De derde wereldoorlog begint in Eindhoven Extra kans op f100.000; Elke week. y Joe Diamond en Tony Hymas uit de schaduw )juna Ban )l|dftDAG 9 FEBRUARI DINSDAG 9 FEBRUAR11982 Ph.D is de naam. Het is een wetenschappe lijke titel, die te vergelijken is met drs. bij ons. De single heet „I won't let you down". Nummer één in ons land. Verleden PREMIÈRE VAN NEPAL BIJ GLOBE rVOORMMRFf NEDERLAND 1 BELGIE NED BELGIE FRANS DUITSLAND 1 NEDERLAND 2 HILVERSUM 1 HILVERSUM 2 DUITSLAND 2 DUITSLAND 3 Mcky Luke: lola de *ianolct bf 0 ies - T2 PAGINA GIDS „Ph.D": SUCCES IS PUUR TOEVAL Het blonde meisje in tijgerpakje, dat in het begeleidende filmpje haar hondje uitlaat, is het fotomodel Chrissie. Weggerukt uit hun uiterst vriendelijke en bij zondere bescheiden be staan als muzikant in En geland, worden toetsen man Tony Hymas en zan ger Jim Diamond op dit moment geconfronteerd met het voorlopige hoogte punt in hun actieve muzi kanten-bestaan, dat er overigens niet om liegt. „Ja, de single is puur toe val. Ik bedoel, het succes en niet de muziek. Als we allebei heel eerlijk zijn dan moeten we toegeven dat we op dit moment niet he lemaal begrijpen wat er allemaal aan de hand is. Het gaat razendsnel. Zelfs in Australië schijnen ze nu ineens van ons gehoord te hebben. Onbegrijpelijk, maar we weten dat het volgende week afgelopen kan zijn, dus laat je alles maar over je heen komen". Ook al moeten ze op hun tandvlees de promotionele verplichtingen nakomen, de single is een hit. Nog interessanter dan die toevallige hit van Ph. D. is het verleden van To ny Hymas en Jim Dia mond. Als je dat eenmaal kent, wordt het huidige succes nog opmerkelijker. Hymas (de langere, donke re die diverse aanslagen pleegt in het filmpje) heeft halverwege de zeventiger jaren gewerkt met Jack Bruce. „Dat is een uitste kende tijd geweest. Jack mag dan wel een persoon lijkheid, zijn waarnaar iedereen luisterde, ik heb me toch zelf kunnen ont plooien en kreeg ook de ge legenheid om nummers te schrijven". Hymas heeft een klas sieke opleiding genoten. Kennis en vaardigheden die hij in zijn studietijd heeft opgedaan klinken duidelijk door in het con cept van Ph. D. Hymas: „Mijn start in de populaire muziek was heel voorzichtig met jazzband- jes. Ik heb zelfs met Frank Sinatra en Cleo Laine ge speeld". Na Jack Bruce kwam toetsman Hymas bij Jeff Beck terecht en speel de samen met collega Jan Hammer waarvan hij nu meent dat deze zich te veel inlaat met de commerciële kanten van de moderne muziek. „Ph. D doet dat niet ge richt. Wij hebben niet be wust een single gemaakt", stelt Hymas op de voor de hand liggende vraag. Jim my Diamond is dat kleine zangertje. Het laatste dat hij onder handen had Ph.D: Hymas en Diamonc voordat Ph. D werd opge start, speelde zich af in Los Angeles met Carmine Ap- pice en Earl Slick. „Ik heb veel bands ver sleten maar waar ik het meest trots op ben is de sa menwerking met Alexis Korner. Voor het overige ben ik vrij gewoontjes". Diamond kan zingen. Dat staat vast. Andere stukken op de Ph. D plaat laten zijn ruige zangkwa liteiten horen. „Op de single zing ik lief. Af en toe vind ik dat wel prettig", zegt