Spectaculaire acties in twaalfde James Bondfilm Goldie Hawn in pretentieloze soldatenklucht I GROTE V Uit con blijkt: auto's o verb e w iominee aisley >eschoten FOR YOUR EYES ONLY Filmhuis Breda in vakantie dicht I in VRIJDAG 3 JUL11981 STRIPS HUIS- I I 1 B I I Opvoeden ONTDEK DE VERSCHILLEN Kraai Suske en Wiske: De Koperen Knullen Houden jattur van elkaar? Lucky Luke MIDDELBURG/NICE/ De grote vakantie-uit begonnen. In Noord- i sloten de scholen voo schooljaar hun deurer Duitsland en Frankrij miljoenen mensen op veelal zonnige(r) oorder TlJger Dierenleed Al ws T3 koop gevraag*! of aan te bieden I I f I 3 I 1 1 I B i I 1 J 9 1 1 i 3 3 3 I 9 I B 1 I I 1 I (Door Marjan Mes) De James Bond-films behoren ongetwijfeld tot het meest amusante wat de Brits-Amerikaanse filmindustrie de wereld in de afgelopen twintig jaar geboden heeft. Actie, hu mor, glamour, erotiek, fantastische technische apparatuur, die toch niet de grens van waarschijn lijkheid overschrijdt, op windende muziek, Britse betrouwbaarheid tegen over gigantische, vaak Sovjetachtige schurkach- tigheid...het is puur ont spanningsspektakel. Het geweld wordt nooit be dreigend, omdat er geen bloed vloeit en de held niet alleen de waanzinnige schurken laconiek tege moet treedt, maar hen ook altijd weet uit te schake len. Bovendien heeft ge heim-agent 007 een mag netische invloed op mooie vrouwen, die hem altijd op zijn avonturen vergezel len. Hoewel de James Bond film van 1981 „For your eyes only", niet die fasci natie biedt welke uitging van „Dr. No" in 1962, „From Russia with love" in 1963 en „Goldfinger" in 1964, is de formule nog al tijd zeer herkenbaar. Dat is zonder meer te danken aan producent Albert Broccoli, die - ondanks de wisselende regisseurs - onveranderlijk de vorm geving bepaalde. Sinds Sean Connery opstapte als James Bond werden de verfilmingen van de boe ken van Ian Fleming onge wild steeds meer een per siflage op het filmgenre zelf, maar het zijn leuke, behendig gemaakte films gebleven. „For your eyes only", de twaalfde Bond- produktie, die vorige week in Londen in wereldpre mière ging en thans in 45 Nederlandse bioscopen draait, heeft alle kenmer kende ingrediënten en be zit zelfs nog meer actie dan de voorgaande. Zoveel zelfs, datje regelmatig on der het kijken naar de snelle spectaculaire onder nemingen vergeet waarom het ook weer begonnen is. De spanning zit dan ook niet zozeer in de ontwikke ling van de intrige dan wel in die van de verschillen de, voortreffelijk uitge voerde en fraai gefilmde stunts op tal van toeris tisch aantrekkelijke plaat sen. Roger Moore speelt met Brits flegma zijn vijf de Bond-rol, thans onder regie van een nieuwe Bond-regisseur, John Glen. Het enige, dat dit maal ontbreekt is de waanzinnige schurk, die de wereld wil beheersen. De spectaculaire openings scène van een helikopter boven Londen, die we in middels op de t.v. zagen en waarin zo'n monstrum geïntroduceerd schijnt te worden, krijgt in de film geen vervolg. De hoofd- schurk is een Griek, Kris- tatos, die in opdracht van de Russen de „ATAC", een elektronisch apparaat dat automatisch Britse onder zeeraketten kan doen af vuren, moet opsporen. Het apparaat is met een Britse onderzeeër tot zinken ge bracht in de Ionischë Zee en even later werd een Brits echtpaar, dat aldaar onderzoekingen verrichtte, vermoord. Hun dochter, de schone Melina (Carole Bouquet), wil deze moord op haar eigen manier wre ken en treft 007 op haar pad. Via een speurtocht naar Kristatos stuiten zij gezamenlijk op diverse ge vaarlijke handlangers van de Sovjets, wat tot opzien barende achtervolgingen leidt: o.a. in het dure Ita liaanse wintersportoord