NVVD HOUDT VOORLICHTINGSAVONDEN ^azareth 0 Pauselijk Reagan wel historie BETHLEHEM massada KIBBOETS» JERUZALEM °ÜJFBERG Hypotheekrente per 31 jan. '84 VlacMillan 90) graaf ZATERDAG 11 FEBRUAR11984 :EXTRA OP ZATERDAG' PAG|Nj atERPAGH FEBRUARI' A merikaantje 4Bubble Boy9 uit4cocon Bruine koffie Arbeidsplicht (2) Arbeidsplicht (3) PAPIER* VOOR UW PEN Karakter Kinderbescherming Simonis (3) Samuel Colt Klarsfeld jaagt op Mengele Juntaleider: 4Sandiniste T11 Paramyxo-virus ramp voor duivenmelkers Van een onzer verslaggevers BREDA - Bij duivenliefhebbers die de ziekte in hun hok hebben meegemaakt, klinkt het als een vloek in de orenhet paramyxo-virus. Een virusinfectie, die vooral deze zomer duizenden slachtoffers onder de duiven eiste. De Nederlandse Vereniging van Dierenartsen voor Duiven (NVDD) heeft besloten om voorlichtingsbijeenkomsten voor de duivenliefhebbers te organiseren, want, aldus dui- venspecialist drs. Henk de Weerd uit Breda: „Degene die de ziekte in hun hok hebben meegemaakt weten hoe erg het is. Anderen denken dat het wel meevalt. De verwarring onder de ongeveer 50.000 dui venliefhebbers in het land is groot". Het eerste geval van be smetting door het paramyxo- virus dateert van december 1982 en werd toen in Boxmeer gesignaleerd. Het virus, waar schijnlijk afkomstig uit Egyp te, is zeer besmettelijk en er is in principe niets tegen te doen. De besmette duif moet zelf de afweerstoffen vormen en slechts 40% overleeft de be smetting. Henk de Weerd: „Het enige dat je ertegen kunt doen is de duiven preventief enten. Wanneer een duif een maal besmet is, is er niets meer aan te doen. Ook al is de incubatieperiode, de periode tussen besmetting en de eerste symptomen, nog niet voorbij. Die preventieve enting is no dig. Iedereen die ook besmet ting in zijn hok heeft gehad, weet dat.Het nut van de inen ting tegen paratyfys bijvoor beeld wordt door mij al jaren in twijfel getrokken. Deze en ting niet. Als er een infectie komt met het paramyxo-vi rus, dan breekt de hel los." Op dit moment zijn er wei nig gevallen van besmetting bekend. Henk de Weerd is op de hoogte van zes gevallen. Dat komt omdat nu het zoge naamde stille seizoen is. In de zomer en nazomer zijn de wedstrijden en gaan de duiven gezamelijk op transport, waardoor de kans op besmet ting groot is. Afgelopen zomer waren er meer dan duizend hokken besmet met het virus, waarvan grote haarden in Oud-Beyerland, Zuid-Lim burg en Nijmegen. Voor de gemiddelde duiven- liefhebber, waarvan er zo'n 6000 in West en Midden-Bra bant zijn, is de besmetting een ramp. Het merendeel van zijn gemiddeld dertig duiven raakt besmet. Henk de Weerd:,, De besmette duiven krijgen een waterige ontlasting en gaan veel drinken. Vervolgens tre den er evenwichtsstoornissen Dierenarts Henk de Weerd met een door het paramyxo-virus gevelde duif. De nek van het onfortuinlijke beest is volledig verdraaid. - fotode stem/johanvan gubp op: De kop gaat trillen, ze pik ken naast het voer en begin nen met de nek te draaien. Daarbij komt nog een alge meen conditieverlies. Je kunt op verschillende manieren preventief enten tegen deze ziekte: In de nek met dood vaccin of via druppels met een verzwakt levend vaccin. Dit laatste geniet de voorkeur om dat na vier dagen al de imm uniteit (onvatbaarheid) is op gebouwd en er geen bijwer kingen zijn." De