PUTER DINGEN MBife )estem Bromfietsen kijken in Terneuzen Twee maanden geëist voor discriminatie 24 DAGEN de stem het levens verhaal van Willem van Oranje HALF GELD Drs. Hubert Verschaffel ereburger Sas van Gent Alternatieve oplossingen voor sluiting Oester- en Philipsdam STATENCOMMISSIE: DRUK OPKAMERFRACTIES NODIG BINGO-EISEN IN HULST AFGEZWAKT ma ma en in BASIC TWEE COMBINATIES VAN AANNEMERSBEDRIJVEN OORZITTER VERKGEVERS: rerneuzen nieuw bestuurscentrum' eekenddienst >tem-redactie 1 TEGEN INWONER SAS 24 DAGEN DE STEM „de 4in1 krant T27 PAGINA ZEELAND 1 mputer is het werk van de srs is een onafhankelijk seerd in computer lessen zijn computers Breda avond- ekhouden iereen die het handmatig In ca. 5 maanden wordt indmatig of mechanisch juter-boekhouder. U voert khouding op een computer. 5 maanden voor iedereen een computer werkt en leren schrijven in Basic, leiding vereist. DDE eter wordt opgenomen en k lager zijn. U leest er alles ie informatie: 03463"3222| Jos Linders, Antwoordnummer berg. (postzegel is niet nodig)- M/V Tel. opleiding nr(s): jmatiserings-opleidingen vrijblijvend alles over terrasoverdt postcode. tel: SAS VAN GENT - Drs. H. J. p. (Hubert) Verschaffel is gisteren bij zijn afscheid als voorzitter en lid van ettelij ke werkgeversorganisaties benoemd tot ereburger van Sas van Gent. Hoewel al ge ruime tijd wonend in het Belgische Bouchaute, is hij een geboren en getogen Sas- senaar, zo benadrukte bur gemeester drs. W. Dusar- duyn in zijn toespraak tot Verschaffel. Het besluit van de Sasse gemeenteraad dat aan het ereburgerschap ten grond slag ligt, spreekt van 'veel zijdige en langdurige ver diensten'. Dat geldt zowel algemene werkgeversbelan- gen als het behoud van de werkgelegenheid bij de meelfabriek Walsenmolen in Sas van Gent, waarvan Verschaffel jarenlang direc teur was. Zowel de burgemeester als andere sprekers kwamen gisteren in de Vlaanderen- hal in Sas van Gent, waar enkele honderden promi nenten het afscheid bij woonden, woorden tekort om de vele functies en ver diensten van de nieuwe Sas se ereburger te schetsen. 'Nu al een historisch figuur. Dit is niet meer te herhalen' meende bijvoorbeeld J. Mes van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging. Bin nen die club leidde Ver schaffel, eeder benoemd tot officier in de orde van Oran- je-Nassau, de sectie Zeeland. Gedeputeerde drs. R. Bar- bé zei het zo: „De klank van de naam Verschaffel draagt ver over de Schelde". Waar mee hij ook een toespeling maakte op de internationale functies die de scheidende werkgeversvoorman be kleedde, onder meer in EEG-verband. Vrijwel alle sprekers wensten drs. Hubert een snelle totstandkoming toe van de Vaste Oeververbin ding Westerschelde, een project waarvoor hij jaren-- lang heeft gevochten. Ver der begeleidden meerdere geschenken de waardering voor de ereburger, die uit handen van burgemeester Dusarduyn de bijbehorende erepenning en oorkonde in ontvangst nam. De heer Verschaffel (links) en burgemeester Dusarduijn bekijken de oorkonde die behoort bij het ereburgerschap van Sas van Gent. - FOTO WIM K00YMAN EIGEN NIEUWSDIENST BERGEN OP ZOOM - Twee combinaties van toonaangevende aannemersbedrijven, waarbij in totaal twaalf ondernemingen zijn betrokken, hebben op eigen initiatief alternatieve plannen ingediend voor de sluiting van de Philipsdam en de Oesterdam achter in de Oosterschelde. De twee combinaties reage ren hiermee