I ECONOMISCHE ZAKEN: lans Cruyff mocht scoren van rechter in Frisol-zaak Officier van justitie mag straks meer gaan 'schikken' GOUDEN EI VOOR BOEK tri Deetman bereid tot onderzoek kosten bijzonder onderwijs I JeirelHd AOW-lasten groeien pas hard na 2000 E STEM COMMENTA AR Ih/leer kinderen Feministisch perspectief Belasting tarief twee verdieners per 1 juli Vaart achter Nationaal Betalings circuit CSM wil in buitenland investeren INA GIDS 2 BINNENLAND Ruding tegen wettelijke legitimatie plicht banken Geen overleg Belgen over stroom uit kerncentrales RUDING: Tuchtrecht PROGNOSE STAATSSECRETARIS: Onderzoek naar toelating van raadsman tot politieverhoor DINSDAG 1 MAART 1983 T22 PAGINA 3 gemengd, ras e vrouw, het- -ns de Zuid- nwet ver- BARNARD, de nse hartspecia- ier op het ge- rttransplanta- ter dit jaar de ch van de kli- airie aan het enéve in Zwit- celtherapie en lering. 87 pro- 60.000 patiën- et 52-jarig be- le kliniek zijn onder wie be ats MARLENS DIE- fICASSO en CHAR- heeft zich te- ond over zijn een voormali- r uerrillastrijder •.noemd als Is- nde ambassa- den, heeft ver- <p deze post te oemd, „in ver- e storm in be- gen over mijn aldus ljankin. lid van de etsbeweging Ir- lumi in het Pa- er Brits man de Britten ivas oristische orga- stond onder van de huidige premier, MENA- De 68-jarige menteel ambas- uid-Afrika, was 11 van IZL-oor- L Italena dat in kust van Tel opgeblazen in n de toenmali- le premier DAVID schrijver van •eisgidsen, is vo- p 70-jarige leef- eden. Tot zijn ing was hij le- iedenis en con- het Petrus Cani- ege in Alk reisgidsen, onder ie serie 'Portret taalden enorme thannes Domini- p 2 augustus 1912 ijk geboren. rijgt de persprijs andbouw en eco- het Land bouw fonds. Hij krijgt een bedrag van n, voor zijn arti- e Volkskrant. De king vindt 9 maart bij gele- in de viering van rjaardag van de iogeschool. Van een onzer verslaggever IpEN HAAG - Binnen zes maanden krijgen de officieren van Justitie bij Wet de be voegdheid om alle misdrijven af te doen met een geldelijke boete. Betaalt een verdachte niet, I dan komt deze alsnog voor de I rechter. Binnenkort zullen de procu reurs-generaal bij de vijf Ge- I rechtshoven voor die transac- I-reprocedures nadere richtlij- nen vaststellen, nadat het par lement zijn goedkeuring zal hebben gegeven. In beginsel komen alle mis drijven voor transactie in aan merking. Zelfs moord - al zal dat volgens woordvoerster mr.Toos Faber van het minis-, terie van Justitie in de prak tijk niet zo gauw worden toe gepast. De eerste groepen delicten waarvoor de transactiemoge lijkheid uitgebreider zal gaan gelden zijn het rijden onder invloed beneden een promilla- gegrens van 1,3 en winkeldief stallen. In de praktijk wordt rijden onder invloed van een alcohol promillage tot 1,3 door de rechter vaak met een geldboe te afgedaan. Zestig procent van de zaken die door de poli tierechter worden behandeld gaat over rijden onder invloed. In tweederde van die gevallen wordt volstaan met een boete. Door die boete door de offi cier te laten opleggen wordt de politierechter aanzienlijk ont last. De officier kan, wanneer hij redenen ziet voor al dan niet voorwaardelijke ontzeg ging - zoals bij recidivisme - het toch tot een terechtzitting laten komen. Het uitschakelen van de rechter betekent geenszins dat mensen die rijden met een al coholpercentage dat lager is dan 1,3 promille (staat onge veer gelijk met vijf pilsjes) daaraan