40.000 HAITIANEN VERKOCHT Moskou verhoogt druk op Brandt keert positief uit Moskou terug „Kernoorlog niet langer onmogelijk" f f tatie Hilariteit in Frans parlement Kellyraast over Filippijnen AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS l! Lady Di: geen Bezetting Iraans consulaat in Parijs Russische functionaris: T21 PAGINA 5 pettje ÏVA belofte van gehoorzaamheid I leiders van de rooms- 1 iccijns I nlamtische voormannen, nndag bij een bomexplosie. Khomeiny heeft een drin- ïfflde oproep gedaan op alle teenstanders van het re- li em om „berouw" te tonen l.ïoor het te laat is." SGP bang voor algeheel verkoopverbod van vis Begin denkt volgende week rond te zijn Britse plannen voor N oord-Ierland Huyghebaert genoemd als leider CVP Laterwatzon Het weer in Europa Zon en maan Hoogwater Waterhoogten Scheeps berichten Wat is uw gulden waard tHiJUAo j juui i at) i iuiS5©xmm 'BINNEN-BUITENLAND' p>£. AL i Tarnen lak die in leurplaat n. Let op: overigens id kunnen, dus trie, wee weken irplaat erbij 500,- et in te ïeer kleur- 11ady Di, de toekom- itige kroonprinses van ingeland fin onze redactie buiten- land LONDEN - Liefde, troost, respect en ver- zorging, dat wil de aan- staande bruid van de Engelse kroonprins Charles, Lady Diana Spencer, allemaal wel beloven bij de plechtige I inzegening van hun hu- I welijk. Maar „gehoorzaam- beid" komt in dit rijtje :t meer voor. Voor het I eerst sinds 1662 zal er op juli in de Londense 1 St. Pauls kathedraal geen belofte van geh- oorzaamheid aan de n behoeven te wor- den afgelegd. f Deze vernieuwing, I die de volledige instem- ming heeft van beide geliefden, is al vorig jaar ingevoerd door de 1 primaat van de Angli- caanse kerk, Dr. Robert Runcie, die ook het hu- welijk zal inzegenen. Aan de huwelijks- sluiting zullen voor het st vooraanstaande I katholieke, de metho- i distische en de Schots- I presbyteriaanse kerken I deelhebben. lllllllimlIllllllllllllllllllllUUHillllllllllllllllK lij vonnis van de Arron- lissementsrechtbank te 3reda d.d. 26 juni 1981 verd in staat van faillis- :ement verklaard Adria-| lus Michiel Rijsdijk, ge- joren te Hoeven op 19j lecember 1954, autohan- lelaar, wonende te| Judenbosch aan de Lagf vlade no. 2, zaakdoende e Oudenbosch aan de lavenkant no. 5 met be- ïoeming van de edel- ichtbare heer mr, 3.R.C.M. Paalvast tot •echter-commissaris en| mdergetekende, advo- aat en procureur, tot :uratrice 3ergen op Zoom, 1 juli :981 Sir. Ida van der Zee Stationsstraat 24 Bergen op Zoom ig van 6 juli 1981 navordering van tit het ministerie n opslagplaatsen anvang van 6 juli (hiertoe worden p die datum naar van in tweevoud cteur der invoer- per hl bij 15 gt- 3drag f 150,- of terwege. ruik bij dezelfde ;én opslagplaats oet indeaangifte de stand van het n 6 juli 1981. de inspecteur die en zich bevinden, gd is ten aanzien wordt de aangifte is over de plaats In dit geval zendt in deaangifteaan is (zijn) over de den. De aangifte ïl dat verkrijgbaar m accijnzen, gen verstrekken. PARIJS - Dertig extreem linkse Iraniërs, tegenstan ders van de ayatollah Kho- meiny, hebben gisteren enige uren het Iraanse consulaat in Parijs bezet gehouden. Daarbij verdreven zij Khomeiny-aanhangers die r.het gebouw aanwezig wa- "en. Na drie uur gaven zij de bezetting op. Op straat kwam het daarna nog tot on geregeldheden tussen voor- 0 tegenstanders. De politie I !