op het beroep op creativiteit, dat de Raad van de Waterstaat onlangs op Rijkswaterstaat en het Neder landse bedrijfsleven heeft ge daan, om een voordelige, goede oplossing te vinden voor de af bouw van de twee comparti- menteringsdammen. Zoals bekend is de voltooi ing van de Philipsdam door de bezuinigingen getroffen. Mi- Minister besluit over vuile PZEM-rookgas fl Vraag vrijblijvend informatie Met één telefoontje of hetinsrJ ren van de bon, krijgt u vrijMT natie. Uw Verandalux-adviseur aarfijn uitleggen dat uitsluitend onderhoudsarme materialen v* - den verwerk' En dat u pas betaalt na ar levering. Neej1 meteen het al» beste, voor ee" redelijke prijs Verandalux Vakwerk en P35 werk. b ate envelop zenden aan n Postbus 3. 44S3 ZG .'s Heerenhoe IAS VAN GENT - Met z'n lim 100.000 inwoners levert uwsch-VIaanderen zo'n latief grote bijdrage aan de onomie dat niet Middelburg, aar Terneuzen eigenlijk het stuurlijk centrum van Zee- ind zou moeten zijn. De nieuwe voorzitter van de 'ing van werkgevers in de inaalzone, R. Ruules, legde ize overweging gisteren op ifel bij het afscheid van zijn lorganger, drs. H. Verschaf- il in de Viaanderenhal in Sas jan Gent. ,Dan zou er nog een reden leer zijn, naast talloze ande- om tot stand te brengen at we vandaag graag als een rt afscheidscadeau aan de ieer Verschaffel hadden wil- in aanbieden: een Vaste leververbinding Wester- ihelde", aldus Ruules tot de ian, die ook jarenlang heeft [eijverd voor een VOW. Ruules onderbouwde zijn met enkele cijfers over ivesteringen van de Zeeuws- aamse industrie, exportcij- :rs en het gegeven dat al twee Irijven in het gebied (CPC |n Dow) een landelijke ener- 'ieprijs hebben gewonnen. »Alle cijfers liggen boven iet landelijk gemiddelde en Rechtvaardigen een hogere tandacht van de provinciale m landelijke overheid dan tot iu toe het geval is", aldus de 'teuwe werkgevers-voorzit- ■OOf) redactionele aangelegen heden kunt u zich dit weekeinde Jentfen tol Eugène Verstraeten ■"40-16755. B.g.g. 01153-1534. .10 WOB ZUP/VEST NFDFRI AND jantoren rerneuzen, Hulst en Goes, gessen en telefoonnum- op pagina 2. Koningstijden; 40-12.30/13.30-17.00 uur. «actie %!w2en: Rein van der :'m (editie-chef), Jan Jan- imi h chef)' Dey, de Schipper, Cor de Ton Koomen ■aot Rulst: Eugène Ver- i m Goes: Gé van Ber- Middelburg: Henk Post- ostburg: Co Meertens. !rvicepunten l°°sterzande: mevr. Neve, ^Alexanderstr. 4, 01148- 'Vertentie-expl. i'°nnteU/ Zee|and: C. Me- 'Pnve 01150-95839. Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG - Het hangt van minister Winsemius (VROM) af of alsnog volledige rookgasontzwaveling kan worden toegepast bij de ombouw van de conventionele PZEM- eenheden in Borssele tot een kolencentrale. „Zonder de minister doe ik niets. Dan kost het (vol ledige ontzwaveling, red.) Zeeland klauwen vol geld". Zo schatte de Zeeuwse mi lieu-gedeputeerde P. Boersma (PvdA) gistermiddag tijdens een bijeenkomst van de sta tencommissie voor milieuza ken de situatie in. Hij wees erop dat de directie van de SEP (opdrachtgever en geldverschaffer) al zeer nega tief heeft gereageerd op de aanzwellende roep in het Zeeuwse om de rookgassen niet half, zoals vorig jaar werd afgesproken, maar volledig te ontzwavelen. Mocht de minis ter echter, op basis van zijn nota tegen verzuring van het milieu, zwaardere eisen gaan stellen, dan zal de SEP daar volgens de gedeputeerde waarschijnlijk wel mee ak koord