NVDD is opgericht naar aanleiding van het paramyxo- virus. Er zijn nu zo'n 20 artsen bij aangesloten, waarvan er zes kunnen worden aange merkt als duivenspecialisten. Henk van Weerd is een van hen. Hij is zelf succesvol aktief in de duivensport en geniet in ternationale bekendheid, evenals zijn vader, als duiven- arts. Zo gaat hij bijvoorbeeld twee maal per jaar naar Cali- fornië om daar een kleine 800 duiven medisch te begeleiden. Er worden nog voorlich tingsbijeenkomsten over het paramyxo-virus gehouden in Rosmalen, Heerlen, Gronin gen, Amsterdam en Leeuwar den. Van onze redctie buitenland HOUSTON - David, de 12-ja- rige 'Bubble Boy' in de Vere nigde Staten, heeft eindelijk de kiemvrije cocon verlaten die hij sinds zijn geboorte om zich heen had, heeft voor het eerst zijn moeder gezoend en heeft een slok Coca-Cola ge dronken. De jongen was direct na zijn geboorte in de steriele cocon 'verpakt' omdat zijn lichaam niet in staat was de cellen te produceren die bacteriën be strijden. Toen dokters hem dinsdag uit zijn quarantaine lieten om hem te behandelen wegens koorts en ziekte zeiden ze tegen hem dat hij niet meer in de cocon hoefde, omdat hij nu toch was blootgesteld aan bacteriën in de buitenwereld: hem terug in de cocon stoppen zou geen zin meer hebben. In een communiqué dat door het ziekenhuis werd uitgegeven nadat David uit zijn steriele afzondering was gehaald, stond dat hij gunstig reageer de op antibiotica en niet leed aan enige geboekstaafde in fectie. ANGOULÈME (DPA) - Be zoekers met een blanke huid betalen in een café in de Fran se stad Angoulème 2,5 franc (rond 90 cent) voor een kopje koffie. Maar de caféhouder laat zijn wat donkerder ge kleurde bezoekers, meestal gastarbeiders, een franc extra (dus ongeveer 1,10 gulden) neertellen voor een bakje troost. De Liga voor de Rech ten van de Mens heeft de café houder aangeklaagd wegens racisme. Maar daar is geen sprake van, zo legde de café houder donderdag uit voor de Franse televisie: „Ik ben geen racist. Ik breng slechts enige orde aan, in het belang van mijn klanten". 1Zbs (Lel VarlUnuixiïisiHcg g <WoJUC Geachte Heer Schubmeyer, Welke moer is het eigenlijk die het u bij voortduring niet schelen kan? Is het: a. des Duivels Ouwe, b. des Graven of mijn Malle op een houtvlot, c. de zeskantige aan het eind van de (lummel) bout, d. het onkruid Stellaria Media, ook wel 'muur' genaamd, e. die waarde wijn'op ligt, d.w.z. bezinksel (droesem), f. die wélke het kind verbrandt om het land gelukkig te ma ken? Zie Van Dale: Gelukkig is het land waar het kind zijn moer verbrandt - waarmee vanzelfsprekend niet de vrouw wordt bedoeld die het kind het leven schonk, maar de turf ge perst uit de laagveengronden (vergelijk De Moeren bij Zun- dert). Als u de vraag te lastig vindt en niet weet welke moer het is die het u niet kan schelen, neem ik genoegen met uw normale antwoord: „Dat kan me geen ene rotmoer schelen". Hoogachtend, O'0Hdl Correspondentie (he e»Veei LP. tPctimme-zPcetJi Diiée/ I, J *t (Bf Geachte Heer, Fijn voor u dat u weer helemaal de oude bent nu u verlost bent van de prostaat hypertrofie, maar uitzonderlijk was uw prestatie niet. Van Olie Gerbe Lolkema, de koster van de Nimbuskerk in Joustra is bekend, dat hij plassen piste waar eenden in verdronken. Probeert u eens winden te laten waar je wouden mee