DAT WORDT DRINGEN GEBLAZEN TIJDENS 4 DOLLE DAGEN m OP ONZE GEHELE KOLLEKTIE DAMES- EN HEREN-MERKKLEDING 4 DAGEN PROFITEREN VOOR HALVE PRIJZEN! kredietenspecialisten met commerciële en leidinggevende kwaliteiten NMB BANK TROOST MECHACON TERNEUZEN B.V. KALKULATOR europabank contactlenzen ftnl vrijdag 10 - zaterdag 11 - zondag 12 en maandag 13 februari "A IHIIV TROOST MECHACON TERNEUZEN R.V. bosch optiek Brillen - Contactlenzen CE] ZET NU AL UW FILMS EN DIA'S OVER OP VIDEO VHS/VCC INTEREST WATERSCHAP HULSTER AMBACHT GEKLEURDE DORUSTRUIEN GESTREEPTE BEENWARMERS F. Pouwels-Goossen WATERSCHAP NOORD-EN ZUID-BEVELAND VIDEO VIDEO DE STEM VAN ZATERDAG 11 FEBRUAR11984 7ATERPAG 11 FEBRUA MODEHUIS STEENSTRAAT 3 - HULST - TEL. 01140-13546 AAN DE RAND i van de Weijer, turfstekers van de op de Bult, ten noc een stuk veen om alleen voor eigen g ook om schoolk geïnteresseerde turfsteken te laten de Weijer blijven hebben gr Het district Noord-Brabant omvat 11 zelfstandige NMB-kantoren met gezamenlijk 35 neven vestigingen. Ter versterking van de kredietensector op een aantal grotere kantoren zoeken wij specialisten met ruime ervaring in de zakelijke kredietverlening. VANAF 250.000 BF-OP TERMIJN 2 JAAR Contacteer ons voor andere termijnen "Adverteren gemeente dverteren brengt brood op de plank, bakker.99 OPENBARE DISTRICTSVERGADERINGEN als je démarrage flitsend moet zijn werktuigkundige m/v Compleet met muziek en titels in kleur. Vraag onze gratis brochure aan!! Of laat ons vrijblijvend een prijsopgave doen. J^Ldverteren doet stof opwaaien, antiquair. M Lesgeven 50% KORTING U gaat zelfstandig kredietaanvragen behandelen van bestaande en potentiële relaties en het beheer voeren over een deel van de kredietenportefeuille. U onderhoudt contacten met relaties en hun adviseurs (accountants e.d.) en besteedt aandacht aan het uitbreiden van de relatiekring. Afhankelijk van uw capaciteiten en ervaring krijgt u een leidinggevende functie. Doorgroei naar directeur van een bijkantoor of kantoor- directeur behoort tot de mogelijkheden. wat wij vragen en bieden U bent een man of vrouw met ruime ervaring in de zakelijke kredietverlening, gewend om zelfstandig te werken en met commerciële belangstelling. Leidinggevende ervaring is een pré. U hebt een opleiding op HBO-niveau, aangevuld met vakstudies en u bent bereid u te vestigen in de standplaats. In dat geval is een verhuiskostenregeling van toepassing. Wij bieden u een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden, waar onder een 13e maand, winstdelings- uitkering, premievrij pensioen (vanaf 25 jaar) en een gunstige financierings regeling. U kunt uw sollicitatie richten aan de NMB, t.a.v. de heer P. van Exel, districtspersoneelsadviseur, postbus 3056, 5203 DB 's-Hertogenbosch. Voor nadere informatie kunt u hem bellen of de heer W.N. Vulto, telefoon 073-423555. 2473 Door uitbreiding van de organisatie is er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een Functie-eisen: Minimale opleiding MTS-werktuigbouw of gelijkwaardig. Praktijkervaring in metaalbe werking en/of kalkulatie strekt tot aanbeve ling. Functie-inhoud: Het berekenen en vaststellen van de mate- riaaikostprijzen en het begroten en bereke nen van de arbeidskosten voor werken in nevenstaande produktiegebieden. Uw schriftelijke sollicitatie dient uiterlijk 22 februari 1984 in ons bezit te zijn. Postbus 1002 4530 GA Terneuzen Telefoon 01150-96955 TROOST MECHACON TERNEUZEN B.V. is een werkmaat schappij van de TROOST PERNIS GROEP Troost Mechacon Terneuzen B.V. voert werken uit in de volgende produktiegebieden: Pijpwerk Machinale bewerkingen Elektro meet- en regeltechniek Konstruktiewerk Apparaten en tankbouw Onderhoudswerk fabrieksinstallaties Licentie produktie regetventielen Inbouw Sulzer packing 9,50% EEKLO - Stationstraat 38 - Tel. 09 32 91775755 ST. NIKLAAS - Kard. Mercierpleln 5 - Tel. 09 32 37766901 Bij beschikking van de Arrondissementsrecht bank te Middelburg van 1 februari 1984 is onder curatele gesteld Anna Elena van Iwaarden, geboren te Goes op 11 mei 1951, wonende te Goes in het gezinsver vangend tehuis „De Karnemelkshoeve", aan de Populierenstraat 25 daar zij wegens een geestelijke stoornis niet in staat is haar belan gen behoorlijk waar te nemen. Tot curatrice is benoemd Christina Di- na van Iwaarden, ge huwd met