THOR-voorzittei tevreden met resultaten '83 COR Suiker Unie stemt in met reorganisatieplan Dmkkerstroost exposeert in museum Terneuzen ZeldenrustcoUege viert derde lustrum 's-Heerenhoeks kerkje verhuist naar openluchtmuseum in Arnhem iiföMUss; OPPOSITIE ZATERDAG 11 FEBRUAR11984 WEM VAN ZEELAND Voorzitter Ruules, werkgevers kanaalzone: Plaatselijk nieuws Terneuzen Sas van Gent UIT HET ZAKENLEVEN Foto Printshop Heemkundige Kring Sas verbroedert met buur Assenede 7ATERDAG 11 FEBRUA STEEN VOOR STEEN AFBREKEN EN WEER OPBOUWEN Belangstelling fietsen gravere onverwacht gr<x Schulz wordt bedreigd met smaadproces examens st T16 PAGINA ZEELAND 'Overheid verlamt onderwijs' Succes Amnesty - De maande lijks schrijfavonden van de afdeling Terneuzen van Am nesty International hebben re sultaat. In januari dit jaar kwam in Benin een leraar vrij waarvoor de groep twee jaar heeft geijverd. De leraar is in 1979 opgepakt bij studenten rellen. De laatste twee jaar van zijn gevangenschap bracht hij door in een psychia trische inrichting. Met ingang van maart gaat de afdeling Terneuzen ook schrijfochten- den houden. Deze worden in het vervolg elke tweede dins dag van de maand gehouden in de Voltstraat 37 in Terneu zen. Maandag 13 februari houdt Amnesty International Terneuzen de maandelijkse schrijfavond in de Goede Her derkerk. Aanvang 20.00 uur. Voorbeeldbrieven zijn aanwe zig. Gevonden voorwerpen - Op het bureau van de gemeente politie te Terneuzen zijn de volgende voorwerpen als ge vonden opgegeven: hand schoen, blauwe dameshand schoen, zwarte handschoen met rood/witte streep, paar handschoenen suede met bont gevoerd, donkergrijze hand schoen, elektrische verlengka- bel met gas/zuurstof regelaar, 2 injectienaalden, witte brood doos, ketting met hangslot, zwarte herenparaplu, groen gestreepte boodschappentas, rekenmachine, leesbril in bruine brillenkoker, houtzaag, witte valkparkiet, rood regen pak, wit horloge met meerkleurige wijzerplaat, he renhorloge, doublé dameshor loge, zilveren ketting met 'A', gouden dames ring met steentje en inscriptie, zwarte portemonnaie met inhoud, bruine portemonnaie met in houd, diverse bankbiljetten, oranje tas met o.a. strandbal, plastic tas met handdoek, on dergoed e.d., oranje plastic tas met legerjack en speelgoedpi stool, oranje/witte muts, di verse sleutels. Luchtfoto's - Op dinsdag 14 fe bruari zal burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen in de studio van Foto-video Jan Dieleman aan de Axelsestraat een tentoonstelling openen van luchtfoto's. De opening door burgemeester Ockeloen gebeurt om 16.30 uur. Homofielensoos - In Terneu zen gaat op zondag 12 februari een soos voor homofiele jonge ren (tot ongeveer 24 jaar) van start. De soos draait iedere zondag van 15.00 tot 18.00 uur in het NVSH-gebouw aan de Schoolweg. Dat alles in 'een besloten sfeer met goede mu ziek'. Film - De activiteitencommis sie van het Gecoördineerd Be- jaardenwerk in Sas van Gent houdt woensdag 15 februari een filmvoorstelling voor alle ouderen uit de gemeente Sas. Vertoond wordt de Neder landse speelfilm 'Help de dok ter verzuipt' naar het boek van Toon Kortooms. Het is een komische film, waarin de ro buuste dorpsdokter Angelino een centrale plaats inneemt. Als centrale figuur in de dorpsgemeenschap kent ieder een hem en hecht men veel waarde aan zijn oordeel. Vele kolderieke gebeurtenissen lei den tot een groot feest, waar de hele bonte dorpswereld van dichterlijke en dwaze mensen hun