'Verzwakking van vakbeweging is slechte zaak' Administratie gemeente Hulst geautomatiseerd Van dikke misigaren en een vissersvereniging .EGENHEID 6Anne Frank-stichting monopoliseert bestrijding fascisme' AANSLUITING 32 WONINGEN KAPELLEBRUG 'Hart van Hulst' actief Spanning in rollen- driedaagse IJzendijke ZATERDAG 11 FEBRUAR11984 VAN ZEELAND voordiger m/v niijd, laan weiden. ZIEKENHUISBUS Mevrouw Hendriks op de bres voor lijn 12 HARM VAN DER MEULEN: Toneelclub Eede viert lustrum met blijspel Jtfosse/percee/en in J*>ee. VERZETSMENSEN ZUIDWEST-NEDERLAND: Leden FNV Kloosterzande gehuldigd Installatie Plaatselijk nieuws Lamswaarde Sas van Gent A!: 4 X SK form te zoenen brticulieren Inkje, lubileum, receptie, I verloving, overwinning, jbraham, openbare dank, nag best eens in de krant tjina familieberichten en duur hoeft het met te losten nog geen tientje), kolom 1,75. Eén grote |25. Voor het plaatsen van |ng met een formaat van en wij 12,50 toeslag, li op aanvraag Bij met jiordt 2,50 adm.kosten brden met geretourneerd. Beef uw tekst 2 dagen vóór fen van onze kantoren. Ten stuurt u eveneens 2 king naar Postbus 3229, 1MB Breda. J het recht voor, teksten In redenen te weigeren gingsnieuws kolom op donderdag. februari om ne- :MIE pas op de baan, komt eraan, fetianne, Pa en T22 PAGINA ZEELAND 2 voor meneer heel nieuwe ar bereidt hij oach van de pensioen en is toed te nterde sport- Bereidt u zich jw pensioen of vman? /er in het boekje aat. Even de t het gratis in St. Janstraat krijgt nu snel riolering en groot Belgisch concern illeerd. oeken wij voor het rayon 1 een goed ingevoerde wij zoeken, e ervaring in de branche; ur centraal in het een interessante werk- honorering bestaande mmissieloon, premies, ig en bedrijfsauto. elijke sollicitaties met um vitae worden met racht door onze heer ens Benelux SA sestraat 94-98 Urschot 1 us 259,1000 AG Amsterdam boekje "Straks met pensioen :n door dit blad, in samen- ting Ideele Redame (SIRE) AXEL - Mevrouw Hen driks-Tak uit Axel heeft nu ook bij GS geprotes teerd tegen de opheffing van de ziekenhuisbus Overslag-Zuiddorpe-Axe 1-Sluiskil (lijn 12). Eerder al wees ze Den Haag op de verdwijning van de busdienst. In de brief waar vijf lijsten met handtekenin gen zijn bijgesloten vraagt ze het college te vens nog eens de moge lijkheden te bezien voor een treinverbinding tus sen Terneuzen, Sluiskil, Zelzate, Gent. Ze heeft ook al een naam voor die lijn bedacht: De Scha penbout Spoorlij n. Ze hoopt dat het colle ge haar brief ter harte neemt en dat commissa ris van de koningin dr. C. Boertien bij de opening van het verbouwde stad huis in Axel de bevolking buslijn 12 aanbiedt totdat het ziekenhuis in Sluiskil dichtgaat. Van een onzer verslaggevers KAPELLEBRUG - Binnen niet al te lange tijd kan worden begonnen met de aansluiting van 32 woningen in de St. Janstraat te Kapellebrug op de riolering. Meteen zal dan ook het pompstation van de Water maatschappij op het rioleringssysteem kunnen wor den aangesloten. Het karwei brengt voor de gemeente geen extra kosten met zich mee. Welliswaar is met de aanleg van dit drukrio- leringssysteen een investering van ruim 258.000 gulden ge moeid, maar via de zogeheten verfijningsuitkering van het rijk komt dat geld weer terug. Aan dit project heeft de ge meente dan zelfs nog een voordeeltje van een paar dui zend gulden per jaar. Dat voordeeltje kan echter weer worden weggestreept te gen rioleringsprojekten die nadeliger zullen uitpakken. De riolering in de St. Janstraat maakt deel uit van het vorig jaar door de gemeenteraad goedgekeurde plan 'riolerin gen buitengebieden'. In het kader van dit plan stond Schuddebeurs en omgeving bovenaan het lijstje. Daar is men momenteel bezig 52 wo ningen op het riool aan te slui ten. Het karwei zal eind deze maand gereed komen. Op het lijstje staan, behalve de St. Janstraat, ook nog Abs- dale (64 aansluitingen), de Kij kuitstraat (9), de Zandbergse- straat (30), Luntershoek (21), Schenkeldijk/Oude Graauwse dijk (24), Stationsplein Hulst (8), Willem Hendrikstraat Graauw (5) en het projekt Oude Kaai Graauw/haven Paal (7 aansluitingen). De ge bieden met de meeste aanslui tingen komen het eerst aan bod. Dit zowel om milieurede nen als om financiële redenen. De riolering in de St. Jan straat komt maandag aan de orde in de commissies voor openbare werken en finan ciën, die respectievelijk om 18.00 en 19.00 uur in het stad huis vergaderen. Gesproken wordt dan onder meer ook over de inplant van een groen- gordel rond het schrootver- werkend bedrijf De Schrijver op het industrieterrein. Het welige groen, dat 18.300 gulden kost, zal de schroothopen gro tendeels aan het gezichtsveld onttrekken. AXEL - „De vakbeweging vormt de sterke basis, waarop een democratie drijft", hield de CNV-voorzitter Harm van der Meu ten, de aanwezigen gisteravond in Axel voor. „Het is daarom te betreuren dat een vakbeweging terrein verliest en de verzwak king is dan ook een uitermate slechte zaak". De heer Van der Meulen sprak op een speciale familie-jubi- ieumavond van de afdeling Zeeuwsch-Vlaanderen in het kader van 75 jaar CNV. De CNV-voorzitter spitste zijn vaak gloedvol betoog vooral toe op de geschiedenis van de christelijke vakbe weging en wat zij bereikt heeft in de loop van het 75-jarig be staan. Ook het ledenverlies kreeg echter volop de aandacht en Van der Meulen sprak hierbij over zorgelijke cijfers. „Er zijn echter meer momenten in de geschiedenis van de vakbeweging geweest met tijden van groot ledenverlies, zoals in de jaren dertig. Toch heeft de kleine CNV een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het land", aldus de voorzitter. De jubileumavond, die gehouden werd in De Halle te Axel, werd geopend door de afdelingsvoorzitter de heer J. Koetsenrui- ter. Na de toespraak van de verbondsvoorzitter konden de onge veer 200 aanwezigen genieten van het toneelstuk 'Je bent jong en je wilt wat', van Transfiguratie uit Hulst. Van een onzer verslaggevers HELST - De gemeente Hulst gaat de verschillende admi nistratie-onderdelen in eigen beheer automatiseren. In dat kader moet voor 457.000 gulden electronische appara tuur worden aangeschaft. De automatisering zal volgens burgemeester en wet houders geen invloed hebben op de werkgelegenheid bij de gemeente. „Wat dit op langere termijn tot gevolg zal nebbenis op dit moment moeilijk te beoordelen, doch het ls hiet uitgesloten, dat een groeiende informatiebehoefte aal ontstaan waaraan zonder automatisering niet kan worden voldaan", aldus B en W. „Door automatisering kan aan deze behoefte meer gehoor worden gegeven. In dat geval zal er sprake kunnen zijn van verschuiving van werkgelegenheid". Er hebben verschillende factoren meegespeeld bij het besluit om de mogelijkheid van automatisering te bekij- eh Volgend jaar namelijk moet vanwege nieuwe voor schriften het boekhoudsysteen en de daarbij te gebruiken Programmatuur bij de afdeling financiën ingrijpend ge wijzigd worden. Bovendien groeit door uitbreiding van het uitkerings mekkers bestand en door invoering van een verhaals- en debiteurenadministratie de capaciteit van de huidige of- hcecomputer bij de afdeling Welzijnszorg uit zijn jasje. UP de afdeling bevolking wordt gebruik gemaakt van de computer bij het Gemeentelijk Rekencentrum te Rotter dam, maar een rechtstreekse verbinding met gebruikma king van een beeldscherm is niet aanwezig. De automati sering komt maandag aan de orde in de financiële com missie. HULST - Winkeliersvereni ging Het Hart van Hulst heeft dit jaar weer flink wat activi teiten op het programma om het winkelend publiek een aangenaam verblijf in de bin nenstad te bezorgen. Op 24 en 25 maart wordt een Lenteweekend op touw gezet, met muzikale medewerking van De Bareelen. Aan het winkelend publiek zullen bloemetjes worden uitgedeeld. Ook op Paaszaterdag 21 april toont de winkeliersvereniging zich van een gulle zijde. Dan worden paaseieren uiitge- deeld. Een dweilband vrolijkt de winkelstraten op. Het Hart van Hulst doet op 28, 29 en 30 april en 1 mei ook