KRUISWERK Maas Modes OPHffRNGSUITVERKOOP mödes IK BRENG DE KRANT ROND OP MTf ZELFVERDIENDE FIETS. Familie berichtenl BIJ MODES CASTEEL medewerker afdelingssekretariaat m* MANTELS, JAPONNEN en BLOUSES HALVE PRIJS Mantelpakjes, broekpakken 150.- Japonnen en pakjes 100.- Lange japonnen75.- Pantalons en rokken 45.- t Sas van Gent psychotherapeutisch werker stel dat er geen krant was HINDERWET Ufc STfcM VAN DINSDAG 10 IMOVfcWIÖÉK 19öi ELZA CLARA D'HOORE Prudent Cuelenaere ANDRIES VAN DOESSELAAR Maria de Feijter KAREL KORNELIS MAARTENSE Everdina Jacoba de Gruyter Moderne jonge mensen slagen bij Gentsestraat 5 Ook 's zondags open van 2-6 uur En vele andere koopjes in Terneuzen en Hulst Gentsestraat 18 Noordstraatpromenade 17 HULST TERNEUZEN 01140-13182 01150-12671 WATERSCHAP HULSTER AMBACHT DINSDAG 24 NOVEMBER 1981 OM 14.00 UUR psychotherapie oblei trainingskursus vrijwilligers in de hulpverlening stichting opleiding J psychosociaal werk gemeente TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL gemeente politierapport Plaatselijk nieuws Clinge Heikant A12 Diep bedroefd, maar met een dankbare herinnering aan haar grote zorg en liefde voor ons, delen wij U mede, dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, zacht en kalm van ons is heengegaan, onze zorgza me moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en tante weduwe van op de leeftijd van 69 jaar. Aardenburg: Ria en Willy de Groote- Cuelenaere Sylvia Ingo Wiene (Ov.): Christiane en Rob Lucas- Cuelenaere Michel Cynthia Ingrid Blanken berge: Tiny en Jean-Claude van de Keere-Cuelenaere Tom Wim Familie D'Hoore Familie Cuelenaere Aardenburg, 8 november 1981 Marktstraat 10 Correspondentie-adres: Bootstraat 26, 4527 AN Aardenburg De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling, waarbij U wordt uit genodigd, zal plaatshebben op donderdag 12 november om 10.30 uur in de parochie kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Aar denburg. Eucharistieviering woensdag om 19.00 uur in de parochiekerk. Liever geen bezoek aan huis.; Zij, die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Tot onze diepe droefheid, is onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve man en on ze zorgzame vader en opa echtgenoot van in de ouderdom van 87 jaar. Terneuzen: M. van Doesselaar-de Feijter Hoek: H.J.J. van Doesselaar J.S. van Doesselaar-Verhage Marleen Miranda 4531EJ Terneuzen, 8 november 1981 Scheldekade 62 De begrafenis zal plaatshebben op woens dag 11 november a.s., om 14.30 uur op de Al gemene begraafplaats te Hoek, na vooraf gaande rouwdienst in het Ned. Herv. Kerk centrum, aanvangende om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafe nis in voornoemd gebouw. „Een vaste burcht is onze God" Woensdag 4 okt. heeft God tot zich geno men mijn lieve man, vader, groot- en over grootvader op de leeftijd van 75 jaar. echtgenoot van gewoond hebbende: Voorstad 16, beroep bakker. In 1953 geëmigreerd naar Canada. Winnipeg: E J. Maartense-de Gruyter Winnipeg: Nelly Plet R'dam: Adri Winnipeg: Jan Ontario: Karei Dinl Florida: Bill Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres Mrs. K.K. Maartense 224-680 Kildare East Columbus Villa Winnipeg r2c-3m8 Manitoba-Canada Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis Bij de Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis ontstaat, wegens uitbreiding, een vakature voor een full-time die komt te werken binnen een team van 8 medewerksters. Wij geven de voorkeur aan iemand met: een opleiding op HAVO-nivo typediploma eventueel aangevuld met een sekretaresse-opleiding; een goede kennis van de Nederlandse taal, in woord en geschrift; de bereidheid om af en toe 's avonds een vergadering te notuleren. Het werk bestaat voornamelijk uit het uittypen van korrespondentie, financiële rapporten, verslagen en agenda's, het verzenden hiervan en het notuleren van vergaderingen alsmede sekretariële ondersteuning t.b.v. één of meer (staf) funktionarissen. Dit alles in een prettige onderlinge werksfeer. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tussen f2.000,— en f2.700,— bruto per maand (sal. peil per 1-1-1981) op basis van 21 jaar en ouder. De C.A.O. voor Kruiswerk en Tuberculosebestrijding is van toepassing. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van de afdeling, Dianne Waverijn, telefoon 01100-15892, toestel 27. Sollicitaties gaarne binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie aan de Direktie van de Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis, postbus 79, 4460 AB Goes. Vergunning K.v.K. 496 2 okt. '81 495 2 okt. '81 De dijkgraaf van het waterschap Hulster Am bacht maakt bekend dat een openbare verga dering van de algemene vergadering zal wor den gehouden op in Gemeenschapscentrum „Den Dullaert", Sportlaan 14 te Hulst. Hulst, 10 november 1981 De dijkgraaf voornoemd K.J.A. Baron Collot d'Escury Voor hel in Januari 1982 beginnende nieuwe studiejaar is de inschrijving opengesteld. Mogelijke kursusplaatsen Amsterdam, 's-Her- togenbosch, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Deze opleiding op H.B.O.-niveau is afgestemd op de praktijk van de psychosociale hulpverlening. Gedurende het eerste studiejaar ligt het accent sterk op het eigen tunktioneren van de deelnemers. Duur van de opleiding 3 jaar. De trainingen vinden plaats in de avonduren en gedurende enkele weekends, de kolleges op zaterdagen. Vooropleiding op middelbaar niveau. De opleiding wordt niet gesubsidieerd. De studiekosten moeten dus door de kursisten zelf worden gedragen. Daarnaast verzorgt de Stichting een 1-jarige bestemd voor o.a. doelstelling: optimalisering van het eigen tunktioneren in privé- en/of werksituatie, training in de praktijkaspekten van het vrijwilligers werk. Uitvoerige informatie kan, onder vermelding van 3-jarige opleiding of 1-jarige kursus, schriftelijk worden aangevraagd bij de psychosociaal centrum herengracht 481 1017 bt amsterdam telefoon 020-221715 dan wist U niet hoe U Uw artikelen aan moest bieden A 77 Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen ter openbare kennis, dat in verband met de uitvoering van bouwwerkzaamheden een par keerverbod zal gelden aan: - de oostzijde van de Nieuwediepstraat, al hier, voor het gedeelte gelegen tussen de 1e Verbindingsstraat en de grensscheiding van de percelen 67/69; - de westzijde van de Nieuwediepstraat, alhier, voor het gedeelte gelegen tussen de 1 e Ver bindingsstraat en de grensscheiding van de percelen 76/78. Deze maatregel geldt met ingang van woensdag 11 november a.s. tot en met woensdag 20 januari 1982 of zoveel korter als mogelijk of zoveel lan ger als noodzakelijk zal zijn. Terneuzen, 10 november 1981 Burgemeester en wethouders van Terneuzen C. Ockeloen, burgemeester l Th.J. de Brauwer, loco-secretaris. zeehaven industrie «X» recreatie A "7. Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen, overeenkomstig het bepaalde in de arti kelen 12 en 29, eerste lid, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, ter openbare kennis dat in de periode van 30 september 1981 tot en met 12 oktober 1981 bij hen aanvragen om ver gunningen ingevolge de Hinderwet zijn ingeko men van: a. de heer D.Chr. van der Gouwe, Zevenaardijk 5 te Hoek, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land bouw- en veeteeltbedrijf op het perceel plaat selijk bekend Zevenaardijk 5, Hoek; b. Maatschap Haak, Groeneweg 6 te Zaamslag, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veeteeltbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Groeneweg 