IN AMSTERDAM: Staking politie dreigt r> De truc van Dries van Agt PTT ongerust over Duitse concurrentie gever baas Plan-Lievense valt goed bij bevolking VAAT DE RREN erlouw noemt enige middel: STRIPPEN KAART AAN BANDEN Beelaerts tegen plan Van der Stee Concurrent voor PTTJ I le^elud Twee jaar cel voor verkoop staats geheimen FINNEN-BUITENLAND5 Minister Trier stelde onderzoek in Op weg naar een nieuw kabinet BINNENLAND L|JDAG 3 JUL11981 PAGINA 3 PAGINA 2 4 augustus jl langer dan een vel goed kunnen iedelijk alle be- ris en vakbonde- ;erichte pesterij - s wel raad mee organisators en m werkzaamhe- i liggen hun niet. en hoofdzaken, meer dan alleen ief tonen en hart er niet verstomd om met u de or- tellen te bespre- oorden: „Tja, dit aren heb gehad!" ran hem is. Goed, i die richting ge- waardevol voor :m. En vergeet u ien wat ondank- ;n enorme stapel ij ten omdat het e nemen. Vervol- irwijl u nog half tot middernacht, idden en een op- uw schrijftafel, jn pluchen troon, iltijd luxueus in- iloemen, een met looi bureau. Ook euw-baas schept *e sfeer om zich .ls hij alle erken- en beetje respect erk met lof over- tevredenheidsbe- ij ook niet onder s hij in staat on- tunnen driftkik- beter naar een eenmaal geboren :nij denswaar dige te werk te zetten it. en dat er dingen vil weten wat er als hij u uithoort ad geeft hoe u uw i van koninklijke it hij u graag ge- i door middel van Hij kan het ene il hebben en dan ;ten mokken om- jns ondanks ont- goed en slapen dig en krijgen ze :n ze met hun on- ïandomdraai een ining. aan, dan bestaat uw Leeuw-baas. (ingenomen is en alles goed nagaan toormachine. Iman, uitgave Bi- I pgN HAAG - De plannen de Bredase ingenieur Lvense om in het Marker- itt een windenergiespaar- ;en in te richten, zijn jof het Nederlandse volk Lekend ontvangen. Dat at uit een representatieve Hefonische steekproef, die Lr verantwoordelijkheid minister Van Trier (We- schapsbeleid) is uitge- «erd. Ipit de gegevens van de Ne- lerlandse stichting voor sta bek blijkt, dat circa zestig ■ent op de hoogte is van hoofdlijnen van het plan- Éjvense, en dat van die Imp bijna tachtig procent vindt dat het plan een kans moet krijgen. Het grootste deel van de voorstanders van het plan-Lievense ziet als belangrijkste voordeel de schone, milieuvriendelijke manier om energie te win nen. Van de ondervraagden meent 37 procent dat het plan-Lievense kernenergie overbodig maakt, 31 procent ziet vooral het voordeel van goedkope energie. Dat het IJsselmeer niet dichtgaat ziet slechts 2 pro cent als een positief punt. Negatieve punten zijn voor een deel van de ondervraag den het verloren gaan van natuurgebied, het ontsieren de effect van windmolens en de hoge kosten van het pro ject. Bij 2 procent van de on dervraagden is de angst voor dijkbreuk een bezwaar. Maar algemeen is 64 procent van de geënquêteerden van oordeel dat het plan-Lieven se geen gevaarlijke kanten heeft, tegenover 7 procent wel. Van de ondervraagden vindt tenslotte slechts drie procent dat het plan-Lieven se geen verdere ontwikke lingskansen moet krijgen. Lievense an Agt Den Uyl kap op! door Bert van Velzen n viswinkels en cafe- Op het platteland vossen bedreigd door jers van de zoge- bloedsporten die ijn op de vossenjacht, i de stad is de enige ijand van de vos de )ewel gebleken is dat svos de rijweg in bei- ingen bekijkt en be- oordat hij oversteekt tal van verkeers- fers. Van de jonge i ten meer dan 60 pro leven voordat ze het •vensjaar hebben vol- Van onze Haagse redactie [DEN HAAG - Alleen als Van Agt en het CDA bereid zouden zijn de kandidatuur- Van Agt het premierschap in te trekken, is de vor- jning van een CDA-PvdA-D'66-kabinet nog hogelijk. I Van Agt en het CDA hand- laven echter vooralsnog die kandidatuur in alle zwaarte, i Agt sluit echter niet he naal uit, dat topberaad in weekeinde tot een andere inclusie kan leiden. betrekkelijke duide lijkheid in de 'informatie JM gisteren geschapen p de publikatië van brie van b'66-fractieleider ffrlouw en PvdA-fractielei- Den Uyl. Die brieven hrmden de weerslag van de porstellen die zij in het van woensdag had- gedaan. I Essentie van Terlouws Borstel: geen kabinet-Van lp, geen kabinet-Den Uyl, par een kabinet onder lei- jog van een andere CD A-er. lit was een beroep op Van lp en Den Uyl om zich als pididaat-premier terug te fikken. 