Werken voor Nederlandss snelstgroeiende sigarettenmerk: dpamisch en afwisselend. smeva st laurens ziekenhuis assistent hoofd verplegingsdienst (m/v) SERVICEMONTEUR Enthousiaste Merchandisers (m/v) voor Marlboro. BEVOEGDE DOCENT(E) LV. A. EEN ONTWIKKELINGSTECHNICUS B. EEN PRODUCT SUPPORT ENGINEER (coordinator m/v vormingswerker m/v Avontuur bestaat nog. Proeft. vormingswerk jonge volwassenen Het bestuur van de r.-k. school voor Middelbaar Beroepsonderwijs (M.H.N.O. en M.D.G.O.) KDG-GEBHARD B.V. koel-, vries- en airconditioningapparatuur KOELING EN AIRCONDITIONING I ulvenhoutselaan 19-21 4835 MA breda Taakomschrijving: leiding geven aan een groep, thans bestaande uit twee technische medewerkers; ontwikkelen en verzamelen van audiovisuele onderwijs programma's; voorlichten en adviseren aan en trainen van docenten op het gpbied van de toepassing van audiovisuele media in onderwijs en onderzoek; beheren van programmatuur en apparatuur. Voor deze lunctie wordt vereist: opleiding op HBO- of daarmee gelijk te stellen niveau; beroepservaring op het gebied van ontwikkeling en toepassing van audiovisuele programma's, bij voorkeur ten dienste van het onderwijs; beschikken over goede didactische en contactuele eigenschappen; bereid en in staat zijn zelf zo nodig de voorkomende technische werkzaamheden te verrichten; bereid zijn vakgerichte cursussen te volgen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal f 1863,- bruto per maand. Nadere inlichtingen omtrent de functie-inhoud kunnen worden ingewonnen bij drs M.A.J. van de Sandt, hoofd Sectie Onderwijsontwikkeling, tel. 076-223911, toestel 2612 ('s-avonds: 076-654809). Informatie m.b.t. de selectieprocedure kan worden inge wonnen bij de heer J.M.M.J. Sprenkels, personeels consulent, tel. 070-721582 of 722349. Sollicitaties (voorzien van levensbeschrijving), gaarne voor 22 maart 1984, zenden aan het Hoofd van de afdeling Burgerpersoneelszaken Koninklijke Landmacht, Postbus 20701, 2500 ES 's-Gravenhage. Hoofdaktiviteiten CPC Nederland B V heelt haar aktiviteiten onderge bracht in twee groepen Cosroonda Voedings middelen Groep, werk zaam sinds 1956. Pro duktie en verkoop van merkartikelen in de voedingsmiddelenbran che in Nederland (Knorr, Duryea. Alsa, Dextro, Mazola. Maize na, Caterplan, Este, De Zeeuwse Boerin, De Fnesche Vlag, e.a Zetmeel en derivaten Groep, werkzaam se dert 1912 Produktie en verkoop van maïs zetmeel en derivaten (glucosestropen, dex trose, gemodificeerde en voorverstijlselde zetmelen, gesproei droogde produkten) aan de verwerkende industrieën Aantal werknemers Tot de voornaamste taken van Produktie Engineer gaan behoren: 1. Het analyseren en uitwerken van voorstellen i.v.m. produktieproblemen op het gebied van produkt kwaliteit, capaciteit en efficiëncy. 2. Het assisteren van de produktie-leiding bij het optimaliseren van bestaande produktie-processen. 3. Het analyseren van produktie-processen en het uitwerken van voorstellen tot het meer optimaal en efficiënt gebruik van de bestaande installaties. De kandidaat dient praktisch gericht te zijn, ervan uitgaande dat zijn aktiviteiten zich voor een belangrijk deel zullen afspelen in de produktie-afdelingen. Wij zoeken kandidaten met: - opleiding TH of HTS (chemische technologie) - goede contactuele vaardigheden - enige jaren ervaring, bij voorkeur in de procesindustrie - een leeftijd van 30 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: CPC Nederland B.V., afdeling personeelszaken, Postbus 9, 4550 AA Sas van Gent. Philip Morris is een internationale, marketing gerichte onderneming, die o.a. sigaretten produceert en verkoopt. Marlboro is Philip Morris' bekendste merk en de meest