een soort 'vrijbrief' kunnen ontlenen, aldus mevr. Faber. „Bij 1,3 promille ont staat een ernstige belemme ring in het beoordelen van verkeerssituaties. Dat is uit onderzoek gebleken. Het risicc neemt dan beduidend toe Maar uiteraard blijven ver keersdeelnemers met een alco holpromillage vanaf 0,5 in hel bloed strafbaar." Gemor RSV- concurrenten wordt luider kunnen in de Vere en trouwens ook een t worden. Er zijn met machtige hefbo- idalen en persoonlijk aag een twee-dimen- tokje bedienen, dat in e een eindeloze afwis- n warm, koud, hard kan bewerkstelligen, jk van waarheen je ire ding in een denk- ircel beweegt. in dat materiaal waar rikaan in zijn onbe- omenten mee in de hnd je weer terug in amde Amerikaanse die niet zelden het iertrek van het huis is. dat verschijnsel wil jg een volgende keer imen toevertrouwen. U - om de smaak te e krijgen - vast ver dat een ingebouwde hier (vaak van het estinghouse, dat ook rales levert) opens- zuren en de afmeting telefooncel kim heb- at in de afvoer van de een elektrisch snij- 'je verstopt zit, dat al- die je er doorheen jnmaalt en verstop- itsluit. DEN HAAG - Minister Ru ling (Financiën) is tegen de moering van een wettelijke gitimatieplicht bij banken oor het doen van bepaalde fi- lanciele handelingen, bijvoor beeld het openen van een re selling. Hij zei dit gisteren in Je Tweede Kamer. Van verschillende zijden I ras op de invoering ervan als nderdeel van de fraudebe strijding aangedrongen. Maar Je minister wees erop dat een lergelijke wettelijke maatre gel, die zelfs niet bestaat in het strafrecht, een vergaande aak is. Men moet er behoed- I aam mee omspringen omdat Jit te maken heeft met de per- ioonlijke levenssfeer en de be scherming daarvan. Pleitbe- rorgers van een wettelijke le gitimatieplicht waren de VVD-er de Grave en PvdA «oordvoerder Kombrink. Van onze parlementaire redactie DEN HAAG - Op het ministerie van Economi sche Zaken komen steeds meer klachten bin nen van Nederlandse bedrijven, die bang zijn de dupe te worden van overheidssteun aan concurrerende RSV-bedrijven. „Het in onrechtvaardi ge en oneerlijke concur-, rentie voor bedrijven, die niet van overheidsonder- steuning afhankelijk zijn en brengt de werkgele genheid bij deze bedrij ven in gevaar", aldus W. Arenz, directeur van Ma chinefabriek Korpers- hoek in Rotterdam, die zich boos maakt over de steun van minister Van Aardenne (Economische Zaken) aan AKF in Goes. „De overige apparatenbou- wers in Nederland maken ook moeilijke tijden door. De vrees lijkt gegrond dat in deze zwa re concurrentie-strijd, de KMS in Zeeland en met name AKF i^i Goes bevoordeeld zullen worden door overheiclsteun. Dat is dan regelrechte concur rentievervalsing, waartegen wij zwaar protesteren", aldus J DE jaren tachtig zal het aantal kinderen in Nederland geleide- k aan weer wat moeten toenemen. Anders vergrijst de bevol- '~g te veel. Op dit recentelijk verkondigde regeringsstandpunt, isgrond op het rapport „Bevolking en Welzijn", is in Nederland auwelijks gereageerd. We hebben kennelijk genoeg aan de pro- :emen van vandaag; wat we aan moeten met die van het jaar MOO zien we later wel. Maar kunnen we dit probleem wel voor ons uitschuiven? Een «rtgezette vergrijzing van de samenleving leidt tot een oneven- ■chtige bevolkingsopbouw, tot een situatie waarbij - onder an- tsren - oudedagsvoorzieningen en andere sociale regelingen on haalbaar worden, omdat