Francesco Moser niet in na-T our-circus Rustig ZEEUWSJ DOOR VET CONTRACT UIT CANADA Boebka 19 centimeter hoger binnen een jaar MAANDAG 18 JUN11984 Troost MAANDAG 18 JUNI Zes meter-grens komt binnen bereik ZIJ ZIJN op weg naar de zes meter. Sergej Boebka en Thierry Vigneron, de beste polsstokhoogsprin gers van dit moment. Nog slechts elf centimeter en de grens is bereikt. „Het kan absoluut hoger. Zes meter is haalbaar", meldde de Russische polsstok hoogspringer, houder van het wereldrecord in open lucht met 5.89 meter, onlangs. Woorden, die aan sluiten bij de uitspraak, die de Fransman Thierry Vigneron in maart deed. „Wij behoren tot de zes meter-generatie", ventileerde Vigneron bij zijn re- cordsprong van 5.85 meter (indoor) in Gothenburg. „Die grens gaat een van de huidige polsstokhoog springers vermorzelen". Thierry Vigneron: goed zonder tegenstand. - fotoanp door Wil Kester BRATISLAVA Sergej Boebka en Thierry Vigneron zijn geen grootspre kers. Zij staven hun woorden met aan sprekende presta ties. Meerdere malen verbeter den zij al het wereldrecord polsstokhoogspringen. Boebka en Vigneron zijn op weg naar de zes meter, dat is duidelijk. Het bereiken van die grens past volledig in de stormachtige ontwikkeling, die het polsstokhoogsprin gen de laatste twintig jaar heeft doorgemaakt. De ene keer telt een recordverbete ring een, de andere keer twee centimeter, maar het gaat gestaag hoger. De carrière van Sergej Boebka is er een tekenend voorbeeld van. Toen hij zich in 1979 voor het eerst serieus met polsstokhoogspringen ging bezig houden, stond het wereldrecord met 5.70 meter op naam van de Amerikaan Greg Bell. De in Donetzk ge boren en getogen Boebka was toen 16 jaar oud en bleek over een grote aanleg voor het polsstokhoogsprin gen te beschikken. In zijn eerste seizoen kwam hij tot een beste prestatie van 4.80 meter. Boebka's talent ver loochende zich niet, want in 1982 noteerde de atleet uit de Oekraïne al 5.55 meter als persoonlijk record. Topspringer De 1.83 meter lange en 73 kilogrammen zware Sergej Boebka was op weg naar de absolute top. Veel bekend heid genoot hij nog niet. De Russische topspringers van dat moment waren Vladimir Poljakov en Konstantin Vol- kov. De eerste stond met 5.81 meter zelfs geruime tijd bo- Oostduitser Wolfgang Nord- wig een bres in het Ameri kaanse bastion met zijn sprong van 5.45 meter. In ne gen jaar was het wereldre cord met maar liefst 62 cen timeter omhoog gebracht. Trager Sergej Boebka: op weg naar het 'dak van de wereld'. venaan de wereldrecordlij st. Aanvankelijk kwamen daarop voornamelijk namen van Amerikaanse springers voor. Geen wonder, want de springstok van fiberglas, waarmee de atleten zich te genwoordig naar grote hoogten slingeren, is een Amerikaanse vinding. In 1961, op 20 mei, bracht de Amerikaan George Davies dank zij dit fiberglas het wereldrecord op 4,83 meter. Dat was 13 centimeter hoger dan zijn landgenoot Don Bragg een jaar eerder op de Olympische Spelen in Rome met de toen gangbare meta len polsstok had gesprongen. De Amerikaanse over heersing bij het polsstok hoogspringen, met onder an deren John Pennel, Fred Hansen, en Bob Seagren als wereldrecordhouders duur de tot 1970. Toen sloeg de In de volgende tien jaar, tot het moment waarop Ser gej