Geen duidelijke opvolger voor Joeri Andropov I I VS EN ENGELAND BEGINNEN EVACUATIE Pauselijke brief over lijden [eagan wellicht naar Moskou sr 31 jan. '84 tfacMillan 90) graaf AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Sjaron wil leiderschap van Israel fit ^p| BIBTIM ;BUITENLAND: Klarsfeld jaagt op Mengele gjuntaleider: 'Sandinisten weg na nederlaag' Lawine slachtoffers Libische ambassadeur Rome dood Beëdiging Surinaamse ministers afgelast HELP HELPEN! BUITENLAND Het weer Weer in Europa Zon en maan Hoogwater Scheeps berichten Wat is uw gulden waard T11 J^^A1atFRPAG 11 FEBRUAR11984 T21 PAGINA 5 i serie Qorwerpen, apgetekend hen Van onze correspondenten W ASHINGTON - Binnen de Amerikaanse re- Lcring had gisteravond koortsachtig overleg fclaats over de vraag of president Reagan ko mende dinsdag naar de begrafenis van Sow- tet-president Andropov in Moskou zou gaan. Met een dergelijk gebaar zou Reagan zijn «naderende toon van de laatste weken jegens Be Sowjet-Unie kracht kunnen bijzetten. Som mige adviseurs van de Amerikaanse president waarschuwen echter dat een dergelijke geste lals ongeloofwaardig zou kunnen overkomen. Een woordvoerder van het Witte Huis zei Idat Reagan mogelijk vandaag de knoop door pakt. In zijn commentaar op de dood van Andro- iov toonde minister van buitenlandse zaken ■hulz zich opmerkelijk verzoenend jegens de jwjet-Unie. „In deze tijd van verandering in oskou blijven wij met de grootst mogelijke |prechtheid klaar voor een opbouwende en ■alistische dialoog. In dit nucleaire tijdperk jjn wij uit op een meer stabiele en positieve rerhouding met de Sowjet-Unie". President Reagan heeft van de oppositie linnen de VS toenemende kritiek gekregen op ijn Oost-West-politiek en op het feit dat hij jls enige na-oorlogse Amerikaanse president looit zijn Russische tegenvoeter heeft willen Irs en omgekeerd. Geen el het laatste antwoord woedde voluit toen Sa- overleed. Zijn erfenis met een legendarisch I meer vuurwapens ver eert (Fransman Nicolas paan John Moses Brow- ders Wilhelm en Paul ham van de colt 45. |pen In in Hartford (Connecti- aan elkaar smeedde e proef mislukte, maar 1836 kreeg hij van de utoriteiten toestemming ceren in Paterson (New wrang bijgenaamd de vermoord, ging de uit legerorder kon hij ech- (Connecticut) de 'Colts ng Company' opzetten, wapenfabriek. ontmoeten. Reagan's rivalen van de Democra tische Partij bij de presidentsverkiezingen eind dit jaar, verklaarden gisteren in meerder heid dat de Amerikaanse president volgende week naar Moskou moet gaan als signaal dat Amerika een eind wil maken aan de koude oorlog. In de omgeving van premier Thatcher werd het gisteren mogelijk geacht dat de ook de Britse regeringsleidster zich naar Moskou zou begeven om de begrafenis van Andropov bij te wonen, als zij door de Sovjets daarvoor uitge nodigd wordt. In Syrië is zeven dagen rouw afgekondigd. Israel reageerde koel. India kondigde drie da gen oficiële rouw af. Premier Lubbers zei in het overlijden van