*fde niet in te grij pen. 1 In Iran gaan de executies en aanhoudingen van linkse tegenstanders van het Isla- 1 aitische bewind verder. Gis- hren vonden 17 mensen de nood door het vuurpeloton. I berichten spreken over een pare heksenjacht die is los gebarsten na de dood van 74 Van onze redactie buitenland PANAMA - Het regime van de Haitiaanse dictator Jean Claude Duvalier (bijge naamd „Baby Doe") heeft vorig jaar minstens 40.000 mensen verkocht aan het buurland, de Dominicaanse Republiek (samen met Haiti één eiland in de Caribische Zee). De Haitianen worden daar te werk gesteld als suiker rietkapper. Een uitgeweken generaal uit Haiti heeft dit deze week verklaard. Vol gens hem ligt de prijs op elf dollar „per stuk". Al eerder is het regiem be schuldigd van mensenhan del. Twee j aar geleden kwam een rapport uit van de anti- slavernij vereniging voor de bescherming van mensen rechten (een adviesorgaan van de Verenigde Naties) waarin een getal wordt ge noemd van 12.000 verkochte „slaven" per jaar. De ongeveer 300.000 Hai tiaanse arbeiders in de Do minicaanse Rupibliek lijden aan chronische ondervoe ding en vele ziekten. Grote boesdoener is volgens eerder genoemd rapport de Ameri kaanse Gulf and 'Western Company. Dictator „Baby Doe" W arschau Van onze redactie buitenland PARIJS (DPA) - De pas gekozen Franse nationale vergadering heeft gisteren haar zitting op merkwaar dige wijze geopend. Dat kwam door de rede van het oudste parlementslid, de 89-jarige Marcel Dassault. Deze bekende vliegtuigfabrikant wiens concern op de nationaliseringslijst van de regerende socialisten en communisten staat, hield een niet altijd even be grijpelijk betoog ten gunste van de produkten van de Franse industrie. Hij keerde zich tegen meubels uit Italië en België, fotoapparatuur en auto's uit Japan en tegen het feit dat de erewacht van het Franse staats hoofd niet met Franse motoren, maar met BMW's is uitgerust. Terwijl de afgevaardigden, onder wie 191 nieuwe lingen, hoofdzakelijk socialisten, besmuikt lachten dan wel gegeneerd toeluisterden, pleitte Dassault voor het organiseren van een grote internationale tentoonstelling in Parijs om grootscheeps reclame voor het Franse produkt te maken, zoals dat voor het laatst in 1925 was gebeurd. Onder tromgeroffel was de nestor onder de parle mentariërs de vergaderzaal binnengekomen, gevolgd door de jongste zes afgevaardigden. Naar eigen zeg gen maakt Dassault zich geen zorgen over de nationa liseringsplannen van de regering. „Ik ken dat uit 1937", zei hij. WARSCHAU/MOSKOU - De Russische mi nister van buitenlandse zaken Andrei Gromy- ko arriveert vandaag, elf dagen voor het bela ngrijke Poolse partijcongres, In Warschau. Volgens officiële woordvoerders in Moskou zal hij tot zondag in de Poolse hoofdstad blijven. Volgens westerse waarne mers in Moskou zal het Gro- mykotaak zijn om de Poolse leiders een laatste waar- schuwingte geven om op het aanstaande congres niet af te wijken van de orthodoxe communistische principes. Maar de keuze van Gromy- ko, die zeer zeker niet als een havik te boek staat, wijst er volgens dezelfde waarne mers op dat de Russen zich realiseren dat aan een zekere hervorming van de Poolse partij niet te ontkomen valt. Gromyko zal gesprekken voeren met partijleider Ka- nia en premier Jaruzelski. De laatste is ijlings terugge keerd van de topconferentie van de economische organi satie van het Oostblok, de Comecon, in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Centraal staat daar de zorgwekkende toestand van de Poolse eco nomie. De broederlanden hebben daar ernstige kritiek laten horen op het in gebreke blijven van de handelsaf spraken met Polen. Aan de vooravond van het hoge Russische bezoek heeft vakbondsleider Lech Walesa opgeroepen tot terughou- dendheDe Sovjet-Unie moet volgens hem vooral niet ge- provoworden. Hij waar schuwde voor „pseude-acti- visten"en „distanciëerde zich namens de hele vakbewe ging