JST1G PvdA in nota: 135.000 banen voor jongeren V SP KIEN DOOD ANDROPOV VALT IN PERIODE VAN GROTE SPANNING Belasting helpt bij invullen aangifte Top Syrisch leger in Libanon gedood m Carrell-show levert Zonnebloem 33 miljoen op Zwaluwse familie 6gijzelt' deurwaarder ZOMER(!) KONINKJES GEVEILD 'JE BENT JONG EN JE KUNT WAT' Vanmorgen geen tv uit Sarajevo BOUWGROND VANDAAG Aannemers- plannen voor damafsluiting Werkgevers: ontslag zonder vergunning TI Orgels bouwen als huisambacht onverhoopt iet:1 «waardevols verloren? op van maar uur. re derde deur neerklapbare age onder een opmerke- male benzine: stadsverbruik. sn in de klasse itdelijk volwas- lijs staat klaar erstaand adres. ME VANAF F 14.245,- ZEVEN MILJOEN BENEDEN RAMING Doodsoorzaken begrafenis vergeet u de belangrijke veiling ie hulst in hotel oostehom niet? ANTIEK ZEVENBERGEN AMERIKAANSE TV: Kabinet wil medio juli teruggave belasting Zeeland heeft woningoverschot GEVRAAGD v.d. STEEN VASTGOED ZATERDAG 11 FEBRUARI 1984 Meer over de dood van Andropov op: VAN ZEELAND BINNENLAND 14 DAGEN GRATIS DE STEM „de 4 in1 krant A6O Austin rijdt, fealer nu een sding. r huidige dan vermeld iBovag te auto's*. iu koopt u dus Inruilvoordeel lustin Metro J ruimste in zijn Ibinnen groter 1.000,- inruil de nieuwe 1.995,-) krijgen. Laat dat dan ©ven weten via een ..Kleintje'" in De Stem. het)t dan eon goede kans dat de eerlijke vinder óón van de vele tienduizenden Stem lezers is. die rogelmatig onze ..Kleintjes"- rubnek ..Gevonden-Verloren" nasoeurt DE STEM 1:4ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse_nummeny_L- ap 14,9 bij 120 Door Jan Koesen AALSMEER - De 1-2-3- show van de KRO heeft bij na 33 miljoen gulden netto opgebracht, dat is 7 miljoen onder de verwachting van 40 miljoen. De exploitatie van het schip 'De Zonnebloem' voor vakanties voor gehan dicapten, waarvoor de aktie was opgezet, is ook beneden de raming gebleven: slechts 7 van de 10 jaar is er geld om het ziekenschip te laten va ren. Overigens is de KRO dik tevreden. Naar het pro gramma dat door Rudi Car- rell werd gepresenteerd, ke ken zeer veel mensen (per uitzending bijna 6 miljoen gemiddeld) en ook de waar dering was hoog:7,2. Boven dien heeft de 1-2-3- show veel kijkers meegesleept naar andere KRO-program- ma's op die avond. 'De Zonnebloem' zal in Nederland gebouwd worden en moet tegen de herfst van het volgende jaar in de vaart komen. Toen halver wege bleek dat het streefbe drag niet gehaald zou wor den, vooral door de weken lange poststaking eind vorig jaar, besloot de organisatie er extra prijzen tegen aan te gooien. HET stepteam Dom- melbergen uit Ooster hout werd gisteravond in de 1-2-3-show met een ovatie begroet: het had zojuist 600 km ge stept voor het goede doel. - FOTO ANP Van een onzer verslaggevers HOOGE ZWALUWE - De rijkspolitie heeft gisteren een deur waarder moeten bevrijden uit de woning van de familie P. in Hooge Zwaluwe. De deurwaarder heeft aangifte gedaan van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Tussen de familie P. en de belasting bestaat al geruime tijd een conflict over een nalatenschap. De familie zegt zich 'besto len' te voelen door de belastingen. De deurwaarder, die zich gis termiddag omstreeks één uur met een dwangbevel meldde, werd door de heer en mevrouw P. en hun dochter naar binnengetrok ken, en ongeveer drie kwartier vastgehouden. De familie heeft de deurwaarder, die bedreigd zou zijn ge weest, uit eigener beweging aan de politie overgegeven. De poli tie werd gebeld, zo bleek gisteren uit de verklaring van me vrouw P., mede op aandringen van de benauwde deurwaarder. Mevrouw P. zegt de bewuste ambtenaar te hebben 'gegijzeld' omdat hij naar haar overtuiging geen deurwaarder was. „Hij liet ons zijn dwangbevel zien, maar hij weigerde zijn rijbewijs te tonen. Toen hebben we hem naar binnengetrokken en hem ge zegd dat hij zijn baas moest opbellen. Maar hij wilde dat we de politie belden en dat hebben we toen gedaan. We hebben nu in ieder geval bereikt dat de wijze waarop wij afgeperst worden voor de rechter komt", aldus mevrouw P. .kurrenten op s. En heet dus n Maestro. ntemieuwe - inruilvoordeel dealer. favoriete Austin 3stro klaar staan Austin rijdt" is geldig op ro t/m 29 februari 1984. 