Nederland wordt opgekocht met vreemd kapitaal De Engelse vos wordt stadsdier P m EVEIM UITBLAZEN dagfe buitenland Bobbejaasiland België! Leeuw-werkgever is een gulle baas DE STEM LEEUW 24 juli - 24 augustus Terlouw noe PAPTKR VOOR UW PEN VRIJDAG 3 JUL11981 PAGINA TWEE Goeroe Hekel Doofpot Hobbyisten Armoede Alle dagen open Ï?M'. Kruisraketten Israel 'f STAAT IN DE STERREN deze week: STEM uit Londen VR|JDAG 3 JUL11981 DE LOUPE BV T5 PAGINA 2 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Jaargang 121 Nr. 19.514 Uitgave Uitgeversmaatschappi j De Stem b.v. Directie Dr. W.A.J.M. Harkx Drs. J.H.M. Brader Hoofdredacteur L. Leijendekker Breda - Hoofdkantoor Spinveld 55, Postadres: Postbus 3229 4800 MB Breda Telefoon: voor directe verbinding zie onder betreffende afdeling Algemeen nr. 076-236911 Telex: 54176. Kantooruren ma. t.m. vr. van 8.15-17.00 uur. Bankrelaties Postgiro 1114111 ABN rek. 520538447 NCB rek. 230301584 Rabo rek. 101053738 Handelsregister 27420 Centrale redactie Breda Nieuwdienst 076-236883 Stadsredactie 076-236880 Sportredactie 076-236884 Lezersservice Inlichtingen over Stemreizen en promotie: 076-236911 Fotoservice: 076-236573. Abonnementen Betaling 076-236347 f 17,89 per maand 53,35 per kwartaal 207,- per jaar Postabonnementen met toeslag. Nieuwe abonnees: opgave bij elk rayonkantoor en servicepunt. Ook telefonisch of d.m.v. bon in de krant. Bezorgklachten Voor telefonische meldingen zie onder betreffend rayonkantoor. Rubriek 't Kleintje Opgave 076-236882 tot 17.00 uur. 2 dagen voor plaatsing. Grote advertenties Algemene informatie over mogelijkheden en tarieven: 076-236881 Regionale informatie: alle kantoren. Postadres: postbus 3229, 4800 MB Breda. Afsluittijd adv.: 09.00 uur één dag voor plaatsing; maandagkrant vrijdag 12.00 uur in Breda. Overlijdensberichten 076-236442. Buiten kantooruren ma. t/m vr. van 18.30-20.30 uur en zo. van 18.30-21.30 uur. 076-236394/236911. Advertentie debiteuren Administratie 076-236227. Rayonkantoren Breda - Stadskantoor Nwe. Ginnekenstraat 41, 4811 NN. Abonnementen 076-236322. Overige afd. 236326. Kantooruren ma. t/m vr. van 8.15-17.00 uur. Bezorgklachten 076-236888 ma. t/m vr. 8.15- 19.00 uur, za. 8.15-17.00 uur. Bergen op Zoom Zuivelstraat 26, 4611 PJ Tel. (alle afd.) 01640-36850. Telex 78457. Kantooruren ma. t/m vr. van 8.15-17.00 uur. Etten-Leur Markt 28, 4875 CE Tel. (alle afd.) 01608-21550. Telex 54430. Kantooruren ma. t/m vr. van 8.30-12.30 en 13.30-17.00 uur. Goes Klokstraat 1, 466 IK Tel. (alle afd.) 01100-28030. Telex 55215. Kantooruren ma. t/m vr. van 8.15-12.30 en 13.30-17.00 uur. Hulst Steenstraat 14, 4561 AS. Tel. (alle afd.) 01140-13751 Telex 55203. Kantooruren ma. t/m vr. van 8.15-12.30 en 13.30-17.00 uur. Oosterhout Arendstraat 14, 4901 IK Tel. abonn. en adv. 01620-54957. Tel. redactie 01620-51800. Telex 54408. Kantooruren ma. t/m vr. van 8.15-17.00 uur. Roosendaal Molenstraat 45. 4701 JN. Tel. (alle afd.) 01650-37150. telex 78459. Kantooruren ma. t/m vr. van 8.15-17.00 uur. Temeuzen Nieuwstraat 9, 4531 CV tel. (alle afd.) 01150-17920. Telex 55033. Kantooruren ma. t/m vr. van 8.15-12.30 en 13.30-17.00 uur. Vllsslngen Torenstraat 4381 ET Tel. (alle afd.) 01184-19910. Kantooruren ma. t/m vr. van 8.30-12.30 en 13.30-17.00 uur. Afgezien van de realiteit der werkloosheid wordt het voor de gewone man hoe langer hoe moeilijker te bepalen of wij economisch nu wel of niet in het slop zitten. Be langrijk schijnt de vraag te zijn WIE zich daarover uit spreekt. Het Centraal Plan bureau en het Centraal Bu reau voor de Statistiek zijn autoriteiten op het gebied van de economie en zij hou den ons al enkele jaren lang voor dat we er uiterst som ber voorstaan. Maar nu op eens hebben ze ontdekt dat ze zich hebben vergist. Niet eens