ONTDEK DE VERSCHILLEN Het nut van nutteloos onderzoek Bank voorP MAANDAG 18 JUNI 1984 :PAGINA TWEE T49 PAGINA? NEDERLAND 1 DUITSLAND 3 NEDERLAND 2 programma s DUITSLAND 2 NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 BELGIE NED. 1 BELGIE NED. 2 BELGIE FRANS 1 DUITSLAND 1 DUITSLAND 3 HILVERSUM 1 DUITSLAND 2 HILVERSUM 2 HILVERSUM 3 HILVERSUM 4 HILVERSUM 5 Suske en Wiske: Het Delta-duel Even Piekeren Appie Happie leest Marathonna En Het Brein Uit De TTR Boes OPLOSSING MAANDAG 18 JUNI BINNENLAND BUITENLAND PvdA grootste Vervolg van pagina 1 Door onze medische medewerker Op de universiteit van de ar men, het café dus, hoorde ik van een buitengewoon nutte loos onderzoek. Een of andere Piet Molecuul had uitgezocht dat tranen van verdriet anders zijn samengesteld dan tranen van geluk. Belachelijk, aldus mijn gesprekspartner een bar kruk verder op. Er zijn waar achtig wel belangrijker zaken om uit te zoeken. Astma, sui kerziekte, kanker en noem maar op, de medische weten schap heeft daar nog steeds geen echte oplossing voor ge vonden. Een verleidelijke stelling. In ruwe vorm kom je hem te gen in de opmerking dat de techniek wel een maanraket kan maken, maar nog steeds geen betrouwbaar achter lichtje voor de fiets. Een defti ger formulering van die op- vatting is het alweer bijna vergeten leerstuk dat onder zoek „maatschappelijk rele vant" moet zijn. Tijdens de opstandjes van 15 jaar geleden maakten studenten zich daar zeer druk over. Er is een hoop concrete ellende op de wereld, aldus het leerstuk, het zou de eerste zorg van de wetenschap moeten zijn om daar een eind aan te maken. Wie alles wil weten over pakweg de kniege wrichten van de duizendpoot moet dat maar in zijn vrije tijd uitzoeken. Aan hobbyis ten - vakidioten! - hebben we niets, wetenschappelijk on derzoek moet nuttig zijn. Op het eerste gezicht is daar geen speld tussen te krijgen. Op het tweede gezicht - u raadt het al - is er op die ver leidelijke stelling een boel af te dingen. Het belangrijkste bezwaar is dat een meerder heid van alle 'doorbraken' op medisch of ander gebied geba seerd is op fundamenteel on derzoek. Dat wil zeggen, op onderzoek waarvan op dat moment het praktisch nut meestal niet vaststond. De me dische wetenschap heeft daar van voorbeelden ten over. Een willekeurig voorbeeld: de cardiologie, de ziekteleer van het hart. In de 17de eeuw ontdekte William Harvey dat het bloed niet heen en weer gaat van hart naar lichaam, maar een rondreis maakt. Harvey ontdekte dus de bloedsomloop en dat uxts toen wereldschokkend nieuws zon der enig praktisch nut. Goed, oude koek, we slaan drie eeu wen over en belanden in onze eeuw. Willem Einthoven, een landgenoot van ons, slaagde er in 1903 in om electrise)ie ont ladingen van de hartspier met zijn beroemde snaargalvano meter vast te leggen. Tien jaar later leverde hij er een nog steeds geraadpleegde theorie bij. Nog een landgenoot van ons, Karei Frederik Wencke bach, deed baanbrekend on derzoek over hartritme-stoor nissen in het Utrechtse Oude Mannen huis. Werner Forss- man, géén landgenoot, leverde in 1929 het huzarenstukje om een catheter via een armvene rechtstreeks in zijn hart te schuinen. De moraal. De moderne car diologie zou zonder de theorie van de bloedsomloop, zonder het door Einthoven ontdekte cardiogram, het fenomeen van Wenckebach en de door Forss- man op eigen lijf toegepaste hartcatheterisatie, geen poot hebben om op te staan. Toch had al dat denk- en doewerk op dat moment geen enkel praktisch nut. „Ik herinner me nog goed", aldus de cardioloog H.A. Snellen in een onlangs gehouden feestrede, „dat ik bij