Wonderbare vis vangst in Eede Alphenaar ontwerpt Snel in het ziekenhuis penning van stormvloedkering BESTE FIETSFOTO EEN GROTE WAFFEL Scheids rechter op grote voet In deze Gids- Weekend: zaterdag 11 februar11984 pagina zeelandi VAN ZEELAND Plaatselijk nieuws Borsele Gevonden P.C. Kerkdiensten tTterdagh februa IH uctc T6 OVER DE oorlogshandelin gen in West-Zeeuwsch- Vlaanderen in het najaar van 1944 is al zeer veel ge schreven. Zoveel zelfs, dat we dachten dat elk verhaal al eens een keertje was ver teld. Maar ook zo'n 40 jaar na afloop der krijgsverrich tingen duikt er nog wel eens iets nieuws op, zoals de anecdote over de 'wonderba re visvangst' in de buurt van Eede. Bron van het verhaal is tuinder C. de Croock, in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog een jongen 'tussen mal en dwaas', zoals men dat in Zeeuwsch- Vlaanderen placht te zeg gen. Hij woonde toen - en doet dat overigens nog steeds - aan de Lievestraat in de buurtschap 'Den Bie zen'. „Direct nadat de Duitsers hier waren weggetrokken zat de streek nog vol bom- kraters, tot aan de rand ge vuld met visrijk water", vertelt De Croock. „Die vis was in de weiden terecht ge komen, nadat de Duitsers de dijken langs het Leopoldka- naal hadden gebombar deerd, waardoor de boel hier onder water was gelopen. Den Biezen overstroomde en de paling, karper en witvis zwommen gewoon door de straten". Het water zakte later wel weer, maar verzamelde zich in de vele bomkraters, even als de vis die uiteraard het eindredactie: Jan Jansen en Frank Deij water achterna ging. De Croock: „Om in één keer een fiks maal vis te verschalken had ik met enkele kamera den een speciale vangst-me thode uitgedacht. Overal verspreid lagen nog 'Duitse stampers', die speciale handgranaten met een lange steel. Die lieten we in het water ontploffen, waardoor de vis massaal bedwelmd raakte en zo kon worden op geschept". En zo at heel 'Den Biezen' in die dagen per granaat ge vangen vis. „Gek eigenlijk wat je toen durfde", zegt De Croock. „Ik zou er nu niet meer over piekeren om een handgranaat ook maar aan te raken". „IN 1978 WAREN mijn ouders 30 jaar getrouwd. Je weet hoe dat gaat, op oudere leeftijd hebben mensen niet zoveel wen sen meer. Je komt dan al gauw terecht op badzout, kaas, wijn of zoiets. Ik vroeg me af of een penning iets zou zijn Mijn eerste eigen penning was natuurlijk wat stuntelig, maar toch wel leuk voor het huwelijksfeest van mijn ouders." Jan Paul Kruimel, jurist bij de afdeling Belastingen en Tarieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maakt nu alweer een jaar of zes penningen, en niet alleen voor familie: sinds hij zijn vrijetijdsbesteding combineert met zijn andere hobby, alles verzamelen wat met de strijd tegen het water te maken heeft, maakt hij ook werk van de verkoop van zijn in brons gegoten penningen. En zo kwam hij in Profiel, maandelijks verschijnend per soneelsorgaan voor de medewerkers van Verkeer en Water staat, met een penning over de stormvloedkering in de Oos- terschelde, die hij nu voor 115,- aan de man of vrouw brengt. De voorzijde is een 'luchtopname' van de dam (grote golven aan de Noordzeekant, kleintjes aan de Oosterschel- dekant), de achterkant een dwarsdoorsnede van de eerste pijler. „Ik heb hem ontworpen