ontbladert of molens mee laat draaien. Wel licht komt u dan toch nog in het Guinness Book of Records. Voor verdere suggesties verwijs ik u naar 'De Veesten en Jees- ten van Vlaanderen-West' van uw landgenoot Hypoliet van den Meukheuvel. Met welgemeende Floreat Flandria groet, üodn O'eAtdt (ADVERTENTIE) h V ','*vm r. M v. s' f - f# ISRACL UW HISTORISCHE ZONVAKANTIE Dwaal door de stad van David, waar Jezus predikte en Mohammed ten hemel steeg. Volg Zijn voetstappen in fleurig Galilea en vaar over het meer naar een muziekfestival in een kibboets. Bekijk kunstschatten, duik in een van onze vier zeeen, en geniet van het uitgaansleven. Israel, het enige vakantieland waar de Bijbel uw gids is. Boek bij uw reisburo. Of bel voor meer informatie: 020 232090. Israëlisch Nationaal Verkeersbureau Met zeer veel waardering las ik de ingezonden brief van Mariska Stouten in De Stem van 7 februari jl. Hoe zij opkomt voor haar werk in haar gezin, wat ook voor mij het mooiste is wat een vrouw zich wensen kan. Ik ben een stukje ouder dan Mariska, heb twee getrouw de zonen en vier kleinkinde ren en kan dus thans met mijn man terugzien op een heerlijke tijd van geboorte sn opvoeding van onze jon gens. Voor mij beter dan het terugblikken op de zgn. fijne banen, die ik gehad zou kun nen hebben buitenshuis. Verder is mijn man ook trots, steeds zelf voor zijn gezin de boterham verdiend te hebben, terwijl hij dan al les in orde vond, als hij 's avonds thuis kwam. Dat laat bij velen te wensen over! De verzorging van een huishouding, of je nu alleen bent of man en kinderen hebt, blijft altijd bestaan. Daar kan niemand onderuit. Je bed moet gedekt, je goed gewassen, eten gekookt, bor den en koppen afgewassen. Of moet een ander dat maar doen? Dus het werk in een gezin is niet weg te denken en als je het dan nog met veel liefde en plezier doet, net als Mariska en ik, kan niemand ons dat misgunnen. Breda J. Mossou Las 7 februari onder 'Papier voor uw pen' een volgens mij zéér geëmancipeerd, be wust, kritisch stukje van de zich 'binnenshuiswerkend' noemende moeder Mariska Stouten-van de Velden. Ook enige satire ontbrak er tot mijn vreugde niet aan, dap per, eerlijk, 'n goed gestelde brief, 'stout'-moedig, kortom blijk van emancipatie dus. Met Mariska Stouten vraag ik mij als buitenshuiswer- kende - doch voornamelijk ingeklemd de godsganselijke dag tussen vier muren die in zéé gering e mate verschil len met de muren thuis, mijn 'werkhok' is alleen wat kleiner en het ruikt er niet zo fris als in de doorzonka mer thuis - af wat de be windsvrouwe (of vrouwelij ke bewindsman? hoe zit dat ook weer?) Kappeij ne van de Coppello, getuige haar streven in 1990 iedereen het huis uit de arbeidsmarkt op te willen hebben, toch heeft tegen de binnenshuiswer kenden. Valt hieronder nu ook de werkloze vrouwelijke notaris die kantoor houdt aan huis? Moet zij elders werk en onderdak gaan zoe ken? Is een vader of moeder die zich met drie kinderen bezig houdt thuis niet uiterst bedrijvig en arbeidsinten sief bezig? In dat opzicht kunnen veel buitenshuis werkenden met enig berouw zich op de borst kloppen en bedenken: administratief werk ik buitenshuis, maar in feite ben ik, vergeleken met een binnenshuiswer- kende, niet meer als aanwe zig. Vooral tegen de bin- nenshuiswerkende ouders die, getuige ook de brief van