door hier en daar een welvarende sektor over het hoofd te hebben gezien bij het optellen van onze wel vaart, doch omdat men over nieuwe schattings-methode- n beschikt. Dat scheelt met een miljarden! We zitten er met z'n allen gewoon wat warmer bij dan we dachten. Dat is mooi, al blijft de gewo ne man zitten met de wat be zorgde vraag of de nieuwe methoden ook betere me thoden zijn. Dat het niet slecht gaat, mag blijken uit de opmerke lijke belangstelling die bui tenlandse beleggers tonen voor ons nationale bedrijfs leven. DE TIJD heeft daar deze week een lang, maar boeiend verhaal over dat evenwel veel vraagtekens achterlaat. Met Asselbergs, Remington en Ford als voor beelden is de redactie op pad gegaan om uit te zoeken hoe het staat met de buiten landse penetratie. De ban ken doen er echter geheim zinnig over, de overheid weet eigenlijk van niets en de vakbonden beschikken evenmin over een overzicht. Volgens DE TIJD beschikt „het buitenland" voor 30 miljard aan Nederlandse be drijven en daar is het bezit via aandelen niet eens bij in begrepen. Verder staat er in Nederland voor 50 miljard aan obligaties uit en het bui tenland neemt daarin voor maar liefst 30 procent deel. „Je moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als de buitenlanders om deze of gene politieke of economi sche reden Nederland mas saal de rug toe zouden ke ren", aldus DE TIJD. De iro nie wil dat „het buitenland" meestal voor een habbe- krats in het bezit komt van Nederlandse bedrijven. Het omslagartikel van DE TIJD handelt over de Roer- mondse bisschop Gijsen, de goeroe van een nationale subkerk, die in opdracht van Rome een zuiveringsopera tie leidt die zich tot heet Ne derland moet gaan uitstrek ken, aldus het blad. De bis schop heeft daarbij over ge brek aan sukses niet te kla gen: „bijna alles lukt hem, alleen de kerken lopen leeg". Verbazingwekkend zijn de fondsen waarover het Lim burgse bisdom kan beschik ken. Het antwoord op de vraag waar al dat geld van daan komt zou, aldus DE TIJD, wellicht inzicht ver schaffen in de ware omvang van de steun die Gijsen in Nederland geniet. Als altijd wanneer het over geld gaat, stuit ook de speurende jour nalist hier op geheimzinnig heid, al komt het blad op de proppen met een mogelijke financiële link tussen de Roermondse (nieuwe) mis siesecretaris Wim van de Valk en diens familie, be kend van de grote voeder plaatsen langs Nederlands autosnelwegen: de motels van het Van de Valk-con cern. Nu de informatie als be langrijkste struikelblok het lastpost en het kostwinner sprincipe dat - naar het zich_ laat aanzien - zal worden in-' gevoerd bij de toekenning van sociale uitkeringen. Dr. Willem Drees sr. Bisschop Gijsen premierschap laat zien, is de HAAGSE POST op zoek ge gaan naar de oorzaken en de achtergronden van de slechte verhouding tussen Van Agt en Den Uyl. Een ver haal vol speculaties (uiter aard) maar aardig om te le zen. De indruk wordt gewekt dat Van Agt een echte hekel heeft aan Den Uyl, maar dat het ongekeerd eigenlijk wel meevalt. Henry C. Faas, oude rot in de parlementaire journalis tiek, herhaalt zijn pleidooi voor voortzetting van de CDA-VVD-coalitie en legt uit hoe dat de duidelijkheid bev ordert en de kiezer (al vrij spoedig waarschijnlijk) een grotere kans geeft om bij een volgende gelegenheid meer invloed uit te oefenen op de samenstelling van de coalitie die dan aan de orde zou zijn. In de rij van socialisten die de laatste tijd dingen zeggen die nog maar twee jaar gele den als ketterij aan de kaak zouden gesteld, niet in de laatste plaats door de bla den waarin ze nu die gruwe lijke dingen mogen zeggen, heeft zich nu ook de vice- voorzitter van de PvdA, Bram Peper geschaard. „Het kader van de PvdA heeft te vaak dingen gezegd, omdat men dacht