P.W. Lam- per, Dahlialaan 75 te Yerseke, gem. Reimers- waal, en tot toeziend curatrice Elena Anna van Iwaarden, gehuwd met B. Zuydwegt, Lan- geville 3 te Yerseke, gem. Reimerswaal. Namens de verzoekers, mr. H. van Es, procureur. Goes, 8 februari 1984 Anna van Saksenlaan 1. Bij beschikking van de Kantonrechter te Mid delburg van 3 januari 1984 werd aan Cornells Harinck, geboren te Utrecht op 12 november 1964, wonende te Oost- kapelle, aan de Noord- weg 36, handlichting verleend tot het uitoefe nen van een ambulante handel in aardappelen, groenten en fruit, hetzij alleen, hetzij samen met een ander/anderen al dan niet in vennoot schappelijk verband, een en ander in de ruimste zin des woords, doch met inachtneming van het bepaalde bij ar tikel 235 boek I van het Burgerlij k W etboek. Notaris Mr. W. van Wouwe, te Middelburg. kweekt vertrouwen, bloemist 99 Inlichtingen De Stem, 076-236911 7 Burgemeester en wethouders van Terneuzen bren gen, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 12 en 29, eerste lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, ter openbare kennis dat bij hen op 3 en 11 januari 1984 aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van: a. Vermeulen B.V., Middenstraat 121 te Sluiskil, voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor machinale houtbewerking op het perceel plaatselijk bekend Middenstraat 121Sluiskil, b de heer J. Th L. P van Harn, voor het oprichten en in werking hebben van een horeca-inrichting op het perceel plaatselijk bekend Gentsestraat 94, Biervliet. Tevens is bij hen op 3 januari 1983 een aanvraag In gekomen van de heer A. Dees, Mr, F J. Haarman- weg 21, Terneuzen, om een nieuwe, de gehele in richting omvattende, vergunning als bedoeld in arti kel 6a der Hinderwet ten behoeve van een herstelin- richting voor motorvoertuigen op het perceel plaat selijk bekend Mr. F J. Haarmanweg 21Terneuzen. Zij zijn voornemens de vergunningen te verlenen, onder het stellen van voorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en andere terzake zijnde stukken liggen met ingang van heden voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, af deling algemene zaken en wel tot 10 maart 1984 el ke werkdag van 09 00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en elke donderdag van 19.00 tot 22.00 uur. Degenen, die de stukken wensen in te. zien op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, worden verzocht daarvan vooraf mededeling te doen (tel 01150-17980, toestel 123). Desgewenst kan tijdens de kantooruren een monde linge toelichting op de stukken worden verkregen Gedurende eèn maand vanaf heden kunnen gemoti veerde bezwaren schriftelijk bij het college van bur gemeester en wethouders worden ingediend. Dege ne, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht (tel. 01150-17980, toestel 123), wordt tot 10 maart 1984 voorts gele genheid gegeven om mondeling bezwaren in te brengen en over de aanvragen van gedachten te wisselen met het bevoegd gezag, de aanvragers en eventuele overige aanwezigen De aandacht wordt er tenslotte op gevestigd, dat al leen degenen die bezwaren hebben ingebracht op de bovenomschreven wijze en de belanghebbenden, die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschik kingen beroep kunnen instellen bij de Kroon Terneuzen, 10 februari 1984. Burgemeester en wethouders van Terneuzen, loco-burgemeester, drs. A. Doorduyn secretaris, A J. van Pagee zeehaven -)(• industrie recreatie District 1 en 2: (gemeente Hontenisse) op maandag 20 fe bruari 1984 om 19.30 uur in Hotel van Leuven te Kloosterzande. District 3: (Graauw en Nieuw-Namen) op dinsdag 21 fe bruari 1984 om 19.30 uur in het Gemeen schapscentrum, Dorpsstraat 46 te Graauw. District 4: (St. Jansteen en Heikant) op donderdag 23 fe bruari 1984 om 19.30 uur in Gemeenschaps centrum „Het Heike", Julianastraat 3 te Hei kant. District 5: (Hulst, Clinge) op dinsdag 28 februari 1984 om 19.30 uur in café-restaurant „Het Bonte Hert", Grote Markt 12 te Hulst. Eigenaren, huurders van onroerend goed en andere belangstellenden, worden hierbij uitge nodigd op deze voorlichtingsbijeenkomsten. Informatie zal worden verstrekt over in 1983 uitgevoerde en in 1984 uit te voeren werk zaamheden. Een informatieboekje wordt op telefonisch (01140-13553) of schriftelijk verzoek toegezon den en is ook verkrijgbaar