de kosten ervan door te weinig actieve -roepsbeoefenaren moeten worden opgebracht. Het kabinet wil arom, voor het geval er geen spontane geboorte-aanwas komt, heidsmaatregelen voorbereiden die de groei van het aantal kin hen kunnen bevorderen. Gedacht zou kunnen worden aan be- stingfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en een geboorte- •Ikering. Om misverstanden te voorkomen: Lubbers en de zijnen willen «Ierland niet verder volbouwen. Als het aan hen ligt blijft het in wonertal schommelen onder de ruim veertien miljoen van dit mo- snt. Maar daarvoor is, zoals gezegd, voor de komende jaren ;e' een zekere stijging van het kindertal nodig. Dat nu lijkt een :sr zware opgave te worden. Een recent onderzoek (universiteit in Leiden) heeft namelijk uitgewezen, dat het grootste deel van - Nederlanders het aantal inwoners van het land liever ziet da- ;n dan stijgen Een premiëring van de vruchtbaarheid ontmoet 'eer verzet dan instemming. Andere industrielanden - maar ook de Russen - zitten met het- A'de verschijnsel dat de stijging van de welvaart gepaard is ge- ;Jan met minder kinderen per gezin. De gevolgen daarvan zijn -al merkbaar: een overschot aan onderwijskrachten, scholen "f moeten sluiten en, zeggen sommigen, een minder harmo- «uze opvoeding van de jeugd. Zo verdedigde onlangs een psy- "oioog de uitbreiding van het aantal kinderen per klas met het hjument dat het met name voor de ontwikkeling van een kind uit hi klein gezin goed is dat het leert omgaan met grote groepen h'tijdsgenoten. Waagstukken rond de bevolkingsaanwas zullen voorlopig nog *or heel wat mensen worden ervaren als een „ver-van-mijn- 'M-show". Dat is logisch. Aan het verwekken van een kind gaan j|a9en vooraf over de mogelijke toekomst ervan. Daarover be- ;3at nog veel onduidelijkheid, niet alleen vanwege de economi se crisis en de bewapeningswedloop, maar ook omdat de sa- enleving als geheel op drift is. JAVOLGING van de CPN heeft nu ook een andere splinter- 5Sjerin9 ter linkerzijde, de Pacifistisch Socialistische Partij Sp; ruim baan gemaakt voor radicale vrouwengroeperingen, o werd het afgelopen weekeinde op een congres over feminis- an socialisme vastgelegd, dat bij sollicitaties voorkeur moet ,'sruen gegeven aan vrouwelijke kandidaten, ook als mannelijke Skaten betere papieren hebben. In dezelfde lijn ligt de uit- )'aak, dat bedrijven, die personeel moeten ontslaan eerst de 4Se''lke arbeidskrachten de laan moeten uitsturen "totdat een ••-nwichtige verdeling van mannen en vrouwen is bereikt". Jat het feminisme in radicalisering dreigt vast te lopen is be- Het partijbestuur van de PSP wil daarbij kennelijk een lW helpen door zich de kant van de „positieve discriminatie" aten opsturen. Wat moeten die lui onder de politieke plak zit- aat zij ZjCh zuike baarlijke nonsens als richtlijn laten opdrin- A|ieen al CAO-technisch is dit „feministisch perspectief" wekt onrealistisch. Arenz in een boze brief aan Van Aardenne. Ook van andere bedrijven die op dezelfde markt als RSV opereren, neemt het gemor bij het ministerie van Economi sche Zaken toe, al is er nog geen sprake van een duidelij ke gerichte actie. Vandaag komt de RSV-zaak weer aan de orde in de Tweede Kamer als PvdA-Kamerlid drs. Arie van der Hek een nieuw debat met minister Van Aardenne aanvraagt. Zoals gemeld wil hij, samen met CDA-er mr. Joost van Iersel en D'66-er drs. Maarten Eng- wirda, duidelijkheid