ifc Kampioen-gegijzelde eist miljoenen VAKBONDEN WOEDEND OVER PLAN WERKGEVERS-ORGANISATIES DAG VAN DE ONRUST Zaak ex-directeur Uniser leidt tot nieuwe arrestatie Dienstenbond FNV: geen picketline op Binnenhof I je'reiyd Bestuurder Centrumpartij behartigt belangen van Limburgse buitenlanders VALS GELD DE STEM COMMENTAAR Nu goede wil tonen Hogeschool: studie richting vrije tijd Braks: geen noodfonds verdronken bedrijven bbjjplauui^u vj ■BINNENLAND NOTARIS-KLERK WEL OP HUISBEZOEK BIJ POLITICI /AltHüAU 11 hbBHUAHI 1984 T5 PAGINA J JJJiËa ©"Ji'lBiML T28 PAGINA 3 Iris van de afdeling 'landse betrekkingen ft Centraal Comité. In actie reist hij het hele |lok af, maakt de Rus- Chinese breuk van |abij mee en wordt be nheer van wat in 1968 Brezj nj ev-doctrine in gestalte krijgt. 1967 neemt hij de lei- Van de KGB op zich. organiseert deze spio- Jdienst, maakt een eind ouderwetse, stalinis- J methoden en introdu- Ide computer. De botte fan Stalin wordt ver en door geraffineerde, ele methoden om no- dwarsliggers op de politieke koers te ten. daar slaagt hij won- el in. Onbekende dissi- ■n, die weigerden zich pnderwerpen worden aal veroordeeld naar tkampen en psychiatri- finrichtingen. En beken- Vissidenten mogen het I verlaten, omdat ze naar nening daar minder ge- ilijk voor de Sovjet- tzijn. (tdropov komt pas in het als mogelijke opvolger I Brezjnjev toen hij in 11982 de KGB verliet en etaris werd van het (raai Comité. im 'j ■emlin door twee veilig- ent uitgeleide deed. Ook baar alleen maar kracht - foto anp cht' met de Verenigde aten. Elke Amerikaanse ip in de wapenwedloop worden gevolgd door ïzelfde stap van de Rus- 1. Daarop was het buiten- tds beleid van Andropov baseerd. Amerikaanse kruisraket- i in West-Europa?. Dan k soortgelijke Russische apens in de landen van het TStblok. Het hele beleid as er op gericht Washing- n duidelijk te maken, dat Sovjet-Unie niet met zich iu laten sollen. Elke indruk als zou Mos- >u zich enig prestigeverlies illen permitteren, is door ndropov - hoe kort hij ook het Kremlin verbleef - eggenomen. De veranderingen, die in et ontwerp-concordaat zijn astgelegd, komen natuur jk niet uit de lucht vallen, e Italiaanse artistieke we- eld begon al in de jaren ij fig een offensief tegen het ericale culturele klimaat n ook de roerige jaren zes g zijn het Appenijnse thiereiland niet ongemerkt voorbij gegaan. Voeg daar iet optreden van stadsgue- rillagroepen als de Rode 3rigades in de zeventiger aren toe en je hebt de ingre iiënten van de huidige Ita liaanse werkelijkheid, die zijn neerslag vindt in het komende concordaat. Maar juist is feit, dat de gewijzig de situatie en de gewijzigde verhoudingen zwart op wit worden vastgelegd, betekent voor Italiaanse en Vaticaan se begrippen veel meer dan wij ons kunnen voorstellen. Voor het Appenijnse gevoel wordt de werkelijkheid er pas echt anders door. Of liever gezegd, de ande re werkelijkheid wordt nu pas echt erkend en krijgt de kans een rol te gaan spelen. Het concordaat heeft met name het Vaticaan de moge lijkheid geboden de moderne wereld kunstmatig op flinke afstand gehouden. Die he dendaagse wereld dringt met het nieuwe concordaat zelfs formeel door tot op de stoep. De effecten daarvan zullen op de wat langere ter mijn in de hele wereldkerk meer gevoeld worden dan we nu wellicht vermoeden, Van ome correspondent VENLO - Een werknemer van de Limburgse Immigra tie Stichting (LIS), de Roer- Hl mondenaarH. vanderHeij- den (53), is hoofdbestuurslid van de Centrumpartij en voorzitter van de kieskring Limburg. De LIS behartigt de be langen van de buitenlanders in deze provincie. Het bestuur van de LIS heeft inmiddels 'zwaar ge schokt' gereageerd. In af wachting van een definitie ve beslissing van het be stuur is Van der Heijden tot 20 februari met buitenge woon verlof gestuurd. De zaak is aan het rollen gekomen omdat een van de andere medewerkers de stem van Van der Heijden meende te herkennen tij dens een anoniem radio-in