de Schot die beweert uitsluitend beïnvloed te zijn door de zwarte soul zangers en hun blanke col lega's in hetzelfde genre. Dat het geluid van Ph. D min of meer past in de ac tuele populaire synthesi- zermuziek is, aldus Hy mas, logisch te verklaren. „Zoals gezegd ben ik klas siek opgeleid, zoals de meeste Britse toetsenisten van mijn leeftijd. Dat be tekent dat, als ik nu mijn eigen muziek maak dat synthesizermuziek is om dat je daarmee het meest kunt doen. Het is boven dien een handzaam en goedkoop instrument". Ph. D blijft voorlopig een duo. Een drummer wordt ingehuurd en de groep waarmee binnen kort getoerd wordt bestaat uit uitzendkrachten. De tweede elpee van Ph. D zal weinig drastische veran deringen herbergen, zo wordt aangekondigd. „Het blijft Hymas en Diamond, toetsen en stem". Het toe vallige en onverwachte succes heeft de dertigers een nieuwe impuls gege ven. Van Chrissie zal geen gebruik meer worden ge maakt. Door Henk Egbers EINDHOVEN - Het gor dijn gaat dicht. Het publiek in de zaal wordt verzocht de identiteitspapieren in de mond te nemen, zodat de identificatie van de verkooi- de resten straks gemakkelij ker verloopt. Tijdens de voorstelling van „Nepal" breekt de derde wereldoor log uit. Philips dat oorlogstuig maakt zowel voor de Russen als de Amerikanen is der halve het eerste beste doel wit. En zo wij. Een dergelijk bekende toneeltruc mag wat obligaat zijn en het maat schappij-kritische stuk kan de indruk wekken dat Globe de functie van Proloog aan het overnemen is, het werkt wel, omdat de beide spelers, Joost Prinsen en Michel van Rooy, beide kanttekeningen ongedaan maken door de kracht van hun spel. Het uit 1977 stammende stuk Nepal van Urs Widmer leent er zich voor vertaald te worden naar plaatselijke si tuaties. Globe maakte er een Eindhovens stuk van met als nieuwe titel „Eindhoven was vroeger een bloeiende bad plaats! Nu moet Globe op passen, dat het gezelschap van een Amsterdamse club geen al te Eindhovense (Oostbrabantse) wordt (het Michel van Rooy en Joost Prinsen in „Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats". nieuwe bestuur wijst b.v. in die richting), „de radio-fa briek van Philips" die in het VOOR LOTTO-EN TOTO-SPELERS! Dus doe voor maar f 1,50 mee aan het Cijferspel en kruis het "ja"-vakje aan. stuk een rol speelt is natuur lijk niet zo plaatselijk ge bonden. Bovendien betalen Breda en Tilburg ten on rechte nog steeds niet mee aan dit Zuidelijke Toneel. Vader en zoon in een schuilkelder. Buiten davert het van vliegtuigen, bom men en schieten. Doorlo pend. Voor degenen die het in '40-'45 nog meemaakten een lugubere ervaring. Bei den houden zich op de been door te praten over het Ver leden en te zoeken naar een mogelijke toekomst. Maar dat, voornamelijk door Phi lips, de r.k. kerk en armoede ingekleurde verleden is niet iets om je aan te laven of moed uit te putten. De zoon houdt het voor gezien en wil, zoals bijvoorbeeld veel beel dende kunstenaars op dit moment al praktiseren, naar de onbedorven omgeving van de Himalaya in Nepal. Beide mannen spelen ver leden en toekomst tegen elk aar uit met bluf tussen angst en hoop; ze