2 staat van onderhoud te ordt in de ANWB/Bovag j Metro Turbo en MG V, exkl. rijklaarmaakkos- ïgingen voorbehouden. NORMEN VAN MORGEN. Lo, Antwerpsestraat 18, 1 Vliet-Goes BV, 697 ROOSENDAAL, luzen BV, loutse Heuvel 50, esten vreest impasse e redactie buitenland Van onze MOSKOU - Na de dood van Sowj et-partij lei lier en -president Joeri Andropov rekenen toonaangevende kringen in het Westen op een fangere tijd van onzekerheid waarin geen be- veging komt in de betrekkingen tussen Oost en West. Internationale leiders uitten leedwezen en bezorgd heid over het feit dat het overlijden viel op een tijdstip van grote spanning tussen Oost en West. Zij uitten evenwel hoop op sen hervatting van de dialoog. Na de bekendmaking van de Bood van Joeri Andropov is irijdag niets meer uit Moskou |ernomen over wie zijn opvol- jger wordt. De Russische radio [en tv beperkten zich zich tot |het uitzenden van het bericht Bat Andropov „op 9 februari pa een langdurige ziekte om |6.50 uur is gestorven". Konstantin Tsjernenko is fcangewezen als voorzitter van de commissie die is belast met de organisatie van de begrafe nis van de Sowjet-leider Joeri Andropov. Dit is van officiële fijde in Moskou bekendge maakt. Dit wijst er op dat (Tsjernenko Andropov zal op- jyolgen als partijleider. De 72- jjarige Tsjernenko maakt deel [lit van het politburo van de lommunistische partij. Hij (gold als rechterhand van An- iropovs voorganger, de in no vember 1982 overleden Leonid prezjnev, en naar wordt aan genomen scheelde het toen maar weinig of hij en niet An- iropov was de nieuwe partij - [leider geworden. Maar Andro- 10V werd benoemd tot voorzit ter van de begrafeniscommis- en een dag later gekozen partij leider. Brezjnev, is de Sowjet-televi- sie vrijdagavond vroeg opge houden klassieke muziek te spelen en overgegaan tot ver slagen van de winterspelen in Sarajevo. De Moskouse avond krant 'Wetsjernaja Moskwa' bracht het overlijdensbericht in een zwart kader op de eer ste pagina maar publiceerde daar tot de grote verbazing van de Moskovieten geen foto van de gestorven partij-leider bij. MOSKOU - Joeri Andropov is gestorven aan de gevolgen van nierontsteking, nefro-sclerose (een bepaalde vorm van bloed vatafwijkingen), hoge bloed druk, suikerziekte, waarbij een chronisch onvoldoende nierwerking voor complicaties zorgde. Dit blijkt uit het me disch onderzoek waarvan de resultaten vrijdagavond offi cieel door het persbureau Tass zijn gepubliceerd. Vanaf februari 1983 was hij wegens zijn nierziekte behan deld met een kunstnier. BIJ de Fruitveiling in Geldermalsen zijn vrijdag de eerste aardbeien van dit jaar geveild voor 137 gulden per doosje van anderhalf ons. Het ging om een partij van zestien doosjes. Een horecaleverancier uit Drachten kocht alle aardbeien. - fotoanp Het officiële persbureau jfass maakte verder bekend «at er zaterdag vanaf 06.00 uur jonze tijd) vier dagen rouw in Wm zal worden genomen en «at Andropov op het Rode Plein zal worden begraven. De pijzetting heeft dinsdag plaats. He leiding van de Sowjet- «ie heeft vrijdag na het 'verlijden van Joeri Andropov 'erklaard een beleid te zullen 'oortzetten dat is gebaseerd «P de beginselen van vreed- "me coëxistentie tussen sta- met verschillende maat- 'happijsystemen". T« scherpe tegenstelling tot 'e Programma's die volgden 'P het overlijden van Leonid (ADVERTENTIE) Zie adv. in Stem 8 febr. j.l. DEN HAAG (ANP) - De belas tingdienst houdt in maart in structiebijeenkomsten voor belastingplichtingen. Bedoe ling is hen voldoende kennis en vaardigheid bij te brengen om zelf het aangiftebiljet in te vullen. De proef wordt in zeven in specties der directe belastin gen gehouden. Het gaat om Groningen eerste afdeling, Emmen, Doetinchem, Goes, Utrecht eerste afdeling, Lei den eerste afdeling en Am sterdam. De bijeenkomsten duren twee uur en zijn bestemd voor belastingplichtigen met een voudige aangiften. Op de in