Mariska Stouten-van de Velden, behoorlijk veel lol aan hun werk beleven waar het het doen opvoeden van kinderen betreft, voert Kap peij ne van de Coppello een regelrecht op hetze gelijken de campagne, die in ieder geval zonder omwegen zéér discriminerend voor alle binnenshuiswerkende va ders en moeders kan worden genoemd. Dit is in strijd met de mensenrechten, het recht een gezin te mogen hebben en daarvoor te willen zor gen, moeder of vader of ge deelde arbeid, dat is mij ge lijk en staat volledig haaks op wat ik de emancipatie noem: de ontwikkeling van vrouw én man in gelijkheid en vrijheid! Het werk dat Kappeijne van de Coppello vanachter haar bureau ver richt is een gammel brei werk van misplaatste steken en woorden, in verhouding waartoe het wondermooie gedicht van Elsschot 'Dient het -wijf dat moeder heet', dat aan actualiteit niets heeft ingeboet, als een pittig manifest voor de geëmanci peerde binnenshuiswerken den kan worden betiteld. Graag zou ikzelf dit gedicht ten burele van de bewinds vrouwe als eerbetoon aan alle binnenshuiswerkenden willen voordraagen, opdat Kappeijne van de Coppello tot inkeer gekomen, nimmer zou willen discrimineren. Prlncenhage Rinie Maas In de krant van 8 februari schrijft u over een openbare brief van de vakbondsleider Herman Bode, die gaat over zijn beschudligingen aan het adres van christelijke politi ci. Je zou kunnen zeggen: ty pisch iets voor een vak bondsleider. Wanneer het moeilijk gaat in het land, wanneer er groot ledenver lies is, wanneer men zelf geen gerust geweten heeft: zoek dan de schuld bij een ander. Vele jaren kon het niet op; de vakbonden over vroegen, de politici misten de moed om te zeggen: nu is het genoeg. Intussen bouw den we sociale voorzienin gen op, die de beste zijn in de wereld. We verwenden iedereen met uitkeringen, waar men maar om vroeg. Vooral ook de vakbonden hielden niet op wensen op tafel te leggen, waarvan men tien jaar geleden al kon zeggen: eens komt de tijd dat het niet meer te betalen is. Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd, iedereen heeft zijn natje en zijn droogje op tijd, iedereen heeft op zijn tijd zijn uitje. Het is echt een consumptie maatschappij geworden. Dit kon niet zo verder gaan. Iedereen voelde en voelt dat aan. Vooral (christelijke) po litici hebben nu de durf en het inzicht om maatregelen te treffen, dat die prachtige sociale voorzieningen in es sentie kunnen blijven be staan. En juist nu gaan vak bondsleiders de moed verlie zen en anderen beschuldi gen. Dat is laf. Dat is vragen om ontevredenheid. Dat is prediken voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Vak bondsleiders en politici moe ten juist in tijden dat het moeilijk is, laten zien dat ze echte leiders zijn. Men moet de verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Deze regering heeft juist de moed om onpopulair te zijn in de wetenschap dat het zo niet langer kan. De CDA-politici tonen dat ze karakter heb ben. Het is o zo gemakkelijk de populaire 'bink' uit te hangen, maar daar zijn juist de zwakken straks de dupe van. Het wordt bewust erger voorgesteld dan het in wer kelijkheid is. In Nederland wordt geen echte armoe ge leden. Daarvoor moet je naar Amerika en de Derde- Wereldlanden. Het is bewust een verkeerde voorstelling van zaken geven. Oosterhout A.M. Musters Wij betreuren