jiigi Gudmundsson's levensgevoel wordt Ipure poëzie op foto „NACHT VAN DE MODE IN BERGEN OP ZOOM Zonnecollectoren Achter aansluiten, auixf A fANAVOND IN „BEELDSPRAAK" Charles I rene! wil in Academie Franca i.se Shell helpt, óók met lage prijzen Johan Kaartprijs voor Mary Dresselhuys T3 PAGINA GIDS 2 I Dallas. Miss Ellie wil 1 kleinzoon op de ranch Re Farlows bezoeken. 1 Liedjes mensen. Met Bill Ramsey en José Fe- no. IITSLAND 2 JITSLAND 3 Illil |i|il B J Vanavond om tien over tien Ijidt de NOS in de rubriek Beeldspraak" via Hilversum 1] een portret uit van deze op Island geboren kunstenaar, pt werd gemaakt door de ci- Jonne Severijn en _„.0t de titel „Het gevoel is Iteel exacter dan al het ver and". Steeds meer mensen tanken bij Shell. Want daar hebben ze altijd lage prijzen. Op bijna al onze Shell Zelf Tank Stations, ook langs de snelweg, betaalt u nu niet meer dan fl,618 voor normale benzine en f 1,678 voor super. Veel Shell stations duiken daar zelfs nog onder. En voor dat geld tank je nog bij Shell ook! kske en Wiske: De Belhamel-Bende Lucky Luke: De bende van Joss Jamon *2 [dom ben gaat mis- Ruud Lubbers is jsnk ik, een klasse es, CDA-fractieleider ken en slechthorenden Jnatie voor de Joegosla- fense gastarbeiders. Mesland. Zwitsers-Ita. lenfilmpjes. LAmerikaanse SF-serie [Tweede afl.: De bijzon- [che krachten van Mat- len er aan te pas komen 1' Walt van de planeet en. kelse serie. Zevende afl komt in moeilijkheden i zich op de onbekende I wijze uit. Amusementsprogramma I Hij ontvangt o.a. Billv leta. 3 Amerikaanse serie. Ne- I schilder Arthur Mase- |r Falcon Crest om een Igie te maken. Intussen fcberti's problemen met lickie. Zij zit in de put Ind Mario. Op voorstel |ze in San Francisco wo- i contact komt met een ven en slechthorenden. IWat ben ik? Spelletje epen raden. I Panorama. Actualitei- Journaal. Zie Duitsland 1. Overzicht program- Journaal. Mozaiek. Programma de derde leeftijd. Strandpiraten. Avon- iserie. Journaal. Tele-illustratie. Dieren onder de hete Vogels in de Sambesi- De snelste muis van co. Tekenfilmserie. Journaal. Bier voor Lama Kara. ;e arbeiders in Afrika. Achtergrondinforma- Contergan - op het van een catastrofe. mentaire over slaap- el. Vijf over tien. Discus- >ver het voorafgaande ramma Aansluitend: naai. Gymnastiek. -12.00 Schooltelevisie. 9.25 Sesamstraat. ■17.15 Schooltelevisie. Aansporing tot lezen erhaling. Sesamstraat. Tv-cursus algebra. Voetlicht: Het was im- geen plotseling ontwa- Vakbonden bij de Opel- eken. Journaal 3. Journaal. Cultuur en weten- Computer op vier :n. Dochter van de stilte. ;rie. Navraag. Reis in het ijs. Litera- Journaal. 13.03 Peter Holland - 15-30 ant - 18.02 (NOS) De Ispits - 19.02 (VARA) PoP" 21.02 Moondog^. TROS) Capriccio - .?-°° muziek - 9.30 De strijk- etten van Ludwig vaJj Dven door het Juilliara et - 10.00 Het Amsterdams irmonisch Orkest m.m-V- /an Zweden (viool) - l2UU rezzo - 13.05 De meest ver- klassieke tien - ".W De kamermuziek van t - 14.45 In kleine bezet- let Bartholdy strijkkwa' 5,20 Muzio'- - „-JQ Liter .ia-aiiiou«e ame Hilversum 2 - 20.W 1) Symfonie in d kl.t. van Crisostomo - 20.30 Wiener loniker met werken van i, Brahms en Bruckner - lonate voor viool en P[a oven) - 21.50 'Le triArteW naitre' 1954-Pierre Botliez Orgelconcert: Door Marjan Mes vraag of fotografie kunst l,n zijn, is sinds in de jaren stjg conceptuele kunste- Lars fotografie als beeldmid- zijn gaan gebruiken, min- Er actueel. Een nieuwe jonge lueratie fotografen pur sang 1,1 fr ook weinig twijfel over itaan, dat een foto kunst ||io zijn. Er is maar één Ne- Irlandse kunstenaar over lens fotowerken