tijdens een vakantie in Renesse. Eerst ben ik op het werkeiland Neeltje Jans geweest en later heb ik de pijlers vanaf de Oosterschelde bekeken. Ik heb een baal gips gekocht en in het vakantiehuisje ben ik aan het werk gegaan om het model van de penning te maken," aldus Kruimel tegenover Profiel. Momenteel werkt de jurist van Binnenlandse Zaken aan een penning over de arbeidsonrust onder de ambtenaren. Aan de ene kant moet - bijvoorbeeld in de vorm van een niet-rokende schoorsteen - de beroerde economische situatie van dit moment worden weergegeven, op de keerzijde komt Kruimel's 'baas' Koos Rietkerk. Dat wordt dus een penning met heel veel rimpels. HEEL WAT lieden hebben zich al druk gemaakt over de vervoersproblemen dre opdoemen als straks het Hulster ziekenhuis wordt opgedoekt. Ijverig wordt gecijferd met rekenma chientjes en geworsteld met wegenkaarten. Dit alles om het bewijs boven tafel te krijgen, dat de inwoners van Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen wel heel erg benadeeld worden als ze straks kennissen of verwanten moeten opzoeken in het nieuw te bouwen cen trumziekenhuis in Terneu- zen. De een komt daarbij met een wat langere reistijd uit de bus dan de ander, maar het College van Zie kenhuisvoorzieningen heeft er zo zijn eigen kijk op. Genoemd College denkt dat het met die reistijden nogal zal loslopen en dat de Oost-Zeeuws-Vlamingen, uitgaande van een gemid delde snelheid van 90 kilo meter per uur, best snel in het ziekenhuis kunnen gera ken. En inderdaad, dat zal niemand ontkennen. Wie vanuit Hulst.met een GEMIDDELDE van 90 per uur richting Terneüzen scheurt, daarbij snelheids beperkingen van 50 km/u in de dorpen en die van 80 km/u op de gewone weg aan zijn laars lappend, zou best wel eens snel in het Terneu- zense ziekenhuis kunnen ge raken. Alleen niet op de manier die men in gedachten had. maar achterin een van blauw zwaailicht en sirene voorzien voertuig. WE VALLEN niet dagelijks in de prijzen. Het was daarom mooi meegenomen toen bleek dat fotojournalist Cor J. de Boer de beste Zeeuwsvlaamse 'fietsfoto' van 1983 heeft gemaakt. Alert reagerend op een fikse ruzie tussen de amateurs Hans Moens (l.) en Ad Cloots, legde hij bijgaand tafereel vast na een koers in Lamswaarde. Van De Schakel, clubblad van de wielervereniging Zeeuwsch-Vlaanderen, kreeg hij daarom de eer ('en niet meer dan dat') van de beste wielerfoto 1983. Meer hoeft ook niet. - FOTO DE STEM COR J DE BOER WIE LEEFT er op even grote voet als scheidsrech ter Johny Meeusen uit Axel? Dat vroegen de be stuursleden van HVV'24 uit Hulst zich afgelopen zondag vertwijfeld af. De man die het duel tussen HVV en IJzendijke moest leiden, kampte piet schoenperikelen. En be halve óp z'n strepen u-ilrlè hij toch ook wel op pas sende schoenen staan. Na de traditionele ont vangst in de bestuurska mer trok de man in het zwart zich een kwartier voor de aanvang van het duel terug in zijn ver- kleeddomein. Enkele mi nuten later werd zijn echtgenote naar de kleed kamer geroepen. Wie heeft de tas van Meeusen ingepakt", fluisterde men stilletjes, want met twee rechtervoetbalschoenen wordt de leider van het veld een regelrechte lij der. In allerijl werd er door de bestuursleden van HVV naarstig gezocht naar voetbalschoenen maat 44. Het