over de boedelkredieten voor onder andere de Machinefabriek Breda, de plannen van het ka binet met De Schelde (met na me AKF) en de RDM. Het CNV heeft gisteren „voor de vijfde, keer",-bij Van Aardenne aangedrongen met de vakbonden aan tafel te gaan zitten om de toekomst van de ketelbouw in Neder land te bespreken. De minister moet binnenkort beslissen wat er gaat gebeuren met de ketel bouwbedrijven van De Schel de in Vlissingen en Stork in Hengelo. DEN HAAG - Minister Van Aardenne (Economische Za ken) ontkent dat Nederland met België onderhandelt over het leveren van goedkope elec- triciteit uit Belgische kerncen trales. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op vragen van PSP-Kamerlid Willems, DEN HAAG - Minister Deetman (Onderwijs) is bereid het on derzoek naar de kosten van het bijzonder onderwijs nieuw leven in te blazen. De bewindsman zal deze toezegging volgende week doen tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting. belopen de meerkosten tussen een half en anderhalf miljard). PvdA en VVD zeggen echter het principe van de onderwijs vrijheid en vrijheid van keuze niet te willen aantasten. Een woordvoerder van het ministerie van onderwijs ont kent overigens, dat minister Deetman de bekostiging van het onderwijsstelsel bewust op een laag pitje heeft gezet. „Het is een enorm ingewikkelde zaak. Door alle soorten van onderwijs heen lopen tal van geldstromen. De ene instelling ene krijgt middelen op decla ratiebasis, de andere ontvangt een exploitatievergoeding al dan niet op basis van het aan tal leerlingen, weer andere in stituten worden uit een aparte pot bekostigd. We zijn nu be zig dat allemaal op een rijtje te zetten." De ambtelijke werkgroep maakt daarbij gebruik van het studiemateriaal, dat daarover de laatste tien jaar is aange dragen door allerlei andere commissies. Op het departement vindt momenteel een inventarisatie plaats van het bekostigings systeem in het onderwijs. Maar de ambtelijke werk groep, die zich hiermee bezig houdt heeft volgens politieke bronnen in Den Haag niet be paald de opdracht haast te maken. De methode van de zo genaamde voorstudie zou door Deetman als vertragingstac tiek gekozen zijn om de finan ciële gelijkstelling tussen het openbaar en het bijzonder on derwijs te handhaven. Volgens PvdA en VVD brengt de financiële gelijkstel ling, die bij wet is geregeld, onnodige kosten met zich mee omdat alle extra uitgaven in het openbaar onderwijs ook doorberekend moeten worden naar het bijzonder onderwijs. Nu ook regeerpartner VVD deze kwestie volgende week aan de orde wil stellen denkt Deetman aan een tegemoetko ming in de vorm van een grondige studie. Daartoe zal waarschijnlijk een aparte commissie van ambtelijke en externe deskundigen worden ingesteld die nog dit jaar met resultaten moet komen. CDA-fractieleider De Vries heeft het afgelopen weekeinde de financiële gelijkstelling on bespreekbaar verklaard. Ook Deetman heeft eerder te ken nen gegeven, dat de vrijheid van richting in het onderwijs hem best een miljard gulden waard is (volgens schattingen WIL van Eijsden (links) kreeg gisteren tijdens de boekenbeurs „Vers van de pers" in Amsterdam een gouden ei uitgereikt. Hij is de auteur van een boekje over kippen houden en om dat er daarvan inmiddels 15.000 over de toonbank zijn gegaan, wilde de uitgever, vertegenwoordigd door Ma- hender Autar, Van Eijsden op gepaste wijze huldigen - FOTO ANP