1 Essentie van het voorstel ■n Den Uyl: de informa- 1® moeten hun uitgangs- I dat het CDA Van Agt premier levert loslaten, f® wel het optreden van odere informateur(s), die is (zijn) onbevangen ®tijen te confronteren met keuzemogelijkheden. De fdA wil alle mogelijkheden f aanvaardbaarheid bezien samenhang met het te firen beleid. t houdt in dat de PvdA ftntueel ook zou moeten f'rwegen van haar claim I het premierschap af te hoeveel pijn dat ook zou hten." |fet voorstel Terlouw bete dat D'66 een dubbele a heeft gemaakt: ze t de mogelijkheid van kabinet-Van Agt, die tot ftoe open gehouden werd, afgesneden en ze heeft j' ook haar pleidooi voor kabinet onder leiding f Den Uyl ingetrokken, loet voorstel van Den Uyl j!*lt in dat voor het eerst Wijk wordt uitgespro- fdat de PvdA bereid is te Wegen om Den Uyl als kandidaaat-premier te laten vallen. Maar deze nieuwe ontwik kelingen hebben tot nu toe geen opening kunnen maken in de informatie van Lub bers en De Koning, die zo goed als gestrand is. Het is uiterst twijfelachtig of dat maandag, als er weer wordt onbehandeld, wel zal luk ken. De twijfel daarover is zeer groot. Van de informateurs, bei den uit het CDA afkomstig, valt niet te verwachten dat zij, als de CDA-top aan Van Agt vasthoudt, zeif het ini tiatief zullen nemen een an dere CDA-er als kandidaat- premier naar voren te schui ven. Dat betekent dat zij maandag him informatie poging zullen moeten opge ven, omdat ze ook program matisch niet verder kunnen. Van Agt heeft gisteren in het overleg kortweg meege deeld dat hij na beraad met zijn fractiebestuur en de lei ding van het CDA zijn kan didatuur niet introk. De informateurs zelf be nadrukten de samenhang tussen program- en perso- nenkwestie. Zij zullen maan dag proberen de „sur place" over het leiderschap van het kabinet en de programmati sche kant te doorbreken. „Aan het einde van deze in formatie", aldus Lub bers,,,moet er voor beide kwesties tegelijkertijd en in samnenwerking duidelijk heid komen". Drie zaken Van Agt legde er de na druk op dat bij lange na nog geen overstemming over het programma bestaat. Volgens hem is er sprake van een drievoudige impasse: geen overeenstemming over het program, ook niet over de ze telverdeling „denk aan de bezetting van onderwijs") en niet over het premierschap. Hij ontkende dat zijn voorstel van woensdag (alle amendementen intrekken, de regeling van het premier schap aan het CDA overla ten) grappenderwijs of ter loops gedaan was. Het was wel degelijk serieus. Zelfs een grote concessie mijner zijds, gezien de opvatting van Den Uyl, dat het CDA de meeste bezwaren tegen het ontwerp-programma had in gediend. Het had een door braak kunnen zijn." Turkse kinderen, die zich met hun ouders twee maanden hebben schuil gehouden in de kerkzaal van de Vrije Universeit van Amster dam, hebben gisteren hun vrijheid gevierd met een dansje op het ministerie van justitie. De 120 christen-Turken, hebben hun veilige plaats verlaten en zijn ondergebracht in pen sions, omdat ze niet meer bang zijn voor di recte uitwijzing. Het be leid van justitie is de laatste tijd minder hard ge worden, vooral nu de Raadvan Kerken er al les aan doet om voor af- gwezenasielzoekers on derdak in het buiten land te vinden. De drei ging om terug naar Turkije gestuurd te worden lijkt daarmee voor deze minderheid voorbij. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Kris kras door het hele land reizen voor tien gulden aan strippenkaarten is niet lang meer mogelijk. Minister Tuijnman (verkeer en waterstaat) wil dit vrije reizen tot bepaalde regio's beperken, omdat de Neder landse Spoorwegen bang voor concurrentie zijn. Op het moment kan men met twee zogenaamde dag strippenkaarten een dag lang onbeperkt door heel Ne derland reizen met de bus. Daar wil Tuijnman met in gang van de volgende zo merdienstregeling een eind aan maken door het invoeren van een zogenaamde regio nale strippenkaart. De Nederlandse Spoorwe gen hebben namelijk gepro testeerd, omdat men hier concurrentievervalsing ziet, omdat sommige busritten op deze manier goedkoper zijn dan een treinkaartje, DEN HAAG - We schreven 4 oktober 1977. Een beruchte nacht in de toch niet saaie formatiegeschiedenis van Nederland. CDA-onderhan- delaar Van Agt, die niet iedereen zo graag in een tweede kabinet-Den Uyl zag, kondigt aan dat hij bereid is het politieke bos in te gaan. Informateur Den Uyl en PvdA-onderhandelaar Van Thijn kunnen hun oren niet geloven. De volgende dag zit Van Agt hoog te paard. De CDA- fractie wil de leider niet la ten gaan. Perfecte bereke ning. Met stralenkrans keert Van Agt terug in de forma tie-onderhandeling. Het ziet er naar uit dat Van Agt weer met diezelfde truc bezig is. Woensdag avond heeft hij van de CDA- top te horen gekregen dat zijn kandidatuur gehand haafd blijft, maar gister avond opent hij zelf de mo- gelijkheid dat het anders kan lopen en spreekt over nieuw topberaad „al was het alleen maar om niet het beeld op te roepen van de koppige,die louter persoon lijke ambitie nastreeft". Van Agt: „Het verzet van de anderen tegen mijn kan didatuur is niet gerechtvaar digd, maar een fact of live. Van Agt lijkt de eventuele weg terug te markeren. Waarom? Van Agt maakt de laatste dagen een niet al te zekere indruk. Hij is bevreesd voor een zekere omslag in bepaal de CDA-kringen. Er komen brieven binnen bij het CDA dat Van Agt zich de grootste moet tonen en terug moet trekken uit landsbelang. Hij herinnert zich ook nog de ruzies mnet Lubbers. Is die er op uit hem beentje te lichten? Gisteravond maakte Van Agt de stellige indruk op ze ker te spelen, een herhaling van de perfecte truc van 1977. Maandag komt hij met sterke steun van de achter ban aan het informatiefront terug. En met haast, want in 1977 werkte de tijd in Van Agts voordeel (met de CDA- WD coalitie als rugdek king), maar nu niet. Als het te lang duurt gaan de CDA- gelederen tegensputteren en spelen de negen zetels verlies van PvdA niet meer zo'n grote rol. Is het daarom zo gek te veronderstellen dat de nu nog onaantastbare Van Agt zijn eigen club dit weekeind dwingt tot keuze: op mij kost wat kost handhaven als pre mier of mij de ruimte bieden „over rechts te gaan", rege ren met de VVD als minder heid, want voor de „Staphor ster variant", regeren met een meerderheid dankzij klein rechts, heeft hij geen steun in eigen partij. Van Agt zelf noemde gis teravond de combinatie van CDA, PvdA en D'66 nog „de enig maakbare meerder heidscombinatie". Of het dat kabinet ook wordt? (ADVERTENTIE Van onze redactie binnenland AMSTERDAM - Bij de Am sterdamse politie dreigen de ze zomer acties. De agenten kunnen het werk niet meer aan en voe len zich door de autoriteiten in de kou gelaten. De politie bonden hebben gisteren voor „de laatste keer een waar schuwing laten horen". Ge beurt er nu nog niets, dan komen er acties. De Amsterdamse afdelin gen van de politiebonden lie ten gisteren weten dat de maat vol is, nu de autoritei ten nog steeds niet hebben gereageerd op een twee maanden geleden uitge bracht rapport over de werkdruk in het hoofdstede lijke gemeentekorps. Dit rapport van de bonden, waaraan ook burgemeester Polak meehielp, stelde dat de werkdruk van het Amster damse politiekorps als ge heel en van de politieman als individu al over de grens is gegaan van het fysiek en mentaal aanvaardbare. Op dit rapport is nog geen enke le reactie binnen van de be voegde autorieiten, zoals de betrokken ministers. Volgens A. Duursma van de Nederlandse politiebond is de bescherming, die de Amsterdamse politie kan bieden aan de burgers, eigenlijk al tot nul gedaald. Hij zei dat de verantwoor delijkheid wat er gebeurt in de hoofdstad niet meer bij de politiemensen ligt, maar bij de bevoegde autoriteiten. „Het personeel kan het niet langer verkroppen.", al dus Duursma, die eraan toe voegde dat dit de allerlaatste waarschuwing is: de situa tie dreigt te escaleren als er niet onmiddelijk maatrege len worden genomen." Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Bee laerts (Volkshuisvesting) en Van der Stee( Financien) lig gen met elkaar in de clinch over de plannen voor herzie ning van de inkomstenbelas ting, die Van der Stee deze week in Breda onthulde. Minister Beelaerts van Blokland is bang dat hier door de woningmarkt hele maal in elkaar stort. In een brief, die al op 23 ju ni is geschreven maar giste ren pas bekend werd ge maakt, schrijft de Beelaerts dat de plannen van Van der Stee te weinig rekening hou den met de volkshuisvesting. Beelaerts vreest dat een ver laging van de inkomstenbe lasting en het optrekken van het huurwaardeforfait zul len leiden tot een verminde ring van de belastingaftrek van de hypotheekrente, het geen een rem betekent op de koop van eigen huizen. Hij is verder bang dat een verho ging van het BTW-tarief zal leiden tot stijging van kosten in de stadsvernieuwing. Deze plannen mogen dan ook niet door gaan, vindt hij De boze brief van Bee laerts staat op de agende van de ministerraad. milIminimiIllmiliummummmminimummm nu gemakkelijker om een vos te zien een stadsbeeld dan op .teland. De stem van nengt zich nu vaker sirenes van een poli- dan met de roep van of houtduif. De sen zitten in Glasgow burgh, in Bristol en iham, in Bath en in iedere stad en het land. Bristol nu minstens 50" vossen en dit jaar r_ 1000 jongen voort- t. Het gaat Reintje de e stad naar den vleze. ^IMEURVOOR BREDA Antiek, curiosa "n kunstvoorwerpen ^mianente expositie uit verschillende werelddelen Dagelijks geopend 10.00-18.00 uur, behalve op maandag, "«nderdags tot 21.00,uur. Telefoon 076 - 225088/225835 DE LOUPE BV VKMARKTSTRAAT 66, JV4811 Z) BREDA Van een onzer verslaggevers BREDA - Het Westduitse bedrijf Hermes heeft giste ren bevestigd dat het in Ne derland met de PIT wil gaan concurreren bij het bezorgen van pakketpost, maar gezegd dat het niet „prijs-agressief" zal optreden. Toch blijft men bij de PTT ongerust. Zoals De Stem gisteren meldde wil Hermes Versand Service uit Hamburg begin volgend jaar een dochterbe drijf in ons land beginnen. Het onderdeel van het Otto- postorder bedrijf zal in Utrecht een centrale vesti gen en via tien vestigingen in de rest het land met driehon derd voertuigen pakketpost gaan bezorgen. Het gaat daarbij om pakjes van een pond tot 25 kilo. Hermes-directeur, Werner Veldbinger, zei gisteren dat het bedrijf nog dit jaar een definitief besluit neemt over het plan, dat vierhonderd mensen een baan kan bezor gen. Volgens Veldbinger zal zijn bedrijf echter niet „prijs-agressief" optreden. Als voorbeeld noemt hij het verzenden van een pakket van tien kilogram, waar de PTT dertien gulden voor vraagt: „Wij zullen daar wel iets onder komen, maar onze prijs zal toch dicht in de buurt van de dertien gulden blijven", aldus de Hermes- baas, die er aan toevoegt dat buitenlands bedrijf werpt zich op pakketpost het nieuwe bedrijf vooral postorderbedrijven als klant ziet en grote bedrijven, die rechtstreeks aan de detail handel leveren. Uniek Of de entree van Hermes voor een aardverschuiving gaat zorgen moet nog afge wacht worden. Een voor lichtster van de PTT noemt deze inmenging op de Neder landse markt „vrij uniek". Nederland kende zo'n tien jaar geleden een hausse in postdiensten. Bekend voor beeld is de stadspostdienst, die in een aantal steden PTT-diensten ging vervul len. Met betrekkelijk lage (kosten zouden in een dicht- i bewoond gebied deze dien sten rendabel kunnen zijn. Het gros van de stadspost- diensten is in de