mee aan het Oranjeweekend en voorts zijn er plannen om in juni een vlees- en kaasshow te houden. Dit geënt op het succes van de zeebanketshow, die dit jaar doorgaat op 21 ok tober. Voor het zover is maken de middenstanders zich eerst nog op voor de braderie, op 24, 25, 26 en 27 augustus. Zoals ge bruikelijk laat Het Hart van Hulst eind december ook de Kertsman weer komen. EEDE - Ter gelegenheid van haar eerste lustrum brengt de Toneelvereniging Eede op 17, 18 en 25 februari het blijspel 'Gelooft gij aan spoken?' in de Hof van Eede voor het voet licht. De groep, die bestaat uit een cast van 18 spelers en 12 tech nici koos dit jaar voor een eigentijds stuk, pittig gekruid met een flinke dosis Vlaamse humor en gezapig vertolkt in puur 'Djeeds' dialect. Regis seur René Martens, de ener gieke spil waar alles bij de vereniging al vijf jaar om draait, vertolkt zelf ook een rol. Het stuk handelt over een echtpaar dat in 1923 vanuit België naar Amerika emi greert. Tijdens de voorberei dingen komt een aartsluie verhuizer in een kast terecht, waar hij 60 jaar later weer uit te voorschijn komt, maar dan in de gedaante van een ondeu gend spook. Ondanks dit gegeven is 'Ge looft gij aan spoken?' verre van griezelig, maar een echt blijspel De schrijver Eddy Thomas zal tijdens de première op vrijdag 17 februari aanwezig zijn. Alle voorstellingen be ginnen om 19.30 uur en kaar ten zijn verkrijgbaar bij bak kerij Martens aan de Brie- versstraat te Eede. Mosselvissers uit Yerseke werken op hun 'lapje'in de Oosterschelde Door Paul de Schipper YERSEKE - „Een stem gaat op voor een kistje sigaren. Voorzitter is Oostindisch doof aan zijn rechteroor". Op beeldende wijze geeft de secretaris van de Vissers vereniging 'Yerseke' verslag van de vergadering van 16 november 1918. In het Franse Versailles was net vijf dagen geleden de wapenstilstand getekend. Dat bood perspectieven voor de mosselhandel op België, toen al de belangrijkste bron van inkomsten van de mos selkwekers uit Yerseke. De vissersvereniging Yer seke bestaat in 1984 85 jaar, een gedenkwaardig jubi leum voor een organisatie waarin negentig procent van de Zeeuwse mosselkwe kers is verenigd. Het be staan van de vereniging is als zodanig dan ook van groot belang voor de positie die de Zeeuwse mosselkwe kerij momenteel heeft. Maar eerst even terug naar die vergadering in no vember 1918. De optimisti sche stemming had direct met de oorlog te maken. Een deputatie van de vereniging was namelijk kort tevoren nog naar België geweest op te proberen de Duitse bezet ters te vermurwen de mos selhandel weer vrij te geven. De Duitsers legden de han del stil nadat ze ontdekten dat de Zeeuwse mosselvis sers regelmatig brieven uit België meesmokkelden. Die brieven gingen dan naar Belgische vluchtelingen in Nederland. De missie uit Yerseke slaagde, want men mocht weer varen, zij het met ver zegelde lading. Maar er was meer gebeurd. De delegatie zou namelijk na het behaal de succes direct zijn doorge reisd naar Mechelen om zich daar te 'recommenanderen' bij de Mechelse mosselma dam 'Louisje'. De heren af gevaardigden, onder wie de toenmalige voorzitter, kre gen heftige verwijtensrook uit pijp of sigaar de zaal, terwijl de waard en de waardin de handen vol had den met het vullen der gla zen. Op 28 oktober 1898 kwam een groepje Yersekse schip pers bijeen in de herberg van Nulsje Stobbelaar, nu café De Sportvisser. Met el kaar kwamen ze tot het be sluit dat de handen maar Mosselvissers uit Yerseke voor de haven eens ineen geslagen moesten worden. Of dat onder druk van bepaalde omstandighe den was is niet duidelijk. Hoofddoelstelling van de nieuwe vereniging was vol gens artikel 2 van de statu ten: „Het bevorderen van de kameraadschappelijke geest onder de leden en het behar tigen hunner belangen". Yerseke 85 jaar geleden roept een beeld op van de nog zeilende mosselvissers. Met hoogaarzen voeren ze 'voor stroom' over 'de lappe'. Moest de kor (mosselnet, PdS) gehaald worden dan ging de fok naar beneden. Een