terview. In een gesprek met het bestuur heeft hij toege geven een belangrijke func tie binnen de Centrumpartij te bekleden. Hij heeft ter verdediging aangevoerd dat hij zijn werk en zijn politie ke activiteiten volkomen ge scheiden houdt. Stichtingsvoorzitter mr. Janssen is echter van me ning dat het vertrouwen van de veertig veelal buiten-'"» landse werknemers in de betrokken medewerker vol komen zoek is. Vrijdag zal het bestuur van de LIS zich beraden over eventuele stappen. Juridisch gezien is ontslag een ingewikkelde zaak omdat het niet verbo den is om lid te zijn van een politieke partij die in de Tweede Kamer is vertegen woordigd. Van der Heijden is beheerder van enkele ont moetingscentra in Midden- Limburg. Door Rinze Brandsma Rotterdam - De van oplichting en ver duistering verdachte kampioen-gegij zelde Marten D. (41) blijft zijn 'kwel geesten' van justitie bestoken met pro cessen, klachtprocedures en vorderin gen. D. is intussen de 21e maand ingegaan van zijn gevangenneming. Anderhalf jaar daarvan bestond uit een gijzeling door justitie: de langste gijzeling uit de geschiedenis. Voor die lange, zijns in ziens onterechte, gijzeling wil D. nu een schadevergoeding eisen van 15 miljoen gulden. Ook heeft D. klachten ingediend over de curator in zijn zaak en bij de Orde van Advocaten. Eind deze maand zal D. eindelijk moeten voorkomen, als de rechtzaak tegen hem zal beginnen. De Haarlemse huizenhandelaar, be middelaar in onroerend goed en finan cieringen wordt ervan verdacht vele tonnen ('wellicht zelfs een miljoen') te hebben onttrokken aan zijn failliete be drijf Finance Service. Hij zou dat kapi taal ergens verstopt hebben. Omdat hij weigerde met voldoende informatie te komen, werd hij op last van de rechter commissaris in juni 1982 gegijzeld: aan vankelijk in de Haarlemse gevangenis, later in het Huis van Bewaring in Rot terdam. D. bleef echter zwijgen, ontkende hooguit die vermoede geldstromen en gaf ook geen opheldering over zijn on volledige boekhouding. Juist omdat hij over de ruggen van talloze kleine spaarders aan zijn geld was gekomen, hield justitie hem vast. Elke maand op nieuw toetste de rechter het besluit tot gijzeling. Na 18 maanden werd de 'inbewa ringstelling' opgeheven. D. werd toen wel vastgehouden, in voorlopige hech tenis in afwachting van zijn strafzaak. Die zal 23 februari dienen voor de rechtbank in Haarlem. Dan zal mogelijk ook zijn schade claim van 15 miljoen ter sprake ko men. D. eist zijn miljoenen, omdat hij door de lange gijzeling zoveel aan in komsten is misgelopen, dat zijn 'eer en goede naam' zijn aangetast en dat hij zijn schuldeisers moet afbetalen. Ontslag zonder vergunning Van onze redactie binnenland SAS VAN GENT - De centrale werkgeversor ganisaties willen in het overleg over wijziging van het ontslagrecht een 'ontslagverbodenstel- sel' introduceren. Dat houdt in dat werkgevers werknemers mogen ontslaan zonder ontslagvergunning van het Geweste lijk Arbeidsbureau, tenzij de werknemers zich binnen een bepaalde, korte termijn, bij het GAB verzetten. Voorzitter S. van Eij kelen burg van de christelijke werk gevers (NCW) onthulde dit vrijdag in Sas van Gent voor de Brabants-Zeeuwse Werk geversvereniging. De werknemersorganisaties CNV en FNV hebben inmid- dels woedend gereageerd en de plannen als 'onaanvaardbaar' en 'te gek om over te praten van de hand gewezen. De Stichting van de Arbeid brengt eind deze maand een rapport uit over een versoepe ling en versnelling van de hui dige GAB-procedures. Die procedures zijn volgens de werkgevers zo knellend dat niet snel genoeg kan worden ingespeeld op veranderde marktsituaties en nieuwe technologische ontwikkelin gen. Het Kabinet zal eveneens spoedig advies over een wijzi ging van het ontslagrecht vra gen aan de Stichting van de 1 Arbeid en de SER. Naast het ontslagverboden- stelsel willen de werkgevers de opzegtermijn en de behan- delingstijd van de GAB-ont- slagvergunning gelijk laten lopen