen ten wettelijk gebonden zijn aan het opnemen van lange middelen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De suggestie van president Duisenberg van de Nederlandse Bank om de rijksbijdragen in het kader van de Wet Investeringsrekening (WIR) te la ten vervallen ten gunste van verlaging van sociale premies voor het bedrijfsleven vindt gehoor bij pre mier Lubbers. Dat blijkt uit citaten van premier Lubbers in een artikel in CD-Aktueel, het partij-or gaan van het CDA. Lubbers meent dat de 'inwisseling' van WIR voor lagere sociale pre- SITTEN - Bij een openlucht mis op het toeristenvliegveld Les Creusets heeft paus Jo hannes Paulus 2 op de laatste dag van zijn pastorale bezoek aan Zwitserland negen dia kens tot priester gewijd. De paus wees bij deze gele genheid nogmaals op de plicht tot priestercelibaat. Zonder directe verwijzing naar de hoofdzetel van de traditiona listen onder oud-aartsbis schop Lefebvre in het nabijge legen Econe, riep de paus alle priesters op tot gehoorzaam heid aan hun bisschop. AMSTERDAM (ANP) - „De PvdA laat zich niet isoleren als ze strijdbaar en inventief is". PvdA-fractieieider Joop den Uyl zei dit in een nabe schouwing over de Europese verkiezingen van donderdag tot het PvdA-congres in Am sterdam. De oppositieleider consta teerde dat CDA-fractieleider Bert de Vries na het debat óver de kruisraketten is 'ge schrokken van de ideologische opwinding van Nijpels, die de solidariteit met de zwakken „Van die schrik gaat De Vries plotseling weer praten over de mogelijkheid van sa menwerking met de PvdA". Den Uyl reageerde daarop met scepsis. „Wij zijn daarvan niet ondersteboven. Wij willen een ander beleid en zullen CDA en WD beoordelen op de moge lijkheid op een concreet pro gram tot overeenstemming te komen", aldus Den Uyl. Die overeenstemming kan alleen maar komen als bij de Kamerverkiezingen in mei 1986 de regeringscoalitie tot een minderheidspositie in het parlement wordt terugge drongen, zo betoogde Den Uyl. Daarom moet de PvdA 'alarm slaan' en die mensen motive ren om naar de stembus te gaan die het bij de Europese verkiezingen lieten afweten. Den Uyl signaleerde in het land een stemming van afkeer van de politiek als zodanig, ongeloof in de werking van het politieke systeem en apa thie. De 850.000 werklozen, de 700.000 WAO-ers, en de hon derdduizenden mensen die werk hebben maar de gevol gen van de crisis ondervinden in de vorm van hogere huren, gasprijzen en openbaar ver- voertarieven zal de PvdA in hun concrete problemen moe ten aanspreken, aldus Den Uyl. mies voor werkgevers per 1 januari 1986 zou kunnen plaatsvinden. Lubbers rea geert hiermee positief op het voorstel van Duisenberg, na dat de bewindslieden Van Aardenne van economische zaken en Ruding van finan ciën juist afwijzende geluiden hebben laten horen. In de redenering van Dui senberg is verlaging van de sociale premies voor werkge vers goed voor de werkgele genheid omdat arbeidsplaat sen dan goedkoper worden, terwijl afschaffing van de WIR bovendien een verdere omzetting van mankracht in machines tegengaat. WIR- premies worden namelijk veelal gebruikt voor de verbe tering van het machinepark. Lubbers merkt in CD-Aktu eel op dat „de afbouw van de WIR tijdig aangekondigd moet worden; 1 januari 1985 is uitgesloten, want dan is het proces van herstel nog niet ver genoeg gevorderd. 1 januari 1986 daar zou je over kunnen discussiëren. 1 januari 1987 sluit ik nu in ieder geval niet uit". Voor het eerst is er in ons land een olifant in een dierentuin geboren. Zaterdagochtend om ongeveer twee uur gaf een moederolifant na een draagtijd van 22 maanden geboorte aan een jong in de dierentuin Blijdorp in Rotterdam. Zowel de moeder als de vader zijn zelf ook in 'gevangenschap' geboren. Volgens een woordvoerder van Blijdorp is dat gegeven op zich een were Idprimeur. Het geslacht van het jong is nog niet vastgesteld. De geboorte heeft zich snel en goed, zonder hulp van mensen afgespeeld. Oppassers willen nog niet bij het jong en zijn moeder (zelf 14 jaar oudgaan kijken om de rust te bewaren. Vooralsnog ziet het jong er volgens de woordvoerder gezond en goed uit. De moeder lijkt het volledig te accepteren, een eerste voorwaarde voor goede levenskansen. Het jonge olifantje weegt naar schatting 90 a 100 ki lo en is ongeveer een meter hoog. De