vreugde en onmisbaar heid aan de geneesheer laten blijken. De film wordt ge draaid in het bejaardentehuis De Redoute en begint om 15.00 uur. De toegangsprijs is drie gulden per persoon inclusief een kopje koffie. Bewoners van het verzorgingstehuis hebben gratis toegang. Soos - De soos Altern houdt vanavond in centrum De Speye een avondje voor al leenstaanden. Er wordt bingo gespeeld en gedanst op muziek van de J. J. Band. Aanvang 20.00 uur. Van een onzer verslaggevers SAS VAN GENT - In de Zeeuws-Vlaamse ka naalzone sluit het onderwijs niet aan op de be hoefte van het bedrijfsleven. In plaats van di recte contacten tussen scholen en bedrijven in stand te houden, vervalt men in een 'abstract centralisme, waardoor het gestelde doel alleen maar verder buiten bereik komt te liggen'. Deze forse kritiek kwam gisteren in Sas van Gent uit de mond van de nieuwe voorzit ter van de kring van werkge vers in de kanaalzone, Dow- manager R. Ruules. Volgens hem ligt de fout ze ker niet altijd bij de scholen. Zij weten wel wat de behoef ten zijn, maar worden ver lamd door programma-com missies en de eisen van de overheid. Een grotere zelf standigheid van de scholen ten aanzien van de vakkenpak ketten zou volgens Ruules een oplossing kunnen zijn. Hij stelde verder vast dat in Zeeuwsch-Vlaanderen veel jongeren worden opgeleid voor administratieve beroepen waarvoor in de industrie in het gebied onvoldoende ar beidsplaatsen zijn. Directe contacten tussen scholen en bedrijven schreef hij hoog in het vaandel. In dat kader vond Ruules het jam mer dat het initiatief van be drijven als Dow, NSM en CPC om jonge werklozen een be roepsopleiding te geven, zo wordt bekritiseerd door onder meer de vakbonden. Ook het Zeeuwse COA (Contactcen trum Onderwijs Arbeid) blijft volgens hem steken in 'van bo ven opgelegde, ondoorzichtige, bureaucratische normen'. Ruules sprak in de Sasse Vlaanderenhal ter gelegen heid van het afscheid van zijn voorganger drs. H. Verschaf- fel. Een evenement dat een il lustere rij sprekers aantrok. Onder hen ook NCW-voorzit- ter S. van Eij kelenburg. TERNEUZEN - Vanaf dins dag 14 februari heeft Terneu zen een Foto Printshop die uniek is in Zeeuwsch-Vlaan deren. Burgemeester C. Ocke loen opent dan op 15.00 uur Fo to Printshow Neelemans in de Axelsestraat en belangstellen den kunnen tot 20.00 uur alles op het gemakje bekijken. Nee lemans is het adres voor wie snel wil weten of zijn kiekjes gelukt zijn. Wie voor tien uur een rolletje aflevert, kan de afdrukken om 17.00 uur al weer komen ophalen. TERNEUZEN - Tot en met 29 februari is in het Terneu- zens museum aan de Burg. Geillstraat een tentoonstel ling te zien van het grafische genootschap Drukker- stroost. Het genootschap is een collectief van 24 Noordhol landse grafici. Het gaat om Peter Bes, Loes van Goor, Egbert de Böck, David Gra naat, Rob Clous, Doris Groe- neveld, Poppe Damave, Ton van Kesteren, Lense Elzin- ga, Wim Koster, Guido Goedheer, Madeleine Leddy, Gea Karhof, Leentje Lin- ders, Anneke van Mandele, Eric van der Wal, Michel van Overbeeke, Jaap Hof fman, Theo Ros, Tony van Velthoven, Willem Snitker, Noor Sternheim, Nico van Stralen en Kees van Tex. Het collectief ontleent zijn haam aan een vloeistof uit het drukkersbedrijf die werd gebruikt om hardge- worden drukinkt op te los sen. Dat was een troost voor drukkers. Drukkerstroost komt elk jaar naar buiten met een nieuwe collectie. Er worden verschillende technieken toegepast, ets, koper-en