en niet achter elkaar zo als nu het geval is. Verder zullen de werkge vers voorstellen de GAB-pro- cedure bij faillissementen af te schaffen. Die toets is vol gens Van Eijkelenburg van zo'n geringe waarde dat de zin ervan volstrekt vervallen Is. Tot slot gaan de werkgevers een zekere deregulering ten aanzien van de verlengde ar beidsovereenkomst voor be paalde tijd bepleiten. Vakbonden i Het CNV noemde in een eer- ,'ste reactie de werkgevers- I voorstellen onaanvaardbaar. Volgens een CNV-woordvoer der komt de ontslagbescher ming voor de werknemers op de tocht te staan. De werkge vers keren de zaken om. Daar mee wordt in feite de bewijs last verschoven van de werk gevers naar de werknemers. De christelijke vakcentrale vindt, dat de huidige ontslag regeling gehandhaafd moet blijven. Ook de Federatie Neder landse Vakbeweging FNV heeft de werkgeversvoorstel- len om de preventieve toetsing van ontslag bij het arbeidsbu reau te laten vervallen, van de hand gewezen. 'Eigenlijk te gek om over te praten', aldus een FNV-woord voerder. Evenals het CNV erkent de FNV dat dat het ontslagrecht vanwege zijn 'ondoorzichtig heid' aan vereenvoudiging toe is. De FNV is dan ook bereid mee te denken over het ver soepelen en versnellen van ontslagprocedures, mits de werknemer de huidige rechten kan behouden, aldus de woordvoerder. De vakcentrale MHP staat volstrekt afwijzend tegenover het voorstel. Dat betekent dat werknemers 'vogelvrij' drei gen te worden en van de ene op de andere dag kunnen wor den ontslagen, aldus de MHP. De MHP staat in beginsel niet afwijzend tegenover een ver soepeling van de ontslagpro cedure. DEN HAAG - De valse brief jes van vijfentwintig gulden, die medio '82 voor het eerst op doken, worden thans 'geloosd' in het oosten van ons land. In de eerste drie maanden van dit jaar kreeg de politie te maken met zeventig gevallen. OPSCHORTING van de besluitvorming over het al dan niet plaat sen van Amerikaanse kruisraketten en - daar waar de beslissing feeds gevallen is - bevriezing van alle uitvoeringsmaatregelen. Zou dit niet van westerse kant een passende reactie kunnen zijn 'And81 ov®r''^en van de Russische partijleider en president Joeri 'n westerse landen gebeurt een wisseling aan de top als het ware in een glazen huisje. Maar naar wat er nu achter de hoge jmuren van het Kremlin gaande is, kunnen wij (en het Russische ijvolk) slechts gissen. We weten alleen dat Andropov in de vijftien maanden dat hij aan het bewind is geweest (waarvan zeven vanaf 7'in ziekbed) nogal wat problemen heeft gehad met de oude gar de van het communistische partijkader. Bij die machtsstrijd leek 'I- dank zij de steun van de militaire leiding, en de KGB, aan de winnende hand te zijn. Zijn regeerperiode is echter van te korte ouur geweest om Rusland al definitief op een ander spoor te kun nen zetten. De kans zit er dus in dat zijn dood zal kunnen leiden rot een nieuwe strijd om de macht in het Kremlin. 0e keuze van de opvolger van Andropov kan verstrekkende 9evolgen hebben voor de oost-westverhouding. Daarom lijkt het °"svan evident belang dat de landen van het Noord-Atlantische Bondgenootschap op dit moment alles vermijden, wat de Russi sche leiders het gevoel kan geven, dat zij over de toekomst van "on land (en die van henzelf) moeten beslissen onder druk van westers militair machtsvertoon. Bovendien is er geen schijn van dat de ontwapeningsonderhandelingen in Genève hen/at «illen worden zolang de opvolging van Andropov niet geregeld 's' En als de NAVO-landen de kruisrakettenkwestie nu, ais een o®wijs van goede wil, zouden bevriezen, zou dat voor de nieuwe *®rste man in Rusland aanleiding kunnen zijn om in Genève uit ander vaatje te tappen. Maar is aan zo'n gebaar van goede wil geen risico verbonden? Misschien wel. De risico's van een voortgezette kernbewape- jngswedloop lijken ons echter onvergelijkelijk veel groter. Niet ™ieen vanwege de kans op een nucleaire holocaust, maar ook nidat de steeds