het dat u slechts de kinderrechter (Van der Goes van Naters) commentaar liet geven op de werkwijze van de kinderbe scherming en het hieruit voortgekomen tribunaal. Dit was jammer genoeg een zeer eenzijdige berichtgeving. Op het tribunaal te Amsterdam was het beeld totaal anders. Op het tribunaat dat gericht was tegen de Kinderbe scherming, werd deze laat ste schuldig bevonden op vier punten die haar ten las te waren gelegd, nl.: 1. de KB maakt zich schuldig aan machtsmisbruik van de zwakke rechts- en financiële positie van de minderjari gen (om over de ouders nog maar niet te spreken); 2. rapportage en dossiervor ming worden bij de KB vooral gebruikt om macht en controle uit te kunnen oefenen over hen die met justitiële 'hulpverlening' in aanraking komen (dit kan een periode van tientallen jaren beslaan); 3. mindejari- gen uit etnische minderhe den, vooral de buitenlandse jongeren, zijn in toenemende mate het slachtoffer van de ze 'hulpverlening', de KB maakt zich schuldig aan dis- ciminatie van deze minder heden; 4. het gebruik van de isoleercel wordt nog steeds gerechtvaardigd met de on gelooflijke verklaring dat het hier om een opvoedkun dige maatregel zou gaan. Volgens Amnesty Interna tional is isolatie de meest zware straf die in dictato riale regimes wordt ge bruikt, maar het gebeurt hier 'vlak onder onze neus en dit noemt men dan 'kin derbescherming' en 'hulp verlening'. Uit de grote stroom van publicaties is het zo langzamerhand bekend dat de KB in Nederland ge bruik maakt van uiterst twijfelachtige methoden. KB is maatschappij bescher ming en daartoe worden maatregelen getroffen waarvan de kinderen in het merendeel op een vaak ont stellende wijze de dupe zijn en ook de ouders komen er vaak niet zonder problemen af. De bewijzen waren maar al te duidelijk aanwezig op het tribunaal. Wij vinden het erg jammer dat door middel van dergelijke uit spraken, zoals van de ge noemde kinderrechter, de waarheid op deze wijze ge weld wordt aangedaan. Waar blijven de rechten van de mens als de KB mag lie gen, bedriegen en verdraai en, een kinderrechter uit spraken doet die weinig met de werkelijkheid te maken hebben en zelfs de secretaris van de laatstgenoemde (hr. Elisson) het spreken van on waarheden makkelijk af gaat. Steenbergen Stichting Contacten Cen trum Naar aanleiding van het ar tikel Simonis (Mgr. voor mij van Marian Mies-Zegveld in Hoeven, wil ik nog even dit zeggen: wat bazelt zij over een Nederlandse katholieke kerk? Die bestaat helemaal niet! Wel de Rooms-Katho- lieke kerk. Wij zijn Rooms- Katholiek en hebben maar een leider die door God is aangesteld en dat is Paus Johannes Paulus en daar kan geen mens iets aan ver anderen. Ook laat ik Onze Lieve Moeder Maria door haar niet beledigen, die voor ons gezin alles betekent, die altijd helpt in nood, ons bij staat in verdriet, kommer en zorgen, en vooral in onze tijd die zo moeilijk is en scheu ring brengt in ons geloof. Maar Zij is en blijft Moeder van ons en is werkelijk 'On bevlekt Ontvangen' en dat geloof ik heilig. Zij zal ons helpen ons ware Geloof te behouden! Oosterhout L. Frankowski-Oomen Naamplaatje is een serie over uitdrukkingen en voorwerpen, genoemd naar mensen, opgetekend door Hans Toonen O.. Van Lanschot/ met gemeentegarantie Woonfonds Holland Woontonds Holland zonder gemeentegarantie Van