krachtig van iedere po- .geen ging die erop gericht is de goede Pools-Russische be- trekkte ondermijnen". Op de Poolse televisie wer den eerder deze week op nieuw gevallen getoond van schending van Russische ge- denktekenOnder andere w erd een borstbeeld van Stalin met verf besmeurd. De voedselsituatie in Polen (vorig jaar de aanleiding tot de grootscheepse onrust in het hele land) is nog steeds zeerslecht. Vice-premier Madej kondigde donderdag nieuwe prijsverhogingen a an. Alleen zo'n maatregel kan Polen redden van de to tale nationale catastrofe en volledige economische in storting, aldus de vice-pre mier voor de radio. van onze parlementaire redac tie DEN HAAG - De SGP-frac- tie in de Tweede Kamer is bang dat het voorkomen van polichloorbifenile (pcb's) in aal en paling in verschillen de Deltawateren binnenkort leidt tot een algeheel ver koopverbod voor de beroeps binnenvisserij. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van het SGP-Kamer lid van Rossum aan de mi nisters Braks (Visserij), Gin jaar (Volksgezondheid) en Tuijnman (Verkeer en Wa terstaat). Tot nu toe zijn vooral de grote rivieren en hun naaste uitlopers tot besmet gebied verklaard, maar volgens Van Rossum blijkt misschien straks dat ook de wateren die zij voeden - IJselmeer, Waddenzee, Zeeuwse stro men en mogelijk zelfs de Noordzee - te veel pcb's be vatten. Van Rossum eist van de betrokken bewindslieden op korte termijn maatrege len tot verlaging van de pcb- verontreiniging van open water. illllliiiiillllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Van onze correspondent Ami van Vree BONN - Verrassende ver- l'Dderingen in het protocol I gakten de eigenlijk onge lijkwaardige ontmoeting I "andt-Breznjev (de een ge- I voorzitter van een po- Ijtieke partij van een mid- Ijklgroot land; de ander on- pPerkt leider van een su- prmaeht) toch tot een bij landere gebeurtenis. I Het feit dat Breznjev de I nestduitse politicus voor lJn terugkeer naar de dsrepubliek onver- I achts nogmaals onder vier I Sen wilde spreken en dat pj hem gistermiddag I ^^Persoonlijk naar het I 'egveld begeleidde, duidde I fl)P dat het bezoek van de „oude bekende" in Sovjet ogen meer was dan een be leefdheidsgeste. Dit heeft ongetwijfeld te maken met „het diepe wan trouwen" (Brandt) dat de Sovjet-Unie koestert ten aanzien van de bereidheid van de Verenigde Staten om te onderhandelen over een nucleaire wapenverminde ring tussen Oost en West. De SPD-voorzitter had eerder deze week al gewezen op de „schrikbarende kloof" die er tussen de beide supermach ten blijkt te bestaan wat be treft veroordeling van de wederzijdse militaire ver houdingen. Breznjev zelf betitelde gis teren de ontmoeting met Brandt tegenover journalis ten als „positief" en noemde als belangrijkste factor „het gesprek zelf". Ook Brandt wees vooral op het informa tieve karakter van het on derhoud dat hij met de lei dende Sovjet-politici had ge voerd. Hoewel met name de Amerikanen vooralsnog ne gatief hebben gereageerd op het hernieuwd maar ge nuanceerder uitgesproken aanbod van Breznjev tot een bevriezing („moratorium") van de nieuwe atoomwapens in Oost en West, hoopte Brandt nog altijd op een „nul-oplossing", d.w.z. dat uiteindelijk de Sovjet-Unie haar wapenarsenaal zodanig vermindert, dat de opstelling van nieuwe raketten in Europa niet meer nodig is. Waarnemers in Bonn achtten het niet onmogelijk dat Brandts bezoek aan Moskou, de daar van Russi sche zijde met nadruk her haalde wens tot onderhande lingen en de negatieve reac ties in Washington de dis cussie in de Bondsrepubliek over de wenselijkeheid van het NAVO-besluit tot mo dernisering van de Europese atoomwapens verder zullen aanwakkeren. l!l!