houtgravure, lithografie, zeefdruk en lino/board-of houtsnede. Vanaf de oprich ting in 1976 heeft Drukker stroost al dertig keer geëx poseerd. Zowel in binnen- als buitenland. De tentoon stelling in Terneuzen is te bezichtingen van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Sjoelen, een van de onderdelen van de spelletjesmiddag. Van een onzer verslaggevers TERNEUZEN - De 'onderbouw' van de scholengemeenschap Zeldenrustcollege in Terneuzen heeft gisteren het derde lustrum van de school gevierd. Voor de hele onderbouw was er 's mor gens een Vlaamse Kermis. Daarnaast viel er voor elke klas apart iets te bele ven. De brugklassen speelden bij voor beeld 's morgens een vossejacht en 's middags een trefbaltournooi. De tweede klassen kregen gistermor gen een film te zien en haalden 's mid dags hun hart op aan een vossejacht en een voetbalrally. De wat oudere der- - FOTO WIM KOOYMAN deklassers begonnen met basketbal en eindigden met een spelletjesmiddag. Vrijdag 17 februari is het feest voor de bovenbouw. Een van de activiteiten die dag is een schaaksimultaan. Jan Tim man komt daarvoor speciaal naar Ter neuzen om het op te nemen tegen veertig leerlingen en docenten. Van onze correspondent SAS VAN GENT - De Heemkundige Kring vas Sas van Gent houdt op dinsdag 14 februari eea verbroederingsavond met het Heemkundig Ge. nootschap van het Belgi. sche Assenede. Dit is de eerste stap in de richting van een regel- matige samenwerking tussen beide kringen. Als buurgemeenten hebben Sas van Gent en Assene de immers nogal wat aanrakingspunten op het heemkundige vlak. De avond wordt gehouden in cultureel centrum De Speye en begint om 20.00 uur. De Sasse Heemkundige Kring bijt in het pro gramma de spits af en geeft aan de hand van le zingen en dia's een beeld van de geschiedenis van Sas van Gent. Na de pau ze is het Belgisch Genoot schap aan bod, die een beeld geeft van de ge schiedenis van Assenede, Zij gaan onder meer in op het ontstaan van het As- seneeds krekengebied. Tot slot volgt er een dis cussie. Tijdens deze ver broederingsavond zullen ook burgemeester Dusar- duijn en de Asseneedse burgervader aanwezig zijn met hun respectieve lijke wethouder en sche penen. Verder is de a vond voor iedereen gra tis toegankelijk. Men be hoeft geen lid te zijn van een van de kringen. Nieu voor van t Van een onzer v AARDENBURG - Aarc proberen met Pieter de vereenstemming te kom et carillon 'Ons Nationa emeente te behouden. D it financiële overwegini Van een onzer verslaggevers 's HEERENHOEK/ARN- HEM - Het Nederlands Openluchtmuseum in Arn hem ziet mogelijk binnen enige jaren een lang gekoes terde wens in vervulling gaan: de vestiging van een kerkje. Voor dat doel zal een unieke verhuizing nodig zijn. Het gaat namelijk om een bestaand kerkje: het uit 1672 stammende hervormde godshuis van 's-Heerenhoek. Dit kerkje wordt al tiental len jaren niet meer gebruikt en is een sta in de weg voor de geplande woningbouw. Als de gemeenteraad van Borsele akkoord gaat kan met de verhuisoperatie be gonnen worden. Het kerkje zal dan vermoedelijk steen voor steen afgebroken en zo overgebracht worden naar Arnhem. „Hoe dat kerkje precies hier moet komen en hoe lang dat gaat duren? Geen flauw idee. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt". Dat zegt woordvoerder K. Stikvoort van het Nederlands Open luchtmuseum over de moge lijke verhuizing van een Zeeuws kerkje naar het mu seumterrein aan de Arn hemse Schelmseweg. Het betrokken kerkje is al tientallen jaren geleden overbodig geworden. De hervormde gemeente in 's- Heerenhoek, die het gods huis in 1672 stichtte, heeft vrijwel opgehouden te be staan. Rijke boeren Woordvoerder De Ruiter van de gemeente Borsele legt uit waarom: „Steeds meer rijke katholieke boe ren van het platteland gin gen op latere leeftijd 'op het dorp' wonen. De katholieke De voormalige Nederlands-Hervormde Kerk in 's-Heerenhoek. FOTO ARCHIEF DE STEM boer kocht bij de katholieke bakker, dronk een borrel bij katholieke café-mensen. In de loop der eeuwen is 's Hee- renhoek van een uitsluitend hervormde, een vrijwel uit sluitend katholieke gemeen schap geworden, die nu ruim 1700 zielen omvat". Het kerkje werd in 1833 nog ingrijpend verbouwd, maar daarna werd het hoe langer hoe leger in de ban ken. Sinds 1934 werd er nog slechts één eredienst in de maand gehouden en toen ook daar niemand meer op af kwam ging de deur in 1970 definitief op slot. De Ruiter: „Natuurlijk vinden de mensen in 's Hee- renhoek het jammer dat het kerkje dreigt te verdwijnen. We hebben ze gevraagd naar een alternatief, maar dan wel een met een sluiten de exploitatie. Dat heeft niets opgeleverd". Het kerkje staat zelfs in de weg. Borsele heeft op de ze plaats woningbouw ge pland. Simpelweg afbreken is in dit geval echter niet mogelijk. Het kerkje staat op de Monumentenlijst en geniet daardoor bescher ming tegen de slopershamer. De Ruiter: „Daarom is verhuizing naar Arnhem voor ons zo'n goede oplos sing. Dan blijft het bestaan". Orgel De gemeente Borsele heeft er zelfs alles aan gedaan het kerkje'zo compleet mogelijk over te dragen. Een ambte naar heeft het originele or gel, dat in het kerkje hoort, opgespoord in Friesland. Ook de preekstoel is terug gevonden, zij het in twee de len bij verschillende parti culieren. De kerkbanken zijn nog kwijt, maar wel zijn 'in een andere kerk soortge lijke banken gevonden, zo dat ze nagemaakt kunnen worden. Als het verhuisplan door gaat komt er misschien toch een slopersbedrijf aan te pas, maar die zal veel sub tieler te werk gaan dan ge bruikelijk. Stikvoort van het Openluchtmuseum: „We moeten eens kijken hoe we dat gaan doen. In ieder geval zal het gebouw eerst uitge breid gefotografeerd wor den. Dan zal het waar schijnlijk steen voor steen afgebroken worden en in Arnhem weer opgebouwd". Schuur Met de verhuizing van een dergelijk groot object heeft het Arnhemse museum wei nig ervaring. De reconstruc tie van een grote boeren schuur, ook al uit Zuid-Be veland afkomstig, geeft toch een idee. Stikvoort: „Met de afbraak van die landbouw- machineloods is in septem ber 1982 begonnen. De schuur is met 26 vrachtwa gens van Goes naar Arnhem overgebracht. Waarschijlijk is de reconstructie daarvan in september klaar". Dat de verhuizing van het Zeeuwse kerkje naar Arn hem een klus wordt, die nog meer voeten in aarde heeft staat als vast. De hoop dat het doorgaat is er bij Stik voort en de zijnen niet min der om. De cultuur-histori sche verzameling gebouwen is immers niet af zonder een kerkje. Dit schrijven de Aarden- mrgse oppositie-fracties vdA, VVD, D'66 en Lijst Itandaert) in een iniatief- ioorstel aan B en W en de ge- ieenteraad. „Het carillon als- og oprichten in onze gemeen te zal, naar onze overtuiging, linder gemeenschapsgeld losten dan heroprichting in irachten", aldus de betrokken ■acties. Zoals bekend besliste de liddel burgse rechtbank eer- er deze week dat Aardenburg et klokkenspel weer terug