knecht en een derde man trokken hand over hand de kleine korren over 'de boeie'(gangboord). Het waren de mannen met truien van sajet en 'bomba- zienen' broeken. Ze stuurden hun vaak gammele schuiten met een helmstok. De vracht brachten ze naar Antwerpen waar de mosselmeiden. De Ieursters, stonden te wach ten om de 'marchandies' in de stad uit te venten. Maar ze gingen ook naar Kiel- drecht, Beveren en Dender- monde, met kruiwagens en hondenkarren brachten ze de mossels naar de consu ment. Bekende afnemers waren De Cleer en Jules in Antwerpen, Trees en Miel in Brussel en Meneer Jomme en Louis in Mechelen. Het behartigen van de be langen richtte zich in die da gen dan ook op een zo voor spoedige mogelijk vaart op België. Maar de tijden verander den. Crisis, oorlog, vordering van schepen, de mosselpara siet in 1950 en dan de eerste schaalvergoting en vernieu wing in de jaren '50. In 1968 bij de viering van het 70-jarig bestaan zei voorzitter Cees Pekaar in zijn jubileumrede daarover het volgende „Nu hebben de mosselkwekers moderne kotters in de vaart met mo toren van 200 pk en een laadvermogen van 800 mos- seltonnen. Zo'n hoeveelheid was voor de mosselkweker van 1898 een vol perceel. Welk een hemelsbreed ver schil valt er op te merken tussen de economische en sociologische toestanden van toen en nu". Voorzitter Cees Pekaar kwam direct na de Tweede Wereldoorlog in functie. Hij was direct betrokken bij de toetreding van zijn vereni ging tot Zevibel, vereniging Zeeuwse Visserijbelangen), in december 1948. Bij zijn ju- bileumspeech in 1968 bleek Pekaar in zijn slotwoord vrij somber over de toe komst van de vereniging. Immers het Deltaplan draaide op volle toeren, de Oosterschelde zou potdicht worden afgesloten en dat betekende het einde van alle schelpdierencultures. „Hoe lang zal onze vereniging haar bestaansrecht houden, want haar einde is reeds in zicht. Straks zullen de dij ken gedicht zijn en de Zeeuwse stromen van de Noordzee afgesloten zijn. Dan is het gedaan met de oester- en mosselcultuur. Dan zal het eveneens gedaan zijn met onze vereniging". Pekaar, die de nieuwe ontwikkelingen niet meer heeft mee mogen maken, kreeg ongelijk. De vissers vereniging Yerseke floreert nog steeds en de huidige voorzitter Piet Boogert kan ervan getuigen dat de voor uitzichten goed zijn. Hij doet dat naar goed vissermans gebruik met een bijbels aan doende beeldspraak: „In de 85 jaar van ons bestaan zijn er altijd bergen en dalen ge weest. We hebben er alle vertrouwen in dat met Gods hulp het ook in de toekomst goed zal komen". HULST/DONGEN - Verzets mensen in Zuidwest-Neder land zijn er niet zo gelukkig mee, dat de bestrijding van het fascisme en racisme op Tilburgse scholen (waarvoor de gemeente inmiddels 30.000 gulden subsidie heeft uitge trokken) bijna geheel een zaak wordt van de Anne Frank stichting. Piet Wijnen uit Dongen, se cretaris van de afdeling West- Brabant van de Nederlandse federatieve Raad van het Voormalige Verzet Nederland, is duidelijk in zijn wiek ge schoten over wat hij noemt 'de monopolisering van het racis me en fascisme door de Anne Frank-stichting'. De heer Wijnen: „Wij heb ben een speciale commissie jeugdvoorlichting, die voor treffelijk werk doet op het ge bied van de"bestrijding van fascisme en racisme, maar het lijkt erop, dat die commissie in Tilburg buiten de deur wordt gehouden." Hij is er voorstan der van, dat fascismebestrij- ding in de eerste plaats in Van onze correspondent IJZENDIJKE - Op de tweede dag van de IJzendijkse rollen- driedaagse staat, na de eerste 500 meter sprint en afvalkoers, het koppel Willie de Kant en Hessei Hamelinck met 47 pun ten nog steeds aan de leiding. De plaatselijke favorieten Carlos Boerman en Johan de Jonge zijn echter in opmars en staan nu al op de tweede plaats met 39 punten. Het be looft vanavond dan ook nog zeer spannend te worden. Donderdagavond laat had Willie de Kant nog een tijd van 22.05 genoteerd op de 500 meter sprint. De eindstand van de eerste dag was als- volgt: 