valt anno 1984 niet mee om te bestu ren. Je moet alles weten, zelfs de schoenmaten van je leden. Na wat missers in de maten 41, 42 en 46 kwam bestuurslid Cley- man op het spoor van een 44-er. Via allerlei naspeurin gen kuiam men er achter dat de bezitter van het reddende schoeisel zich in de kantine op het voet balveld bevond. Inder haast werd het behulpza me lid vanachter zijn koele pint geplukt om Meeusen een zeer pijnlijk anderhalf uur te bespa ren. Na een korte race door de binnenstad van Hulst werd het schoeisel, als een kleinood gekoesterd, aan Johny Meeusen overhan digd. Een kwartier te laat floot de scheids voor de aftrap, waarschijnlijk zeer dankbaar voor de hulp van HW. Een prompte terugbetaling zat er echter niet in: IJ zendijke won met 0-1. TERNEUZENAREN HEBBEN vaak een grote mond. Veel reden hebben ze daar niet toe. Want tenslotte heeft Axel, om maar eens wat te noemen, veel langer stadsrechten dan Ter- neuzen. Hoe groot zo'n Terneuzense waffel eigenlijk nu wel is liet Hans Kayser afgelopen weekend in tienercentrum De Sluis in Ter- neuzen zien. Hij propte maar liefst 28 bierviltjes tussen zijn lippen en werd daarmee bij de jongens eerste in het klassement recordpogingen. Daarnaast tilde hij 17 bakstenen omhoog. Groot was het aantal deelnemers niet. De belangstelling voor het parapluhangen bij voorbeeld was minimaal. Het kampioenschap flipperen kon helemaal niet doorgaan omdat er maar een flipperkast was. Geheel buiten de schuld van de organisatoren overigens omdat de door een firma toegezegde vijf kasten op het laatste moment niet werden geleverd. Dat alles nam niet weg dat er vrijdagavond in De Sluis toch een gezellige sfeer hing. Aan gemoedigd door hun medeconcurrenten hapte en tilde men, ondanks de zere kaken en ar men, er op los. Meer dan de spieren eigenlijk aankonden. Maar om de grootste waffel van Terneüzen te hebben moet je heus wel wat doen. De concurrentie is erg groot. FOTO'S WIM KOOYMAN Burgerlijke stand - Geboren: Luc P. z.v. P.M. Platschorre, Pieter z.v. A. Aarnoutse-Her- weijer, Cornelia G.M. d.v. A.M.G. Uytewilligen-de Jong, Anouk d.v. G.L. Snaterse-v. Schaik, Geertruida K. d.v. A.T. van „Gurp-Looy, Cindy C.R. d.v. B.J. de Hond-Kints, Anna M.E. d.v. A.E. Geers-Nieuw- land, Rainer P.T. z.v. L.A.L. Jacobs-Besters, Adrianus P. z.v. J.R. Kroos-Vos, Tim z.v. H.A.v Kramer-de Buck, Kim Th.M. d.v. L.J. Poortvliet-Beu- lens, Cornelia D.P. d.v. L.J. Clarijs-van Westen, Elisabeth- C. d.v. PI. Borgsteijn-Raas, Wouter z.v. S. Mieras-Moor man, Abraham H. z.v. J.C. Lu- teijn-Schrieks, Eva J.V. d.v. N.M. Clarijs-Wondergem, Jo- chem z.v. A.J. Weststraat-de Jonge, Emma J.C. d.v. G. Del- lebeke-Kole, Carolina D.A. d.v. W. Hamelink-Vermaat, Gerard J. z.v. D.M. van 't We steinde-Geleedst. Ondertrouwd: Hermanus H. Baas en Maria G.C. Traad, Jan C. de Troije en Cornelia M. van Witzenburg, Cornelis Traas en Jacoba W. Zuidhof, Rombaut N. Koomans van den Dries en Adriana j. Otte, Al- bert H.C. Anemaat en Cornelia F. Smits, Jacobus H.J. Beulens, en Johanna A. Westdorp. Getrouwd: Jan M. Nijsse en Johanna M. Faes, Laurentius J. de Winter en Elizabeth P. Wisse, Abraham J. van Hoe pen en Gertruida L.M. Roe- lands, Cornelius A.P. Werri en Pieternella J. Korstanje, Adriaan L. de Jonge en Pieter nella