specties wordt ieder jaar in fe bruari en maart een voorlich tingscampagne gehouden. De belastingdienst maakt in die periode mensen vrij voor het geven van inlichtingen, zowel aan de loketten als telefonisch, en voor het helpen bij het in vullen van aangiftebiljetten inkomstenbelasting. In 1983 hebben tijdens de voorlich tingscampagne 534.613 belas tingplichtigen een beroep op de inspecties gedaan, wat 12,9 procent van het totale aantal is. Hiervan kwamen 201.796 voor hulp bij het invullen, 105.825 vroegen inlichtingen aan de loketten en 226.992 vroegen telefonisch inlichtin- gen.Het aantal belastingplich tigen dat een beroep op de in specties doet neemt volgens het ministerie nog steeds toe. (ADVERTENTIE) Keuze uit 150 kasten, 45 eethoeken, 200 st. kleinmeubelen, 100 St. klokstellen en klokken, halbanken, slaapkamers, buro's, secretaires en enorm veel klein antiek. Schansdijk 26, Zeven bergen (N.B.) tel. 01680-23705. VRIJ ENTREE. HILVERSUM (ANP) - Omdat in verband met de slechte weers omstandigheden de afdaling voor vrouwen in Serajevo is uitge steld zal de NOS zaterdagochtend geen uitzending verzorgen van de Olympische Spelen. Deze stond gepland op Nederland 2 om 10.25 uur. De eerste uitzending op deze zaterdag zal nu plaats vinden, eveneens via Nederland 2, om 19.12 uur. Van onze redactie buitenland NEW YORK - De comman dant van de Syrische strijd krachten in Libanon is woens dag om het leven gekomen bij de zware bombardementen van de Amerikaanse marine op posities rond Beiroet. Ook zou een groot deel van de Syri sche generale staf zijn omge komen. Dat heeft het Amerikaanse televisiestation ABC donder dagavond gemeld. Volgens ABC, zich baserend op infor matie van inlichtingendien sten, is de commandobunker gelocaliseerd bij de stad Ham- mana, 24 kilometer ten oosten van Beiroet. ABC, citerend uit bronnen in de VS en Israël, meldde verder dat bij de bom bardementen het Syrische communicatie- en zenuwcen trum in Hammana, waar alle activiteit van de Syrische troepen in Libanon wordt ge coördineerd, is vernietigd. Een woordvoerder van het Pentagon zei het bericht niet te kunnen bevestigen. Zegslie den bij de Amerikaanse rege ring bevestigden later, dat een Syrische commandopost in Li banon tijdens een bombarde ment door de kanonnen van het slagschip New Jersey is verwoest en dat daarbij een aantal Syrische bevelvoerders is gedood. Zie ook pag. 5 Van onze pari. redactie DEN HAAG - Het kabinet wil tweeverdieners die recht heb ben op een toeslag op hun be lastingvrije som en die dat niet vooraf aan de fiscus heb ben gemeld, him loonbelasting in de maand juli terugbetalen. PvdA-plan: je kunt me wat Van onze pari. redactie DEN HAAG - De provincie Zeeland heeft ais enige in Nederland een woningoverschot. Per eind '81 waren er in deze provincie 300 woningen meer dan waar vraag naar was. Dat blijkt uit een woningbehoefte-onderzoek van het ministe rie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube heer, waarvan staatssecretaris Brokx gisteren de uitkomsten naar de Kamer stuurde. Eind '81 (tot daar loopt het onderzoek) telde Nederland ruim 1,7 miljoen woningzoekenden, van wie 413.000 urgent. Uit de cijfers, die onder verantwoordelijkheid van het Cen traal Bureau voor de Statistiek door verschillende enquêtebu- reau's werden verzameld, leidt Brokx af dat de toename van het woningtekort vooral een gevolg is van de stijging van het aantal jongeren dat op zichzelf wil wonen. Vergeleken met eind '77 nam de woningvoorraad flink toe, maar toch minder sterk dan de vraag. De grootste tekorten manifesteren zich nu in de Rand stad. Zeeland springt er ais enige provincie gunstig uit. In zijn brief aan de Kamer geeft Brokx daarvoor geen nadere oorzaken aan. Van onze redactie binnenland AMSTERDAM - De PvdA wil door middel van onder andere arbeidstijdverkorting 135.000 banen per jaar voor jongeren scheppen. Dit staat in de dis cussienota „Je bent jong en je kunt wat", die een werkgroep van de PvdA heeft opgesteld. De opstellers van de nota willen een versnelde arbeids tijdverkorting naar een 36- urige