absoluut l!en twijfel hoeft te bestaan ndatis Sigurdur Gudmunds- j#n (40). Zijn foto's beelden linstwerken af en zijn zelf Gudmundsson doelt hier mee op het gevoel, dat bij hem grondslag ligt aan al zijn kerk, „Mijn verlangens en ge- klens", heeft hij eens opge- jerkt, „zijn dezelfde als die andere mensen, met dit [terschil, dat ik ze opzoek in n ziel. Ik destilleer ze tot 'ideeën, die ik transformeer en jrmgeef in mijn werk. Zo is lijn werk een direct mate- itel antwoord op het gevoel, literaan ten grondslag ligt". IJsland Gudmundsson woont en rerkt sinds 1970 in Nederland aeen jeugd, waarin de basis ;an zijn artistieke eigenheid itrd gelegd, op het ruige, stil- natuureiland IJsland. Mis ten is het deze typische tergrond, die hem zo doet «schillen van andere idee- mstenaars. Gudmundsson's selden spreken onmiddellijk m door het verhaal, dat ze «tellen. Dat verhaal mag tol voor velerlei uitleg vat- tar zijn, het doet een on- ieerstaanbaar beroep op de ibewuste) gevoelens van de kijker. IJsland is een eiland van lythen en sagen, die verband «den met de krachten van ie natuur en de nietigheid van i mens. Geworteld in zo'n «cifieke cultuur is het niet 'eemd, dat Sigi Gudmunds- anders dan Nederlandse laceptuelen een verhaal ver hit in zijn beelden, dat meer >1 gevoel aanspreekt dan het lerstand. Op de grote over- titstentoonstelling afgelo- ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiimMiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijï Modekoning Theo Sijthoff temidden van een aantal van zijn mannequins. „Mountain", met daarin de kunstenaar Gudmundsson zelf. pen voorjaar in het Amster dams Stedelijk Museum van actuele kunst, „'60-'80", vielen zijn beelden (op foto en in ob jecten) op tussen alle intellec tuele, moeilijk invoelbare ideekunst als pute poëzie, die geen uitleg nodig had. Drie piramides van onaan trekkelijk cement, waaruit ge prepareerde zwanehalzen sta ken, vormden voor mij een van de meest onvergetelijke beelden van de hele, overvolle expositie. Een stukje breekba re, maar onverwoestbare na tuur tegenover de onverbid- dellijkheid van cultuur en in tellect. Het is een van de op vallendste kenmerken van Gudmunddsons werk, dat het zich zo sterk in het geheugen grift. Ingrediënten Dat was ook het geval met de zwart-wit foto „Mountain", waarop de kunstenaar zelf lag opgebaard tussen stapelingen van stenen, turf, schoenen, broden en boeken; ingrediën ten, waarmee de mens in leven blijft. De verwijzingen op zijn foto's zijn altijd van een uitge sproken schoonheid of ze nu wart-wit of gekleurd zijn. In de afgelopen jaren heeft Si gurdur Gudmondsson ook in Brabant geëxposeerd, in De Moriaan en in het Kruithuis in Den Bosch. De eerste tentoonstelling van kleurenfoto's was voor mij ene openbaring. De voor stellingen waren eenvoudig, maar uitermate indringend. De kunstenaar was er steeds zelf in aanwezig en het betrof dan ook een registratie van si tuaties en performances, waarin diens filosofisch ge richte levenshouding tot uit drukking kwam, maar ook zijn visie op formele aspecten van kunst. Y astgekluisterd Een terugkerend beeld was dat van de mens, die vastge- kluisterd is aan de aarde, maar die haar toch wil ontstij gen: Gudmunddson, die door een ballon aan zijn haren om hoog wordt getrokken of die een rotsblok torst, terwijl een gekleurd bosje ballonnen hem wil verheffen. Een metafoor ook voor de geest, die zich wil verheffen boven het materiële. Op meer recente tentoonstel lingen toont deze voormalige IJslander niet alleen foto's, maar - zoals in Amsterdam en in het Kruishuis - merkwaar dige sculpturen, 2oals een tot