C. Mol. Overleden: Leuntje Pieternel la e.v. I. van Damme, Maria Blankenburgh w.v. H. Blaauw, Laurens Traas e.v. E.M. de Witte, Marinus Corne lis Guiljam e.v. M.J. Traas, Ja cob Steketee w.v. F.A. Wal- hout, Catharina Cornelia Maat e.v. C. Quaak, Johannes Hen drik Verbeem e.v. E.M. van 't Westeinde, Jacoba Wilhelmi- na Zuidhof w.v. J.A. de Pun- der, Adriaan Abraham Geense e.v. J. Looij, Catharina Chris tina Felix e.v. J.C. van 't West einde, Pieternella Maria Ver meulen e.v. H. Knuit, Maatje Dronkers w.v. C. van Dalen, Cornelis Dirk van Liere e.v. M. de Kok, Marina Ruster e.v. M. de Jonge. TERNEÜZEN In West- Zeeuwsch-Vlaanderen kan men inlichtingen krijgen over de volgende gevonden voor werpen in de verschillende plaatsen: AARDENBURG - Lege bier krat, drie sleutels aan ring, paar grijze wollen sokken, rooster van gevelkachel. CADZAND - Bruine honden- riem. IJZENDIJKE - Lipssleutel nr. 13058. OOSTBURG - Bruin etuitje met 3 sleutels, linkerhand schoen bruin/wit gestreept, zwart/wit gekleurde hond reu met krulstaart, bruine hond teefje, sleutelhanger met on der anders Lipssleutel, gele regenbroek, groene dames fiets, trainingspak merk Adi das maat 168 zwart met rode biezen, kinderhandschoen Agu sport BMX, Lipssleutel aan groene hanger, zwarte porte feuille zonder inhoud, gouden ring met opzet en steentje, canvas pukkel met groen ka- belslot, ballpoint merk Schref- fer. NOORD - ZUID - BEVELAND Goes - Parochie Maria MagdaÜ zat. 19 u. zond. 8.30 en 10 u KerkcJ trum De Hoogte, Populierenstr 11.30 u. Zierikzee - H. Willebrord, Mole(l, 62, zat, 9 u zond. 11 u. Hans weert - O L Vrouw Onbovld Ontvangenis, zat. 17 u zond u| Maria-oord, zat. 10.30 u. Lewedorp- H. Eligius, zat. 19 u ZJ 10.30 u. Rilland-Bath- H. Jozef, ofwel om 19 u. ofwel zond. om 9.30 u. (onj 14 dagen). Yerseke - H Anna ofwel /at jj ofwel zond. 9.30 u (Om de 14 dagen? Ovezande-O L. Vrouw Hemelt;, zat. 19 u. zond 8 en 10 u WEST - ZEEUWSCH - VLAANrJ REN Aardenburg - Maria Hemelv., zat 19 u zond 8 en 10 u Biervliet - H Maagd Maria OrJ vlekt Ontvangen, zat 19 u zondi u. Breskens - H. Barbara, zat. |;l zond. 10 u. Tot 7 aug. elke woe. of u. Eede - H Maria Hemelvaart u. zond 10 u Groede - H Bavo. zat 19 u zond.^ Hoofdplaat - H Eligius zat zond 9 u Oostburg - H. Eligius. zat 19 u 10.30 u Schoondijke - H. Petrus Ap:, zond. 9 45 u Slijkplaat - Maria Sterre der i zat. 17 u IJzendijke - H. Maria Hemelv* zat. 19 u. zond. 10.30. Huize Emm- zond 11.15 u Sluis - H. Johannes de Loper. n\ u. zond. 8 en 10 u. WALCHEREN Middelburg - H Petrus en py Lombardstr. zat. 19 u. zond. l Kerkcentrum De Hoeksteen. Ho/, burglaan, zond Vlissinfeen: Paa'uv\fenn#rt4 Kerko trum Open Hof, A Gogelweg: 11 15 en 19 u Lieve Vroüwekeilo gelzat 19 en zond. 10 Souburg - Martinuskérk zond.; u. Domburg- Willibrorduskerk- k 3e zond. van de maartd 8.45 u OOST - ZEEUWSCH - VLAAND REN Clinge-H. Hendrikus. zat. l9u./J 8.30 en 10 u. Hulst - H Willi bronchus, zat. 11 zond. 9.30 en 11.30 u Graauw - Maria ten Hemelopei, zat. 19 u. zond. 9 u St. Jansteen - H Johannes de Dc,[, zat. 19 u.