Van onze redactie binnenland DEN HAAG Invoering van een nieuwe belastingschijf voor „twee-verdieners" - ge zinnen met twee inkomens - kan pas per 1 juli van dit jaar geschieden. Het desbetreffende wetsont werp is maandag naar de mi nisterraad gestuurd. Dat liet staatssecretaris Koning (Fi nanciën) gisteren tijdens de commissievergadering over de begroting van financiën, we ten. DEN HAAG - De deelname van de Postcheque en Giro dienst van de PTT aan het Na tionaal Betalings Circuit mag niet belemmerd worden door het al of niet oprichten van een Postbank. Dat zei minister Ruding (Fi nanciën) gisteren in de Twee de Kamer. Over de oprichting van de Postbank wordt nog intensief overleg gevoerd met de minis ter van Verkeer en Water staat. In het komend voorjaar hoopt de regering een stand punt in te nemen. Minister Ruding wil daarentegen met voortvarendheid werken aan de oprichting van het Natio naal Betalings Circuit. Hij wil daarom zo snel mogelijk over leg met de vaste kamercom missies van Verkeer en Wa terstaat en van Financiën. Hij liet blijken dat de aanpak in fases van het NBC, waarbij rekening is gehouden met de specifieke problemen van de Postcheque en Girodienst, achterhaald is. Hij sprak de verwachting uit dat de PCGD de medewerking aan de voor bereiding van het NBC zal blijven verlenen, ondanks het feit dat over deelname nog geen beslissing is genomen. DE Tweede Kamer kan bin nenkort een ingrijpende her ziening van de hoofdstukken tucht- en strafrecht van de Wet Gewetensbezwaren Mili taire Dienst verwachten. Mi nister De Koning (Sociale za ken en Werkgelegenheid) schrijft dat in een notitie aan de Kamer. Vooral in het hoofdstuk over tucht zullen herinneringen aan de militai re tucht zo veel mogelijk ver wijderd zijn. V 15 „Dit kan ons de kop kosten", zei een Nederlandse konijnen fokker over de moordende bui tenlandse concurrentie. „Aha", zei het konijn, „dan weet jij ook eindelijk hoe dat voelt". Wc worden overspoeld door konijnen uit China. Dat is erg logisch. U weet waarin zowel konijnen als Chinezen erg be dreven zijn. Onze braadpannen zitten vol import en de Nederlandse ko nijnenfokkers voelen zich zwaar bij de staart genomen. „En de EG zegt: mijn naam is haas", roepen ze verontwaar digd. Zo is er altijd wat met dieren die van ver komen. We vreten ze gulzig op tegen afbraakprij- zen óf we koesteren ze als speelgoedbeertjes. Ik bedoel dit: zeehonden schuiven we dan wel niet lief devol in ons vriesvak, maar ze maken ons wel week van bin nen. We zouden ze zelfs mee naar bed nemen als het koud is. De Canadezen nemen ons dat ook kwalijk. Jullie moorden je eigen dieren uit, zeggen ze. En jullie maken je druk om beest jes die ver van je bed leven. Dat is het principe van de ver- van-mijn-bed-show, Tussen haakjes: laatst hoorde ik iemand praten over de ver van-mij n-Ted-show. Waar schijnlijk een Braak-hater. Wat van ver komt is lief en lekker. En het is altijd goed koop. Kortom: laten we hu maan zijn en onze eigen konij nen slachten. Daarmee houden we de bedreigde fokkers in stand. MERIJN Van onze parlementaire redactie DEN HAAG - Om de toekomstige problemen met het betalen van de AOW duidelijk zichtbaar te maken, heeft staatssecreta ris De Graaf (Sociale Zaken) de Tweede Kamer een prognose gestuurd, waaruit blijkt dat de groei van het aantal AOW-ers de komende jaren, maar vooral na het jaar 3000, enorm is en dat de premie-lasten, bij