Andropov geen aanleiding te zien om het besluit over plaatsing van kern wapens in Nederland, dat het kabinet in juni wil nemen, uit te stellen. Oosteuropese leiders prezen de overledene „als uitnemend leider van de internationale communistische beweging en de werkende klasse". Het officiële Chinese persbureau Nieuw-China maakte het nieuws al spoedig bekend maar nog zonder commentaar. De Westduitse bondskanselier Kohl besloot spon taan zelf naar de begrafenisplechtigheid te gaan. Romanov - fotoap Van onze redactie buitenland MOSKOU - President en par tij-leider Joeri Andropov heeft bij zijn overlijden geen duidelijke opvolger achterge laten. Veruit het belangrijkste is de opvolging van Andropov als secretaris-generaal van de partij; de positie van president heeft vooral een representa tieve betekenis. Onder de twaalf leden van het Politburo, het hoogste be leidsorgaan van de Sowjet- Unie, zijn er twee die door de tal van waarnemers als goede Gorbatsjov - fotoap kanshebbers worden ge noemd: Michail Gorbatsjov (52) en Grigori Romanov (61). Andere kandidaten voor de opvolging zijn Gejdar Alijev (60) en Konstantin Tsjernenko (72). Gorbatsjov is met zijn 52 jaar de benjamin in het Polit buro. Hij geldt als een be schermeling van Andropov. Een mogelijkheid is dat Gor batsjov wel tot secretaris-ge neraal wordt gekozen maar dat de posten van staatshoofd en premier (de 78-jarige pre mier Tichonov treedt vermoe delijk in het voorjaar af) in handen komen van oudere lei ders, om machtsconcentratie in de handen van deze betrek kelijke nieuwkomer en zijn generatie te voorkomen. Veel waarnemers menen dat Gorbatsjov een voorstan der is van drastische economi sche hervormingen om de doelmatigheid van de Sowjet- economie te verbeteren. Grigori Romanov staat be kend als aanhanger van een harde, orthodoxe koers. Vorig maand vertegenwoordigde hij zijn partij bij het congres van de Westduitse communisten in Neurenberg. Die reis werd ge zien als een gelegenheid voor Romanov om enige buiten landse ervaring op te doen. Hij is een uitgesproken voorstan der van krachtig optreden te gen dissidenten en heeft een reputatie van een uitgespro ken anti-westerse gezindheid. Met Romanov aan het roer zouden de betrekkingen tus sen Moskou en het westen een uiterst kille periode tegemoet kunnen gaan. De naam van minister van defensie Dmitri Oestinov (75) wordt wei genoemd als moge lijke 'tussenpaus', totdat de machtsverhoudingen wat dui delijker zijn uitgekristalli seerd. Van onze redactie buitenland ASUNCION - Nazi-jager Beate Klarsfeld is don derdag in Paraguay aan gekomen op zoek naar de oorlogsmisdadiger Josef Mengele. Klarsfeld hoopt op een ontmoeting met de Para- guyaanse legercomman dant generaal Andres Rodriguez en het hoofd van de commissie voor de mensenrechten. De nazi-arts Mengele, bijgenaamd 'de Doodsen gel', voerde in het con centratiekamp Ausch witz experimenten uit op gevangenen. Hij geldt als de meest gezocht nazi. De Paraguyaanse regering beweert