monumentale proporties uit vergroot bootje van gevouwen wit papier op een grote, zware sokkel; een humoristisch be toog over de zwaartekracht. Humor en lichtvoetigheid ontbreken zelden, al zijn de associaties, die worden opge roepen, nog zo zwaarwichtig. Een van de meest recente foto werken liet overigens toch weer de kunstenaar zelf zien, zittend achter een tafel, het hoofd omkranst door boeken en zijn tien uitgestrekte vin gers verlengd door evenzoveel potloden. De gedachte aan de onverbrekelijke communicatie tussen brein en materiaal, het wezenlijke van het kunste naarschap, leek hier het meest voor de hand liggend. Inmid dels is een deel van Gud- mundssons werk vpor langere tijd naar Amerika verhuisd, waar deze bijzondere kunste naar ook al van zich heeft doen spreken. Van een onzer verslaggevers BERGEN OP ZOOM - In ho tel „La Bonne Auberge" in Bergen op Zoom wordt vrij dag (26 november) de „Nacht van de mode" gehouden. Mo dekoning Theo Sijthoff pre senteert dan een „haute cou- ture-show". waarin 12 man nequins en dressmen creaties zullen showen van onder meer Fong Leng, Pierre Car- din, Givenchy, Frans Mole naar en Pierre Balmain. Dit modespectakel wordt muzikaal opgeluisterd door Donna Lynton, Wim Koop man, Henry Lane en Caroli- ne. Het is de eerste keer in Zuid-Nederland, dat een dergelijk evenment plaats- vindt. Het gala begint om 21.00 uur en zal tot ongeveer 03.00 uur duren. De bezoekers moeten voor een plaatsje 175 gulden neertellen. ÜlillllllllllllllllllllimilHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllT: PAKIJS (ANP)- De Franse dichter, componist en zanger Charles Trenet heeft zich kan didaat gesteld voor de Acade mie Francaise, het college van 40 ,onsterfelijken' dat moet waken over de zuiverheid van de Franse taal. De 69-jarige Trenet die meer dan 500 chansons op zijn naam heeft staan, waaronder ,La mer', ,Je chante', ,Y'a d'la joie' en ,Mes jeunes annees', zou de eerste chansonnier in de Academie worden als dit sinds 1635 bestaande instituut hem kiest. ,Le fou chantant' zoals Tre net vroeger wel werd ge noemd, is een van de vier kan didaten voor de zetel van de Hertog de Levis de Mirepoix, die vorig jaar juli overleed. Op 28 oktober was de Academie het niet eens kunnen worden over de opvolger van de her tog. De strijd ging toen voor namelijk tussen de gematigd linkse romanschrijver Ber- trand Poirot-Delpech, die re censent is bij het linksgeoriën teerde dagblad Le Monde, en de oorspronkelijk uit België afkomstige Louis Pauweis, hoofdredacteur van het rechtse weekblad Le Figaro Magazine. De Franse minister van cul tuur, Jack Lang, verklaarde twee weken geleden dat de Academie er goed aan zou doen trenet in haar midden op te nemen. Hij zei dit toen de chansonnier juist het groot kruis van .Commandeur des arts et des lettres' had ontvan gen. De Academie Francaise heeft tot dusver slechts een maal een chansonnier bijzon der geeerd. Dat was de vorig jaar overleden Georges Bras- sens wie zij in 1967 haar poë zieprijs toekende. BOEKENBOEKENBOEKENBOEKENBOEKEN BOEKENBOEKEmOEKEüBOEKENBQEKENBOEK ENBOEKEN'SOS'KS 7fBOEKENBO E K ENBOEKEN BOEKENBOEXENBOEKENBOEKENBOEKENBOE (ADVERTENTIE) Zonwerkboek, door Kevin McCartney, Ned. bewerking Evert Sjoerdsma, Ekologische Uitgeverij, ƒ32,50 Zonnecollectoren als hulpmid del om een „alternatieve" energie-bron (de zon dus) te benutten, genieten nog niet zo'n grote belangstelling als windmolens. Misschien omdat de windmolen een oer-Hol- lands verschijnsel is laten speurneuzen, doe-het-zelvers e.d. zich vooral inspireren door de molenwieken. Wellicht ook, omdat men in een land als het onze nu eenmaal