maar hoger wordende defensie-uitgaven zowel n het westen als in de Oostblok-landen economisch herstel en waartsontwikkeling blokkeren, mede als gevolg waarvan de fnie landen langzamerhand in een uitzichtsloze positie terecht »omen zijn. 0 tenslotte: het westen zou een gebaar van goede wil nog eens *,fa kunnen onderstrepen door zich straks bij de begrafenis in oskou niet te laten vertegenwoordigen door figuren van de weede garnituur, zoals bij Brezjnev is gebeurd, maar door de be- »ngnjkste regeringsleiders. Uit respect voor het Russische volk -n als erkenning van Rusland als de andere supermogendheid. Van onze onderwij sredactie TILBURG/BREDA - De Ka tholieke Hogeschool (KHT) in Tilburg wil volgend jaar als de minister ermee akkoord gaat een experimentele stu dierichting vrije-tijdsweten- schappen starten. De KHT denkt er per jaar tenminste honderd tot 150 stu denten mee te trekken. De jaarlijkse behoefte aan hoger opgeleide vrijetijdsdeskundi- gen is becijferd op het dubbele van deze aantallen. Een verkenningscommissie van de KHT en het Neder lands Research Instituut voor Toerisme en Recreatie (NWIT) in Breda heeft de maatschap pelijke behoefte voor de hoge school onderzocht. Uit het rap port blijkt dat wetenschappe lijk, onderwijskundig en maatschappelijk grote behoef te bestaat aan de nieuwe stu dierichting naast de hogere beroepsopleiding aan het NWIT. Er bestaat jaarlijkse behoefte van van 200 tot 280 deskundigen op dit terrein. Het College van Bestuur van de Tilburgse instelling heeft de hogeschoolraad vrij dag het rapport aangeboden. Het wordt ook in de facultei ten besproken en vervolgens de minister van onderwijs en wetenschappen en de Acade mische Raad voorgelegd. In Amsterdam wer den vrijdag talrijke vernielingen aange richt tijdens de 'Dag van de Onrust', die was uitgeroepen als protest tegen de voorgenomen sloop van het Wyers- complex dat plaats moet maken voor een Holiday-Innhotel. Er waren daarnaast vecht partijen tussen protes terenden en de politie waarbij enkele gewon den vielen onder politie en actievoerders. Op de foto rennen agenten in burger weg om te voor komen dat ze gefotogra feerd worden nadat ze een kraker tegen de grond hebben geslagen, die bloedend blijft lig gen. De actie in Amster dam werd afgesloten met een een ordelijk verlopen demonstratie ve tocht, waaraan naar schatting 1500 krakers, punkers kunstenaars en andere ontevredenen meededen. Daarnaast werd in Utrecht uit sol- dariteit een Holiday- Innhotel bezet, in Lei den gebeurde dat met een motel. Enkele tien tallen actievoerders uit de Arnhemse kraakbe weging bezetten enige tijd de hal van het kan toor van het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds (ABP), dat be trokken is bij de sloop in Amsterdam. - fotoanp Van een onzer verslaggevers DORDRECHT - In de zaak Willem R„ oud-directeur van het beruchte Uniser-concern, is opnieuw een ar restatie verricht. Het betreft de 53-jarige notaris klerk L.D., die is aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. WATER ZAKT Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De Limburgse boeren en tuinders hoeven niet op een speciaal noodfonds te rekenen waaruit waterschade wordt vergoed. Voor de ge troffen agarariefs staat staat enkel de mogelijkheid open een beroep te doen op bestaan de regelingen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Land bouw gezegd als reactie op een SOS-telex die LLTB en Land bouwschap in Roermond gis terochtend hebben verzonden. Het provinciaal bestuur heeft zich later op de dag ach ter het verzoek gesteld. Minister Braks denkt echter niet aan een bijzondere voor ziening. Hij vindt, dat met na me de rijksgroepsregeling zelfstandigen geëigend is in dit soort noodsituaties. In het voorjaar van 1980 hebben ook strandtenthouders het met dit instrument moeten doen, toen hun paviljoens de zee in sloe gen. Intussen is het water in de Maas in Limburg weer aan het zakken. In het land van Maas en Waal