overigens dat Mengele niet meer in Pa raguay verblijft. Israel bombardeert doelen in Libanon rentepercentages met gemeentegar. zonder gemeentegar. opgave werke opgave werke bank lijk bank lijk 7.4 7,82 7,6 8,04 8,2 8,69 8,4 8,91 8,7 9,24 8,9 9,46 7,3 7,71 7,5 7,93 8,1 8,43 8,3 8,64 8,8 9,17 9,0 9,38 8,8 9,35 9,0 9,57 8,4 8,85 8,6 9,07 7,6 8,14 7,8 8,36 8,0 8,57 8,2 8,79 8,4 9,01 8,6 9,23 7,9 8,31 7,9 8,31 8,4 8,85 8,4 8,8b 8,1 8,38 8,1 8,38 8,6 8,90 8,6 *8,90 8,875 9,48 8,875 9,48 9,0 9,63 9,0 9,63 8,8 9,45 8,8 9,4i 9,125 9,77 9,175 9,77 7,5 7,88 7,2 7,77 6,9 7,34 7,6 8,21 7,3 7,79 7,9 8,54 8,3 8,89 8,5 9,21 8,5 9,21 9,0 9,6b 7,3 7,71 7,5 7,93 8,3 8,80 8,5 9,02 8,7 9,24 8,9 9,4b 7,9 8,31 8,1 8,52 8,4 8,85 8,6 9,0/ 7,9 8,33 8,1 8,55 8,2 8,66 8,4 8,88 8,4 8,88 8,6 9,10 8,75 9,26 8,95 9,48 8,62 8,1 8,41 8,3 8,4 8,72 8,6 8,94 8,6 8,94 8,8 9,14 9,70 8,95 9,48 9,15 8,2 8,69 8,4 8,91 8,4 8,91 8.6 9,13 8,4 8,75 8,6 8,9b 9,17. 8,6 8,96 8,8 7,6 7,98 7,8 8,20 8,2 8,63 8,4 8,8i 8,5 8,96 8,7 9,18 8,2 8,87 8,4 9,09 8,8 9,54 9,0 9,/b 9.2 9,98 9,4 10,21 op aanvr. op aanvr 8,9 9,65 8,9 9,65 8,7 9,06 8,7 9,06 8,8 9,09 8,8 9,09_ Van onze redactie buitenland BEIROET/DAMASCUS - Terwijl de Israëli sche luchtmacht vrij dag doelen in de Libanese bergen bombardeerde en het Libanese leger in het centrum van Beiroet strijd leverde met is lamitische milities, zijn de VS en Engeland be gonnen met de evacuatie van hun staatsbur gers uit de Libanese hoofdstad. Israëlische gevechtsvliegtuigen voerden vrijdag bombardementen uit op het bergachtige gebied ten oosten van Beiroet, dat onder controle staat van Syri sche troepen en islamitische milities. 'ONDeN - De voormalige Iritse premier Harold Mac- lillan heeft vrijdag de titel an graaf gekregen ter gele enheid van zijn negentigste erjaardag. Dat is bekendgemaakt van e zijde van het bureau van remier Thatcher. MacMillan ras premier van 1957 tot 1963. lij weigerde de titel toen hij 1 1963 zijn post verliet. De oormalige premier krijgt oor de titel een zetel in het logerhuis. De titel wordt eërfd door MacMillans zoon. Volgens het Israëlische op perbevel werden Palestijnse doelen bestookt in Bhamdoun, 15 kilometer ten zuidoosten van Beiroet. Het ging op nauwkeurige aanvallen op „hoofdkwartieren van terro risten" die werden gebruikt als uitvalsbases voor terreur daden, aldus de Israëlische militaire woordvoerder. Donderdag vuurden onbe kenden vanuit Zuid-Libanon twee raketten af op het noor den van Israel en de luchtaan val was kennelijk een vergel ding voor deze daad, waarbij geen slachtoffers vielen. Syrië verklaarde dat bij de luchtaanval huizen zijn ver nietigd en dat er wel slachtof fers zijn gevallen onder de burgerbevolking. Syrisch luchtafweer heeft voorkomen dat de Israëlische toestellen hun aanvallen konden voltooi en, aldus een Syrische militai re woordvoerder. Hij sprak van een „wrede en barbaarse" aanval. Het Libanese leger en de Falangistische militie be schoten na de luchtaanval het zelfde gebied, zo