aan het loket ter Griffie, Gentsestraat 38 te Hulst. Tijdens deze bijeenkomsten zal de diaserie „Waterkeringen in Nederland" worden ver toond. Hulst, februari 1984. De dijkgraaf, K.J.A. Baron Collotd'Escury. voor DE MEESTE EN GEKSTE CARNAVALSSTOFJES MET BIJBEHORENDE A TTRIBUTEN ZIJN TE VINDEN BIJ: GROENENDIJK 15 - KLOOSTERZANDE Contactlenzen zijn bij veel sportieve ogenblikken werkelijk fantastisch. Ze geven je een vrije en scherpe blik, vooral op momenten dat 't er op aankomt Praat eens over de mogelijkheden met Hulst Korte Hieuwstraat3, Tel.: 01140-12327. Terneuzen, Moordstraat 43, Tel.: 01150-94677. Lid van de Alg. hed. Veren, van ContactJens-specialisten A.h.V.C Voor de afdeling Bedrijfsvoering van de Centrale Terneuzen annex Water- fabriek zoeken wij op basis van een tijdelijk dienstverband een in de reserve- of volcontinudienst. De werktuigkundige zal onder verant woording en leiding van de wacht- ingenieur en in samenwerking met een collega zorgdragen voor de bedrijfsvoering van de gehele installatie van de Waterfabriek. Gevraagd wordt: het diploma scheepwerktuigkundige A of werktuigkundige in centrales A, alsmede een ruime ervaring in een soortgelijke functie. De kandidaat dient woonachtig te zijn in de regio Zeeuwsch-Vlaanderen, dan wel bereid te zijn zich in genoemde regio te vestigen. Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie te zenden aan de N.V. PZEM, afdeling P en O, antwoordnummer 205 (dit kan dus ongefrankeerd), 4330 VB Middelburg. n.v. provinciale zeeuwse energie-maatschappij Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt, ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 15 van de Verordening Kwaliteitsbeheer Oppervlakte wateren Zeeland, bekend dat gedurende de periode 13 februari 1984 tot en met 16 maart 1984 op: - de afdeling Algemene Zaken van het Wa terschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; - de gemeentesecretarie van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; ter inzage ligt: het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 31 januari 1984, no. 2579/728/137, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de bestekken en kostenbegro- ting betreffende de aanleg van persleidin gen en de bouw en aanpassing van persge malen in oostelijk Zuid-Beveland. Goes, 10 februari 1984. Het dagelijks bestuur vnnrnnomrl G.J. de Jager, dijkgraaf J.C.M. Glerum, griffier HULST - KLOOSTERZANDE ïfs Hc :fc 01140-14398 OI148- 1270 =k Door Co Nu de Peel toi tuurgebied is niet meer op g veend mag wo de Weijer eei gen aan wie 1 ning wordt afj te steken. Vai catieve functi het gemeente schermers wil zijn schop x schuur zet. E dat afgegravc herroepelijk maakt de Pee mer, zeggen zt Op een ouder i wit sneeuwlandsc gen, breng ik Deurnse Peel en j de Weijer over zij met Hans Joostei Werkgroep Behoi wetenschappelijk bied. Jan van de W zestig. Hij woont drie kinderen op Naast zijn gewoni Jan turf om de p i nog steeds de ke stoken. Sinds kort de tenstaanders ovei de turfstekers op zaam gegroeid. O] met een maat op ken, toen er een ai iemand aanlopen het turfsteken in hun uitleg kreger sigaar voor de rr keer bracht de m; iemand mee en zt ren. Jan begon p zijn nieuwe taak v Toen kort daar of hij met een bus komen kijken, zei Jan liep met zijn orders naar het overvielen hem d< "Mijn God, waar nen, dat is één meer." Hij liep me verder en kwam t mensen stonden a heen. Jan dacht: ik kan niet meer vielen van hem uigebreid en met het turfsteken. Sinds die keer h te meer met lesger Of het nu schoolk gemeesters, op z Jan levendig ovei haal moeiteloos a gehoor. Zijn het k vertelt hij dat R het bos woont en bij hem langs ko een kindje dat na "Mijn juffrouw 2 niet bestaat en d beitjes zijn." Op Jan met een erns kinderen naar voi turven heeft ze heeft ze wel iets ten vallen." De snel de verstopte 1 Als er volwassei uit een ander vaat het zware bestaa ker. Hij beschrijf 1 Peel, die duurt va: tot de late avond na een dag hard emaille kom met pels op tafel staat niet met vork en met zijn tien ving< na het warme eter i ongewassen de be en meteen in slaaj digt zijn verhaal der wij zer"Zij n t Op een keer had i ters op bezoek, "Zeg Jan, als die werkten dat ze na j een in slaap vielei 1 al die kinderen I vandaan?" Jan "Mijnheer de bur

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 22