|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Op de Filippijnen zijn minstens 130 mensen om het leven gekomen als gevolg van verwoestingen door de orkaan Kelly. Duizenden mensen zijn dakloos gewor den. Vooral op het platteland sneuvelden ontalbare hutten, zoals op deze foto te zien is. De pas herkozen president Marcos behoudt de steun van de Verenigde Staten. Vice- president George Bush ver klaarde gisteren dat er op wereld heel wat landen zijn waar het slechter met de de mocratie is gesteld dan op de Filippijnen. TEL AVIV (AP) - De Israëli sche premier Menachem Be gin heeft verklaard dat hij in staat is volgende week een niewe regering klaar te heb ben. Hij is in drukke onderhan delingen gewikkeld met de kleine religieuze partijen NRP en Agudath Israel. Hij zou de benodigde steun van 61 zetels kunnen halen. Met de leider van de Na tionale Religieuze Partij, Jo zef Burg, is Begin al rond, hoewel Burg verklaarde het allermeest te voelen voor een „nationaal kabinet", dus mét de Arbeiderspartij. Het Israëlische kiezersvolk blijkt intussen bijzonder te leurgesteld te zijn over de weinig duidelijke stembus uitslag. LONDEN (DPA) - De Britse regering wilde provincie Noord-Ierland, ondanks de gespannen situatie ter plaat se, meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid geven. Er wordt echter voorlopig niet aan verkiezingen voor een eigen parlement gedacht. Er zal volgens minister Atkins (voor Noordierse za ken) een politieke raad wor den gevormd, waarin verte genwoordigers van katholie ken en protestanten zitting moeten krijgen. Dominee Paisley heeft al laten weten hiervoor niets te voelen. Enkele dagen geleden heeft een commissie van de Labourpartij een rapport uitgebracht waarin hereni ging van Ierland (sinds 1921 gescheiden) als einddoel wordt genoemd. BONN (RTR) - Een lid van de Russische communisti sche partij, Nikolai Portuga- lov, heeft in een vraagge sprek met het Westduitse blad Neue Revue gezegd dat een beperkte kernoorlog in Europa „niet langer kan worden uitgesloten" wan neer geen besprekingen wor den gevoerd over het opstel len van raketten voor de middellange afstand in Eurapa. ADVERTENTIE PRIMEUR VOOR BREDA Antiek, curiosa en kunstvoorwerpen Permanente expositie uit verschillende werelddelen Dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur, behalve op maandag. Donderdags tot 21.00 uuc Telefoon 076-22 5088/22 58 3S DEIOUPEBV MARKTSTRAAT66,4S11 Z| BREDA Moskou zal alle politieke middelen gebruiken om die opstelling in West-Europa te voorkomen, zei hij. Het vraaggesprek was vo rig weekeinde in Moskou ge houden en donderdag nog voor de publicatie vrijgege ven. President Brezjnev had de ze week de Verenigde Staten de schuld gegeven van de ver traging van het hervatten van de onderhandelingen over deze wapens. Hij zei te gen SPD-voorzitter Willy Brandt in Moskou dat zijn land elk moment aan de on derhandelingstafel kan gaan zitten. Portugalov zei dat de Navo met de Pershing- en kruisra ketten potentiëel een eerste aanval kan uitvoeren op de Sovjet-Unie. Volgens hem heeft Amerika geen belang stelling voor onderhandelen. Schepen baert. Huyghe- Van een onzer verslaggevers ANTWERPEN-De top van de Belgische Christelijke Volks Par tij (CVP), heeft de Ant werpse havenschepen mr. Jan Huyghebaert (36), aangezocht voor het voorzitterschap van de partij voor het geval Leo Tindemans, de hui dige voorzitter van de CVP, eind dit jaar voor zitter wordt van het Europees parlement. Huyghebaert, die drie jaar geleden de legen darische schepen Leo Delwaide opvolgde en die in zuid-west Neder land even bekend is als