zei hij. Hij noemde de aanval onderdeel van een samenzwering van de VS, Israel en de Falangisten tegen het Libanese volk. In Beiroet leverden eenhe den van het Libanese leger en islamitische milities spora disch slag langs de Groene Lijn, de scheiding tussen het islamitische en het christelijke deel van de stad. Engeland en de VS begon nen vrijdag met de evacuatie van hun burgers uit de Liba nese hoofdstad. De Nederland se regering ziet momenteel geen aanleiding over te gaan tot de evactuatie van Nederla- ners uit Libanon. Er is nog steeds geen teken dat er een kans bestaat op een compromis tussen president Gemayel en de Libanese oppo sitie. Maar volgens radio-Bei- roet en de Libanese staatstele visie zijn er plannen voor een bijeenkomst van de Libanese, Syrische en Saoedische minis ters van buitenlandse zaken over de crisissituatie in Liba non. De islamitische oppositie eist het aftreden van Gemayel. Maar voor Syrië, dat Druzen- leider Walid Joumblatt steunt, komt het vertrek van Gemayel niet op de eerste plaats, aldus diplomaten in Damascus. Een moeder vlucht met haar kind tijdens de gevechten tussen het Libanese leger en sji'iti- sche troepen. - fotoanp Van onze redactie buitenland AGUA - De Sandinisten zullen de macht afstaan als zij bij 'dfiezingen een nederlaag lijden. Dat heeft de leider van de Sandinistische junta, Daniel Orte- kdonderdag verklaard in Managua. Hij sprak met journalisten tijdens het bezoek van de Zweedse 'emier Palme. Ortega zei dat er „een grote deelname van alle 'H'i,en" zal zijn dat er „voor de (verkiezings)campagne nood- kelijke garanties" zullen komen. Indien dit niet het geval was, )uden verkiezingen geen enkele zin hebben, aldus Ortega, die ntwoordde op een vraag over perscensuur. Ortega zei er overigens van overtuigd te zijn dat de verkiezin- !n een ondersteuning van het revolutionair proces te zien zul- geven. De datum voor de verkiezingen, die in 1985 worden °uden, zal op 21 februari bekend worden gemaakt. Woens- ag werd in de Staatsraad de ontwerp-kieswet ingediend. jrantie Woonfonds Holland ïgarantie Van Lanschot HJ/A halfjaarbetaling achtera! KW/A kwartaalbetaling achtera :ar handhaaft de rente zich op ee" se verhoging die de Bouwfonds9" ze week weer teniet gedaan, r enige beweing in de markt /oor 30 jaar vaste rente bij 1,9 én (helaas alleen regionaal we'' :al gaan dalen zal mede afhang9" !k uitgegeven Staatslening. Copyright „Vereniging Eigen Huis BERN (DPA) - Bij lawines in Zwitserland zijn donderdag zeker zeven mensen om het le ven gekomen. In het Gommerdal in de Wallischer Alpen ging het zoe ken naar twee vermisten nog door. Alleen al in Graubünden, het meest oostelijke kanton van Zwitserland, kwamen donderdag zes mensen om. Lawines hebben in de Oos tenrijkse provincie Vorarlberg vijf levens eeëist. Amft as DE dienstenbonden van CNV en FNV, de Unie BLHP, de VBKV en de Raad van Be stuur van Amfas hebben vrij dagmiddag overeenstemming bereikt over de voorgenomen samenwerking met