dierentuin heeft al namen achter de hand. Zodra het geslacht is vastge steld wordt die naam bekendgemaakt. - fotoanp BRUSSEL (ANP) - Het Dafbedrijf in het Belgische Oevel heeft een dochteronderneming opgericht die activiteit gaat ontplooien buiten de vrachtwagensector. Die dochteronderneming heeft in de afgelopen week haar eer ste order binnengehaald: het vervaardigen van landingsgestel len voor de Britse fabrikant van Seaking-helicopters. Daf in Oevel zal in de komende jaren investeringen doen voor een totaalbedrag van ongeveer 270 miljoen gulden. )°lgens schattingen van het bureau van het Europees Par ament in Brussel hebben de Verkiezingen slechts geringe -'tlnjivingen in de samen stelling van het 434 zetels tel ende parlement teweeg ge- »racht. De socialistische fractie, die leden telde zou nu 132 ze- ,s bezetten. De christen-de mocraten zouden 7 zetels ver azen en op 110 uitkomen. 31 lueafjapuo oi 'IfnJ do ufll do tfnis i '8tniS0t(A g 'siqoaj lueid 's;ip8 )oa quequooi g 'j De Britse conservatieven an Margaret Tatcher leden ;et> gevoelig verlies. Ze vallen an 60 zetels terug naar 39 ze- I als. Labour komt van 17 zetels op 37 zetels, een spectaculaire winst. De liberalen zouden 1 zetel gewonnen hebben en daarmee op 39 zetels komen. In Frankrijk heeft volgens verwachting de in 1981 aan de macht gekomen regeringscoa litie van socialisten en com munisten een nederlaag gele den. Voorlopige cijfers wezen vannacht op een overwinning van de gecombineerde opposi- tielijst van Simone Veil, die 41 procent der stemmen zou heb ben gehaald, terwijl de zelf standige lijsten van de socia listische partij SP en de com munistische partij CP samen nog niet aan 34 procent komen. Gezien het sterk nationale ka rakter van deze verkiezingen in Frankrijk kan deze uitslag in zekere zin als een afwijzing worden gezien van het huidige beleid van president Mitter rand. Behalve het falen van de als 'linkse centrumpartij' gepre senteerde lijst van de ex-Gis- cardist Olivier Stirn, was vooral de score van het uiterst rechtse Nationale Front van Jean-Marie Le Pen opvallend. Le Pen, die gedurende zijn in cidentrijke verkiezingscam pagne steeds de buitenlanders de schuld van de crisis heeft gegeven, overschreed verras send zelfs de 10 procent en komt dus ruimschoots in het Europese Parlement. Kiele, kiele In West-Duitsland leed naar verwachting de regeren de coalitie van CDU/CSU en FDP nogal fors verlies. CDU/ CSU zouden niet verder ko men dan 46% (in 1979 nog 49,2 en de FDP leek op de rand van de kiesdrempel (5 te balanceren. De sociliasti- sche SPD leek zijn positie met rond 40% van de stemmen te handhaven. De Groenen re kenden, voordat de officiële uitslag bekend werd, op een gang naar Straatsburg. In Luxemburg zou de rege rende Christelijk-sociale volkspartij zwaar verlies lei den. Ook de liberale democra tische partij, die eveneens deel uitmaakt van de regering, ste vende op verlies af. Daar te genover stond opvallende winst van de socialistische ar beiderspartij. UTRECHT (ANP) - CDA- frac tie voorzitter Bert de Vries is van mening dat de acht le den van zijn fractie die over de kernwapenproblematiek een afwijkend standpunt inne men, tijdens het Kamerdebat geprobeerd hebben de afstand tot de CDA-fractie en het ka binet zo gering mogelijk te houden. „Er is en er moet binnen het CDA ruimte zijn voor mensen die er anders over denken, al mag dat de kracht van de be weging uiteraard niet doen verslappen", aldus De Vries. Daarom hebben premier Lub bers en hijzelf zich verzet te gen het standpunt van de acht fractieleden. DEN HAAG (ANP) - De men senrechtenorganisatie Amnes ty International heeft er bij de president van Sri Lanka, Ju nius R. Jayewardene, op aan gedrongen het opzettelijk ver moorden van burgers door de veiligheidsdiensten te voorko men. Tevens verzocht zij de pre sident de ruime arrestatiemo gelijkheden onder de geldende noodverordeningen te beper ken. ISLAMABAD (RTR) - In hun grote offensief van de afgelo pen twee weken in de Af ghaanse grensprovincie Herat met Iran hebben Sovjettroe pen meer dan duizend burgers gedood, zo heeft een leider van de Afghaanse verzetsgroep Jamiat Isiami verklaard. ABU DHABI (UPI) - Irak heeft het Iraanse voorstel de afspraak van niet aanvallen van civiele doelen uit te brei den tot de scheepvaart in de Perzische