il huishoudschool voldoende Circus Holiday komt naar Zeeuwsch- Vlaandereu H Li Aangepaste woningen gehandicapten mogelijk binnenkort in Zeeland Country Gospel Singers in Strandkerk Cadzan Van Heyst voorstander samenwerking twee llinoseholen en lts Jongens kehhen op een mogelijkhedeii }leidooi voor el ivond „Met het >p morgen9' op ZEEUWS KO] Televisie Plezier Enigf Prettig Net zo goed Mogelijkheden UIT HET ZAKENLEVEN Meübelhuis Biervliet trok veel bekijks De Maayer elektronica heropende zaak Koewacht Kruidenzolder Nederlandse Crediet Bank reikte prijzen uit Kelv speel f k^nvi W WWhil I o/U I wriiM TERNEUZEN - „Een van de meest indringende kanten van de integratie bij gehan dicapten in onze maatschap pij is het wonen". Dat is de mening van de werkgroep Clusterprojecten voor Licha melijke gehandicapten in Zeeland. Iedereen zoekt een huis om geborgenheid en veiligheid te vinden en van waaruit kontakt met de buitenwereld mogelijk is. De woonsituatie van gehandicapten bepaalt door praktische moeilijkhe den en mogelijkheden nog sterker dat naar buiten tre den. Wanneer een gehandi capte steeds om 21.30 uur naar bed geholpen 'dient te worden zijn er duidelijk minder kansen om 's avonds eens lekker weg te gaan. In dien hij 's morgens pas om 9 uur kan opstaan wordt het moeilijk een baan voor hem te vinden. Er bestaan in Zeeland aangepaste woningen voor gehandicapten en er is een gezinsvervangend tehuis in Goes. Maar nieuwe zoge naamde „Clusterprojecten" zijn er nog niet. De Zeeuwse stichting voor Revalidatie en een ingestelde werkgroep proberen ook aan deze nieuwe ontwikkeling in Zee land meer bekendheid te ge- ven. Op 11 mei is in de Staatscourant gepubliceerd dat er naast 33 projecten in de rest van ons land, ook in Zeeland twee Cluster of Fo- kusprojecten voor lichame lijk gehandicapten ontwik keld kunnen worden. Bij voldoende interesse zullen er 30 woningwetwoningen ge bouwd kunnen worden. De voorbereiding hiervan zal wel wat tijd in beslag ne men. Het nieuwe van de clüsterwoningen is het feit dat deze verspreid staan in een gewone woonwijk, met in de buurt een unit van waaruit een bewoner assi- tentie kan vragen bij de Al gemene Dagelijkse Levens verrichtingen (ADL). Ge dacht moet worden aan bij voorbeeld hulp bij aan-en uitkleden, opstaan en naar bed gaan, wassen en naqjvhet toilet gaan. Deze elusteHvo- ningen worden bijvoorbeeld aangepast aan rolstoelge bruikers. Dat wil zeggen dat er bredere deuren zijn zon der drempels, er is een aan gepast toilet, een grote natte cel en een aangepaste keu ken wat betreft hoogte van aanrecht, kasten en dergelij ke. Het eerste Fokusproject startte in januari van het af gelopen jaar in Almere. De Stichting Fokus werd zeven jaar geleden in Nederland opgericht. Het Fokus-wonen vindt zijn oorsprong in Zwe den. Daar wordt al vijftien jaar met dergelijke woon eenheden gewerkt. Andere gedachte In Nederland wordt het zelfstandig wonen door veel mensen nog steeds als een experiment beschouwd. De meer dan 800 ingeschreven gehandicapten denken daar overigens anders over. De doelstelling van de Stichting Fokus is de integratie van ernstig lichamelijk gehandi capten in de maatschappij. In een nieuwbouwwijk of renovatiewij k worden dan ongeveer 12 tot 15 Fokuswo- ningen gebouwd. Deze wo ningen worden van'begin af aan aangepast gebouwd. De bewoners huren ook op nor male wijze de woning, waar bij zij ook gebruik kunnen maken van de rechten op huursubsidie, de regeling voor verhuiskosten etc. Voor huishoudelijke- en wijkver pleegkundige hulp schakelen zij, net als de andere wijkbe woners de daarvoor be staande instellingen in. In de praktijk wordt daar weinig beroep op gedaan. Voor de ADL-assistentie kunnen zij dag en nacht een ADL-assistente oproepen. De woningen worden name lijk voorzien van een oproep systeem, welke verbonden is met de zogenaamde ADL- unit. Op deze