Cortina d'Ampezzo, waar Bond op de ski's zijn bela gers fantasierijk van zich afschudt. De onderwater scènes nabij het wrak van het gezonken schip zijn eveneens spektakelstukjes, waarna het nemen van het laatste grote obstakel, de gigantische, uit het Griek se land oprijzende rots Meteora voor de climax moet zorgen. In het verla ten klooster op de top heeft Kristatos zich met een Olympisch schaatsster- re^ e verschanst. Deze om geving haalt het overigens niet bij de enorme, in drukwekkende schuilkel ders waarin in vorige Bond-films de sinistere schurken zich plachten voor te bereiden op de ver delging van de aarde. Bij zonder humoristisch is echter het slot, waarin Margaret Thatcher Bond telefonisch bedankt voor zijn diensten. „For your eyes only". O.a. in Casino 1 in Breda. iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiË De boulevardkomedie „Change of seasons" van Richard Lang draait in het Grand in Breda. Een echt paar in de veertig waagt zich aan buitenechtelijke relaties. De man, een pro fessor (Anthony Hopkins) slaat een studente (Bo De- rek) aan de haak en als re actie begint zijn vrouw (Shirley MacLaine) iets met een jonge knul (Mi chael Brandon). Er doen zich vele complicaties voor en op het laatst spelen ook de puberdochter en de va der van de studente mee. Erich Segal van „Love sto ry" zorgde voor het scena rio en veel te lachen valt er dan ook niet. „Lili Marleen", het dub belzinnige Fassbinder- spektakel met Hanna Schygulla als zangeresje dat met haar wereldbe roemde lied het parad- paardje van de nazi-pro- paganda wordt, is te zien in Cinesol 2 in Breda en Cinem'actueel 3 in Bergen op Zoom. Verder in Breda: het griezelfestijn „Vrijdag de 13-de" in Mignon, de ko medie met rock, slapstick en actie „Blues Brothers" in Cinesol 1, „Escape from Alcatraz", de ontsnapping van Clint Eastwood uit de zwaar bewaakte gevange nis, in Casino 2 en tesnlotte het oude succes „One flew over the cuckoo's nest" met een maffe Jack Nicholson in Casino 3. „Buddy goes west" is de allernieuwste film met Bud Spencer en hij draait in Cinem'actueel 2 in Ber gen op Zoom. Spencer be geeft zich weer naar het wilde westen, nu met „Flitsende Adelaar" als makker. Ze worden aange zien voor de nieuwe arts en zijn assistent in een af gelegen woestijngat waar Colorado Slim en sheriff Bronson (Joe Bugner) de lakens uitdelen. De twee helden slagen ruimschoots voor hun examen voor nep-arts en gebruiken hun vuisten om verdere pro blemen op te lossen. De Roger Daltrey „McVicar". liefhebbers van de serie „De twee vuisten" weten hoe laat het is. „De Witte" van Robbe de Hert vol Vlaamse platte- landsromantiek draait in Roxy 2 in Bergen op Zoom. In Bergen draaien verder nog „Nine to five" (met drie voortvarende secreta resses Jane Fonda, Dolly Parton en Lilly Tomlin), in Cinem'actueel 1, en in Ci nem'actueel 3 „Sphinx", waarin Egyptologe Lesley- Anne Down een geheime schatkamer en veel raad sels ontdekt. „Blue Lagoon" over tie nerliefde op een onbe woond eiland is te zien in City 1 in Roosendaal en de Nobelaer in Etten-Leur. Clint Eastwood is met zijn „Recht voor zijn raap", zijn tweede apenfilm voor een groot publiek, in City 2 in Roosendaal en het Le- deltheater in Oostburg. In Luxor in Terneuzen draait behalve de meester lijke thriller „Dressed to kill" ook „McVicar". Het is een film over het leven van de Engelse schruk McVi car, die en meester is in het in-en uitbreken en tenslot te in de gevangenis aan het studeren slaat. Roger Dal trey speelt de hoofdrol en zingt zijn hit „Without your love". De agressie in de bajes wordt zonder par don weergegeven en gaan deweg voelt men sympa thie voor de