Nationale Nederlanden, de herstructure ringsplannen en de hierbij be horende sociale begeleidings regeling. Van onze correspondent Vaticaanstad - Paus Johannes Paulus II heeft vrijdag in het Vaticaan een apostolische brief gepubli ceerd over het menselijk lij- oen, een van zijn meest ge elde thema's. Zoals te verwachten was, s het een document van zwaar theologisch gewicht geworden: 64 pagina's lang ordt getracht een uiteen- etting te geven over wat nu olgens de theologie de aarde, de betekenis en het oei is van het lijden dat de s en vrijwel elke mens in zijn leven op aarde er vaart. Lijden doet pijn, zegt de paus. Maar het lijden kan ook leiden tot spirituele grootheid en bevrijding, en kan juist een bron van het leven zijn. In elk lijden zit een redemptieve kracht, kan dus verlossing bewerkstelli gen, zoals Christus zelf heeft bewezen. Christus aan vaardde, zo zegt de paus, vrijwillig het lijden, om de ménsheid te bevrijden. Zijn lijden werd overwonnen door de liefde. Het lijden van de mens moet dan ook de liefde in de mens zelf ontke tenen. In het christendom gaat het er volgens de paus om of je goed kunt doen met het lijden en of je goed kunt doen voor degene die lijdt. Daarin ligt de sleutel van het begrip van het menselijk lijden. De paus citeert uitge breid uit het boek van Job en ook de leer van Paulus over het lijden wordt aange haald. De brief zal ook een aan sporing zijn voor iedereen die zich met de zorg voor de zieken en de lijdenden be zighoudt. ROME - De Libische ambas sadeur in Rome, die bij een aanslag op 21 januari levens gevaarlijk gewond was ge raakt, is vrijdag overleden. Dit heeft het ziekenhuis, waar de 43-jarige Ammar Moktar el Taggazy na de aan slag heen was vervoerd, mee gedeeld. De ambassadeur is niet meer bij kennis geweest. Twee onbekenden hadden drie keer op hem geschoten, waarbij hij verwondingen opliep in de on derbuik, aan het hoofd en aan een schouder. Voor de aanslag heeft niemand zich verant woordelijk gesteld. PARAMARIBO! ANP) - De beëdiging van de twee minis terskandidaten van het Suri naamse bedrijfsleven die vol gens een officiële aankondi ging vrijdag had moeten plaatsvinden is op het laatste moment niet doorgegaan. Dat is vernomen in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Nog donderdagavond had de Surinaamse televisie de beëdiging aangekondigd en ook het officiële persbureau SNA bevestigde toen dat de fiscaal-jurist mr. M. Chehin en de arts dr. S. Ritfeld als res pectievelijk minister van Fi nanciën en minister van Volksgezondheid zouden wor den geïnstalleerd. De Suri naamse media hebben niet meegedeeld waarom de beëdi ging plotseling niet is doorge gaan. Dr. S. Ritfeld verklaarde vrijdagavond desgevraagd te genover het ANP niet te weten waarom de beëdiging niet heeft plaatsgevonden. Vorige week werden in Paramaribo zeven leden van het interim kabinet Udenhout beëdigd. GISTEREN IN BRANDPUNT Enorme nood van geestelijk gehandicapte kinderen in de 3e Wereld. Stichting Bis schop