in Antwerpen (onder1 meer door zijn Baal- hoek-kanaalplannen) houdt het verzoek in beraad. „Ik blijf liever sche pen voor de haven, er is hier nog zoveel te doen", zo deelde hij ons giste ren desgevraagd mede. ntwerpse havenkringen stellen alles in het werk om de jonge schepen, die zich heeft doen ken nen als een tweede Del waide voor Antwerpen te behouden. Huyghebaert, zoon van een Belgische vader en een Roosendaalse moeder, heeft jarenlang op het kabinet van Tin demans gewerkt. Actieve aandelen Ahold 73.70 73,50e Akzo 25,40 25,60 ABN 300,00 304,00 Amev 89,40 88,60 Amro bank 55,10 54,10 Bo» Kalis Westm. 73,00 73.00 Dordtsche petr. 212,20 210,50 Dordtsche petr. pref 205,00 203,80 Elsevier NDU 114,50 116,00 Ennla 136,50 136,00 FGH 51,50 53,00 Gist Brocades 67.50 68,20 Heineken 50,20 50,20 Heineken Holding 43,90 43,70 Holl.Beton Groep 71,50 73,00 Hoogovens 18,20 18,00 KLM 125,70 122,50 Kon. Olie 85,40 84,00 Nat Nederlanden 119,00 118,10 Nedlloyd Groep 135,50 135,20 NMB 173,00 172,00 Ogem Holding 6,30e 6,30f Pakhoed Holding 44,00 43.70e Pakhoed Hold.cert. 38,40 38,20 Philips 24,00 23,60e Robeco 242,50 241,50 Rodamco 117,50 117,60 Rolinco 261,00 260,00 Rorento 136,70 135,70 Unilever 146,90 147,50 Ver. bezit VNU 65,20 65,10 Volker Stevln 28,80 28,00e Bëfegglngsinstituten Alg.Fondtenb. 127,00 126,00 Alrenta 99,20 99,00 Alvamy 117,70 118,50 America Fnd 202,50 202,00 Asd.Belegg.D 169,30 167,90 Blnn.BelfVG 134,00 135,50 B.O.G. 139,00 140,50 Eur.Pr.lnv. - 139,00 Goldmines - 1210,00 Holland F 111,00 111,00 IKA Bel egg. - 201,00 Interbonds 517,00 517,00 Leveraged 308,50 308,00 O bam 89.80 89,10 Sumabel - 44,50 Tokyo PH(S) 182,00 182,00 Tokyo PH 249,00 250,00 Uni-lnvesL - 101,50 Viking 145,00 146,00 Wereldhave 109,20 110,50 Concentra - 192,00 Unlfonds 366,00 367,00 Chemical F 24,80 24,60 Col. Growth 19,50 19,30 Japan Fund - 27,80 Lehman Corp - 46,00 Technology F - - Value Line 32,00 31,70 Vance Sand. 24,50 25,30 AMSTERDAM - Op de Amsterdamse effec tenbeurs is de obligatiesector gisteren om laag gegaan De noteringen van de staats fondsen waren per saldo rond de 0,3 punt la ger. Op de vloer was men overigens niet zo te spreken over de bekendmaking van een tweede tranche van de jongste twee mislukte staatsleningen, geplaatst bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, die dooren lever baar zijn met de al genoteerde leningen. Vooral het tijdstip van de bekendmaking vond men niet zo elegant. Het had toch net zogoed gelijk bij de uitgifte afgekondigd kunnen wor den aldus de beurs De hypotheekbanken wa ren donderdag zeer vast gestemd, eigenlijk enigszins tegen de aarzelende markttrend in. De FGH werd maar liefst f2,50 duurder op f54 en de WUH herstelde zich van de eerder deze week geleden verliezen met een com fortabele koerswinst van (9 op f 119 De inter nationale aadelen hadden te lijden van een opnieuw lager Wall Street. Kon. Olie verloor hierdoor 11,50 op f83,80 en Unilever f1 op f146. Ook KLM raakte terrein kwijt en moest f2,50 inleveren op f122.50. De ABN lag andi De bank trek 13,50 loor f1 op f172 en Amro Bank werd f0,10 goedkoper op f55. Bij de bouwaandelen was HBG enigszins in trek met een vooruitgang van f1 op f72,50. OGEM klom 10,30 op f6,50. Op de rest van de actieve marktgebeurde weinig, zij het dat Heineken f0,90 kon aantrekken op f50,50. Nedlloyd moest f1 prijsgeven op f134,50. goedan de markt. f304 De NMB ver- De ochtend zal veel bewolking en helaas ook regen te zien geven. Maar in de loop van de middag klaart het op uit het westen. Bij een middagtemperatuur van ongeveer 18 graden is de (matige) wind eerst veranderlijk, later alleen uit weste lijke