wijze zijn ook gehandicapten in staat ge bruik te maken van hun recht op normaal wonen in een geïntegreerde maat schappij. Zij prefereren mo menteel immers het onop vallend wonen in de wijk en volledig aan het leven van alledag deel te nemen. Vele gehandicapten vinden dit een voor hen zelf betere op lossing dan een verblijf in een instelling, verpleeghuis of woonvorm waar zij nood gedwongen zi,ch aanpassen aan de regels van het huis. Nieuw leven Bewoners van Fokuswo- ningen kunnen van de ADL- assistente zoveel en zo wei nig gebruik maken als ze zelf willen. Niet alleen alleen staanden komen voor deze woningen in aanmerking, ook bijvoorbeeld een echt paar waarvan bijvoorbeeld de man wel gehandicapt is en ADL-verzorging nodig heeft en de vrouw niet. Gezinnen met een gehan dicapt kind kunnen zich ook aanmelden. Ernstig lichame lijk gehandicapten kunnen door het Fokus-systeem een eigen leven opbouwen in een weliswaar aangepaste wo ning maar wel in een „gewo ne" wijk. De Fokus-projec- ten worden gebouwd in de grotere plaatsen omdat het voorzieningenpakket meestal ruim is. Voor reali satie van een fokus-project in Zeeland wordt gedacht aan de plaatsen Goes en Middelburg. Mensen kunnen echter ook aangeven dat ze in een andere plaats zijn geïnteresseerd zoals Terneu- Tot nu toe zijn er in Zee land 18 mensen bekend die interesse tonen voor een Cluster woning. Wanneer er voldoende belangstelling be staat kan dit project gereali seerd worden. De projekt- groep denkt aan 30 geïnte resseerden. Daarna kan pas een overleg plaatsvinden over het project met de erbij betrokken instanties. Van daar dat het nodig is, dat mensen zich nu opgeven. Zo wel alleenstaanden, echtpa ren, gezinnen, samenwonen den, waar een van de gezins leden ADL assistentie nodig heeft kunnen in principe in aanmerking komen. Inlich tingen en aanmeldingsfor mulieren over dit alles kan men verkrijgen bij de stich ting Fokus: Postbus 4, 9790 AA Ten Boer (05902-3115). CADZAND - Bewoners van West-Zeeuwsch-Vlaan- deren kunnen in het weekeinde van 4 en 5 juli tot tweemaal toe een optreden van de gospelgroep „Coun- try Gos-pel Singers" bijwonen. SCHOONDIJKE - Speels zitten John en Angelo op hun verstelbare stoelen, „hoog laag" „hoog laag". Cor zit heel nonchalant en geamuseerd toe te kijken. Knullen van een jaar of 16, pas hun diploma op zak. Hun eerste reactie is, „geen commentaar". Doch als Dick van Heyst, direc teur van het LHNO in Schoondijke zich bij ons voegt, wordt het „serieus" en zijn ze best bereid wat te vertellen over hun schooltijd, de afgelopen vier jaar hier doorge bracht. Een school, waar veel mensen, zeker wan neer het jongens betreft, nog steeds wat sceptisch tegen aan kijken, en de school nog altijd zien als een „papschool" op „spina- zie-akademie". John Poortvliet die zich vier jaar geleden als eerste jongen op deze school aan meldde, herinnert zich goed hoe zijn omgeving hierop reageerde. „Als ik de mensen vertelde dat ik naar het LHNO ging, dachten ze dat ik ze voor de gek hield. Maar aange zien het middelbaar on derwijs voor mij geen haalbare kaart was en ik geen enkel technisch in zicht heb, was deze school voor mij de oplossing. En ik heb er geen spijt van ge had. Ik heb hier vier jaar met veel plezier de lessen ge vold". Ook Cor Thelen, Angelo van Quckelberghe en Peter van de Bussche hebben ervaren, dat hun omgeving er enigszins „vreemd" op reageerde- .Toch hebben ook zij hier een fijne tijd doorge bracht. Zij kunnen dan ook elke jongen of meisje die problemen heeft op bij voorbeeld een middelbare of technische school aan raden over te stappen naar het LHNO. Peter van de Bussche die een jaar brugklas middelbare school in Oostburg heeft gedaan, ziet ook de wat kleinere school als een pluspunt. „Op de middel bare school zag je de leraar alleen in een bepaalde les. Hier op het LHNO leer je de leraar ook als mens