zware jongen die het moet afleggen te gen de macht van het sys teem. rilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNMII|lll|ll||||||||||IN||llll|l||||||||n= n Cinésol 3 in Breda draait de soldateuklucht „Private benjamin" van Howard 'ieff, waarin de comedienne Joldie Hawn een vrouwelijk ecruut speelt, die zich van *n verwend miljonairs- ochtertje, dat zeer gewild is dj de mannen, ontpopt tot *n pleitbezorgster van het Amerikaanse leger en het prototype van een all-Ame- ican girl. De humor wordt >ezocht in het contrast tus- en Judy Benjamins vrij moedigheid op erotisch ge- ried en haar overspannen militaristische houding. Goldie Hawns kinderlijke toppie, dat expressieve mo gelijkheden biedt, wordt euk gebruikt, maar wel voor ien nadrukkelijke comedy- tijl, die ontaardt in tamelijk ;rof kluchtwerk. Judy is zelf geen mannen- 'erslindster, maar brengt ïoor haar vertederend uiter- ijk wel de mannen in beroe ring, wat leidt tot enkele jverijlde huwelijken. Ze vordt op haar 28ste weduwe, nadat haar zoveelste nieuw bakken echtgenoot op de avond van de huwelijksdag aan een hartaanval is over leden. Zij sluit zich trooste loos op in hotelkamers en zwerft door de stad en be landt per ongeluk bij een re- cruteringskantoor van het leger. Zij laat zich inschrij ven in de verwachting, dat ze in een luxueus vakantie kamp terecht zal komen, maar de zogenaamde kei harde werkelijkheid leert haar anders. Haar loutering tot een plichtsgetrouwe onderdaan van haar land wordt weinig overtuigend uitgebeeld. Meer gaat het om stereotype grappen over legertrainin- gen, slaapzaaltoestanden, dominante meerderen en de avondpermissie. Zieff had er een leuke per siflage op het feminisme en militarisme over kunnen maken, maar heeft wat dat betreft de boot gemist. Wat overblijft, is pretentieloos amusement, een ouderwetse soldatenklucht met als nieuwtje dat een vrouw de hoofdrol speelt. „Private Benjamin" met Goldie Hawn, Cinésol 3 in Breda. Het Filmhuis Breda is wegens de vakantiepe riode gesloten. Het is overigens nog de vraag of het na augustus weer gaat draaien. Zoals in een deel van onze edities gemeld, wei gert de gemeente Breda de subsidie te verlengen, omdat het aantal bezoe kers zeer gering is. Wel wordt getracht om het Filmhuis tezijnertijd onder te brengen bij een stichting met dezelfde oogmerken, zoals de werkplaats voor amateu ristische kunstbeoefe ning De Beeldenaar. In een zelfstandig draaiend Filmhuis ziet men geen heil meer. BOEKENBOEKENBOEKENBOEKENBOEKEN BOEKENBOEKEmOEKE'SBOE KENBOEKEN BOEK ENBOEKENSOS'ZS'HBOEKENBOEKENBOEKEN BOEKENBOEKEBBOE KENBOEKEN BOEKENBOE Gerardus, Gordebeke en Brouwers: effectief ouder schap (uitg. Nelissen, 18,90). Opvoeden leer je niet uit een boekje, dat moet spon taan gebeuren. Hoe vaak hoor je dit nog zeggen, ter wijl de kinderen al de deur uitrennen of later het con tact met hun ouders duideljk niet op prijs blijken te stel len. Een Nederlands boekje, voor gewone ouders, stelt dus alleen al door te ver schijnen, de „spontane" op voeding weer aan de kaak. Frans Gerards, Toon Gorde beke en Jeanne Brouwers werkzaam bij een M.O.B. te Heerlen, wagen het met een „Praktijkboek voor het om gaan met kinderen" aan te komen: Effectief ouder schap. Zelf geloof ik evenmin in veel goede resultaten van „spontane" opvoeding, dus las ik dit boekje met belang stelling. De schrijvers base ren zich op het boek van dr. Gordon (uit het Amerikaans vertaald): Luisteren naar kinderen. Helaas vind ik dat ze wei nig nieuws in hun eigen boekje hebben aangebracht, er staan zelfs voorbeelden in die letterlijk uit het Gordon- boek zijn overgenomen (vgl. blz. 54 met Gordon bl. 37!). Hoewel