Lanschot M/A maandbetaling achteraf HJ/A halfjaarbetaling achter» M/V maandbetaling vooruit KW/A kwartaalbetaling achten Sinds half oktober van het vorig jaar handhaaft de rente zich op8' ongewijzigd niveau. De tussentijdse verhoging die de Bouwfonds! half november doorvoerden, is deze week weer teniet gedaan Toch lijkt het er thans op dat er enige beweing in de markt Vermeldenswaard is de daling voor 30 jaar vaste rente bij Bouwfonds Limburgse Gemeenten (helaas alleen regionaal f* kend) naar 8,9% Of de rente over de gehele linie zal gaan dalen zal mede afhang van het resultaat van de deze week uitgegeven Staatslening. Copyright „Vereniging Eigen HU< De FBI vuurt ermee op gangsters en omgekeerd. Geenl western kan zonder: de colt, ofwel het laatste antwoorcj van schietgraag Amerika. De Amerikaanse burgeroorlog woedde voluit toen Sa muel Colt, net 48 jaar oud, in 1862 overleed. Zijn erfenisI telde 5 miljoen dollar, verdiend met een legendarisctl vuurwapen. Toegegeven, er zijn meer vuurwapens ver-I noemd naar hun smid: de flobert (Fransman NicolasI Flaubert), een browning (Amerikaan John Moses BrowT ning) en de mauser (Duitse broeders Wilhelm en Paul| Mauser). Maar niet één heeft de faam van de colt 45. Samuel Colt, anno 1814 geboren in Hartford (Connecti-I cut) was 15 toen hij vier pistoollopen aan elkaar smeedde! om sneller te kunnen schieten. De proef mislukte, maarl het 'draairevolver' was geboren. In 1836 kreeg hij van de| net met Mexico in oorlog zijnde autoriteiten toestemmin J om zes schots-revolvers te fabriceren in Paterson (Nes I Yersey). Terwijl met zijn colt, wrang bijgenaamd del 'Vredestichter', Indianen werden vermoord, ging de uitT vinder in 1842 failliet. Dankzij een legerorder kon hij eeh-| ter 5 jaar later in Whitneyville (Connecticut) de 'ColtI Patent Fire Arms Manufacturing Company' opzetten thans uitgegroeid tot een enorme wapenfabriek. A.s. dinsdag: Godegistel Vandalen. Van onze correspondenten WASHINGTON - Binnen de Ameril tering had gisteravond koortsacht ilaats over de vraag of president R nende dinsdag naar de begrafenis iet-president Andropov in Moskou zi Met een dergelijk gebaar zou R< benaderende toon van de laatste we ie Sowjet-Unie kracht kunnen bijze •nige adviseurs van de Amerikaanse waarschuwen echter dat een derge als ongeloofwaardig zou kunnen ove Een woordvoerder van het Witt at Reagan mogelijk vandaag de ki iakt. In zijn commentaar op de dood v l0v toonde minister van buitenlan chulz zich opmerkelijk verzoenend iowjet-Unie. „In deze tijd van vera ,Ioskou blijven wij met de grootst «rechtheid klaar voor een opboi ealistische dialoog. In dit nucleaii ;ijn wij uit op een meer stabiele e: -erhouding met de Sowjet-Unie". President Reagan heeft van d< linnen de VS toenemende kritiek g ,ijn Oost-West-politiek en op het is enige na-oorlogse Amerikaans) ooit zijn Russische tegenvoeter h Van onze redactie buitenland ASUNCION - Nazi-jager Beate Klarsfeld is don derdag in Paraguay aan gekomen op zoek naar de oorlogsmisdadiger Josef Mengele. Klarsfeld hoopt op een ontmoeting met de Para- guyaanse legercomman dant generaal Andres Rodriguez en het hoofd van de commissie voor de mensenrechten. De nazi-arts Mengele, bijgenaamd 'de Doodsen gel', voerde in het con centratiekamp Ausch witz experimenten uit op gevangenen. Hij geldt als de meest gezocht nazi. De Paraguyaanse regering beweert overigens dat Mengele niet meer in Pa raguay verblijft. rentepercentages NAAM BANK bet. rente alsl.