Boebka in beeld kwam, verliepen de recordverbete ringen wat minder specta culair. Tot 11 mei 1980, het moment waarop de Pool Wladislaw Kozakiewicz in Milaan over 5.72 meter wip te, was de totale recordoogst 'slechts' 27 centimeter. Bij eengesprokkeld door beken de namen als de Griek Pa panicolaou, de Zweed Kjell Isaksson en weer Bob Seag ren. De machtsgreep van Kozakiewicz betekende (voorlopig?) het definitieve einde van de Amerikaanse inbreng in het wereldre- cordgebeuren bij het pols stokhoogspringen. Na een soort tussenregering van Vladimir Poljakov trok de Franse school de macht aan zich. Zenuwen Pierre Quinon en Thierry Vigneron wisselden de laat ste jaren regelmatig stui vertje als het ging om we reldrecords. Deze twee 'su perspringers' hebben echter een handicap: zij falen als het er werkelijk om gaat. Tijdens de Spelen in Moskou lieten de zenuwen van beide Franse raspaardjes het vol ledig afweten, daarmee de Polen Kozakiewicz en Slu- sarski en de Rus Konstantin Volkov de medailles in de schoot werpend. Het EK in Athene eindigde eveneens in een Frans drama en ook vo rig jaar, tijdens de wereld kampioenschappen atletiek in Helsinki, was het weer mis. Met een zesde plaats was Patrick Abada de beste Fransman, Thierry Vigne ron (achtste) en Pierre Qui non, die de aanvangshoogte niet eens haalde, lieten het helemaal afweten. Hoe slecht met name Vig neron is opgewassen tegen het pokerspel, dat het pols stokhoogspringen vaak is, blijkt uit het indoorrecord, dat hij in maart in Gothen burg vestigde. Er was geen concurrentie, de Russische luchtacrobaten in de perso nen van Boebka en Volkov waren thuis gebleven. In beeld Faalde Vigneron volledig in de strijd om de eerste we reldtitel polsstokhoogsprin gen, wel nadrukkelijk in beeld in het Olympisch sta dion van Helsinki was Ser gej Boebka. Voor de eerste maal stond de jonge Rus in het volle licht van de schijn werpers. Zijn eerste grote toernooi, tevens zijn eerste buitenlandse trip, eindigde tamelijk teleurstellend. In Utrecht werd de zeventien jarige Rus achtste op de Europese jeugdkampioen schappen. Maar twee jaar later kroonde hij zich in de Finse hoofdstad tot de beste polsstokhoogspringer ter wereld. De hoogte van 5.70 meter, die hij toen bereikte, was een persoonlijk record voor Boebka, tot dan de gro te onbekende. Zijn succes kwam ook voor Russische journalisten als een complete verrassing. Goed, het talent van de at leet uit de Oekraïne was wel onderkend, maar iemand, die met een beste persoonlij ke prestatie van 5.55 meter naar het WK was afgereisd, rekende men niet tot de grootste kanshebber voor het goud. En ook Boebka's leeftijd (19 jaar) sprak niet bepaald in zijn voordeel. De jonge Rus bleek echter vol ledig opgewassen tegen de spanningen van een derge lijk toernooi. Niet de gerou tineerde Volkov, maar zijn jeugdige landgenoot pakte in een rechtstreeks duel het goud. De Fransen, de grote fa vorieten kwamen er totaal niet aan te pas. Klasse had den zij voldoende in huis, dat bleek na het WK. Zij zochten toen hun troost in wereldrecords: Quinon in Keulen (5.82) en Vigneron in Rome (5.83). Voor hun trai ner Jean Claude Perrin alle aanleiding om op te merken: „Deze jongens kunnen al leen van de lat winnen, niet van een sterke tegenstan der". Sergej