over meer uren wind dan zon beschikt en daarom aanneemt dat zonne- energie slechts in een te ver waarlozen deel van onze ener gie-behoefte kan voorzien. Maar het „Zonwerkboek", een uitgave van de Ekologi sche Uitgeverij, neemt een groot deel van de twijfels weg: met zonnecollectoren kan het gasverbruik voor warm water in het huishouden (verwar ming, afwassen, douchen, ba den) worden gehalveerd, zon der dat daar veel geld en tech nische kennis tegenover hoe ven te staan. Tot nu toe was vooral de prijs van de in de handel ver krijgbare systemen voor velen een belemmering om van zon- ne-energie gebruik te maken. Maar met duizend gulden en het Zonwerkboek in de hand kan zelfs een onhandige d-h- z-'er nu een heel eind komen. Tot in de kleinste details wor- steenweg 'De heltidmeb m öeduto m 'tont'Ih moet hen Me udt NEREN, JOSS JAMON OE NIEUWE EIGENAAR GEEFT EEN RONDJE WEG! bp- VOOR MJ N/ET, SEOANRT /A VOELDE MEER VOOR OF den de benodigde materialen en de bouw van complete warmwatersystemen, al naar gelang de omstandigheden ter plekke, beschreven. Het Zonwerkboek is overi gens niet alleen een technische handleiding, maar behandelt ook het energievraagstuk. De auteurs willen eigenlijk vooral het pessimistische denken met betrekking tot dit vraagstuk doorbreken. Zo wordt de alge meen aanvaarde benadering ervan aan de kaak gesteld: 'als er geen brandstof wordt ge bruikt, gebruiken we volgens de statistieken geen energie'. „Al zouden er in Nederland 100.000 zonneboilers staan, dan nog zou de opbrengst statis tisch nul zijn. Volgens de offi ciële opvattingen wordt er bij de toepassing van zonne-ener- gie geen energie verbruikt. Een eenvoudig voorbeeld hier van is het drogen van de was. Wordt er een elektrische droogtrommel gebruikt, dan wordt er energie verbruikt. Hang je de was aan de lijn en laat je zon en wind het werk doen, dan doen de statistieken alsof er geen energie wordt gebruikt. Maar hoe je het ook wendt of keert, de hoeveelheid energie om de was te drogen is evenwel gelijk". Energie en brandstof, zo concludeert het Zonwerkboek, worden door elkaar gehaald. Onze energieboekhouding is in feite een brandstofboekhou ding. Daardoor is er in Neder land ook geen energiebeleid, maar een brandstofbeleid en heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek niet in de gaten dat ons land zonne- energie exporteert naar Saoe- die-Arabië wanneer we er groenten en fruit verkopen. De auteurs wijzen er ook op, dat de opbrengsten van zonne- energie voortdurend worden vergeleken met de prestaties die aardgas kan leveren. En dan is het geen wonder dat de miljoenen jaren in aardgas ge concentreerde zonne-energie het wint. Van meer wezenlijk belang vinden zij echter om te kijken naar het doel waarvoor warmte wordt gebruikt. In huishoudens heeft men meest al behoefte aan water met een temperatuur van ongeveer 60 graden. Een zonne-collector kan die makkelijk leveren. Een gasvlam uiteraard ook, maar die levert eigenlijk veel te veel.... N.B. AMSTERDAM (ANP)- De Jo han Kaartprijs voor blijspel - klucht-kunst in het seizoen '81-'82 is aan Mary Dressel huys (75) toegekend. Het bron zen beeldje van Pieter de Monchy, voorstellende Johan Kaart, wordt de actrice 1 de cember in het Nieuwe de la Martheater in Amsterdam uitgereikt. Zij krijgt de onderscheiding vooral voor haar spel in „Ha rold en Maude" van Colin Hig- gins en Jean-Claude Carrière, een produktie van Joop van den Ende. De j ury voor de toe kenning bestond uit Wim Ba- ry, Berend Boudewijn, Joop Bromet, Ted Mooren en Ton Vorstenbosch.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1982 | | pagina 15