gaan. De minister moet dan wel opschieten, want Gedeputeer de Staten van Zeeland staan op het punt om de PZEM (zo als een grote statenmeerder heid vorig jaar morrend heeft toegestaan) vergunning te verlenen voor ontzwaveling met slechts 50 procent. Zoals donderdag gemeld hebben Gedeputeerde Staten de minister per telex om raad gevraagd en laten weten zich voorshands gebonden te ach ten aan de eerdere afspraken met de SEP, die tot stand kwa men onder het dreigement dat de centrale anders elders zou worden gebouwd. Volgens de planning zullen Gedeputeerde Staten de definitieve vergun ning op 21 februari verlenen. Gedeputeerde Boersma zegde de statencommissie gisteren toe enkele weken uitstel te zullen bepleiten wanneer de omstandigheden dat nodig maken. Dat geeft de Zeeuwse staten gelegenheid om zich op 2 maart met een eventuele uit spraak in de kwestie te men gen. Er tekent zich in de staten namelijk een meerderheid af, die een dringend beroep op de minister wil doen om volledige ontzwaveling voor te schrij ven (extra kosten 13 miljoen gulden per jaar). Vorig jaar durfden de staten, op zeven stemmen na, zo'n beroep nog niet aan uit angst de SEP daarmee af te schrikken. Of zo'n meerderheid nu wel tot stand komt hangt voorname lijk af van de CDA-fractie, die de kat twee weken geleden de bel aanbond. Om redenen van behoorlijk bestuur en mogelijke financië le schade voor Zeeland (De PZEM heeft al 60 miljoen gul den in de ombouw geïnves teerd) acht gedeputeerde Boersma het niet raadzaam veel langer met het verlenen van de vergunning te wachten. Tegen dat standpunt verzette zich gisteren met name het commissielid van Water schoot (PPR/EVP). Gezien de nieuwe inzichten kan volgens hem van onbehoorlijk bestuur geen sprake zijn. J. Dupré (PSP/CPN) sloot zich daarbij aan: „Het woord is gewoon aan de heren van het CDA, la ten ze het bij verbaal geweld of doen ze werkelijk iets". Commissievoorzitter C. van Zanten-Leijsen (PvdA) kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het zaak is snel de Tweede Kamer-fracties op te porren om de minister onder druk te zetten. G. Christiaanse (CDA) kon alvast meedelen dat de CDA-kamerfractie (als groot ste regeringspartij) mee wil doen. Als dat waar is, zo rea geerde gedeputeerde Boersma, moet de zaak te regelen zijn, want de grootste oppositiepar tij (PvdA, red.) zal die kans volgens hem niet voorbij laten gaan. Ook bij het PvdA-com- missielid H. Venekamp was de wens de vader van de gedach te: „Nu de minister in zijn nota over zure regen maatregelen heeft aangekondigd, kan ik me niet voorstellen dat hij nega tief zal reageren. Dat zou hem volkomen ongeloofwaardig maken". Nauwlettend Ook gisteren tijdens het spreekrecht, lieten vertegen woordigers van de milieube weging en de fruittelers niet na, de commissieleden op te porren. De rijksinspecteur voor de milieuhygiëne in Zee land volgde de discussie vanaf de publieke tribune nauwlet tend. W. de Jager van de fruit telersorganisatie NFO: „We voelen de wurgende milieu vervuiling op ons afkomen. De toestand is veel erger dan we gedacht hadden. De fruitteelt op Zuid-Beveland wordt ern stig bedreigd. Zelfs in licht verontreinigde lucht heeft het geen zin met de fruitteelt ver der te gaan". ■MHMISaBHMPBnMHUMi K'■'v^Vf-'v'ï'111 (ADVERTENTIE) Terneuzenaren die de afgelopen drie maanden hun fiets of brommer kwijt geraakt zijn, kunnen vandaag tussen 9.00 en 10.30 bij