Boebka heeft daar geen moeite mee, die is tegen de lat en tegen de con currentie opgewassen. Sinds Helsinki, en dat was vorig jaar augustus, verbe terde Boebka zich met ne gentien centimeter: van 5.70 naar 5.89 meter. Wanneer die progressie zich zo door zet, dan heeft hij volgend jaar de zes meter-grens be reikt. Ook voor Thierry Vig neron, houder van het in- door-wereldrecord is die grens nog 15 centimeter van zijn beste prestatie verwij derd. Twee leden van de 'zes meter-generatie'. Wie van de twee, Sergej Boebka of Thierry Vigneron, zal de eerste zijn, die deze hoogte overbrugt? Of krijgt de 'zes meter-generatie' op korte termijn uitbreiding (Quinon en/of Era! Bell?). Zeker bij het polsstokhoogspringen geldt, dat wat goed is, snel komt. Sergej Boebka vormt het bewijs. door Wil Kester NIJMEGEN - Frances co Moser zal na de Tour de France niet in een Nederlandse koers te bewonderen zijn. De houder van het we relduurrecord had in de pe riode rond de voorjaarsklas sieker Milaan - San Remo een principe-afspraak ge maakt met Peter Bonthuis, die als bemiddelaar optreedt tussen profcoureurs en or ganisatoren van wieiercrite- riums in Nederland. Moser zegde toe aan de start te zullen verschijnen in de Ronde van Boxmeer, daags na de Tour de France (23 juli), een criterium in België en in de Acht van Chaam (25 juli). want Moser ontvangt voor enkele publicitaire activitei ten het lieve sommetje van bijna 25.000 dollar, omgere kend ongeveer 75.000 gulden. Per dag, welteverstaan. Peter Bonthuis: „De be dragen rijzen inderdaad de pan uit. Met name sinds vo rig jaar. Dat is onder meer te wijten aan het feit, dat Greg Lemond wereldkampioen is geworden. Amerikanen we ten nu eenmaal beter dan wie ook waar Abraham de financiële mosterd haalt. Trouwens, ook de Colombia- nen hoef je niets te leren". Afspraak Bonthuis: „Er is geen ge tekend contract, alleen een mondelinge afspraak. Met Moser kun je die maken, hij is een van de weinige Ita liaanse coureurs, die een man van zijn woord is. Met Saronni heb ik bijvoorbeeld aanmerkelijk minder pretti ge ervaringen". Toch komt 'Checco' niet naar Nederland. De Italiaan gaat direct na de Tour de France, die hij overigens niet meerijdt, maar waarin hij wel enige publicitaire daden zal verrichten, naar Canada voor een tiendaags verblijf. Niet voor niets, Francesco Moser, die ondanks een mondelinge toezegging niet naar Boxmeer en Chaam komt. - fotoanp Van onze tennismedewerkei MIDDELBURG - Het eerst weekeinde van de Zeeuws districts tenniskampioen schappen te Middelburg laat hier en daar wat ver rassingen zien, hoewel ove bet algemeen gesteld kaï worden dat de favorietei klaar staan om het volgent weekeinde de strijd te ver volgen voor de eindtitels. In de B-categorie schoo de verrassing in TSI-spele: Ard Breure, die de zevendi geplaatste Robert van d( Boogaard uit Vlissingen uit schakelde. Breure had in d< eerste ronde reeds Huge Zandberg in drie sets ver slagen (6-7, 6-3, 6-4) waarnt eveneens in drie sets Roberl van de Boogaart het onder spit moest delven (6-1,3-6,6- Els v C Van onze zwem MIDDELBURG - E Bruinvis uit Sas van gen Zeeuwse zwemka lijk niet meer zitten. Tijdens de openingsdag vrije slag na een bijna gev gen nemen met een twe Knoester haar op de laat streep klopte. Maar