loet geven aan schenker De toer en het op eigen kosten aar Drachten moet terug- rengen en daar opbouwen. Door de oppositie-fracties rordt voorgesteld het van mei orig jaar daterende B en W- lan weer van stal te halen om et carillon een plaatsje te ge en op het plein bij de St aatskerk. De oprichting zou an als een werklozenproject loeten worden uitgevoerd. De osten voor een dergelijke peratie waren toen begroot p zo'n 12.000 gulden. Bij een /entuele uitvoering zou dan el de in het gerechtelijke onnis genoemde termijn van dagen moeten worden aan houden. „Goed bedoeld, maar ik trap er niet nog eens een keertje zo luidde gisteren de eer- te reactie van Pieter de Boer op het nieuwe voorstel. „Zo lang die burgemeester Locke- feer daar het roer in handen n h g n s j: r u b s k t( S' d d F t< c; k n a li li b Van onze correspondent SAS VAN GENT - Gymnastiekvereniging THOR uit Sas Gent hield afgelopen woensdag de algemene leden vergadert in clubhuis hotel Royal. In zijn openingswoord me moreerde de THOR-voorzitter de belangrijkste gebeurtenis sen van het afgelopen vereni gingsjaar. Hierbij noemde hij onder meer de goede resulta ten van de trainingsgroep jon gens op nationaal- en die van de trainingsgroep meisjes op regionaal niveau. Ook ver noemde hij het kampioen schap van Evert Vermandei en de buitengewoon goede pres taties van Sjaak Kole. Verder sprak hij zijn tevredenheid uit over de gelegde contacten met de gymnastiekvereniging l'A- venir de Bailleul uit Frank rijk, die op zondag 18 maart deelnemen aan een grote turn- gymnastiekuitvoering in Sas. Tijdens de bestuursverkie zing bedankte Benny Ver- mandel als secretaris/be stuurslid. Echter als technisch leider en hoofdleider zal hij het bestuur van advies blijven dienen. Mevrouw T. Hanse (penningmeester) trad af en werd herkozen. De heren J. Verplanken en Van den Berg werden gekozen als nieuwe bestuursleden, respectievelijk voorzitter en secretaris. Bij zondere aandacht kreeg het afscheid van Tiny Seits-Ve- planken die binnenkort Sas van Gent zal verlaten. In de 28 jaar dat zij lidI van THOR heeft zij de spol verdiend als een verdienstÈs turnster, een zeer goede tri' polinespringster en een muntend leidster. Voor dl kwaliteiten huldigde haar met de oorkonde van van verdienste. Na de vergadering werd de avt voortgezet met een gezel! bingo-avond. Van een onzer verslaggevers ZEVENBERGEN/SAS VAN GENT - De Centrale Onderne mingsraad (COR) van de Sui ker Unie is akkoord gegaan met de plannen van de directie om de produktie te concentre ren op vijf fabrieken. Daar mee valt definitief het doek voor de vestiging Zevenber gen. De COR heeft daarbij wel als voorwaarde gesteld dat er vóór 1990 geen nieuwe slui tingsplannen voor de andere vestigingen (o.m. Sas van Gent) worden gepresenteerd. Ook wil de raad op de hoogte worden gehouden over de uit voering van het investerings programma. „We moeten uit kijken dat we niet in de oude fout vervallen dat al het geld wordt gespendeerd aan het vernieuwen van één fabriek, waardoor het onderhoud van de andere fabrieken wordt- verwaarloosd. Dan slokt in feite die ene vestiging de an dere op", aldus voorzitter H. Boudewijns van de COR. De COR heeft de directie van de Suiker Unie op de hoogte gesteld van haar standpunt. Verwacht wordt, dat het bestuur van de coöpe ratie en de Raad van Commis sarissen ook geen moeite zul len hebben met de plannen van de directie, die zijn geba seerd op een lange termijn studie naar de positie