patiënten met een hartinfarct soms voorzichtig de deur van de ziekenkamer opendeed om te zien of ze nog in leven wa ren." Kennis werd pas tiental len jaren later macht. Eind goed, al goed. Het nut teloze onderzoek van Harvey, Einthoven, Wenckebach, Forssman en vele, vele ande ren heeft na jaren toch nog het vak cardiologie opgeleverd. Maar hoe zit het met het nut teloze medische onderzoek an no nu? Volgens mensen die het weten kunnen tamelijk slecht, want het leerstuk dat onderzoek onmiddellijk nut tig moet zijn is weer in andere vorm opgedoken. Dit keer is niet het studentenidealisme van tien jaar geleden de reden, maar het geldgebrek van te genwoordig. Ook nu is de re denering weer zeer verleide lijk, wat is het geval? In de ge zondheidszorg gaat per jaar 34 miljard (34 met 9 nullen!) gul den om, en daar moet volgens iedereen het mes in. Hoe? Door van elke gulden rekening en verantwoording te vragen. Geen wonder dat de zieken fondsen steeds luider morrend geld beschikbaar stellen voor experimentele en daarbij ook nog peperdure transplantaties van lever en beenmerg. Hoog uit een paar honderd mensen zijn daarmee geholpen en de ziekenfondsen denken de daarvoor nodige miljoenen beter te kunnen besteden aan nuttiger zaken als pakweg de kraamzorg, geslachtsziekten- bestrijding of de voorlichting van het publiek. Kosten-batengewijs hebben ze gelijk. Maar wat zijn die ba ten nu precies? Het grootste probleem bij transplantaties is het voorkomen dat het af weersysteem van het lichaam een totale oorlog begint tegen het ontvangen orgaan. Dat af weersysteem staat op het mo ment in het brandpunt van de wetenschappelijke belangstel ling. Men neemt aan dat het een beslissende rol speelt bij onderling weinig vergelijkba re ziekten als reuma, schizof renie, multipele sclerose, de ziekte van Parkinson, kinds heid, suikerziekte enzovoort, enzoverder en niet te vergeten kanker. Als de rol van het af weersysteem bij één ziekte ontrafeld wordt dan werpt dat ook een licht op tal van andere ziekten. Vandaar dat met name de resultaten van de beenmerg, transplantatie voor veel meer mensen nut kunnen hebben dan voor die enkele honder den die er daadwerkelijk mee geholpen worden. Bij nogal wat wetenschappers leeft zelfs de verwachting dat we aan de vooravond staan van een 'Tweede Therapeutische Revo lutie'. Kanker, en de hele reeks van opgemelde ziekten, zou volgens het Engelse 'Office of Health Economics' binnen twintig jaar een bestrijdbare ziekte kunnen zijn. Sleutel daarvoor is de ontrafeling van het afweerapparaat van het li chaam en daar dragen peper dure luxe behandelingen als beenmerg- en levertransplan tatie hun steentje toe bij. 20.28 De Carsons Godfrey Carsons ziet in de dood van zijn zoon Bill een goede aanleiding om aan de verdediging van Royston te ontkomen. Maar Bill's vrouw, Jennifer is van plan zelf de verdediging op zich te nemen. Nog groter wordt de versla genheid in de familie Carson als Robert ontdekt, dat er een flinke geldsom uit de kluis van Bill is verdwenen, dat aan de klanten van de firma behoort. Het is moge lijk een schandaal te ver mijden, als de Carsons be reid zouden zijn zelf het ver dwenen geld aan te vullen. Godfrey wil dit wel op voor waarde dat Jennifer de zaak Royston laat schieten. Jen nifer gelooft echter niet, dat haar man het geld verduis terd heeft en kiest voor een andere oplossing. doeleinden, bv. als rij- en trekdier gefokt, tegenwoor dig komen we het paard nog uitsluitend in de diverse on derdelen van de paardesport tegen. Martin Gaus zal in dit pro gramma het gedrag van paarden onderling en ten opzicht van de