zaterdag zou haar dag worden met de 200 meter wis selslag. Zij was immers de re cordhoudster op deze afstand en zodoende moest er gewon nen worden. Aanvankelijk bouwde zij dan ook een voorsprong op van enkele lengten, doch dat bleek in de slotfase niet vol doende. Nu was het Ariene Knoester die haar versloeg. Maar een gesprek met haar trainer Henk Goethals gaf haar weer wat zelfvertrou wen. Op het openingsnummer - de 400 meter vrije slag - sprintte zij meteen weg. Haar tegenstandsters lieten haar gaan waardoor zij aan de lei ding bleef. Toen de eindsprint op gang kwam hield zij nog net 0.7 seconde van haar voor sprong over. Haar tijd 4.55.0 was tevens een nieuw Zeeuws adspirantenrecord. Deze overwinning pepte de Bruinvisploeg geweldig op. En toen even later Luc Claes de titel op de rugslag won, kon het niet meer stuk. Els van Haelst won de vlinderslag en kreeg zilver op de schoolslag. Silvia Schmitt behaalde drie titels in haar leeftijdsgroep. Sandra Verdonck moest op de 100 en 200 meter schoolslag al leen de eer laten aan Ariene Knoester en Ilse Schram was de snelste op de schoolslag. In totaal zwom de Bruinvisploeg negen titels bij elkaar en dat was twee titels meer dan trai ner Goethals had verwacht. Met veel belangstelling was uitgekeken naar de prestaties van Peter van de Ruit, de se rieuze topzwemmer van De Schelde uit Terneuzen. Hij trof het echter niet omdat hij telkens moest zwemmen tegen 4e Middelburger Patrick Braam, die gewoon niet te kloppen was. Even leek het er °P dat hij de 1500 meter vrije slag zou gaan winnen. Doch na een uitermate spannende fi nish moest hij hier de eer laten aan de mentaal zeer sterke Arco Wagenvoort uit Goes, van de Ruit viel wel telkens in 4e prijzen, doch hij kon niet voor een Scheldetitel zorgen. Dat deed wel Ronnie Babijn, 4ie op de vrije slag onder de 14 laar zijn tegenstanders ver rassend de baas bleef. Trainer Jacques van der Hoofst was hiermee net zo blij als zijn pu pil. Bij de jongste jeugd (onder 4e 10 jaar) zorgde Jurgen Borgt dat er twee titels mee naar Koewacht gingen. Ook hot Scheldestroomtalent Mi- ehiel Eekhout liet een zeer goede indruk achter. Voor een verrassing zorgde op de rug- dagnummers Ester Haak van "e Otters uit Axel. Zij won de 00 meter rugslag bij de meis- m 6n ^haalde brons op de 200 Jheter temidden van de Luc- orsterren. Absolute liet haar lubgenote Liesbeth Dekker 'en op de korte sprint (50 me- ®f). De gehele Luctorelite liet '1 ruimschoots achter zich. ..et haar tijd van 28.0 zwom '1 een nieuw Zeeuws record. De resultaten van deze in Mid- jkjburg gehouden kampioen- ^happen waren: meter vrije slag dames: 1. M. nXï?ster (Luctor) 10.14.7, 2. E. van Ido. S (Bruinvis) 10.15.4, 3. L. van t«, V1.'.es (Luctor) 10.22.4. 1500 me- v Vriie slag heren: 1. A. Wagen- I Blia (Luctor) 18.59.4, 2. P. van de [(fiïV (Schelde) 19.00.1, 3. P. Claes lipnunvis) 19.14.6. 100 meter rug- 6 meisjes onder 10 jaar: 1. H. Jo- llir* (Luctor) 1.32.7, 2. S. van louwen (Luctor) 1.35.6, 3. L. IIOO °UWenaars (De Schelde) 1.42.7. I ia»„lnf'er rugslag meisjes onder 12 12 T L S. Schmitt (Bruinvis) 1.24.1, |va„ §9.hram (Bruinvis) 1.25.4, 3. S. I VriL yP (Luctor) 1.26.9. 400 meter I slag heren: 1. P. Braam (Luc-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 14