wordt vandaag de hoogste stand verwacht. Het water in Rijn en Waal is eveneens aan het stijgen. Deze grote rivieren zullen naar ver wachting zondag en maandag hun hoogste stand bereiken. Dankzij de hulp van de no tarisklerk, zei kapitein B. Ba- rendregt van de Dordtse rijks politie, kon R. bijna 3,2 miljoen onttrekken aan Anreca Inter national, een in Papendrecht gevestigd bedrijf dat failliet is gegaan. Tevens probeerde R. met hulp van de klerk bedra gen aan zijn persoonlijk fail lissement te onttrekken. Het ging hier om akten die van een eerder jaartal voorzien wer den en aldus door de klerk als echt werden opgemaakt. De woonplaats van de klerk en de naam van het notaris kantoor zijn niet door de rijks politie vrijgegeven, omdat het kantoor verder niets met de zaak van doen heeft. Onduide lijk is nog of D. voor zijn dien sten is betaald. William R. werd twee weken geleden door de politie aangehouden in Den Bosch, samen met zijn vrouw Anna R.-E. (39) en zijn secre taresse Anneke van der K.-E. (29). Alle drie worden nog in Dordrecht vastgehouden en dagelijks verhoord.R. wordt het plegen van fraude op grote schaal verweten. R. was Uniser-directeur in de nadagen van het Moerdijk- se bedrijf Uniser. Hij probeer de toen het bedrijf aan het Westduitse semi-staatsbedrijf GMU te verkopen. R. wordt verdacht van bedrieglijke bankbreuk, overtreding van de Wet Chemische Afvalstof fen, oplichting, belastingfrau de en het doen van valse opga ve van diefstal. Arts HET Medisch Tuchtcollege in Amsterdam heeft een Amster damse huisarts die nogal slor dig met recepten voor metha don omsprong, vorig jaar een boete opgelegd van 10.000 gul den. Dit blijkt uit de vrijdag in het Pharmaceutisch Weekblad gepubliceerde uitspraak. (ADVERTENTIES) Permanente show in onze showroom, 1000 m' Abdijplavuizen zijn onverslijtbaar en warmtevasthoudend. Deze ambachtelijke plavuizen zijn uit een speciale klei vervaardigd en op ouderwetse manier j gebakken. I P.S. Onze uitgebreide folder kunt u schriftelijk aanvragen. Hoedt u voor misbruik van de naam. Alleenverkoper en fabrikant van abdijplavuizen. Van de Voort Abdijplavuizen Industrielaan 13, 5721 BC Asten Van een onzer verslaggevers BERGEN OP ZOOM - De Dienstenbond FNV ziet af van een dagelijkse picket-line van uitkeringsgerechtigden op het Binnenhof a la de De Dwaze Moeders van Playa de Mayo in Argentinië. Onder uitkeringsgerechtig den bestaat te weinig animo om op deze wijze actie te voe ren tegen de kortingsplannen van de rgering op de uitkerin gen. Dat maakte landelijk be stuurder Herman Hoogduin gisterochtend bekend op een vergadering van de Diensten bond van het FNV in Bergen op Zoom. In die stad werd gisteroch tend aan wethouder Stuart van Sociale Zaken een petitie aangeboden waarin de uitke ringsgerechtigden aan het ge meentebestuur vragen om eveneens te protesteren tegen de kortingsmaatregelen die de regering vanaf 1 juli in petto heeft. Het afblazen van de picket line op het Binnenhof betekent evenwel niet dat de Diensten bond het hoofd nu in de schoot legt. De bond wil nu op plaat selijk en regionaal niveau ac tie gaan voeren en met CDA en WD-politici in discussie gaan. „Die durven niet te ko men als ze door ons worden uitgenodigd voor vergaderin gen van de bond om te luiste ren naar de noden van de uit keringsgerechtigden. Dan gaan we ze maar zelf aan huis opzoeken", aldus Hoogduin. Volgens Hoogduin zal zijn bond niet tot burgelij ke on gehoorzaamheid oproepen, maar hij wees erop dat het CDA-WD-kabinet door de bezuinigingsmaatregelen en de stijgende kosten van le vensonderhoud reacties als burgelij ke ongehoorzaamheid zelf over zich afroept. „Eens komt een moment dat wij ons als bond ook wat minder netjes moeten gaan gedragen, maar voorlopig proberen we met andere middelen deze heilloze politiek tegen te gaan", aldus Hoogduin, die er op wees dat solidariteit van werkenden met werkzoeken den de enige manier is om de regering een halt toe te roe