loop van de laatste jaren op de fles ge gaan. Ook voor hen bleek op te gaan wat voor de PTT in het groot opgaat: postbestel lingen kosten veel geld en hebben een betrekkelijk laag rendement. De PTT-voor- lichtster omschrijft de post diensten als een „afsterven de markt". In de markt van de pak ketten heeft de PTT evenwel al langer twee concurrenten: Van Gend en Loos en de Ne derlandse Pakkettenpost- dienst. Met Van Gend en Loos (een volle dochter van de NS) heeft de PTT een overeenkomst gesloten, die er op neer komt dat de eerste vooral de grote en wat on handelbare stukken voor zijn rekening neemt. De PTT doet vooral de kleine pakket ten, zo ongeveer tot tien kilo. De PTT mag van de wet beconcurreerd worden in de ze sector. In de bestelling van brieven heeft deze over heidsdienst een absoluut en grondwettelijk monopolie. Bij de PTT is men niet te gerust op de komst van Her mes. Het kan een nieuwe be dreiging zijn voor een zor genkindje van de PTT en daarmee werkgelegenheid in gevaar brengen. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim V? In Amerika worden de grap jes van de president altijd uitgedacht door goedbetaal de scriptschrijvers, die hun carrière doorgaans in een nachtclub zijn begonnen. Meestal worden hun geintjes eerst uitgetest op een groep je doorsnee-Amerikanen. Als de reacties goed zijn, is het veilig genoeg de lol op het gehele volk los te laten. In Europa zijn we nog niet zo ver. Onze hoge heren moeten hun grappen zelf bedenken. Een collega kwam gisteren binnen met twee vondsten van de Belgische premier Mark Eyskens. Wijzend op de stabiliteit van de Duitse economie zei Eys kens dat zijn ouders hem op zettelijk Mark hebben ge noemd en niet Franc. Het probleem van de Europe se veiligheid vatte de gevatte premier samen in twee zin nen: „De Russen zijn ge belgd. De Belgen zijn ge rust". Niet gek voor een politicus. Onze Van Agt staat echter zijn mannetje ook. Zijn grote kracht ligt in het creatieve gebruik van bestofte uit drukkingen. Deze week poneerde hij een paar politieke stellingen en zei achteraf dat hij het „grappenderwijs" had be doeld. Lubbers haalde fron- senderwijs zijn wenkbrau wen op. Den Haag maakt op dit mo ment rare kronkels bij het vormen van een kabinet. Mogen wij spreken van de formatie MERIJN Oplichter vrij OMDAT hét proces-verbaal niet in een dag in het engels vertaald kon worden, heeft de Britse politie de van op lichting verdachte Neder landse projectmakelaar L. R. (47) vrij moeten laten. Het paspoort van de man, die ook bij de zaak van notaris S. is betrokken, is ingenomen zo dat hij niet weg kan. Stichting failliet DE PAULUSSTICHTING is wegens miljoenenschuld door wanbeleid failliet ver klaard. De zorg van de 200 personeelsleden voor de 380 geestelijk gehandicapte pu pillen kan gewoon door gaan. We eten meer vis NEDERLANDERS eten steeds meer vis. Vorig jaar voor een miljard gulden. Dat blijkt uit een rapport van deskundigen. Verse vis is het meest populair. DEN HAAG - De defensie ambtenaar Dirk G. (30) die heeft geprobeerd staatsge heimen aan de Russen te verkopen om zijn speel schulden te kunnen betalen is gisteren veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De Hagenaar werkte al tien jaar op het ministerie van defensie, waar hij het volste vertrouwen kreeg. Hoog opgelopen speelschul den waren de reden om te proberen geheime defensie documenten aan de Russi sche ambassade in Den Haag te verkopen. Ook bij het gokken had "Dirk G. misbruik van zijn positie gemaakt. Hij had een bijbaantje als controleur bij de stichting Totalisator en pleegde daarbij vervalsingen van gokformulieren. Begin februari deed hij de Russen schriftelijk het aan bod om documenten te kopen die voor Moskou van belang zouden zijn. De Russen zou den, na een kort bezoek van de ambtenaar, niet verder op de zaak zijn ingegaan. Twaalf dagen na dit bezoek werd de ambtenaar gearres teerd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 3