werkweek in 1986 en naar een 32-urige in 1988. Wet telijk zou dan bovendien gere geld moeten worden dat jon geren onder de 23 jaar, die nieuwkomers zijn op de ar beidsmarkt, direct al 32 uur gaan werken. Verder zouden dan zoveel mogelijk andere nieuwkomers nu al 36 uur moeten gaan werken en na 1986 32 uur. Volgens de werk groep levert dit 45.000 tot 55.000 arbeidsplaatsen op, wat gelijk is aan de jaarlijkse stijging van de jeugdwerkloosheid. De werkgroep wil verder 50.000 nieuwe banen scheppen door het zogenaamde 'terug ploegen' van de uitkeringen. Dat betekent dat uitkerings- geld gebruikt wordt voor het creëren van werkgelegenheid. Dat zou moeten gebeuren bij de overheid, in de kwartaire sector en in projecten die jon gen zelf opzetten. Daartoe zou volgens de opstellers van de nota een brede subsidierege ling opgezet moeten worden, gefinancierd uit de RWW-uit- keringen, aangevuld met mid delen die nu bestemd zijn voor experimentele arbeidsprojec ten en werkverruimende mid delen. Het derde facet van het ba nenplan van de PvdA heeft te maken met het beroepsonder wijs voor jongeren. In de nota wordt voorgesteld het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO) samen te voegen met het leerlingenwezen tot een nieuwe vorm van Beroeps Kwalificerend Onderwijs (BKO). Om voldoende leer ling- en stageplaatsen te krij gen, zouden bedrijfsleven en overheid dan verplicht moeten worden deze plaatsen beschik baar te stellen. Deze twee zou den de kosten ervan ook moe ten dragen. Dit zou volgens de PvdA-werkgroep een vermin dering van het arbeidsaanbod van 85.000 betekenen. Volgens de werkgroep zal het plan de overheid 300 mil joen gaan kosten. De kosten van het 'terugploegen' van de uitkeringen en de de verande ring van het onderwijs bedra gen volgens de werkgroep voor de overheid 750 miljoen gulden. Daar staat echter te genover dat de arbeidstijdver korting voor een deel betaald wordt door de jongeren zelf en verder door alle werken den.Het rijk heeft aan dit on derdeel van het plan dan een meevaller van ongeveer 350 miljoen, doordat er minder jongeren een RWW-uitkering hoeven te krijgen. Voor de ge meenten betekent het totale voorstel volgens de opstellers van de nota een meevaller van honderd miljoen, zodat er van het totale bedrag nog 300 mil joen overblijft. (ADVERTENTIE) Snelle contante afhandeling 078-133880 OOK ZATERDAGS PAGINA 2: •Joeri Andropov: te weinig tijd voor hervormingen •De 'Slager van Boedapest' werd de 'Peetvader van Hongaarse economi sche wonder'. PAGINA 3: •STHM-commentaar PAGINA 5: Reagan wellicht naar Moskou Geen duidelijke opvolger voor Joeri Andropov AANNEMERSBEDRIJVEN hebben op eigen initiatief alternatieve plannen ingediend voor de sluiting van de Philipsdam en de Oesterdam achterin de Oosterschelde. Dit omdat er een voordelige, goede oplossing moet komen voor de afbouw van de twee compartimenteringsdammen. DE centrale werkgeversorganisaties willen het ontslagrecht zo wijzigen dat werkgevers werknemers mogen ontstaan zonder ontslagvergunning van het Gewestelijk Arbeidsbureau, tenzij de werknemers zich daartegen binnen een bepaalde, korte termijn, bij het GAB verzetten. VROEGER stond er bij iedere kermis-attractie wei een orgel. Dat is wat afgezakt. Velen zijn overgestapt op hi-fi- installaties. Maar orgels zijn weer in opkomst", zegt Rein v.d. Broek en hij kan hij weten, want met zijn broer Kees bouwt hij orgels. De broers uit Oosterhout doen alles zelf. Uit hun loods komen café-orgels met een frontbreedte van acht meter, straatorgels en orgels die dat speciale karakter geven aan een draai- of zweefmolen op de kermis. KOOKBOEK I ROLMAAT Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aanmelden en uw premie kiezen. 1 NIEUWE ABONNEE Naam en voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats: Betaling ƒ63,70/Kwartaal 22,10/maand DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Keuze geschenk: (aankruisen s.v.p.) da DB DC DD Deze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB BREDA. ^Bellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 1