dat de mensen dat leuk vonden om te ho ren. Tegelijk werden de mensen geconfronteerd met een realiteit die daar niets mee te maken had". In ELSEVIERS MAGAZINE sluit de 95 jaar wordende oud-premier Willem Drees aardig aan bij bovenstaande uitspraak van Peper. Drees zegt over zijn oude partij: „De PvdA staat niet tussen de kiezers, maar zij zweeft boven het electoraat...met strijdpunten die het volk niets zeggen en die de lei ding ook niet wil, maar waar mee zij wordt opgescheept door afdelingsvergaderin gen waar de hobbyisten het voor het zeggen hebben". Het omslagverhaal han delt over de opmars van vi deo. „Binnen tien jaar kun nen we de film Turks Fruif op een microchip kopen, maar eerst moet de markt nog worden verzadigd met de conventionele videorec order". Verder schrijft EM over het eigen huis als (fiscale) VRIJ NEDERLAND onthult deze week dat de Inspectie Levensmiddelen van Volks gezondheid al langer wist dat er iets mis was met de Ola-ijsjes die, zoals onlangs bekend werd, voor een deel besmet waren met (in dit ge val onschadelijke) koelstof. „Unilever en de Inspectie lichten het publiek verkeerd voor", aldus VN, hetgeen een vriendelijke manier is om te zeggen dat ze daar de doofpotten naast de deur hebben staan. Verder in VN een reportage over de inter nationale diamanthandel, een interview met de „dissi dente" en geschorste poli- tieluitenant Jan Hopmans en een verhaal uit Vietnam: „De Chinezen zijn honderd keer wreder dan de Amerikanen". ELSEVIERS WEEKBLAD opent met een alarmerend artikel over de AOW. „Ons staatspensioen dreigt te worden verminderd, wellicht gehalveerd. Anders zijn de plannen voor de broodnodi ge bezuinigingen op de so ciale uitkeringen volstrekt onuitvoerbaar", Het blad licht deze plannen door en komt tot de bevinding dat er uiteindelijk weinig wordt be zuinigd. „Er komen alleen maar behoeftigen bij", aldus EW. DE GROENE AMSTER DAMMER besteedt deze week veel aandacht aan Su riname („een revolutie ach terstevoren"). HERVORMD NEDERLAND beschrijft de lijdensweg van een WAO-er en DE NIEUWE LINIE con stateert dat er „gestaag wordt gezaagd aan de stoel poten onder Van Agt, maar dat ook voor Den Uyl het einde in zicht is". Het wachten is dus op de nieuwe garde. De stille armoede neemt h'and over hand toe. Me vrouw G. de Laat is niet de enige. Ikzelf wacht al langer dan een jaar op een goedkope woning. Ik ben weduwe en arbeidsongeschikt, maar ik ontvang geen uitkering. Me vrouw de Laat hoeft niet te klagen. Zij heeft nog een in komen. Ik heb meegemaakt dat ik uit het ziekenhuis kwam en in de steek gelaten werd. Veertien weken geen cent gezien. Ik moest meu bels en kleren verkopen om Tf LEZERS REAGEREN OP DE STEM iPEl RFGtBRIEVEN VOOR LE/f RUBRIEK VOltCDlG ONOERTEKENEN GEEN BRIEVEN OP RIJM hOUHETZO M" K PJH. f H 'tKU.' »,|U A' Ml A 1 Hf Al iTOMAUSf Jf MET UW MENING EENS IS aan geld voor eten te komen. Mijn kind moest het soms doen met zakjes frites die het van vriendjes kreeg. Als ik mevrouw de Laat was, zou ik die tv het huis uitdoen. Die kan men missen. Ik heb nooit een tv gehad. Ik brengt de avonden door met bidden. Door vele ziekten ben ik li chamelijk een wrak, maar geestelijk ben ik niet kapot te krijgen. Kennissen heb ik niet meer, met de familie heb ik geen contact. Ik zou gek worden van hun onzinnig gepraat. Het doet mij erg goed, nu ik zelf zo ziek ben, (ADVERTENTIE Méér dan 25 adembenemende airU I attrakties voor één entreeprijs. richtio9es^nVanuu Breda richting Turnh°ul r|Cht\ng (Met show). te weten dat ik mijn hele le ven, ondanks mijn armoede veel voor de zieken heb ge daan. Juist in de grootste ar moede is Onze Lieve Heer dichtbij. Dat weet ik en dat geeft me de kracht verder te gaan. Lieve mensen, alles zal nog slechter worden en de jeugd krijgt