Bekkers heeft plan voor dringende hulp. Te beginnen in Bangladesh en Nepal. Giro 22.44.66 Bank 22.57.41.741 Stichting Bisschop Bekkers, 's-Hertogenbosch Belfast IN Belfast is vrijdag een raket granaat die door guerrilla strijders was afgevuurd op een legerpatrouille verdwaald en ingeslagen in een katholie ke lagere school. De granaat sloeg door een muur en bleef steken in de achterkant van een schoolbord, waardoor per soonlijke ongelukken uitble ven. Hoffi mann DE oprichter van de inmiddels verboden Wehrsportgruppe Hoffmann, de 46-jarige Karl- Heinz Hoffmann, moet voor een rechtbank in Neurenberg verschijnen op verdenking van moord op de joodse uitge ver Shlomo Levin en diens vriendin in 1980. Moskou/Peking CHINA en de Sowjet-Unie hebben vrijdag in Peking een overeenkomst ondertekend die ervoor moet zorgen dat de waarde van de onderlinge handel dit jaar met ruim vijf tig procent toeneemt tot 1,2 miljard dollar. Actieve aandelen AEGON 123,00 130,00 ld. dlv. 84 121,50 121,00 Ahold 208,00 214,00 Akzo 105,00 106,00 ABN 405,00 410,00 Amev 155,50 155,00 Amro 72,00 74,00 ld. dlv. 84 Bos Kalis 47,20 47,20 Dordtsche petr. 132,00 133,50 Dordfsche petr.pref 130,00 130,50 Elsev. NDU 515,00 510,00 FGH 57,00 59,30 Gist Broc. 153,00 150,00 ld. dlv. 84 148,00 146,00 HeJneken 139,00 144,50 Hein. Holding 129,00 134,50 Holl.Beton Gr. 109,00 108,00 Hoogovens 48.40 49.70 KLM 180,50 176,00 Kon. Olie 144,50 146,40 Nat Nederlanden 220,00 220,00 Nedlloyd Groep 122,00 121,00 NMB 172,50 170,00 Océ-v.d.Grinten 236,00 237,00 ld. dlv. 84 232,50 Van Ommeren 31,50 31,50 Pakhoed Holding 67,50 67,00 Pakhoed Hold.cert. 57,00 57,50 Philips 43,60 43,20 ld. dlv. 84 42,70 42,10 Robeco 330,00 329,00 Rodamco 131,90 131,90 Rollnco 313,00 312,00 Rorento 202,80 202,60 Unilever 247,00 246,30 Ver. bezit VNU 147,50 148,50 Volker Stevln 37,00 38,00 WUH 116,00 122,00 Beleggingsinsiltuten ABN aand.f. 224,50 222.50 Alg.Fondsb. 155,00 155,00 Alrenta 131,60 131,30 America Fnd 225,50 226,50 Blnn.BelfVG 145,50 145,50 BogamIJ 157,00 158,00 Chemical F 35,60 37,00 Col. Growth 27,70 27,80 Concentra 22,50 23,00 Goldmines 1470,00 1450,00 Holland F 40,30 40,20 Interbonds 595,00 595,00 Japan Fund 43,00 48,00 Leveraged 141,00 144,00 New York Ind 1150,00 150,00 Obam 124,00 122,00 OJd Court 102,00 103,00 Scl Tech 9,75 9,80 Sumabel Technology F 39,30 39,50 Tokyo PH 129,00 128,50 Unlfonds 20,00 20,30 Vance Sand. 17,50 17,50 Viking 45,50 45,30 Wereldhave 155,00 155,00 rustig weer :'5> ANP/KNMI li- 2 12.00 Van onze redactie buitenland TEL AVIV - De Israëlische ex-minister van defensie Ariel Sjaron heeft aangekondigd te streven naar het premier schap. In een rede voor studenten van de universiteit van Tel Aviv zei Sjaron dat hij zich kandidaat wil stellen voor het leiderschap van de Heroet- partij, die aan het hoofd staat van de huidige regeringscoali tie, dit om premier van Israel te worden. Het is voor het eerst dat Sja ron in het openbaar aankon digt premier te willen worden. Hij geldt als de