richting. Amsterdam Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Geneve Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Nice Oslo Parijs Rome Split Stockholm Wenen Zurich Casablanca Istanbul Las Pal mas Tel Aviv Tunis Zon onder Zon op Maan op Maan onder morgen, zaterdag 4 juli. Bergen op Zoom 6.03-18.30 Hansweert5.41-17.58 Terneuzen 4.53-17.17 Vlissingen 4.22-16.49 Wemeldinge 6.22-18.43 DEN HAAG - De waterhoogten van gis terochtend- Konstanz 384 min 1Rhein- felden 257 min 3, Maxau 468 min 8, Plo- chingen 125 min 3, Mannheim 300 min 15, Steinbach 137 min 5, Mainz 308 min 6, Bingen 180 min 4, Kaub 220 min 1, Trier 278 min 31, Koblenz 246 min 16, Keulen 357 min 30, Ruhrort 459 min 25, Lobith 1.11-1 plus 21, Pannerdense kop 1.078 plus 25, Nijmegen 898 lus 36, IJs- selkop 960 plus 22, Eefde IJssel 502 plus 10, Deventer 372 plus 4, Katerveer 93 min 2, Monsin geen opgave, Borgha ren 3.991 min 132, Belfeld 1.248 min 158, Grave beneden de sluis 577 min 76. regen 17 gr. onbew. 31 gr. licht bew. 24 gr. onbew. 24 gr. geheel bew. regen 19 gr. licht bew. 24 gr. zwaar bew. 2frgr. onbew. 16 gr licht bew. 29 gr. onbew. 27 gr. licht bew. 19 gr. licht bew. 22 gr. geheel bew. 23 gr. zwaar bew. 18 gr. zwaar bew. 22 gr. onweer 24 gr. licht bew. 28 gr. zwaar bew. 25 gr. onbew. 27 gr. geh. bew. 25 gr. onbew 21 gr regen 21 gr licht bew. 28 gr. onbew. 28 gr. licht bew. 21 gr. onbew. 26 gr. licht bew. 26 gr. zwaar bew. 24 gr. licht bew. 25 gr. onbew. 25 gr. onbew. 30 gr. niet ontvangen 22.02 05.23 07.17 23.23 GROTE VAART ACILA 1 te Bangkok, ACMAEA 1 vn Guayaquil nr Balboa, BRITSUM 1 330 o Newfoundland nr Wedel, DALLIA 3 te Port Maine verw., DAPHNE 2 te Flotta, DIADEMA 1 vn Coatzacoalcos nr Gary- ville, DOCKEPRESS-10 1 pass. Suez nr Bahrain, DOCKEXPRES-11 1 600 ono Midway nr Shanghai, GARDENIA 2 te Rosslare, GOOILAND 1 180 zzw Kaap Verde nr Rio de Janeiro, NEDLLOYD BALTIMORE 1 1100 z Galapagos Eiland nr Kaohsiung, NEDLLOYD BANGKOK 1 1800 zw Seattle nr Manzanillo, NED LLOYD LEUVE 2 340 wzw Nicobaren nr Buenos Aires, NEDLLOYD MADISON 2 te Tauranga, NEDLLOYD NASSAU 1 vn Rio Grande nr Buenos Aires, ALAMAK 1 135 w Algiers nr Tripoli, AMSTELMEER 1 400 wzw Padang nr Suez, ANTILLA BAY 1 vn Mersin nr Pont Said, BROERE EMERALD 1 t.A. Luanda, META 1 2170 nw Paramaribo nr Curacao, NEDLLOYD RHONE 1 te Amsterdam, OBELIX 1 110 zzo Santo Domingo nr Corpus Christi, SCHELDERIX 1 te Singapore. WATER LAND 1 te Rotterdam. Kleine vaart DUTCH MATE 2 v Rotterdam nr Duin kerken, LIJNBAANSGRACHT 1 75 z Abidjan nr Dakar, MARE SILENTUM 1 te Rotterdam, MIDSLAND 1 v Rotterdam nr Leith, TUVANA 2 v Rotterdam nr Dordt. US dollar,.2.64-2.74 Britse pond4.95-5.25 Belg. fr6.39-6.69 Duitse mark109.50-112.50 Ital. lire21 50-24.50 Port.escudo4.05-4.65 Can. dollar2.20-2.30 Franse fr45.75-48.75 Zwits. fr128.25-131.25 Zweedse kr50.75-53.75 Noorse kr43.00-46.00 Deense kr34.00-37.00 Oost. schill15.67-15.97 Spaanse pes2.68-2.98 Griekse dr4.35-5.15 Finse mark58.25-61.25 Joeg. dinar6.40-7.80 Ierse pond3.95-4.25 Goud Inkoop35.100 per kg(35.770) Verkoop35.800 per kg(36.470) Zilver Inkoop645 per kg(652) Verkoop748 per kg(755) Chey sson De Franse minister van bui tenlandse zaken Cheysson heeft wegens aanvaarding van zijn ambt zijn aandelen in het Franse dagblad Le Monde verkocht. Volgens de krant bezat hij een aandeel van 2,4 procent. Brazilië In augustus wordt in Brazi lië de eerste nationale werk nemersconferentie gehou den. De conferentie is onder deel van een voortdurende poging een vakbond op te richten. De Algemene Arbei dersfederatie werd na de mi litaire staatsgreep van 1964 verboden. I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 5