1. Willie de Kant/Hessel Hamelinck 32, 2. Lucien de Clerck/ Clement Bonte 26, 3. Mare de Pauw/Chris Burky, Carlos Boerman/Johan de Jonge 24. Hierdoor was alles nog mogelijk. Gisteravond moest Huib Maas met een rug blessure uitvallen en voor het kwam Guido de Rechter in de plaats. Hij was al direct goed op dreef, want hij noteerde met een de snelste tijd op de 500 meter sprint tot nu toe, name lijk 22.10. Ook Johan de Jonge liet merken over 'goede benen' te beschikken. Hij noteerde een tijd van 48.79 in de afval koers. Deze resultaten brach ten toch wat wijzigingen in de top van de ranglijst. De tussenstand na eenmaal 500 meter sprint en de afval koers was gisteravond: 1. Wil lie de Kant/Hessel Hamelinck 47, 2. Carlos Boerman/Johan de Jonge 39, 3. Mare de Pauw/ Chris Burky 36, 4. Lucien de Clerck/Clement Bonte, Kees Huisman/ Guido de Rechter 35, 6. Marnix de Bakker/Eddie Debbaut 33, 7. Marco Pijpe- ling/Henk Dees, Tonnie van Eyk/Willie Tanghe, Ronald Wieme/Patrick Neve 32, 10. Mark van Overbeek/Luc Lau- rijns, Johnny Groosman/ Frank van de Vijver 27, 12. Walter en Alouis van de Bun der 26, 13. Mark Segers/Ro- land Boeye, Peter Scherbeyn/ Adrie Worst 24, 15. Jan Ver- ploeg/Sjaak de Back 19, 16. Marcel Alblas/Charel Tanghe 12. Vanavond wordt de rollen- driedaagse besloten met een groot bal met medewerking van Radio West. handen komt van oud-ver zetsmensen. Burgemeester P. Molthoff van Hulst, voorzitter van de Stichting Samenwerkend Ver zet 1940-1945, is niet zo uitge sproken in zijn oordeel, maar hij zou het betreuren als de bestrijding van racisme en fascisme versnipperd aange pakt zou gaan worden. De heer Molthoff: „Onze stichting Jeugdvoorlichting is erg goed toegerust voor die job, de men sen hebben speciale opleidin gen gehad voor het informa tiewerk en de resultaten op scholen e.d., zijn erg goed. Ik vind het trouwens ook wel vreemd, dat wij niet gekend zijn in het Tilburgse project". Een woordvoerder van de Anne Frank-stichting te Am sterdam werpt het verwijt van 'monopolisering' verre van zich af. „Wij zijn al jaren bezig leerkrachten op scholen be trokken te krijgen bij de be strijding van racisme en fas cisme. De Anne Frank-stich ting geeft alle groeperingen die zich daarmee willen bezig houden de volle ruimte. Wij monopoliseren niets, wij wil len alleen alle krachten bun delen in de strijd tegen die el lendige zaken". Van onze correspondent KLOOSTERZANDE - Tijdens de gisteravond gehouden jaar vergadering van de afdeling Kloosterzande van de bouw en houtbond FNV werden twee leden gehuldigd vanw- wege hun 25-jarig lidmaat schap. Districtsbestuurder H. Len- ting speldde het zilveren in signe op bij T. van Pamelen en P. de Feber. Ook werd op deze vergadering afscheid genomen van E. Baart als bestuurslid. Hij kreeg een horloge met in scriptie aangeboden. Na afloop van het officiële gedeelte vermaakten de zestig aanwezige leden met echtge notes zich met enkele spel letjes bingo en een dansje. Van een onzer verslaggevers GOES - In de dienst van zon dagmorgen om 11.30 uur in de Maria Magdalenaparochie in Goes zal deken J. Aarts pas toor D. Kempers (55) installe ren als pastoor van de Goese parochie. Pastoor Kempers is de op volger van pastoor F. Bas- tiaensen die in november met pensioen ging. Burgemeester Molthoff: ...vreemd... - foto archief de stem Bridge - In café De Vier Jaar getijden speelden de leden van de bridgeclub de tweede wed strijd in de midwintercompe titie. Het was een draaiende Mitchell met 13 paren. Uitslag: 1. dames Biesbroeck-Van den Bogaert, 2. heren Van der Wielen-De Waal, 3. dames Van der Wielen-Van Esbroek, 4. mevr. Van Waterschoot-hr. De Schrijver, 5. mevr. Joos- sen-hr. De Booy. Commissie - De commissie ge- meentefinanciën in Sas van Gent houdt maandag 13 fe bruari een openbare vergade ring in het gemeentehuis, aan vang 19.00 uur. Aan de orde komt onder meer een voorstel tot verhuur van een Jarino-lo- kaal aan de ANBO afdeling Sas van Gervt. 7

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 17