mens aan een analyse onderwerpen. Hij laat daarbij beelden zien van de Lipizaners, die bere den worden in de Spaanse Rijschool te Wenen en van paarden, die voor stuntwerk in films gebruikt worden. acteur Hans Moser brengt het ZDF vanavond een film, waarin hij als vader van zijn opgroeiende dochter Lissy (Georgia Holl) druk doende is zijn ware beroep te verdoezelen. Hij is name lijk circusclown. Hij heeft het meisje in een internaat stopt, omdat hij zogenaamd altijd voor zaken op reis is. Toevallig ontdekt Lissy het geheim van haar vader. 20.02 De onsterfelijke melodieën 21.55 Kerkepad 1984 Het feit, dat de operette componist Ralph Benatzky - van o.a. Tm weissen Rössl' - honderd jaar geleden werd geboren, wordt vanavond op de televisie herdacht met een concert, dat in samen werking met de WDR tot stand is gekomen. In het Concertgebouw in Amsterdam presenteren Willy Dobbe en haar Duitse collega Werner Veigel een programma, waaraan o.a. ook Ramses Shaffy, Lies- beth List, Peter Minich, Jo sephine Engelskamp en de pianisten Nico van der Lin den en Kurt Herrlinger meewerken. 22.15 Ente oder Trente Voor het achtste achtereen volgende jaar onderneemt de NCRV deze zomer een aantal Kerkepad-tochten. Vanaf eind juni tot half sep tember komen in totaal der tien routes in aanmerking met monumenten in onge veer vijftig plaatsen. Iedere route wordt begeleid door radio- en tv-uitzendingen en zijn op twee achtereenvol gende zaterdagen van 10 tot 17 uur te volgen. De eerste route gaat naar het duingebied, het Kenne- merland, met de plaatsen Velsen-Zuid, Beverwijk, Uitgeest en Limmen, waar overal Nederlands Her vormde Kerken worden be zocht. De 36-jarige Katharina Ma res woont met haar dochter Eddi in een Berlijnse woon gemeenschap. Ze werkt in een alternatieve boekhandel en doet daarnaast aan re- classeringswerk. Voor haar verjaardag vraagt de der tienjarige Eddi een rok, die Katharine probeert te ste len. Ze wordt daarbij door de warenhuisdetective Christian Glentz betrapt. Glentz raakt onder de in druk van haar houding. Aan de ene kant verheelt zij haar minachting voor 'verklik kers' niet, aan de andere kant laat ze hem blijken, dal ze vrienschappelijke gevoe lens koestert. ZirkuS' vagabunden Ter gelegenheid van de twintigste sterfdag van de [l9.12] Dieren manieren Vanavond wordt in 'Dieren manieren' een special ge wijd aan de equus caballus, oftewel het paard. Werd dit edele lid van de familie der eenhoevigen vroeger bijna uitsluitend voor praktische Frank Furillo (midden), Phil Esterhaus (links) en Cal- letano in 'Hill Street Blues' (Nederland 1, 22.25 uur). - FOTO ARCHIEF DE STEM NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.00 NOT: Pluspunt klas 4 (3). 11.00 NOT: Pluspunt klas 5 (3). 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 14.00 NOT: Ha, die Joris (10). VOO 16.00 Club Veronica Clips. NCRV 18.55 De Roze Panter, tekenfilmserie. 19.00 Beestenboel, Engelse serie. Jenny, Donalds vriendin, krijgt eindelijk de baan waarnaar ze al zo lang heeft uitgekeken. NOS 20.00 Journaal. NCRV 20.28 De Carsons (3), tv-serie over een Australische advokatenfamilie. Na de plotselinge dood van Bill ontdekt Robert dat er flink wat geld uit Bill's kluis is verdwenen. E3 21.15 Hier en nu. 21.55 Kerkepad 1984. Route 1: Kennemerland - 'Breuklijnen'. 22.20 Dertien stemmen over Prediker (1). Serie meditaties. Vandaag ds. J.G. Meijnen, Amersfoort. 22.25 Hill Street Blues, Amerikaanse serie. Furillo zet zijn baan op het spel om Goldblume te kunnen behouden. NOS 23.15 Journaal. 23.20 Nieuws voor doven en slechthorenden. NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.25 Staatsloterij. 