het moeilijk. Ga meer bidden in plaats van te stelen. Leef eerlijk, netjes en trouw, dan pas komt het land er weer bovenop. We moeten tevreden zijn en niet alles willen hebben, want dat kan niet. Ik wens alle zieken van harte beterschap. Bergen op Zoom (Naam en adres inzendster ter redactie bekend) De adviescommissie inzake ontwapening, internationale veiligheid en vrede van de minister van Buitenlandse Zaken raadt plaatsing van 48 kruisraketten op Neder landse bodem aan. Drs. J. Siccama, een van de advies leden, vindt dat Nederland wel akkoord moet gaan met plaatsing „mits het aantal raketten in West-Europa wordt teruggebracht tot een dusdanig bescheiden aantal, dat niet de indruk ontstaat, dat een kernoorlog op Euro pees grondgebied geruime tijd kan worden gevoerd". Wat voor adviseurs heeft minister v.d. Klauw toch? Hoe lang denkt deze advi seur dat een kernoorlog kan gaan duren? Verschillende scenario's houden het op twintig minuten tot twee uur. Radio-actieve straling in voedsel, water, bodem, in alles wat los en vast zit en tenslotte fall-out kunnen de vernietiging van de bevol king - zeker in het dicht be volkte West-Europa - volko men maken. Latere effecten zouden kunnen zorgen voor degradatie en zelfs voor uit sterven van de gehele we reldbevolking. Drs. Siccama en de hele commissie Alting von Geusau kan hierover van ons gratis wat vakantie- lectuur krijgen. Men protesteert tegen Is raël vanwege de luchtaanval op de kerncentrale in Irak. Waar bleef het protest toen destijds de joden werden vervolgd? Boschkapelle Frans van Leuven Heeft u een Leeuw-baas en werkt u al langer dan een jaar voor hem? Heus? Dan moet u wel goed kunnen luisteren. Uw Leo-baas zal vermoedelijk alle be drijfsbelastingen, overheidsbemoeienis en vakbonde ninmenging als speciaal tegen hem gerichte pesterij en beschouwen, waar hij overigens wel raad mee weet. De meeste Leeuwen zijn excellente organisators en rondweg experts in het delegeren van werkzaamhe den en verantwoordelijkheid. Details liggen hun niet. Zij denken in grote, algemene lijnen en hoofdzaken. In augustus geboren werkgevers zijn meer dan alleen maar goed voor employés, die initiatief tonen en hart voor het bedrijf te hebben. Sta echter niet verstomd als hij u op een dag bij zich ontbiedt om met u de or ganisatie van één uwer eigen voorstellen te bespre ken, en begint met de verbluffende woorden: „Tja, dit is één van de beste ideeën, die ik in jaren heb gehad!" Hij gelooft in alle ernst dat het idee van hem is. Goed, u hebt hem natuurlijk wel een hint in die richting ge geven, maar dat is ook waarom u zo waardevol voor hem bent. Het idee is echter van hem. En vergeet u dat vooral niet. Soms zal uw Leeuw-baas u misschien wat ondank baar voorkomen. Hij kan wellicht een enorme stapel correspondentie op uw bureau smijten omdat het hem verveelt die allemaal zelf door te nemen. Vervol gens zal hij de volgende ochtend, terwijl u nog half versuft bent van het overwerken tot middernacht, afkeurend zijn leeuwenmanen schudden en een op merking brommen over de bende op uw schrijftafel, alvorens verder te wandelen naar zijn pluchen troon. O ja, zijn privé-kantoor is vrijwel altijd luxueus in gericht, met indirecte verlichting, bloemen, een met zachte kussens bedekte bank, een mooi bureau. Ook de goediger, minder opvallende Leeuw-baas schept meestal graag een vrolijke, gezellige sfeer om zich heen en heeft een enorme charme. Als hij alle erken ning krijgt die hij verdient en nog een beetje respect op de koop toe, zal hij u voor goed werk met lof over stelpen. Hij zal nooit karig zijn met tevredenheidsbe tuigingen. Zijn misnoegen steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Wat dat betreft is hij in staat on gelooflijk tactloos te zijn. Daarom