6, Zaamslag; c. de heer J. de Jonge, Altenastraat 9 te Hoek, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en vee teeltbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Altenastraat 9, Hoek; d. de heer R. van Rattingen, Koninginnepolder 20 te Biervliet, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een ge mengd landbouwbedrijf op het perceel plaat selijk bekend Koninginnepolder 20, Biervliet; e. de heer W. Vervaet, Paulinapolder 12 te Bier vliet, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op hef perceel plaatselijk be kend Paulinapolder 12, Biervliet; f. de gebr. J. en P. Deurwaarder, Polderstraat 68 te Zaamslag, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land bouw- en veeteeltbedrijf op het perceel plaat selijk bekend Polderstraat 68, Zaamslag; g. Maatschap W.J. Dieleman, Terneuzensestraat 64 te Zaamslag, voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Terneuzensestraat 64, Zaamslag; h. de heer A.H.E. Gielleit, Paulinapolder 13 te Biervliet, voor het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Paulinapolder 13, Biervliet; i. de heer D. Haak-Tollenaar, Binnendijk 4 Ie Hoek, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Binnendijk 4, Hoek; j. de heer J.A. Riemens, Koudepolderstraat 21 te Hoek, voor het oprichten, in werking brengei) en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het perceel plaatselijk be kend Koudepolderstraat 21Hoek; k. de heer F.B.M. de Clerck, Graaf Jansdijk 27 te Terneuzen, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land bouwbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Graaf Jansdijk 27, Terneuzen; I. de heer J. Wolfert, Van Wuijckhuiseweg 5 te Hoek, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het perceel plaatselijk be kend Van Wuijckhuiseweg 5, Hoek; m. de heer J. van de Ree, Schenkeldijk 4 te Zaamslag, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land bouw- en veeteeltbedrijf op de percelen plaatselijk bekend Schenkeldijk 4 en Kamper- seweg 1Zaamslag; n. de heer M.L. de Meijer, Kraagdijk 2 te Zaam slag, voor het oprichten, in werking brengen in in werking houden van een landbouwbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Kraagdijk 2, Terneuzen;, o. mevrouw L.A.P. van Cadsand-Dekker, Mau- ritsfort 38 te Hoek, voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Mauritsfort 38, Hoek. Zij zijn voornemens de gevraagde vergunningen te verlenen, onder het stellen van voorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving. De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en an dere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van heden voor een ieder ter inzage ter gemeen tesecretarie, afdeling algemene zaken en wel tot 10 december 1981, elke werkdag van 09.00 tol 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en elke donderdag van 19.00 tot 22.00 uur. Degenen, die de stukken wensen in te zien op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur worden verzocht daarvan vooraf mededeling te doen (tel. 01150-17980, toestel 123). Desgewenst kan tij dens de kantooruren een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gedurende één maand vanaf heden kunnen ge motiveerde bezwaren schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden inge diend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht (tel. 01150-17980, toestel 123), wordt tot 3 december 1981 voorts gelegenheid gegeven om mondeling bezwaren in te brengen en over de aanvragen van gedachten te wisselen met het bevoegd gezag, de aanvra gers en eventuele overige aanwezigen. De aandacht wordt er tenslotte op gevestigd, dat alleen degenen die bezwaren hebben ingebracht op de bovenomschreven wijze en de belangheb benden, die aantonen dat zij daartoe redelijker wijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikkingen beroep kunnen instellen bij de Kroon. Terneuzen, 10 november 1981 Burgemeester en wethouders van Terneuzen, C. Ockeloen, burgemeester Th.J. de Brauwer. loco-secretaris. zeehaven industrie recreatie DINSDAG 10 NOVEM AARDENBURG - Op de Ti- tulaerstraat is een granaat van 25 cm lengte en 7 cm doorsnee gevonden. Deze granaat kwam bij de culti vator van het bouwland naar boven. AXEL - De heer G. van de \y. uit Vogelwaarde is zon dagmorgen gewond geraakt, toen de door hem bestuurde auto in Drieschouwen tegen een lichtmast botste. 'Van de VV. werd in het Elisabethzie- kenhuis te Sluiskil opgeno men. De auto liep zware schade op. AXEL - Rond zes uur zon dagmorgen deed zich op de Kinderdijk een eenzijdig on geval voor, waarbij een in zittende van een personen auto aan het hoofd gewond raakte en naar het Elisa- bethziekenhuis te Sluiskil werd overgebracht. De bestuurder van het voertuig G. van de W. uit Vogelwaarde kwam uit de richting Drieschouwen en raakte zonder verklaarbare reden met zijn auto van de weg tegen een lantaarnpaal. Hij bleef ongedeerd, doch zijn mede-inzittende J. de T. uit Walsoorden werd ge wond. Ook de materiële schade was aanzienlijk. BRESKENS - Op de Van Zuijenstraat is een perso nenauto door een spiegelruit van de supermarkt Mikro gereden. Na deze daad koos de bestuurder het hazepad en er wordt door de rijkspo litie een onderzoek ingesteld. EEDE - Er deed zich een bot sing voor op de rijksweg kruising Brievenstraat, toen de een personenauto, be stuurd door A. C. uit Malde- gem met een trekker in aan raking kwam, bestuurd door E. F. uit Aalter. C. haalde de trekker in toen deze linksaf sloeg. HULST - Gistermorgen om ongeveer elf uur vond op de Lange Bellingstraat in Hulst een aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Hierbij ontstond materiële schade. Bestuurder I. de C. uit Brus sel wilde zijn auto parkeren en raakte hierbij de auto van R. W. uit Axel. IJZENDIJKE - Op de Mau- ritsweg is mw D. uit IJzen- dijke met haar fiets komen te vallen toen zij door een bromfietser, M. C. uit IJzen- dijke, werd aangereden. Dit gebeurde toen drie fietsers naast elkaar kwamen aan rijden en het zicht belem merd werd door een grote heg. KOEWACHT - Te laat be merkte bromfietser E.C. uit Koewacht maandagmorgen om halfdrie, dat er in de Lange Nieuwstraat een per sonenauto stond geparkeerd. Hij botste tegen de achterzij de en werd licht gewond. Zo wel de bromfiets als de auto liepen nogal wat schade op. MIDDELBURG - In de wo ning van C. de H. in de Schottestraat is ingebroken via het verwijderen van een glasruit in de voordeur. Er worden een electrische gi taar en een versterker ver mist ter waarde van 870 gul den. OOSTBURG - Op de rijks weg Oostburg - Draaibrug is B. B. uit Breskens lichtge wond geraakt, toen hij met rijn motor op nog onbekende wijze ten val kwam. De mo tor werd zwaar beschadigd. TERNEUZEN - Zaterdag morgen omstreeks vier uur werd een ruit ingegooid van Je winkel van de firma V. aan de Axelsestraat. Bij een een onderzoek bleek dat uit Je etalage een draagbare ra- Jio-t.v,-combinatie was ver dwenen. Raad van Elf - De carna valsstichting De Kriekeput- ters hebben afgelopen Weekeinde het carnaval in geluid. Prins Kriek III werd voor de vijfde keer tot prins carnaval gekozen. Vervol gens werd de raad van elf samengesteld. Hierin wer den gekozen: A. Luyckx (ad judant), Theo Weemaes teerste minister), D. van den j/evgen, o. Wuytack, G. van e Velde, J. Luitwieler, Theo voossens, M. van de Vijver, Zi Van Dorsselaer, Pol War- ens en B. de Moor. Reserve raadsleden zijn J. Weemaes, K- Je Witter en R. de Kindt. fctohengelwedstrijd "engelvereniging De De

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 10