18.30 Sesamstraat. 18.45 Jeugdjournaal. 19.00 Journaal. TROS 19.12 Dierenmanieren. Af 1.: Paarden. 19.35 Kieskeurig, consumentenrubriek. 20.02 De onsterfelijke melodieën van Ralp Benatzky, programma t.g.v. de 100e geboortedag van de componist. M.m.v. het Ledenlijstkoor Amsterdam, de Gemengde Zangvereniging 'Zang en vriendschap' Landsmeer en het Keuls Omroep Orkest (gelijktijdig in stereo via Hilversum 1). 20.40 The black windmill, Amerikaanse thriller van Don Siegel (1974). Een schooljongen wordt op een oud Engels vliegveld ontvoerd. Zijn vader John Tarrant (Michael Caine) gaat op zoek. NOS 22.30 Journaal. 22.45 Den Haag Vandaag. 23.10 Nieuws voor doven en slechthorenden. 17.55 Journaal. 18.00 De Bubblies, poppenserie. 18.05 Triangel Club (herh.). 18.30 De Hawaïaanse wildernis, documentaire. 18.55 Juxe Box. 19.00 Uitzending van het Vrije Woord. 19.40 Paardekoersen, mededelingen en programma- overzicht. 19.45 Journaal. 20.10 Weerbericht. 20.15 De Herberg In 't Misverstand (2), tweedelig tv- spel naar Anton Coolen. Met: Mieke Verheyden, Alex Wilequet, Frans van den Brande e.a. (herh.). 21.15 Benny Hill, Britse humor. 21.55 Wikken en wegen. Consumentenmagazine. 22.35 Paardekoersen, Journaal en Coda: 'Ik zocht de uitersten' van Hugues C. Pernath. 19.45 Journaal. 20.10 Weerbericht. 20.15-22.00 Verkiezingsshow. Commentaren n.a.v. de uitslagen van de Europese verkiezingen. 12.00 Teletekst. 12.30 Journal télévisé. Special m.b.t. de Europese Verkiezingen. 16.35 Vacatures ONEM. 16.50 Lollipop, j eugdprogramma. 18.15 Refrains du monde, serie over volksmuziek. Afl.: Rusland. 19.05 Ce soir, regionaal magazine. 19.35 Journal télévisé. Special m.b.t. de Europese Verkiezingen. 20.35 La bataille des Ardennes (The battle of the Bulge), Amerikaanse oorlogsfilm van Ken Annakin (1965). Met: Henry Fonda, Robert Shaw, Robert Ryan e.a. 23.05 Journaal. 09.25 Sesamstrasse. 10.00 Heute. 10.03 Solange es Menschen gibt (Imitation of life), Amerikaanse speelfilm van Douglas Sirk (1959). Met: Lana Turner. 12.05 Umschau. 12.25 Europawahl'84. 12.55 Persoverzicht. 13.00 Heute. 13.15 Teletekst-overzicht. 15.40 Teletekst-overzicht. 16.00 Tagesschau. 16.10 10 Grad östlicher Lange, trektocht door de Bondsrepubliek. 17.40 Das Geheimnis der 7. Weges (De Zevensprong), Nederlandse avonturenserie voor de jeugd. Deel 1: De brief. 17.50 Tagesschau. 18.00 Hier und Heute. 18.25 Musik-Convoy. 19.00 Die Leute von Korsbak. 20.00 Tagesschau. 20.15 Magnum, detective serie. Afl.De warme sneeuw op Hawaï. 21.40 Kontraste. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kindische Fragen, Poolse speelfilm van Janusz Zaorski (1981). S 00.40 Tagesschau. 18.57 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19.30 Tot umgefallen ist noch keiner, reportage over stortingen van giftig afval in Hamburg. 20.15 (ZW)Zirkusvagabunden, Oostenrijkse speelfilm van E.W. Emo (1935). Met: Hans Moser. C3 21.31 Jagdzenen in Hollywood, met Tom Jerry. 21.45 Heute-journal. 22.05 'Ich komme zur Ruhe', programma t.g.v. van de 100 jaar geleden geboren neuroloog prof. J.H. Schultz, 'uitvinder' van de autogene zelftraining. 22.40 Besuch von drüben, tv- spel van Dieter Gasper. 00.05 Heute. 08.00 Tele-Gymnastik (14). 08.10-12.00 Schooltelevisie (09.25 Sesamstrasse). 18.00 Tv-cursus Duits. 18.30 Sesamstrasse. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Tagesschau. 20.15 Icht stelle mich. 21.45 Landesspiegel: Rheinpreussen-Siedlung wird Genossenschaft. 22.15 Ente oder Trente, tv-spel van Günter Schulz. 23.50 Journaal. 10.00-13.15 Zie Duitsland 1. 13.15 Teletekst-overzicht. 