kunnen driftkik kers en overgevoelige werknemers beter naar een andere baas uitkijken. Leo's zijn nu eenmaal geboren om te bevelen en ze bezitten het benijdenswaardige talent de juiste mensen aan het juiste werk te zetten en te zorgen dat het op tijd klaar komt. Hij kan het gewoon niet verdragen dat er dingen voor hem verzwegen worden. Hij wil weten wat er omgaat in zijn bedrijf. Erger u niet als hij u uithoort over privé-aangelegenheden of u raad geeft hoe u uw leven moet inkleden. Dat is een teken van koninklijke goedkeuring. Het betekent alleen dat hij u graag ge noeg mag om u te willen beschermen door middel van zijn superieure wijsheid. Zo'n baas kan beslist grappig zijn. Hij kan het ene ogenblik een laaiende woede-aanval hebben en dan urenlang achter gesloten deuren zitten mokken om dat hij zich beledigd voelt. Maar zijns ondanks ont dooit hij weer bij een complimentje. Leo-bazen kleden zich goed, eten goed en slapen goed. Ze zijn hartelijk en grootmoedig en krijgen ze de verlangde waardering dan kunnen ze met hun on gelooflijk sterke karakter in een handomdraai een mislukking omzetten in een overwinning. Pakt men hem op de juiste wijze aan, dan bestaat er geen beminnelijker mens dan uw Leeuw-baas. Wat maakt het uit dat hij wat zelfingenomen is en hongert naar bewondering? Als we alles goed nagaan verdient hij die meestal ook. Hij is menselijk, weet u - geen kantoormachine. Uit „Zonnewerk" door Linda Goodman, uitgave Bi got en van Rossum, Baarn. LONDEN - In de afgelopen kwarteeuw is de Engelse vos een stadsdier geworden. In de stad Bristol zijn er dit jaar bijvoorbeeld honderden ge zinsuitbreidingen geweest bij vossen die in de stad beter aan hun trekken komen dan op het platteland. Ze zien er gezond en weldoorvoed uit en zijn enige echte vijand ts h.et verkeer. In Londen zijn vossen al sedert jaar en dag waargeno men in de Commons van Wimbledon of the Hamp- stead Heath, maar de typi sche stadsvossen houden zich op in de zomen van vuilnis belten, in achtertuintjes (waar zij in de maand janua ri onbeschaamd paren zonder zich ergens wat van aan te trekken) onder kerkgebou wen, waar zij zich niet laten storen door gebeden en hym nen of patrouilleren langs de straat om afvalbakken te in specteren op de resten van onzorgvuldig afgekloven kip. Ook in Schotland doet zich het verschijnsel voor dat vos sen naar de stad trekken. Ze worden geregeld waargeno men in Glasgow, gesteund door het feit dat ook Schotten van tuintjes houden en be- door Bert van Velzen reid blijken voedsel uit te zetten voor vogels. De vossen die ongeveer het formaat van een kat hebben en die door gaans geen partij zijn voor honden, halen bij tijd en wijle de plastic afvalzakken uit elkaar of verstoren de nacht met een zeer onaange naam geschreeuw, dat in de paartijd het gejammer van katten evenaart in anti-mu- zikaliteit. In een televisieprogramma van de BBC getiteld: „Twen tieth Century Fox (De Vos van de twintigste eeuw)", waaraan niet minder dan drie jaar is gewerkt, ziet men vossen patrouilleren door de nachtelijke straten en, in de paartijd, zelfs in het volle daglicht wanneer ze gedre ven door verblinde harts tocht, achter de wijfjes aan- zittcTfi In januari roepen stadsvossen door de lege stra ten met stemmen die recht streeks uit een folterkamer lijken te komen. De stadsvos sen gaan gevechten met hon den en katten in grote wijs heid uit de weg. In achter tuintjes leven ze vaak van wormen, insecten, slakken en muizen en zij kennen de af valbakken in de buurt van frites- en viswinkels en a taria's. Op het platteland worden vossen bedreigd door aanhangers van de zoge naamde bloedsporten dii verzot zijn op de vossenjacht, maar in de stad is de enige echte vijand van de vos de auto. Hoewel gebleken is dat een