verkochte sigaret ter wereld. In Nederland is Marlboro het snelstgroeiende sigarettenmerk. Een sukses, dat mede mogelijk wordt gemaakt door ons enthousiaste team vertegenwoordigers Wij zoeken momenteel dynamische merchandisers (M/V) vanaf 22 t/m 28 jaar woonachtig in (of de bereidheid om te verhuizen naar) de omgeving van Gelderland, Utrecht, West en Midden Brabant. Toekomstige managers zijn ook welkom. Wat gaat u bij Philip Morris doen? Allereerst volgt u een theoretische en praktische opleiding van 12 weken. U verdient direkt al een uitstekend salaris (van f 2.000,- tot f 3.000,- per maand, afhankelijk van ervaring en direkt resultaat) en maakt gebruik van de prima voorzieningen van Philip Morris. Zoals een auto, waarover u ook privé kunt beschikken. Na de vooropleiding zal het uw taak zijn de verkoop van onze produkten in uw rayon te stimuleren. U zult zich daarbij gesteund weten door krachtige nationale en regionale akties. Wat heeft u nodig voor deze afwisselende baan? In de eerste plaats een flinke dosis enthousiasme en interessevoor het vakvan vertegenwoordiger. Ervaring als zodanig komt natuurlijk prima van pas, maar is vanwege de gedegen opleiding niet nood zakelijk. Wel heeft u een diploma van middelbaar nivo en bent u in het bezit van rijbewijs B/E. Ook hoeft u de militaire dienstplicht niet meer te vervullen. Lijkt deze baan u een uitdaging? Belt u dan zo spoedig mogelijk: 020454656. Ingrid Zoutenbier kan op al uw vragen antwoord geven. Of schrijf naar Philip Morris Holland B.V., Postbus 161, 1180 AD Amstelveen. Onder vermelding van 'Merchandiser Marlboro'. In ons V.J.V.-centrum werken wij met groepen werkende/werkloze jongeren, waaronder W.S.W.- deelnemers, vrouwen en culturele minderheden. Wij zijn een centrum dat zich ontwikkelt naar een instituut voor basisedukatie. Ons totale team bestaat uit 4 part-time vormings- werk(st)ers, 1 administratief medewerkster, 1 huishoudelijk medewerkster en een medewerk ster in een W.V.M.-verband. Wegens vertrek van de huidige funktionaris wordt op zo kort mogelijke termijn kontakt gezocht met kandidaten voor de funktie voor 20 uur per week eventueel aangevuld met de funktie voor 10 uur per week Hij/zij zal zich met de volgende beleidsaspecten moeten bezighouden: -- meedenken in de beleidsontwikkeling, de doelstelling en de voortgang van het centrum; -- teambegeleiding; - het onderhouden van externe kontakten. Daarnaast zal hij/zij edukatieve aktiviteiten voor jongeren en volwassenen moeten kunnen opzetten en begeleiden. Gezien de huidige samenstelling van het team en het gewicht van de funktie vinden wij het ge wenst dat onze nieuwe medewerk(st)er over leidinggevende ervaring en een H.B.O.-opleiding beschikt. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn die volgens de rechtspositieregeling Vormingswerk Jonge Vol- Schriftelijke sollicitaties vóór woensdag 23 fe bruari 1984 zenden aan het bestuur V.J.V. Hulst-Hontenisse, Houtenkwartier 9, 4561 AA HULST. Telefonische inlichtingen bij: Els Akkermans, tel. 01140-14084. Paardenmarkt 2, Postbus 128 4560 AC Hulst, tel. 01140-12672 vraagt per 12 maart 1984 ter ver vanging wegens zwangerschaps verlof een voor: 6 uur HANDVAARDIGHEID 2e graads te IJzendijke op maandag. 10 uur HANDVAARDIGHEID 2e graads te Hulst op woensdag en donderdag. Schriftelijke sollicitaties met opga ve van referentie-adressen zo spoedig mogelijk te richten aan het bestuur, Postbus 128, 4560 AC Hulst. Inlichtingen worden verstrekt door de direc teur, J.P. v.d. Wielen, telefoon 01140-12672. Het St. Laurens Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis, groot 318 bedden. De leiding van de verplegingsdienst wordt gevormd door het hoofd verplegingsdienst en twee assistenten. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Op korte termijn komt de funktie vakant van met als aandachtsgebied de verpleegkundige opleidingen. Hij/zij is belast met en verantwoordelijk voor die taken binnen de verplegingsdienst, welke door het hoofd verplegingsdienst aan hem/haar zijn gedelegeerd. Specifiek gedelegeerde taken zijn: leiding geven aan de praktijkbegeleiding; koördineren praktijkbegeleiding leerling A-verpleegkundigen; ontwikkelen, koördineren en begeleiden van overige specifiek verpleegkundige opleidingen. Voor de funktie zoeken wij een verpleegkundige die in het bezit is van het diploma Ziekenverpleging-A en het diploma Hogere Opleiding voor Verpleegkundigen of een daarmee gelijk te stellen diploma. Het aanvangssalaris en de rang zijn afhankelijk van leeftijd en ervaring. Het maximaal te bereiken salaris is het maximum bedrag van de schaal hoofdverpleegkundige-A. De overige arbeidsvoorwaarden worden toegepast konform de C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen. Tijdens de selektieprocedure zal de kandidaat ook een onderhoud hebben met een delegatie van de afdelingshoofden en praktijkbegeleidsters. Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u binnen 14 dagen te richten aan de afdeling personeelszaken. Informatie over deze funktie zal u desgewenst worden verstrekt door mevrouw C. Bastiaanssen, hoofd verplegingsdienst, telefoon 076-266526. Ons bedrijf is een, in Oosterhout, Noord-Brabant gevestigde, Ne derlandse dochteronderneming van een financieel sterke interna tionale instrumentatie groep. Wij ontwikkelen en produceren hoogwaardige fijnmechanische en elektronische meet- en regelapparatuur. De afnemers van onze produkten zijn bedrijven, welke werkzaam zijn in de petrochemische en procesindustrie, exploratie en pro duktie van aardolie alsmede opslag en transport van petrochemi sche produkten. Wij roepen sollicitanten op voor de volgende vakatures: Deze funktionaris moet in staat zijn geheel zelfstandig, aan de hand van ontwerpspecifikaties, elektronische meet- en regelap paratuur te ontwerpen. Voor deze funktie zoeken wij een inventieve elektronicus op HTS- niveau met enige jaren ervaring in een vergelijkbare funktie. De taak van deze funktionaris omvat het evalueren van bestaande ontwerpen van produkten. Hij zal hierbij de schakel vormen tus sen ontwikkeling en produktie enerzijds en onze afnemers ander zijds. Gezocht wordt een praktisch ingestelde meet- en regeltechnicus op HTS-niveau met enige jaren ervaring in de petrochemische in dustrie. Voor beide funkties is de beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift een vereiste. Voor telefonische inlichtingen kan men zich wenden tot de heer H.B. Reuvers, 01620-55934 (overdag) of 01620-26707 ('s avonds). Belangstellenden worden verzocht hun sollicitaties te richten aan Postbus 629 - 4900 AP Oosterhout N.-Br. Smeva ontwikkelt, produceert, importeert en installeert koelmeubelen en airconditioning- apparatuur. Óp dit gebied zijn wij toonaangevend in de Benelux. Een plaats, die wij wisten te bereiken, mede dank zij ons perfecte service-apparaat. Voor deze service-afdeling zoeken wij voor West-Brabant een Onze nieuwe medewerker (m/v) heeft een goede technische kennis en weet wat service is. Een opleiding MTS-elektrotechniek is aangevuld met koelcursussen èn een ervaring van ongeveer 5 jaar in de koeltechniek. Van belangstellenden verwachten wij een brief met persoonlijke gegevens en een pasfoto aan de afdeling personeelszaken van SMEVA Koeling en Airconditioning, Postbus 30,5550 AA Valkenswaard.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 13