pen. „Ook al weet dat dat wer kenden in deze tijd angstig Voor de allerleerste keer in dit jaar hebben een droge periode, die een paar dagen duurt. Maar Grote Broer staat wel tot zijn middel in het water. Negentien-vies-en-nattig. Zoals te verwachten is, zakt het water naar dat aanhangsel on deraan: Limburg. We kunnen er een gaatje inprikken, maar dan komt alles in België te recht en daar worden zandzak ken door Vlamingen en Walen gebruikt om elkaar te bekoge len. Het probleem is dat het regen water zuur is. Het verzuurt de bodem en stroomt met het ri vierwater mee in onze rich ting: we krijgen last van Maas-zuur. Op de effectenbeurs in Amste- ram gaat het deze week ook stormachtig toe. Het is een soort eb en vloed. Grote schom melingen en rare koersen. Je zou er beurs van worden. Maar ondertussen zijn er ook tekenen van een nieuwe lente. De eerste aardbeien zijn al ge veild. Heerlijk, ik ga vast mijn beschuitje smeren. Dit weekend moet ik u aan uw lot overlaten. Wees niet bang, er zal nu geen Rus in uw tuin of keuken staan. Hou uw vin ger in de dijk. Leg zwemvesten en reddingsboeien klaar. MERIJN Chelatie DE hoofdinspecteur voor de volksgezondheid, W. van Ge stel, heeft alle artsen vrijdag per brief gewaarschuwd, dat de inspectie misschien een klacht bij een tuchtcollege te gen hen zal indienen, als ze de zogenaamde chelatietherapie tegen aderverkalking (blijven) toepassen. Brugkl zijn om daartegen te proteste ren uit vrees dat ze binnenkort zelf tot het leger van werklo zen zullen behoren". Donderdagavond in Maas tricht verklaarde landelijk se cretaris Martien van Rossum van de Vervoersbond al dat hij zijn bond wilde inschakelen om te protesteren tegen de kortingsmaatregelen, die erin voorzien dat de laagste uitke ringen na 1986 op een bij standsniveau van 70 procent van het minimumloon komen en de hoogste uitkeringen 60 procent van het laatst ver diende loon overhouden. as DE Algemene Bond van On derwijzend Personeel (ABOP) heeft vrijdag in een beleidsno ta voorstellen gedaan om de impasse te doorbreken waarin het vernieuwingsbeleid voor het voortgezet onderwijs is ge raakt. De bond bepleit een verplichte brede burgperiode op alle, dus ook smalle, scho lengemeenschappen waarin alle leerlingen twee jaar bij een blijven. Zo kan vernieu wing worden doorgevoerd on der de bestaande wet, de mammoetwet. Scheepsbouw DE verhouding tussen de om vang van het aantal zeesche pen in de orderportefeuille dat reeds in aanbouw is en dat waarvan de bouw nog moet beginnen, wordt steeds ongun stiger. Eind 1980 was van de nog in bestelling zijnde sche pen 47 procent in aanbouw, eind 1983 was dat 60 procent. Dit heeft de Vereniging van Scheepsbouwers CEBOSINE in Delft vrijdag meegedeeld. Minderheden MINISTER Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft vrijdag de be schikking getekend voor expe rimenten met kabelomroep voor lokale minderheden in Rotterdam, Gouda en Deven ter. Besprekingen voor soort gelijke proeven in Amsterdam en Zaltbommel zijn in een ver gevorderd stadium. De experi menten mogen drie jaar du ren. Besliskunde DE toegenomen mondigheid van de patiënt heeft ertoe ge leid, dat artsen hun beslissin gen vaak alleen in een dialoog met de patiënt kunnen nemen. Als patiënten ook de financiële gevolgen van medische beslis singen moeten dragen, gaan ook die in hun overwegingen meetellen. Prof. dr. J. van Es (huisartsgeneeskunde) stelde dit vrijdag in Utrecht op een symposium van het Centraal Begeleidingsorgaan Intercol legiale Toetsing over medische besliskunde. Geluidshinder DE ondernemers in de So ciaal-Economische Raad (SER) vrezen onaanvaardbare kostenstijgingen als de norm voor geluidsoverlast in bedrij ven op tachtig decibel wordt gelegd, zoals de minister van Sociale Zaken voorstelt. De werknemers stemmen in met het voorstel van de minister. Dit blijkt uit een ontwerp-ad- vies van de SER-Commissie Arbeidswetgeving.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 3