architect van de Israëlische invasie in Liba non en staat bekend als een havik. Hij moest vorig jaar af treden als minister van defen sie nadat een officiële onder zoekscommissie had vastge steld dat hij indirect verant woordelijk was voor het bloedbad in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Chatila. Af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend plaatselijk mist. Middagtemperatuur ongeveer 5 graden. Weinig wind. De vooruitzichten van zon dag tot en met woensdag: droog,perio den met zon. Lichte vorst in de nacht en ochtend. Middagtemperatuur ongeveer 3 graden. Amsterdamgeheel bew. 7 gr Aberdeenzwaar bew. 11 gr Atheneweerlicht 15 gr Barcelonaonbewolkt 18 gr Berlijnregen 2 gr Bordeauxonbewolkt 8 gr Brusselgeheel bew. 6 gr Frankfortzwaar bew. 4 gr Genèveonbewolkt 5 gr Helsinkisneeuw - 2 gr Verklaring van de letters: e-ge daan en bieden, f=» gedaan en laten, b=bieden, l=laten, x=ex-dividend, i-dndicatieprijs, d=dividend. AMSTERDAM - De rust was vrijdag ochtend op de effectenbeurs weer wat teruggekeerd. De daling in Wall Street was meegevallen en op de ac tieve markt werd begonnen met het repareren van de schade die de fond sen donderdag hadden opgelopen. Op de lokale markt bleven de ver schuivingen naar beide zijden meest al tamelijk gering. Wel was hier CKK 2 in herstel op 32,50. Holdoh ging ƒ10 omhoog naar 230, KNP 2 naar f 95,50, Kluwer 5 naar 137 en Holec 3 naar 66. VRG werd 2 duurder op 67 en Schuttersveld 4 op 40. Aan de andere kant moest Nutricia ruim 2 prijsgeven op 114 en Hollandia-Kloos ƒ7 op 115. BAM zakte 3 naar 70 en Radema kers moest van 207,50 naar 195 terug. Op de actieve markt bleven de koersen later afkalven. Unilever stond vroeg in de middag op een ver lies van 1,50 op 245,50. Oc-van der Grinten ging weer naar 236 en Elsevier zag de winst slinken tot 2 op 517. KLM leed zelfs een verlies van 2,50 op 177. Om 1 uur was de algemene index bijna 1 punt lager op 158,8. Op de optiebeurs ging de be langstelling van de beleggers uit naar fondsen als Koninklijke Olie, Philips en Akzo bij een omzet van ruim 6000 contracten. sneeuw 0 gr onbewolkt 5 gr geheel bew 3 gr onbewolkt 16 gr onbewolkt 11 gr zwaar bew 8 gr zwaar bew 4 gr onbewolkt 14 gr licht bew 17 gr onbewolkt 15 gr weerlicht 14 gr zwaar bew -1 gr onbewolkt 16 gr geheel bew - 1 gr zwaar bew 7 gr geheel bew 10 gr zwaar bew 8 gr halt bew 1 gr geheel bew 2 gr zwaar bew 3 gr Innsbruck Klagenlurt Kopenhagen Lissabon Locarno. Londen Luxemburg. Madrid Malaga Mallorca.. Malta Munchen Nice Oslo Parijs Rome Split Stockholm Wenen Zürich VANDAAG Zon op08.04 u Zon onder17.45 u Maanop11 43 u Maan onder ,03 09u MORGEN Zon op08.02 u Zon onder17.47 u Maan op12.17 u Maan onder04.26 u VANDAAG Bath09. Hansweert08. Terneuzen08. Vlissingen07, Wemeldinge09, MORGEN Bath10. Hansweert10. Terneuzen09, Vlissingen09. Wemeldinge10. 