ongewijzigd beleid, ook flink zouden toene men. Jaar: 1983: 1985: 1990: 1995: 2000: 2040: AOW-ers: 1.388 miljoen 1.420 miljoen 1.551 miljoen 1.642 miljoen 1.721 miljoen 2.819 miljoen premie: 11,45% 11,65% 12,65% 13,35% 14,00% 22,75% Die prognose gaat uit van on- Van onze redactie binnenland DEN HAAG - Minister Korthals Altes (Justi tie) laat een onderzoek instellen naar de moge lijkheid om advocaten in de gelegenheid te stellen het verhoren van verdachten door de politie te laten bijwonen. Het Wetenschappelijk Onderzoek en Docu mentatie Centrum (WODC) van justitie zal on dermeer bekijken wat dat gaat kosten en welke ervaringen er mee zijn opgedaan in het buiten land, met name in Denemarken. Het WODC ■moet ook onderzoeken hoe vaak de politie in de laatste tien jaar op onwettige manier bewijzen tegen verdachten op tafel heeft gebracht. De Nederlandse advocatuur en rechtshulp dringt al ruim tien jaar aan op toelating van de advocaat tot het politieverhoor. door Jan Koesen DORDRECHT - Johan Cruyff heeft gisteren voor de Dordtse rechtbank ver klaard dat hij tussen de 15 en 20 mille heeft ontvangen rechtstreeks uit handen van Frisol-boekhouder John Uyien, die zich verantwoor den moet voor een miljoe nen-fraude, maar hij ont kende in dezelfde adem dat het hier om zwart geld zou gaan. Ten tijde van de transactie woonde hij namelijk nog in Amerika, en hoefde hij der halve geen aangifte te doen van deze inkomsten bij de Ne derlandse fiscus. 's Werelds beste voetballer zou 50 mille incasseren voor 5- wedstrijden als gastspeler bij DS 79, tussen 1980 en 1981. Door omstandigheden werden het er maar 3: in Engeland, België en Nederland. Hoeveel de superster beurde, kon hij gisteren niet exact zeggen: het was 2 maal 10 mille of 10 mille plus 5 mille. Cruyff getuigde tevens dat hij nooit persoonlijk geld van Nico de Vries heeft ontvangen, de onlangs overleden directeur van Frisol, die met miljoenen gegoocheld heeft, evenals zijn boekhouder. Dit veroorzaakte een scher pe ondervraging door ver dachte, die zei dat Cruyff wel degelijk van zijn baas per soonlijk had geïncasseerd, en wel veel meer dan die schame le 15 tot 20 mille. Ook in de rechtbank toonde Cruyff, vergezeld van zijn ge bruinde schoonvader Cor Cos- ter, zich ongenaakbaar. Hij werd zeer vriendelijk door de rechtbank bejegend. „Uw naam is Cruyff" zei de president, mr.L.Frijda min zaam, „en uw voorletter?" „Johan" zei de maestro. „Beroep?" „Voetballer." „Woonachtig?" „Momenteel te Vinkeveen." Waarna de beroemdste Ne derlander aller tijden als ge tuige a decharge de eed boven de belofte verkoos en van de rechter te horen kreeg dat hij gerust mocht zwijgen, als hij met zijn getuigenis zichzelf zou belasten. Ook de officier van Justitie, mr.A.Welschen en de verde diger, mr.Max Moscowicz probeerden geen moment om Cruyff onderuit te halen. De enige die fel was, maar het ging dan ook om zijn hachie, was verdachte Uylen. gewijzigd beleid, dus onveran derde AOW-uitkeringen, geen wijzigingen in de verhouding tussen het aantal AOW-ont- vangers en premie-betalers, enzovoort. Duidelijk is in ieder geval dat de AOW-premie van 11,45 procent van het jaarinko men (tot maximaal ƒ61.150, want de verdiende guldens daarboven zijn premievrij) die de werknemer nu betaalt tot het jaar 2000 geleidelijk en niet al te fors stijgen. De proble men met de financiering, die nen zich pas echt aan na de eeuwwisseling, als de geboor tegolf