15.40 Teletekst-overzicht. 15.57 Programma-overzicht. 16.00 Heute. 16.04 Lemen ist menschlich (10). Aansl.: Elternsache: Grundschule (10). Aansl.: Heute-Schlagzeilen. 16.34 Lassies Abenteuer. Afl. De boomkwekerij. 17.00 Heute. Aansl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt für alle Falie, detective-serie. Aansl.: Heute- Schlagzeilen. 18.25 Ein Colt für alle Falie, vervolg. Ieder heel uur nieuws. TROS: 7.03 Aktuia.v 7.06 De havermóufèhow (8.06 Aktua). 9.03 Aktua. 9.06 Conti nu muziek (10.03 Aktua). 11.03 Ak tua. 11.06 Op volle toeren. 12.03 Ak tua. 12.06 Talent ongekend. 13.06 Aktua. 14.06 Gerard de Vries draait op verzoek (15.03 Aktua). 16.03 Maandagmiddagmagazine (16.06 Een duit in de zak. 17.03 Aktua. 17.06 Piekuur). 17.55 Meded. (NOS) 18.00 Vervolg maandagmiddagma gazine (18.06 Aktua. 18.15 Journa listenforum). 19.02 TROS Country. 20.03 Ralp Benatzky, 100 jaar gele den geboren. TROS-concert i.s.m. de Westdeutscher Rundfunk Köln. 20.40 Lichte grammofoonmuziek. 21.02 Coulissen. 22.02 Aktua Sport- café. NOS: 23.07 Met het oog op morgen. AVRO: 0.02 Easy liste ning. 2.02 AVRO's Service Station. 6.02 Auto in? AVRO aan (6.30 AVRO's radiojourn.). NCRV: 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord. 7.20 De NCRV deze week. 7.30 Nws. 7.35 Hier en nu (ca. 7,5] Weerman Hans de Jong. 8.00 Nws, 8.30 Nws. 8.33 Te Deum Laudamus 8.59 Moment. NOS: 9.05 NOS-spor- tief. 9.24 Waterstanden. 9.30 Nws NCRV: 9.33 Schisis (hazelip): kin deren met een lip-, kaak- of verhe- meltespleet (10.30 Nws.). 11.00 De wereld zingt Gods lof (11.30 Nws) 12.00 Boer en tuinder. Overh.voorl 12.16 VROM-taal NOS: 12.26 M* ded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. NCRV12.36 Hier en nu (12.55 Kunst- en vliegwerk. 13.00 Nws 13.10 Buitenl. commentaar van Herman Amelink). 13.30 Nws. 13.33 Kerk vandaag. 14.00 Onder school tijd. 14.30 Nws. RVU: 14.33 Kinde- ren, een keuze. VOO: 14.53 Pro gramma-overzicht. 15.00 Nws. 15.03 Veronica nieuwsradio (15.30, 16,30 17.30 en 18.00 Nws.). 18.30 Uitzen ding NIK. 18.45 Uitz. v.d. Bond zon der Naam. VOO: 18.50 Veronica sport. 19.30 Veronica nws.radio, 19.33 Confrontatie (20.00 Nws.) 20.30 Veronica nws.radio. 20,33 Trend. Teleac: 21.30 Reuma-voor lichting (2). 22.00 Latijn, taal cultuur van de Romeinen, herh. les 7. VOO: 22.30 Nws. 22.40 Veronica nieuwsradio. 23.00 Het zwarte gat 23.55 Nws. AVRO: 7.03 De nummerplaat (7,30 en 8.30 AVRO's radiojourn.), Hollands Glorie (9.30 AVRO's ra diojourn.). 11.03 Robin Albers (11,30 AVRO's radiojourn.). 12.03 Ar beidsvitaminen (13.30 AVRO's ra diojourn.). 13.56 Per saldo. 14.03 Hel Stenen Tijdperk. 15.03 Muziek me! Meta (15.30 AVRO's radiojourn,) 16.03 Toppop discoshow (17,30 AVRO's Radiojourn.). 17.56 Per saldo. NOS: 18.04 De avondspits, AVRO: 19.02 Ademloos. 20.03 Folk- live. 21.02 Elpee-uur. 22.02 Candle light. 23.02 AVRO's Swingtime. KRO: 7.00 Nws. 7.02 Aubade (7.40 Daar vraag je me wat. 8.00 Nws, 8.05 Tape-radio. Pianorecital). Aan woorden voorbij9.00 Ra phael Kwartet. Klass. kamermui 9.30 Frangois-Joel Thiollier, piano 12.00 Op kleine schaal. 12.40 Spek takel magazine. 13.00 Nws. 13.05 Holland Festival journaal. 13.10 Van hoog naar laag en omgekeerd 14.00 Kollage van alledaags zeldzaam. VARA: 15.00 Liederen van Reynaldo Hahn. 15.30 Muz. v. Alexander Glazoenov. 16.20 Con- certi Grossi: Klass. muz. 20.00 Cel losonates van Debussy en Saint- Saëns. 20.45 Concert door het Radio Filharmonisch Orkest m.m.v. so listen. 22.00 Jazz-op-vier. (Via AM-zender Hilversum 1) NOS: 19.02 Nws. voor buitenlan ders. 19.02 Bulletin in het Marok kaans-Arabisch. 19.10 Bulletin in het Berbers. 