-zond. 10 u Boschkapelle - H Petrus en Pan' zat. 19 u en zond 9 u. Westdorpe - O L. Vr. VisitatK- 19 u. zond 8 en 10 u Hengstdijk - H Catharina zat. i; en zond 10.30 u Heikant-H. Theresia. /.at. 19 u.a 10 u. Kloosterzande - H. Marlinus, 18.30 u. zond 9 en 10.30 u Koewacht - H H Philippic en Ij bus. zat. 19 u. /.ond. 8.30 en 1(1 u l,a waarde - H. Cornells, zat 19 u. 10 u. Nieuw-Namen - IL Jozef /at, I zond. 10.30 u. Ossenisse- H. Willibrordus zat l zond 10 30 u Stoppeldijk - H Gerulp,hes zond 10 u. Sluiskil-St. Antonius zat 19u./ 11 u Terhole - H Gerard us Mujella./ 19 u zond. 8 en 10 u. Axel - H Gfegorïus de Grote, zal u zond. 11 u. Philippine - O. L. Vr. 'Hemelvl zat. 17 u. zond. 9.30 u Sas van Gent - Maria Hemelva. zat. 19 u. zond. 9".gn.11$.' Zandstraat - H. Pastoor van zond, 10 u. Terneüzen - H WiIiibrordu.s(Tn teitskerk). zat. 19 u /.ond 9 15 en l1 u Verrezen Christus: -Maand, zat 19 u zond. 9.30 en 11 uur Hoek-H Kruiskerk zond. 10.31)u Zuiddorpe - H Maria Hemelval zat 17 u zond. 9.45 u zaterdag 11 februari ZE VENDED AGS ADVENTISTEN! Terneüzen (Goede Herderkerk) l'| ds j. Termate. Middelburg (Doopsge/ kerk) ds Versteeg. Vlissingen ('t Anker): 9.15 u. ds. V| steeg. zondag 12 februari HERVORMDE KERKDIENSTEN Aardenburg: 10.30 u ds. H Vi Herv. dienst in Doopsge/. Kei to bouw. Axel10 u. ds H.v d Berg. Biervliet: 9.30 u. dhr Schoenmak» Cadzand: 9.30 u. ds. C Balk. Groede: 9.30 u ds M. Hooymeijcri Luth. Kerk). Hoek: 10 u. ds W. van Meeu« (H.A.) Hoofdplaat: 11 u. ds. M. van Manen Hontenisse: 9.30 u ds R. Marton Hulst: 11 u ds. R. Hartog. Nieuwvliet 11 u ds. M IlooymeijK I Oostburg: 10 u. ds. P. Feenstra. Retranchement dienst te Cadzant Sas van Gent. 9.30 u. ds. J. Ge* Dreischor. Schoondijke: 10 u ds P. Brmkmaf St Anna ter Muiden: 11 u. ds Balk. St. Kruis; 9 u. ds H. Valk Sluis: dienst te St Anna ter Muii!<" Sluiskil: 11 u. ds. J. Geers. Dreisch" Terneüzen (Grote Kerk: 10 u ds Hoogendoorn (Goede Herderkef' 10 u ds. E. Rietveld 19 u. ds. D. K- man. (Opstandingskerk): 9 u ds Koelman. Waterlandkerkje: 11 u. dhr. Jac.S-1 ke, Oost-Souburg. IJzendijke: 9.30 u. dhr W. Krurt nier. Zaamslag. 10.30 u ds D. Koelman Zuidzande: 9.30 u. dhr Jac Sin' Oost-Souburg. GEREFORMEERDE KERKDlP STEN Axel 10 u. ds. M Voet. 17 u. d; Lunshof Hoek; 10 en 15 u. ds. J Noor®* 's-Gra venpolder Terneüzen (Noordstraatkerk) drs. M. Vrijhof, Roosendaal (Ops'3 dingskerk): 10.30 u. drs. M. Vrijhei u. ds. B. Carp, Wilrijk. Zaamslag: 10 u. ds. A. Lunshof.'5 ds. M. Voet. Aardenburg: 9 30 u. ds. J. Paksy. Breskens: 9.30 en 17 u. ds. F R kers. Oostburg: 10.45 u, ds. J. Paksy (H j Schoondijke: 10 en 15 u. kand. M rier, Souburg. CHRISTELIJKE GEREFORME1 DE KERK Zaamslag: 10 en 15 u. ds. L.v.d. Mf'| GEREFORMEERDE KERK GEMAAKT Axel: 10 en 15 u. ds. J Borgdorff Hoek: 10 en 15 u. ds. H.v.d. Berg Terneüzen: 9 u. leesdienst. 15 ^1 P.v.d. Laan. .L Zaamslag: 9 u. ds. J, Borgdorff. l®| u. ds. H.v.d. Berg. LEGER DES HEILS Terneüzen. 10 u. Heiligingssah" komst. 18.30 u. Bidstond voor een. 19 u. verlossingssamenkomst Van Door Kees OOSTERHOU' hier een boon maken er een o v.d. Broek (33) enige grootsp stem. Samen i Kees (27) bou weinig ordelijl achter de woi ouders aan de Kastanjelaan o En dan hebben w kamerorgel waaro tien zo knap 'Kortj over café-orgels mi van acht meter, ov over orgels die dat geven aan een dra op de kermis. Cafe Dongen heeft bijve dat gebouwd is de den Broek, 1 De Gigant, een e uitgerust met ei

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 20