het politiebureau aan de Rose- gracht in Terneuzen komen kijken of hun eigendom terecht is. Op beide kijkdagen, gisteren was de bevol king tussen 15.30 en 17.00 uur welkom op het bureku, waren 40 fietsen en 6 brommers te zien. Bij de brom mers zat ook de 'oogst' van het vorige jaar. Bij de vol gende kijkdag zal het aantal gevonden rijwielen waar schijnlijk niet zo hoog zijn. Er staan inmiddels bijna 16.000 fietsen geregistreerd bij de politie. Een gestolen fiets die door de politie in beslag genomen wordt, vindt op die manier vlugger de weg terug naar de rechtmatige eigenaar. - fotowimkooyman BS5Ï3 HULST - Burgemeester en wethouders van Hulst hebben beslo ten iets minder strenge eisen te stellen aan verenigingen die een bingo-avond op touw willen zetten. Aanvankelijk werd bepaald dat verenigingen minstens drie jaar moesten staan ingeschreven bij de kamer van koophandel, maar die laatste eis is nu geschrapt. Wel is de voorwaarde ge bleven dat verenigingen met bingoplannen drie jaar moeten be staan en dat ook moeten kunnen aantonen. Een middel daartoe is het bewijs van inschrijving in de Ka mer van Koophandel, maar het kan bij voorbeeld ook blijken uit de boekhouding of uit het feit dat men al drie jaar subsidie vangt. De voorwaarde dat slechts één keer per maand een bingo gehouden mag worden blijft wel gehandhaafd. Van onze correspondente MIDDELBURG - „Misdadig, ontwrichtend en de openbare orde en samenleving onder mijnend", noemde officier van justitie mr. Daverschot giste ren voor de meervoudige strafkamer te Middelburg de handelwijze van de 67-jarige R. L. uit Sas van Gent. L. stond terecht op beschuldiging van rassendiscriminatie, hetgeen in de dagvaardiging geformu leerd stond als 'misdrijf tegen de openbare orde'. De aanklacht was gebaseerd op bevindingen van ruim twee jaar geleden. Toen (op 29 okto ber 1981) werd er in de woning van L. een stapel brochures aangetroffen, waarin, onder de titel 'Politieke geheimen 1' het Joodse volk ondermeer wordt verweten 'te behoren tot de meest fanatieke vertegen woordigers van rassendiscri minatie, berustend op opvat tingen van de Talmud'. L. gaf toe dat hij een hon derdtal brochures had uitge deeld aan mensen met een rechtse levensopvatting. Hij had het werkje (uitgegeven door Roger Spinnewijn in Brugge) nooit helemaal gele zen, maar hij wist wel dat het in ieder geval anti-Joods was. De uitgave, zo wist hij te ver tellen, was gefinancierd door een rechtse groepering in Me xico en hij had de spullen gra tis bij de uitgever opgehaald. Overigens was het niet de eerste keer dat L. voor een dergelijk misdrijf terecht stond. In mei 1981 was hij hiervoor door de politierechter in Middelburg veroordeeld tot twee weken gevangenis. Dat de nieuwe zaak tegen L. pas gisteren kon worden be handeld, was te wijten aan het feit dat de verdediging (mr. Weifort uit Den Haag) de zaak had weten te rekken door ve lerlei juridische kunstgrepen. Hij baseerde zijn verdediging op het feit dat de boekjes reeds tijdens de eerste huiszoeking in 1979 in het bezit waren van L. Ze zouden toen gewoon over het hoofd gezien zijn, hetgeen bevestigd werd door een ge tuigende hoogleraar uit Gent, met wie L. bevriend was ge raakt. Mr. Weifort beriep zich dan ook op verjaring van het mis drijf. Verder stelde hij dat de aanval van de brochure niet het Joodse volk betrof, maar wel de Talmud. „Een buitengewoon onbe vredigend pleidooi", aldus