stadsvos de rijweg in bei de richtingen bekijkt en be- snuift voordat hij oversteekt zijn er tal van verkeers slachtoffers. Van de jonge vosjes laten meer dan 60 pro cent het leven voordat ze het eerste levensjaar hebben vol tooid. Het is nu gemakkelijk geworden om een vos te zie» binnen een stadsbeeld dan op het platteland. De stem w® de vos mengt zich nu vaker met de sirenes van een poli tieauto dan met de roep vati koekoek of houtduif. stadsvossen zitten in Glasgow en Edinburgh, in Bristol Birmingham, in Bath es Brighton, in iedere stad e® dorp van het land. Bristo1 herbergt nu minstens 50® volwassen vossen en dit j®ir hebben ze 1000 jongen voort gebracht. Het gaat Reintje de Vos in de stad naar den vleze. pgN HAAG - De plannen de Bredase ingenieur jevense om in het Marker eer een windenergiespaar- „ycen in te richten, zijn )r het Nederlandse volk jtstekend ontvangen. Dat •jjjjt uit een representatieve ,iefonische steekproef, die n(jer verantwoordelijkheid an minister Van Trier (We- eDscbapsbeleid) is uitge roerd- Uit de gegevens van de Ne- ,,-iandse stichting voor sta bek blijkt, dat circa zestig locent op de hoogte is van hoofdlijnen van het plan- ievense, en dat van die 'roep bijna tachtig procent M vind moe' deel het bela scho man nen. Va De sta Van onze Haagse r DEN HAAG - Alleen als V bereid zouden zijn de kand voor het premierschap in te ming van een CDA-PvdA mogelijk. Van Agt en het CDA hand- ïaven echter vooralsnog die eandidatuur in alle zwaarte. Van Agt sluit echter niet he emaal uit, dat topberaad in iet weekeinde tot een andere ionclusie kan leiden. Die betrekkelijke duide- ijkheid in de "ihformatié rerd gisteren geschapen door de publikatie van brie- ren van D'66-fractieleider terlouw en PvdA-fractielei- der Den Uyl. Die brieven rormden de weerslag van de foorstellen die zij in het iverleg van woensdag had den gedaan. Essentie van Terlouws oorstel: geen kabinet-Van ligt. geen kabinet-Den Uyl, ■naar een kabinet onder lei ding van een andere CDA-er. lat was een beroep op Van igt en Den Uyl om zich als andidaat-premier terug te trekken. Essentie van het voorstel 'an Den Uyl: de informa- eurs moeten hun uitgangs- •unt dat het CDA Van Agt als premier levert loslaten, lan wel het optreden van rodere informateur(s), die 'ereid is (zijn) onbevangen jartijen te confronteren met 'e keuzemogelijkheden. De ■"vdA wil alle mogelijkheden 'P aanvaardbaarheid bezien n samenhang met het te 'oeren beleid. „Dat houdt in dat de PvdA iventueel ook zou moeten verwegen van haar claim 'P het premierschap af te 'en, hoeveel pijn dat ook zou »sten." Het voorstel Terlouw bete rt dat D'66 een dubbele raai heeft gemaakt: ze de mogelijkheid van 511 kabinet-Van Agt, die tot u toe open gehouden werd, afgesneden en ze heeft ók ook haar pleidooi voor in kabinet onder leiding an Den Uyl ingetrokken. Het voorstel van Den Uyl °üdt in dat voor het eerst "idelijk wordt uitgespro- dat de PvdA bereid is te verwegen om Den Uyl als zeer gi Van den valt n zij, als Agt vi tiatief dere C premii ven. 1 maant poging ven, oi matisc Van het ov deeld zijn fr< ding v didatui De nadrul tussen nenkw dag pr over h< kabine sche „Aan I format bers,„n kwestii samnet heid ko Drie Van druk o geen o' progra hem is miiiiiiini (ADVERTENTIE 33 PRIMEUR VOOR BREDA Antiek, curiosa en kunstvoorwerpen Permanente expositie uit verschillende werelddelen Dagelijks geopend *an 10.00-18.00 uur, behalve op maandag. u°nderdags tot 21.00, uur. Telefoon 076- 225088/225835 VEEMARKTSTRAAT 66, X4811 Z) BREDA Van een BREDA bedrijf ren bev derland concurr van pal dat het zal optr bij de P Zoals meldde Service volgend drijf in Het one postord Utrecht gen en de rest i derd v< gaan llllllllllllllli i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 2