van de Suiker Unie in de jaren negen tig- Overplaatsingen De Suiker Unie en de ge meente Zevenbergen zijn naarstig op zoek naar moge lijkheden om een deel van de werkgelegenheid in Zevenber gen te behouden. Daarvoor worden momen teel een aantal ideeën bestu deerd. Volgens COR-secreta- ris wordt daarbij gedacht aan het opslaan van kristalsuiker in de vrij nieuwe grote silo's te Zevenbergen, het opslaan van bietenpulp en de handhaving van een centrale werkplaats. Bovendien zou een deel van de administratie wellicht vanuit de Westhoekstad kunnen blij ven plaatsvinden. Dat zal echter slechts voor een klein aantal mensen werk opleveren. De ruim tweehon derd vaste werknemers van de Zevenbergse vestiging worden langzaam overgeplaatst naar andere fabrieken. Dat proces is formeel nog niet, maar in praktijk al wel in gang gezet. Zoals bekend zullen er bij de reorganisatie geen ontslagen vallen. De COR heeft dat bij zijn positief advies nog eens extra onderstreept. TERNEUZEN - De gfl mensen die in de gemi Terneuzen hun fiets laat veren is aanzienlijk groter verwacht. Er is uitgegaan' 16.000 fietsen. Dit aantal is alleen in kern Terneuzen al gehsi Adjudant André van de meentepolitie Terneuzen wacht nu dat er in totaal fietsen worden geregistri Volgende week gaan de veurs de buitenkernen Maandag 13 februari staal bus in Sluiskil. Van 10.00' 15.50 uur brandweergai van 16.00 tot 17.30 uur Vil straat. Dinsdag 14 febr. Sli van 10.00 tot 14.30 uur Vi straat, van 15.00 tot 17.30 Stroodorpe. Donderdag febr. Sluiskil: van 10.00 12.00 uur Leidinglaan. 's dags verhuist de ploeg Hoek. Van 13.00 tot 14.30 Langs de Kreek, van 15,0 17.30 uur Molendijk. Vrijdf febr. Hoek van 10.00 tot uur Langestraat bij w ijzer. Zaterdag 18 febrj staat de club voor de keer in Terneuzen. Van 9.C| 12.00 voor Albert Heijn. SLUIS Günther Schulz, de Sluise 'man van zes miljoen', wordt bedreigd met een proces wegens smaad. Reden daarvoor: de uitlatingen die door de Duitser in De Stem zijn gedaan aan het adres van H. Hagens, de voormalige eigenaar van het oude Sluise seminarie, waarin Schulz een motel heeft gevestigd. Hagens, die medisch specialist te Willemstad (Curacao) is, heeft via zijn advocaat aan Schulz laten weten dat hij drie dagen de tijd heeft om zijn uitlatingen in te trekken. Zoniet, dan volgt een proces. In het betrokken artikel stelt Schulz dat Hagens be trokken zou zijn geweest bij een complot om hem tiancieel 'de nek om te draaien'. De Duitser liet gisteren weten het niet op een proces te willen laten aankomen. „Ik heb al ge- yj°og moeilij kheden ge had en dat kan er echt niet meer bij", aldus chulz. „Ik heb nooit de bedoeling gehad de heer Hagens te beledigen. Mis schien is één en ander wat harder overgekomen dan bedoeld, omdat ik de Nederlandse taal nog niet beheers. Die uitlatingen oeten daarom maar als gedaan beschouwd worden". 1< H. R lir tij Ze te w< tie va te] no vr ex tei w< zv re< de de in cei fn zv lij] de ve de op me Oc de vo m va do he KJ rijk ^.LBURG - Aan de ■^universiteit in Leiden •a e voor het doctoraal „?uitse taa' en letter- iMdelHMarja Ubags-Bril te fddelburg' docente aan de diploma A- verpleegkundi- fkx ap Middelburg. L. de aanio a 'Ic Flipse, MP. Jllu r' p oute'!amer, S.A. de Itm'an D Meeuwsen, S.N. Tim- pihuisS v|Sda~St' JosePh"zie- van a VTissmgen: G. Blok, ^dea Boogaart, K Frans- Zl ze vo Di ja ho eei ooi ve ge; Na Be dis lar Ze hu toe me be|

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 18