spelen spel letjes/toneel met elkaar; oorlog in het klein. Er ont staat af en toe een hallucine rende sfeer. Wat is er nog werkelijkheid buiten en bin nen? Zelfs de verhouding vader-zoon past binnen deze context van realiteit en ver vreemding tengevolge van oorlog. De beide mannen zit ten als ratten in een val. Vluchten naar Utopia is niet meer moge'lijk. Nepal is een uitzichtloos stuk. Hoewel ik de ironie soms aan de wat goedkope kant vind, slagen Prinsen en Van Rooy erin een spanning op te roepen, die soms pijnlijk reëel en tegelijk vervreem dend is in de zin van de be kende kreet: „Waar zijn we mee bezig". Of het Brabants, dat beide heren spreken de toets van de kritiek kan doorstaan, kan ik niet beoor delen; feit is wel dat het al lemaal „net echt" is. Hope lijk blijft het toneel en is Ne pal een goed gedoseerde be zweringsformule. mmii NOS 10.00-11.30 Schooltelevisie 13.00 Nieuws doven en slechthorenden 14.30 Schooltelevisie 18.20 Nieuws voor doven en slechthoren den 18.28 Micro-elektronica in bedrijf 18.58 Journaal EO 19.00 Kinderkrant 19.30 Nationale parken. Natuurreservaten in Zweden 20.10 Klankkleur. Gert en Hermien Tim merman. 20.20 Wie de schooljeugd heeft. Wat moe ten ouders doen als het christelijk onderwijs aan hun kinderen lang zaam wegebt? NOS 21.37 Journaal 21.55 Den Haag Vandaag 22.10 Molière (3). Levensverhaal over de Franse schrijver Molière. In deze af levering ontmoet hij de beroemde to neelgroep Dufresne, waarmee Mo lière gedurende vijftien jaar in tweespalt zal optrekken 23.10 Journaal 23.15 Nieuws voor doven en slechthoren den uit- 14.00-17.00 Schooltelevisie 18.00 Ti Ta Tovenaar 18.05 Sesamstraat 18.35 Open school 19.07 Godsdienstige zending 19.37 Mededelingen 19.45 Journaal 20.15 Hitring. Hits uit bin nen- en buitenland 21.10 Kijk mensen: VSO. Gelijke kansen voor ieder een. 22.00 IQ. Kwis met twee teams 22.30 Journaal BELGIË NET 2 19.45 Journaal 20.15 Knipoog 20.45 Jane Austen in Man hattan. Film van James Ivory rond een toneelstuk van de Engelse schrijfster Jane Austen. In de hoofd rollen Ann Baxter en Ro bert Powell 22.35 Open school 14.00 Schooltelevisie 16.45 Aankondiging 17.00 Schooltelevisie 17.30 Voor de kleuters 18.00 Spel 18.15 Deze week 18.30 Voor de kleuters 18.35 Les Tritres du JT 18.40 Spel 19.00 Antenne-soir 19.30 Journaal 19.55 Feuilleton 20.50 In naam der wet 21.50 Variétés. Braziliaan se liedjes 22.45 Journaal Net 2 19.00 Tribune economique et sociale 19.30 Journaal 19.55 Point de mire: astro logie 20.55 Le Dibboux, Poolse speelfilm uit 1937. 08.10 Living in Washing ton Johan Cruyff, Babbe- lonië, Nederland 2, 21.20 uur. 08.30 De sociale verzeke ring 08.50 Kalk 09.05 Trefpunt voor bui tenlandse kinderen 09.25 Sesamstraat 10.00 Journaal 10.23 De 18-jarigen. Indo nesische film 12.05 Contrasten 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 16.10 Journaal 16.15 Tussendoortje. Amu sementsprogramma met voormalige kindersterren zoals Heintje Simons en Andrea Jürgens (herha ling) 17.00 De Oude Speeldoos. Charlie Chaplin als „Brandweerman" 17.15 De mensen van het Domplein 17.50 Journaal 18.00 De mensen van Korsbaek 18.30 Halfzeven 18.40 De mensen van Korsbaek 19.15 Hier en Nu 19.45 Kwartier voor acht 20.00 Journaal 20.15 Sylvia Vrethammar. Show rond de Zweedse zangeres Vrethammer en haar zuster Ulla 21.00 Report 21.45 Dallas. Miss Ellie NOS: Ieder heel uur Nieuws. AVRO: Vervolg om 7.02 Auto in? AVRO aan! met om 7.02 en 8.06 Per saldo. 