19 en 22.01 u 53 en 21.39 u 20 en 21.06 u 57 en 20.45 u 26 en 22.11 u 27 en 23.14 u 02 en 22.51 u 32 en 22.22 u 09 en 21.59 u 37 en 23.25 u GROTE VAART ACILA 9 vn Bahrain nr Dubhi, ACMAEA 10 te Port Said, ACTEON 9 te Djeddah, ALAMAK 9 vn Rostock, ALNATI 9 110 no Joao nr Rotterdam, AMSTELDIEP 9 180 no Yokohama nr Vancouver, AM- STELDREEF 9 vn Singapore nr Fremant- le, AMSTELLAAN 9 ten anker Bandar Abbas, AMSTELMOLEN 9 20 nw Menor- ca nr New Orleans, AMSTELVLIET 9 40 no Muscat nr Colombo, BAARN 9 1200 zw Azoren nr Rotterdam, BILDERDIJK 9 66 w Lissabon nr New Orleans, BRIT- SUM 9 vn Bordeaux nr Coruna, BROE- RE AQUAMARINE 9 180 nno Finisterre nr Cadiz, BUENA VISTA 9 150 zw Oues- sant nr Agadir, CORAL ISIS 9 165 zzw Ouessant nr Lissabon, CORAL MAEAN- DRA 9 vn Sodertalje nr Ventspils, DAL- LIA 9 vn Portland Maine nr Curacao, DAPHNE 10 te Sullomvoe, ESSO AFRI KA 9 70 z Colombo nr Phuket, ESSO HONOLULU 9 vn Rastanura nr Ainsukh- na, FULGUR 9 vn New York nr West- Europa, FUSUS 9 220 w Galapagos eil. NR Los Angeles, KATENDRECHT 9 300 wzw Tampa nr Newark, KYLIX 9 te Tee- sport, LOOSDRECHT 10 te Rotterdam, MAASSTAD 9 vn Baltimore nr Venezue la, NEDLLOYD BANGKOK 9 400 ono Townsville nr Surabaya, NEDLLOYD COLOMBO 9 160 zzw Nagasaki nr Yokohama, NEDLLOYD DEJIMA 9 vn Djeddah nr Fos sur Mer, NEDLLOYD HOLLANDIA 9 50 z Puerto Rico nr Oranjestad, NEDLLOYD HOORN 19 te Kaapstad verw, NEDLLOYD LINGE 9 1100 wzw Christmas Eiland nr Hong Kong, NEDLLOYD ROCHESTER 9 880 ono Bermuda nr New York, NEDLLOYD ROUEN 9 rede Aqaba, NEDLLOYD TASMAN 9 te Rotterdam, NEDLLOYD WESTERKERK 9 vn Recife nr Rio de Ja neiro, NEDLLOYD WISSEKERK 9 310 nw Lissabon nr Maracaibo, ONDINA 13 te Skikda verw, ONOBA 9 480 o New York nr New York, PRINS MAURITS 9 140 zzo San Antonio nr Houston, SAL- LAND 9 120 z Puerto Rico nr Le Havre, SCHERPENDRECHT 9 vn Buanos Aires nr Santos, WIELDRECHT 9 vn Valencia nr Holmsund. KLEINE VAART CHRISTINA 9 vn Gulfport nr La Ceiba, COLD EXPRESS 9 rede Alexandrie, CORRIE BROERE 9 50 w"Sardinië nr Antwerpen, DUTCH GLORY 9 thv Dog- gersbank nr Tees, DUTCH MASTER 9 vn Europoort nr Tees, DUTCH SPIRIT 9 vn Rotterdam nr Tees, ICE EXPRESS 9 50 n Lissabon nr Alexandrie, KLIPPER 9 re de nr Mayaguez, KLIPPER-2 9 60 z Lis sabon nr Japan, LAURIERGRACHT 9 vn La Pallice nr Rotterdam, LEIDSE- GRACHT 9 575 zzw Finisterre nr Leith, LENNEBORG 10 te Dordrecht, MAAS- SLOT 9 400 nnw Brunei nr Singapore, MARE SILENTUM 9 vn Rotterdam nr Gunnes, PACIFIC PEERESS 9 25 no Madeira, REALENGRACHT 9 vn Stavan- ger nr Jessingfjord, RINGGRACHT 9 vn IJmuiden nr Hamina. US dollar3.04 - 3.16 Britse pond4.24 - 4.54 Belg. fr5.21 - 5.51 Duitse mark110.75 - 114.75 Ital. lire17.50- 19.50 Port. escudo2.00 - 2.50 Can. dollar2.40 - 2.52 Franse fr35.50 - 38.50 Zwlts.fr136.75 - 141.25 Zweedse kr36.75 - 39.75 Noorse kr38.25 - 41 25 Deense kr29.25 - 32.25 Oost. schill15.84 - 16.34 Spaanse pes1.82 - 2.07 Griekse dr2.60 - 3.40 Finse mark51.25 - 54.25 Joeg. dinar1,80 - 2.80 Ierse pond3.33 - 3.63 Goud Inkoop37.560 per kg Verkoop38.060 per kg Zilver Inkoop835 per kg Verkoop905 per kg

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 5