van na de Tweede We reldoorlog in de AOW-cijfers zichtbaar wordt. Johan Cruyff arriveert bij het gebouw van de arrondisse- 30 miljoen Ook gisteren werd weer duidelijk hoe onduidelijk de Frisol-affaire is. Bij dit olie concern is voor meer dan 30 miljoen op mysterieuze wijze verdwenen, onder meer door de onlangs overleden topbaas De Vries en in tweede, of mis schien eerste instantie, door boekhouder John Uylen Uylen zou zich schuldig ge maakt hebben aan speculaties met vreemde valuta. Boven dien was zijn rol in de finan ciën van de Stichting Ronde van Nederland onzuiver. Te vens zou hij gefoezeld hebben met de zogeheten Middeldorp truc, waarbij petroleum met superbenzine wordt vermengd en als super wordt verkocht. De leverantie wordt geboekt mentsrechtbank in Dordrecht als olie en de afnemer krijgt korting op de benzine. Het verschil, in casu 12 mille per tankwagen, verdween in ver keerde zakken. De eerste, en belangrijkste getuige van gisteren, Frisol- directeur J.van der Marei, probeerde gisteren in een een tweetje met zijn jurist mr.RVoogeerd, snel te scoren. Hij verklaarde een brief te willen voorlezen van Uylen, gericht aan Nico de Vries: een brief die een bom moest wor den. Hij zou die brief notabene van de civiele verdediger van Uylen, de eerbiedwaardige Deken van Advokaten mr. van der Heuvel, gekregen hebben, om daarmee een procedure te kunnen aanspannen tegen de bank die op werkelijk schan dalige wijze geld aan de Fri- sol-heren had overgemaakt (ruim 300 miljoen) zonder dat daar enige behoorlijke dek king tegenover stond. Hierna ontstond er een soort van stoelendans. Om de zoveel minuten trok de president zich met de raadsheren voor be raad terug in een kamertje, waarbij de zittingzaal telkens kon opstaan en zitten, want zo wil het ritueel van de recht bank het. Na de zoveelste time-out verklaarde mr.Frijda dat de rechtbank eerst wil weten precies en onder welke voor waarde die brief in handen van Van de Marei is gekomen. Dan pas wordt besloten of de brief gebruikt mag worden. Hiertoe zal onder meer van daag de verdediger mr.van der Heuvel als getuige ge hoord worden. De zaak-Uylen zal nog min stens drie zittingdagen vergen. AMSTERDAM - De Centrale Suikermaatschapppij CSM vindt een stap over de grenzen voor de hand liggen, nu de mo gelijkheden voor het concern in Nederland niet erg groot zijn. Dat zei ir. G.M.L. van Loon van de raad van bestuur giste ren bij de presentatie van het jaarverslag 1981-1982. De CSM vindt een verdere Dreiding van risico's en ver reding van haar basis ge wenst. Gedacht wordt met na me aan de merkartikelensec tor, ontstaan uit de overne ming van de merkartikelen- poot van Scholten-Honig enige jaren geleden. Voor de nu ge heel in handen van CSM zijn de Chemie Combinatie Am sterdam CCA ziet men moge lijkheden in de V.S. De finan ciële ruimte voor expansie is goed, zodat zelfs een grote stap in die richting mogelijk zou zijn, aldus de heer Van Loon. Uit het jaarverslag blijkt, dat het de CSM goed gaat. De omzet ging in 1981-1982 van ƒ920 min naar ƒ962 min en de nettowinst van ƒ29,1 min naar ƒ31 min. Wat het lopende boekjaar betreft zegt het bestuur goede redenen te hebben om de re sultaten met vertrouwen tege moet te zien. Het vertrouwen in het lopende boekjaar is me de gebaseerd op de renteont wikkeling en de prijsontwik keling voor energie.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1983 | | pagina 3