Golf van de hand gewezen. Het argument daar voor is dat het voorstel geen garantie voor de Iraakse scheepvaart inhoudt, aldus het Iraakse persbureau INA. De Iraakse miniser van in formatie, Latif Nassif Jassim zei dat het voorstel van de voorzitter van het Iraanse parlement, Ali Akbar Hashe mi Rafsanjani, niets nieuws inhoudt. Enkele dagen geleden be loofden de twee landen geen aanvallen meer uit te voeren op eikaars burgerdoelen. Raf sanjani zei vrijdag vervolgens dat Iran bereid is deze af spraak uit te breiden tot de scheepvaart in de Golf als Irak dat ook doet. NEW DELHI (DPA/UPI/ REUTER/AFP) - In de roerige Indiase deelstaat Punjab heb ben extremistische Sikhs za terdag een plaatselijke leider van de regerende Congres partij van premier Indira Gandhi vermoord. Inmiddels zijn de veilig heidsmaatregelen rond pre mier Indira Gandhi drastisch verscherpt. Dit is volgens de Indiase pers een reactie op be richten als zouden gedeser teerde Sikh-militairen van plan zijn in de hoofdstad New Delhi te infiltreren. De residentie van de pre mier zou door speciale eenhe den van de Indo-Tibetaanse grenspolitie geheel zijn afge- gerendeld. In de straten in de omgeving werden wegver sperringen opgericht, bewaakt door gewapende militairen. Kernproef FRANKRIJK heeft zondag zijn vierde kernproef van dit jaar uitgevoerd in zijn onder gronds proefgebied bij het atol Mururoa in Frans-Polynesië, in de Stille Oceaan. Het betrof een bom met een explosieve kracht van 35 kiloton (een ki- loton is gelijk aan een ton tnt). ANP/KNMI 10-6 12 00 Af en toe zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur omstreeks twintig graden, aan de kust iets lager Weinig wind. De vooruitzichten van dinsdag tot en met vrijdag: droog en vrij zonnig. Mid- dagtemp. oplopend tot ong. 24 gr Amsterdamhalf bewolkt 20 gr Aberdeen zwaar bewolkt 19 gr Athene niet ontvangen Barcelonalicht bewolkt 25 gr Berlijnzwaar bewolkt16 gr Bordeauxlicht bewolkt 28 gr Brusselonbewolkt21 gr Dublinzwaar bewolkt19 gr Frankfortonbewolkt 19 gr Genève licht bewolkt 25 gr bewolkt... 20gr 24 gr 23 gr 19 gr 26 gr .24 gr .25 gr 22 gr .29 gr 24 gr .32 gr 28 gr 19 gr Nicezwaar bewolkt 23 gr Oslo half bewolkt23 gr Parijslicht bewolkt24 gr Rome Split Stockholm Wenen Zurich Casa Blanca Istanbul Las Palmas... Beiroet Tel-Aviv Tunis VANDAAG Zon op Zon onder Maan op Maan onder MORGEN Zon op Zon onder Maan op Maan onder VANDAAG Bath Hansweert Terneuzen Vlissingen Wemeldinge MORGEN Bath Hansweert Terneuzen. Vlissingen Wemeldinge onbewolkt27 gr onbewolkt25 gr zwaar bewolkt21 gr onbewolkt22 gr onbewolkt 23 gr onbewolkt..23 gr onbewolkt 25 gr half bewolkt. 24 gr licht bewolkt licht bewolkt26 gr licht bewolkt32 gr .05.18 u 22 02 u 01.36 u 09.56 u 05.18 u 22.03 u 01 52 u 11 08 u 07.20 en 19.38 u 07 11 en 19.16 u 06.22 en 18 38 u 05.50 en 18 11 u 07.36 en 19.55 u 08 06 en 20.24 u 07 51 en 20 00 u 07 09 en 19.23 u 06.37 en 18.58u 08 18 en 20.38 u OTTAWA (UPI/REUTER) - De vroegere minister van fi nanciën John Turner is in de Canadese hoofdstad Ottawa tot leider gekozen van de rege rende Liberale Partij. Hij wordt daarmee automatisch de nieuwe premier van Cana da. Turner volgt Pierre Tru deau op die zich aan het eind van de maand uit de actieve politiek terugtrekt. Turner is van 1968 tot 1972 minister van justitie geweest in het kabinet van Pierre Tru deau en van 1972 tot 1975 mi nister van financiën onder de zelfde premier. LONDEN (RTR) - De Britse premier, Margaret Thatcher, is uit gesproken fel gekritiseerd door Francis Pym, een van de gema tigde leiders in de regerende conservatieve partij, die zij vorig jaar ontsloeg als minister van buitenlandse zaken. In een vooruitblik op zijn boek 'De politiek van eenstemmig heid' beschuldigde Pym in het blad Sunday Times Thatcher er van de macht in eigen hand te concentreren en te regeren als een president. Pym, een erkend criticus van Thatchers harde econo mische beleid, schreef dat haar stijl onbehaaglijkheid veroor zaakt in de partij „Het meeste mag dan onder het oppervlak liggen maar dat zelfde gold voor de ijsberg die leidde tot de ondergang van de Ti tanic", waarschuwde hij, eraan toevoegend dat hij niet de wens koestert een conservatieve rebellie tegen haar te leiden. 7,90% Rentepercentage maand juni.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 3