9.03 Steunpunt. 9.08 Arbeidsvitaminen 10.30 De zandbakshow. 10.30 Biels Co. 11.03 Uit is In. 11.15 Komponis- tenportret. 12.03 Pim Jacobs' platenscala. 13.06 AVRO's Ra- diojourn. 13.20 De AVRO Dili gence. 13.56 Per saldo. 14.03 Anne van Egmond. 15.52 De zandbak show. 16.02 Hersengymnastiek. 16.30 Kom 'ns langs in Eindho ven. 17.52 Per saldo. 17.55 Mede delingen. NOS: Ieder heel uur Nieuws. AVRO: 18.06 AVRO's Radiojournaal. 18.25 Toppers van toen. 19.02 13-speciaal. 19.30 Operettemuziek. 20.03 Hollands glorie. 21.02 Crinoline. 22.02 AVRO's Sportpanorama. NOS: 23.02-24.00 Met het oog op mor gen. VARA: 0.02 Elpee tuin. 2.02 Groot licht. 5.02 Truck. NOS: 7.00 Nieuws. KRO: 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het le vende Woord. 7.30 Nieuws. 7.35 Echo. 8.00 en 8.30 Nieuws. 9.00 Scheepspraat. 9.05 Gymnastiek voor de vrouw. NOS: 9.15 Werk bank. 9.25 Waterstanden. 9.30 Nieuws. KRO: 9.33 Wel en wee in Nederland. 10.30 Nieuws. 11.00 Schoolradio. 11.30 Nieuws. 11.33 Ratel. 12.16 Overheidsvoorlich ting Uitzending van de landb. KRO: 12.26 Mededelingen voor land- en tuinb. 12.30 Nieuws. 12.36 Echo. 13.00 Nieuws. 13.10 Goal. 13.30 Nieuws. 13.33 School radio. 14.30 Nieuws. O.S.: 14.32 Open schooltijd. KRO: 15.03 Postbus 900. 15.10 Het hart op de tong. 15.30 Nieuws. 15.32 Geen verboden toegang. 16.30 Nieuws. 16.32 Babyion. 17.30 Nieuws. 17.36 Echo. NOS: 18.00 Nieuws. KRO: 18.10 Echo. P.P.: 18.20 Uitzending van de PvdA. HUM.VERBOND: 18.30 Na vijven en zessen. KRO: 19.00 Tussen droom en werke lijkheid. 19.20 Kruispunt. 20.00 Nieuws. 20.03 Overweging. 20.10 Verkenningen. 20.30 Spektakel. TELEAC: 21.30 In het zieken huis, 5. 22.00 Vaarbewijs, 6. KRO: 22.30 Nieuws. 22.40 Wetenschap. NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorst.! den f 18.25 Paspoort. Voor Joegoslaven en Italië I 18.35 Sesamstraat 18.50 Jeugdjournaal AVRO 18.59 Toppop. Ad Visser presenteert Top 30 19.25 Er waren twee koningskinderen. EeJ na laatste aflevering van de jeugdse-l rie over de belevenissen van Klaasl en Annie NOS 20.00 Journaal AVRO 20.27 Carré Show. Gerard Cox presenteejl een gevarieerd amusementsprtl gramma, met o.a. Willy Caron. I 21.20 Babbelonië. Johan Cruijff, HugoHo-I venkamp, Marian van de Torre, WilT lem Duys, Lous Haasdijk en J«| Brink in een woordraadspel. 21.55 Dallas. 22.45 Televizier Magazine 23.45 De Toestand in de wereld bekekeg| door mr. G. B. J. Hiltermann 23.30 100 beroemde schilderijen. Jrj Joodse Bruidje" van Rembrandt NOS 23.45 Journaal 23.45 Nieuws voor doven en slechthoreoj den komt bij na de borstopera-, tie 22.30 Actualiteiten 23.00 De oude kunst vat| Bohemen 23.45 Journaal 10.00 Zie Duitsland 1 16.30 Mozaïek voor oude-l ren 17.00 Journaal 17.10 Manni de Liberal Voor de jeugd 17.40 De Draaischijf 18.20 Tom en Jerry. Te-| kenfilm 18.40 Ik heet Dops. Teken-1 film