mr. Daverschot, die nogmaals be nadrukte dat het boekje bele digend is en aanzettend tot haat op grond van ras en gods dienst. Hij eiste een gevange nisstraf van twee maanden. De rechtbank doet over veer tien dagen uitspraak. (ADVERTENTIE) nister Smit-Kroes wil de dam, die de verbinding gaat vormen tussen West-Brabant en Schouwen-Duiveland, niet in '86 laten afbouwen, zoals steeds de bedoeling is geweest, maar pas in '87. Dat heeft consequenties voor de scheepvaart, het mi lieu en de waterbeheersing van West-Brabant. De Raad van de Waterstaat heeft zich vorig jaar fel tegen die vertraagde voltooiing uit gesproken. Gelijktijdig deed hij een beroep op alle betrok kenen om naar alternatieve oplossingen te zoeken. De twaalf aannemersbedrijven lieten Rijkswaterstaat daarop weten de uitdaging wel te wil len aannemen. Om geheimhouding van hun plannen te verzekeren, stelde de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, ir. J. van Dixhoorn, de inmiddels ge vormde en elkaar fel becon currerende twee aannemers combinaties in de gelegenheid om hun plannen, die niet al leen op de methode van afslui ting, maar ook op de prijs er van betrekking hebben, bij een Haagse notaris in te die nen. Dat is inmiddels gebeurd. Enkele van die plannen ma ken het zelfs mogelijk om de Philipsdam toch in 1986 af te sluiten. En ook Rijkswater staat zelf bleef niet lijdzaam toezien. De afdeling Water bouwkundige Werken-Oost in Bergen op Zoom (met assis tentie van andere Rijkswater- staatdiensten) zette alle plan nen voor de voltooiing van de twee compartimenterings- dammen nog eens op een rijtje. Eind deze maand gaat de bus bij de Haagse notaris open en informeert Rijkswaterstaat minister Smit-Kroes over het 'ei-van-Columbus', zoals elk van de twee aannemerscombi naties haar plan noemt. Rijkswaterstaat heeft de twee combinaties overigens laten weten, zich alle rechten voor te behouden. De twee aannemerscombinaties lopen de kans dat Rijkswaterstaat hun plannen niet accepteert en alsnog een openbare aanbeste ding uitschrijft, dan wel dom weg andere aannemers uitno digt om een plan in te dienen. Zowel bij Rijkswaterstaat als bij de twee aannemers combinaties wordt uiterste stilzwijgendheid in acht geno men. „Er zitten allerlei com merciële aspecten aan; het gaat hier om een vrij gecom pliceerde zaak", aldus direc teur Jonker van het bekende Haagse aannemersbedrijf Za- nen/Verstoep, dat als trekker wordt beschouwd van een van de twee combinaties. De zes afleveringen uit De Stem van LEZERSSERVICE Grondlegger van de Staat der Nederlanden, die vierhonderd jaar geleden in Delft een gewelddadige dood stierf wordt als brochure herdrukt.Deze brochure is vanaf 6 febr. bij al onze kantoren te koop voor 1,- per exemplaar (zolang de voorraad strekt). Dat kan. Met zo'n KDhi vrijblijvend proef-op-de- 1 a#.«*Tlïl som abonnement op die )or Ko&Lwiii allemenselijk gevarieerde 4-in-l-krant. via Vul dus snel in die bon en stuur 'm op. Dan Ipl kleppert uw krant heel binnenkort 24 dagen lang voor half geld in de bus. I Naam: I Adres: Postcode Woonplaats: BEZORG MIJ DE STEM VRIJBLIJVEND OP PROEF VOOR DE HALVE PRIJS 10.- (Mel betalen wacht ik op uw acceptgirokaart). IDeze bon in een open enveloppe zonder postzegel opsluren J naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, ^800 VB BREDA Bellen kan ook: 076-236911. -

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 15