19.20 Bulletin in hel Turks. 19.30 Bulletin in het Spaans hoeIten jullie om on'.. \Hoedoen fuUie ódtm Schoorstenzwart Rond de cijfers dienen - in de richting van de wijzers van de klok - woorden van vier let ters te worden inge vuld. De eerste letter van ieder woord komt in het vakje boven het cijfer te staan. 1. vrucht, 2. langduri ge twist, 3. ongaarne, 4. omroepvereniging, 5. schoorsteenzwart, 6. drietal, 7. voorzetsel, 8. plaats in Italië, 9. nau we, 10. Perzië, 11. ri vier in Duitsland, 12. voeg, 13. soort antilo pe, 14. stad in Duits land, 15. jongensnaam, 16. bloedvat. OPLOSSING: 1. kers, 2. vete, 3. node, 4. VPRO, 5. roet, 6. trio, 7. door, 8. Reno, 9. enge, 10. Iran, 11. Oder, 12. naad, 13. gnoe, 14. Aken, 15. Erik, 16. ader. \WATNKE£P£f>!, vo'óRCisr UAS.l QL IM Vt quequoo; juen-iapuo oi 'i!nJ do uf!l 6 'Jets uoz 8 'aiuq do qnjs i '3in;3ai(A U881; 9 'jadoqjaA JBeq g 's^qoaj qiBjd f, 'sil33' AAnoui 'ubui jooa quBquooi z '4 JOM3l Ger invt sne] Smokkelpoging SOEDANESE troepen hebben een poging van Soedanese op standelingen om 5.000 recruten naar het buurland Ethiopië te smokkelen verijdeld. Daarbij werden tenminste 300 rebellen gearresteerd en is een onbe kend aantal mensen om het le ven gekomen, aldus Soedanese militairen. Kaping DE Egyptische autoriteiten hebben acht Iraanse deser teurs die in Egypte landden in een Iraans marinevliegtuig opgedragen het land te verla ten met hun vliegtuig, aldus een hooggeplaatse regerings functionaris. De functionaris, die anoniem wilde blijven, verklaarde dat de autoriteiten de Iraniërs, vijf legerofficie ren en drie burgers, helpen om elders asiel te krijgen. Vuurwapens DE rijkspolitie in Hillegom heeft bij een onderzoek in een discotheek en enkele wonin gen in die plaats acht vuurwa pens met bijbehorende muni tie en enkele slagwapens in beslag genomen. Negen men sen werden aangehouden. Ze zijn afkomstig uit Hillegom, Lisse en Haarlem. Wilton Fijenoord DE Schiedamse werf Wilton Fijenoord is uit de surséance van betaling gekomen. Tot za terdagmorgen was er bij de rechtbank in Rotterdam geen bezwaar binnengekomen te gen de overeenkomst die de bewindvoerders hadden be reikt met de crediteuren. Met het uit surséance komen is de Schiedamse werf na zeventien jaar ook ontkoppeld van het RSV-concern, op wie Wilton overigens nog wel een vorde ring heeft van meer dan 200 miljoen gulden. V oordeurkorting DE vier grote steden achten het onmogelijk per 1 juli een verlaging van de bijstandsuit kering door te voeren voor die mensen die hun woning met anderen delen. Uitvoering van de door staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) voorge stelde maatregel stuit op on overkomelijke technische pro blemen, zo menen de grote vier. Platfi orm ONGEVEER tachtig vertegen woordigers van actiegroepen en milieuorganisaties hebben m Utrecht een landelijk plat form opgericht om de anti- kernenergiebeweging in ons land nieuw leven in te blazen. Dat is volgens de organisaties nodig nu de regering plannen heeft voor vier nieuwe kern centrales. J eigens schattingen van het bureau van het Europees Par lement in Brussel hebben de v'erkiezingen slechts geringe verschuivingen in de samen stelling van het 434 zetels tel lende parlement teweeg ge bracht. De socialistische fractie, die leden telde zou nu 132 ze- 'els bezetten. De christen-de mocraten zouden 7 zetels ver hezen en op 110 uitkomen. Gevoelig verlies De Britse conservatieven an Margaret Tatcher leden aen gevoelig verlies. Ze vallen an 60 zetels terug naar 39 ze- els- Labour komt van 17 zetels

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 2