over twee hondjes 18.57 ZDF-Uw program-] ma 19.00 Journaal 19.30 De Zwarte Abt. deze Duitse film uit 1! naar een thriller van E gar Wallace onderzoekeil inspecteur Puddler en zijil assistent Horatio del moord, gepleegd door i| „zwarte abt", gepleegd i een vervallen abdij 21.00 Journaal 21.20 Het is nog rustig. Re-| portage over de gelac sfeer in het Roergebied 22.05 Vijf over tien. werkloosheid ons 1 Aansluitend het Journaal I 08.00 Telegym 08.20-12.00 Schooltelevisii| 17.00 Schooltelevisie 18.00 Sesamstraat 18.30 Wiskunde 19.00 VorOrt 19.45 Journaal 20.00 Journaal 20.15 Cultuur en Wetenf schap 21.00 Klimbim. Amuse-I mentsprogramma met im gasten Willy Millowtiscf-I de onsterfelijk Duitse tol miek uit de jaren vijftiif zestig 21.45 Galerie 22.30 Medisch programmal Over paddestoelen en hit| gevaren 23.00 Journaal wee rouw Door Henk Egbers JE vrouwen. Beiden urijven over vrouwen, „elden zijn geboeid door je vrouw als een wezen pol hartstocht; door haar tiek en seksualiteit. Dj una Barnes typeert rouwen in het vooral Frans limaat van de twintiger ja- =n met zijn perverse en „ïiskende liefde. Régine De- jforge hanteert, in tegenstel ling tot Barnes, een anti-fe- ninistische erotiek door laar vrouwen in het Parijs /an de zeventiger jaren te jlaatsen in een pornogra- isch klimaat. Barnes staat at Deforge als W.F. Her mans tot Jan Cremer. Dj una Barnes bundelde in Spillway tien verhalen. Ge- jrdine Franken vertaalde in het Nederlands onder titel Overloopfuitp. De zige Bij, f27,50). Mentaal >rdt haar werk gesitueerd sen Virginia Woolf en ïaïs Nin. „Kate Buss nam ïassa's mensen mee naar „ais. Ze nam Dj una Barnes sn Mina Loy mee en die had- Jen James Joyce graag mee tillen nemen," schrijft Ger ande Stein in de Autobio- ;rafie van Toklas. Barnes is situeren in de periode van .3 Lost Generation; de tijd jat er ook veel Witrussen in arijs zaten. Verzet Djuna Barnes karakteri- .aert haar vrouwentypen /anuit een zekere opstandig- leid, een verzet tegen haar jlaats in het sociaal-eroti- jche leven. Haar vrouwen ujn min of meer misvormd door de omstandigheden, vervreemd van zichzelf. Het titelverhaal heeft de dramatiek van een smart lap: de teringlijdende rouw, die dood had moeten lijn en met een kind van een Inder bij haar man terug keert. Deze schiet zich door lijn kop. „Er is op de hele rereld geen passend leed O. 23.00 Zin in muziek. 23.40 Ra^'| kabaret. 23.55 Nieuws. NOS: Ieder heel uur Nie«»s| VARA: 7.02 Felix MeurdeSj Louis Verschuur - Erik FosÜ" Willem van Beusekom - J Koeners. 10.30 Frits Spits - LB Koeners. 12.30 VIP-spel ïl Peter Hollad - Erik Post "J Popkrant. NOS: Ieder heel --I Nieuws. NOS: 18.04 De Avofj spits. VARA: 19.02 Popdot» plus. 21.02-24.00 Moondogs. NOS: 7.00 Nieuws. TROS: jfl Specialiteiten a la carte. Nieuws. 9.00 Er staat een org®J Alphen aan de Rijn. 9.30 |i heinde en verre. 10.00 Opus tot twaalf. 12.00 Intermezzo jj Nieuws. 13.05 De meest versW te klassieke tien. 13.30 Koren korpsen. 14.00-17.00 Belca^j rium. 20.00 Grammofoonmtiz1 20.15 TROS Klassiek presente 22.30-23.00 Guitariteiten. \l*ss.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1982 | | pagina 14