ik zelf zeer veel waardering heb voor Gor don, in tegenstelling met Mary Fahrenfort van het N.R.C. die zijn ideeën op nogal domme en ondeskun dige wijze (ze verstaat helaas nog niet de eenvoudigste vaktermen!), kraakt, vind ik dit boekje dan ook niet zo zeer een aanwinst, maar een herhaling van het zelfde. Het boekje is (evenals Gordon) zeer praktisch, be handelt concreet wat je zoal kunt doen met dagelijkse problemen en met welk re sultaat en begrippen als „zelfbeeld", „accepatie e.d. Er staan veel oefeningen en tips in, o.a. over het omgaan met meningsverchillen. Aardig is de slotsuggestie over hoe dit boek aan de „onwillige man" te brengen. Als je nog kunt kiezen vind ik de Gordon- vertaling uitgebreider en duidelijker. Anders is dit boekje een wat beknopter al ternatief. M.E. BOEKENBOEKENBOEKENBOEKENBOEKEN BOEKEiVBOEKENBOEKENBOEKENBOEKENBOEK ENBOEKENSeS^STtBOEKENBOE KEN BOEKEN BOEKENBOEKEBBOEKENBOEKENBOEKENBOE laten horen via een Kleintje en het komt in orde i De Stem immers tienduizenden Stern-lezers en ,ressen (een op de drie) lezen uw advertentie 0mdat zij speciale belangstelling hebben voor onze Kleintjes rubriek Huisdieren kantoren te Breda/Bergen op Van een onzer verslaggevers BREDA/WASHINGTON - 0e vrij forse stijging van ie koffieprijs deze week heeft voor een run op de koffie gezorgd. Woord voerders van enkele krui deniersketens spreken na drukkelijk niet van ham steren, maar zeggen wel dat er flink wat omgezet is. De zegsman van de prijsslag-groep van Jacq. Hermans zegt dat met na me begin deze week de koffie de deur uit vloog. De hele week was de koffie- voorraad rond het mid daguur uitverkocht. Hij heeft kritiek op de over heid, voor het feit dat pas maandag bekend werd dat in de loop van deze week dc ki pa kc kl: tij nii •pBiqjaoj 'sjnui 'sjqoaj jooSqep 'uajoppan 'ueui uba snau 'qoisuqaq 's^ipaj uauajs 'jooq uba 3aoq '[aza uba don 'uiooq uba jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiin 015 OE STOOtWHCHiNE KLRRR IS R0EP1 LRHBIh DE PRiliS Eli DE PRINSES. ZÖNCEK PET K/W IK AAÉ N0& VOO&&T&-- lew A/\£4e zowei z"w KiHw^réeeir?... Nee! Van onze verslat Op de Nederlandse we gen leidde dit niet tot pro blemen, maar niet voor iedereen is de vakantie goed begonnen. .De rijkspolitie Nijmegen heeft gistermiddag bij een controle op het vakantie verkeer 31 automobilisten bekeurd, in de meeste ge vallen omdat ze hun auto met caravan of aanhanger veel te zwaar beladen had den. In totaal werden 57 combinaties van vakantie gangers gecontroleerd op de snelweg Arnhem-Duit se grens. De auto's werden daar van de weg gehaald en op een weegbrug gezet. Een aantal vakantiegan gers moest een deel van de bagage lossen, voordat verder gereden mocht worden. Drie combinaties mochten pas weer verder rijden nadat technische mankementen waren ver holpen. Voor de inzittende vakantiegangers beteken de dit een urenlange ver traging. Een woordvoerder van de rijkspolitie noemde de uitslag van de controle ^ilc minmiinn "scl rus .De put1 ring schi toch een valli lukt beci. dan ders het bren mee de vak len neer milj auto buui schr a len toen ANt teris ran onze redactie buitenland &LFAST - Op een politie- aSen in Belfast, waarin de 'streden dominee Paisley ■j' 's gisteravond een schot "ost. De auto werd niet ge- akt. Net als alle overige Noord- rse leden van het Britse "iement reist Paisley ^gaans in een auto van de ''be. De verantwoorde- kheid voor de aanslag is 'geëist door het "Ierse na- Mtale bevrijdingsleger". Van on ROTTI damse DWL 1 drinkw polder- hoeveel teriën treft v« van de nog do kweekt De D ontrein in het 1 toen in

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 18