- met zonder wijze vast prov. gemeentegar. gemeentegar. ged. in werke opgave opgave we* bank lijk bank lijk Annuïteiten hypotheken ABN M/A 1 jr. 1,5 7,4 7,82 7,6 8,9! 8,9! M/A 3 jr. 1,5 8,2 8,69 8,4 M/A 5 jr. 1.5 8,7 9,24 8,9 9,4) AMR0 M/A var. 1,5 7,3 7,71 7,5 7,9) 8,« HJ/A 2 jr. 1,5 8,1 8,43 8,3 HJ/A 5 jr. 1,5 8,8 9,17 9,0 9,3) M/A 5 jr. 1.5 8,8 9,35 9,0 9,SI Centr. Volksb. M/A 5 jr. 1 8,4 8,85 8,6 9,0! Direktbank/ M/A 1 jr. 1,5 7,6 8,14 7,8 8,3) NCB bank M/A 3 jr. 1,5 8,0 8,57 8,2 8,1) M/A 5 jr. 1,5 8,4 9,01 8,6 9,23 Grenswissel- M/A f jr. 1 7,9 8,31 7,9 8,31 8,8) kant. CDK M/A 5 jr. 1 8,4 8,85 8,4 HJ/A 1 jr. 1 8,1 8,38 8,1 8,3) HJ/A 5 jr. 1 8.6 8,90 8,6 >8,9) Hypoth.fonds M/A 5 jr. 1,25 8,875 9,48 8,875 9.4S N.-Br. Gem. M/A 10 jr. 1,25 9,0 9,63 9,0 9,83 M/A renter. 1.5 8,8 9,45 8,8 9,45 M/A 15 jr. 1,25 9,125 9,77 9,175 9,11 v. Lanschot/ KW/A var. 1,5 7,5 7,1) Woonfonds M/V var. 1,5 7.2 7.77 6,9 7,31 Holland* M/V 1 jr. 1,5 7,6 8,21 7,3 7,7! M/V 2 jr. 1,5 7,9 8,54 8,3 8,8 M/V 3 jr. 1,5 8,5 9,21 M/V 5 jr. 1,5 8,5 9,21 9,0 9,8 NMB M/A 1 jr. 1,5 7,3 7,71 7,5 7,9! 1; M/A 3 jr. 1,5 8,3 8,80 8,5 98® M/A 5 jr. 1,5 8,7 9,24 8,9 Postg./RPS M/A 2 jr. 1 7,9 8,31 8,1 8,5! r M/A 5 jr. 1 8.4 8,85 8,6 98 K RABO (adv.) M/A var. 1,25 7,9 8,33 8,1 8,5)1 M/A 3 jr. 1,25 8,2 8,66 8,4 88 1 M/A 5 jr. 1,25 8,4 8,88 8,6 9,U| M/A stabiel 1,25 8,75 9,26 8,95 9,(11 HJ/A var. 1,25 8,1 8,41 8,3 8.EBW HJ/A 3 jr. 1,25 8,4 8,72 8,6 If V( HJ/A 5 jr. 1,25 8,6 8,94 8,8 9,1# HJ/A stabiel 1,25 8,95 9,48 9,15 9.'-! g RABO (hypo) M/A 3 jr. 1.5 8,2 8,69 8,4 8,9't M/A 5 jr. 1,5 8,4 8,91 8,6 9,I#1 HJ/A 3 jr. 1,5 8,4 8,75 8,6 89# HJ/A 5 jr. 1,5 8,6 8,96 8,8 9,1 Verenigde M/A Vz jr. 1 7,6 7,98 7,8 8,29 Spaarbank M/A 3 jr. 1 8,2 8,63 8,4 88 M/A 5 jr. 1 8,5 8,96 8,7 9,11 Westl.Utr. st. M/V 2 jr. 1,5 8,2 8,87 8,4 98 standaard M/V 5-10 jr. 1,5 8,8 9,54 9,0 9,7» standaard M/V 11-15 jr. 1,5 9,2 9,98 9,4 108 no risk M/V 5 jr. 1,5 op aanvr. op 30 le kw. '84 budg. M/V var. 1,5 8,9 9,65 8,9 9,8 Leven hypotheken Centr. Beheer M/A 5/10 jr. - 8,7 9,06 8,7 9,01 Levensverz. aangesl. bij NVL KW/A 5/10j. - 8,8 9,09 8,8 98 •«gr#? ONDEN - De voormalige ritse premier Harold Mac- Dat is bekendgemaakt van zijde van het bureau van 1963 zijn post verliet. De ormalige premier krijgt or de titel een zetel in het Hogerhuis. De titel wordt Van onze redactie VNAGUA - De Sandinisten zulle erkiezingen een nederlaag lijden Dat heeft de leider van de Sandi ja>d?nderdag verklaard in Managi i Hij sprak met journalisten tijde remier Palme. Ortega zei dat er vi ®n" za' zijn dat er „voor de ikelijke garanties" zullen komen iuden verkiezingen geen enkele itwoordde op een vraag over pers Ortega zei er overigens van over >n u.» i Van onze correspondent yATICAANSTAD - Paus Johannes Paulus II heeft vrijdag in het Vaticaan een tolische brief gepubli ceerd over het menselijk lij- He?èeXma"sZiinmeeStge- z°als i» verwachten was, het een document van waar theologisch gewicht geworden: 64 pagina's lang .,,0 getracht een uiteen- g te geven over wat nu §erJs de theologie de aarde, de betekenis en het oei is van het lijden dat de ens en vrijwel elke mens

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 4