kennen. Je hebt een nau wer contact met ze, waar door je makkelijker met je problemen bij ze aan klopt", aldus Peter. Peter wan de Bussche bezig met wat naaiwerk. werkvormen, heeft dit voor wat de jongens be treft nooit als een bezwaar gezien. „Jongens kunnen als het moet net zo goed met naald en draad over weg als meisjes", zegt ze. „Ik vind ze in de omgang zelfs makkelijker. Wat de puntenbeoordeling betreft, heb ik me aan de normen gehouden, en ze geen half puntje meer gegeven om dat het toevallig jongens waren. Het is echter een langzaam proces. Jongens hebben de neiging, „van mij hoeft het niet zo" meestal liggen ze ook een werkstuk achter op de meisjes, hoewel ze op de machines werken weer wel leuk vinden. Toch kom je deze problemen ook wel bij meisjes tegen. Ook kun je heel goed merken of de leerling thuis gestimuleerd wordt". Angelo van Quckel berghe heeft het als zeer prettig ervaren, de afwis seling van theorie en prak tijk. Op deze school name lijk worden er naast wis kunde, natuurkunde, ne- derlands, engels, enz. ook nog lessen als gezond- heidskunde, huishoudkun de, textiele werkvormen enz. gegeven. Dit zijn vak ken die elke leerling de eerste twee jaar mee moet lopen, en waarvan men er in het derde jaar minstens twee in het keuzepakket moet opnemen. Juffrouw Kouwer, die al zo'n 21 jaar les geeft aan het LHNO in textiele Peter van de Bussche is tot nu toe de enige jongen die in zijn keuzepakket textiele werkvormen heeft gekozen. „Ik vond dit leu ker dan huishoudkunde" zegt Peter. Hij heeft dit leerproces helemaal mee gemaakt, en had beslist geen moeite met broeken en blouses maken voor zichzelf. Ook de rok voor de buurvrouw is goed uit gevallen, ze draagt hem nog steeds", zegt hij. Peter gaat zich hierin echter niet verder bekwa men. Hij gaat een kappers opleiding volgen, waar voor hij al een stage-adres gevonden heeft, in Knokke (in België). Het theoretisch gedeelte van deze oplei ding gaat hij volgen aan de „Groene Poort" een school in Brugge. John Poortvliet die in zijn keuzepakket ge zondheidsleer en huis houdkunde had opgeno men, zag het Cios (sporta- kamdemie) als zijn ideaal. Half april is John een dag naar Arnhem geweest waar hij een test moest on dergaan, om aan het Cios aldaar te worden toegela ten. „Er waren maar liefst 900 kandidaten", zegt hij „waarvan er maar 150 konden worden toegelaten. „Ik had de pech dat ik werd uitgeloot", zegt hij laconiek. „Toch zit ik met mijn tweede keus een op leiding aan het K.V.J.V. (kinder- en jeugdverzor- ging) ook niet slecht. Door mijn opleiding aan het LHNO lig ik waarschijn lijk zelfs voor op jongens en meisjes die van de Mavo komen, omdat die toch wel moeite zullen hebben wat de vakken ge zondheidsleer, huishoud kunde betreft". Ook Cor Thelen ziet best wel mogelijkheden wat de toekomst betreft. Cor heeft vier jaar geleden bewust voor het LHNO gekozen. „Cor zijn ideaal is om een goede kok te worden". Hij gaat komend schooljaar naar de streekschool in Middelburg waar hij een parttime kokopleiding gaat volgen. De consulent van de school en de docent van de opleiding zoeken samen met Cor een stage adres, waar hij de kneep jes van het vak zal moeten leren. „Mijn einddoel is militaire kok" zegt Cor. Angelo van Qukelberghe komt nog een jaar terug. „Samen met de 14 jongens die de school nog text, hoeft hij zich geen vreemde eend in de bijt te voelen tussen de ca. 140 mejisjes". Angelo gaat zich bezig houden met profielverbetering. Dit houdt in, dat een jongen of mei. je die tijdens het exa men niet voldbende B- of C's heeft gehaald, het in het vierde jaar nogmaals kan proberen. Als Angelo b.v. 4 cijfers op B en 2 op C-niveau heeft gehaald, kan hij straks doorstro men naar het M.B.O. (mid delbaar beroeps onder wijs). „En hierin zijn de mogelijkheden legio", ver telt de directeur Dick van Heyst, die zich tot nu toe enigszins afzijdig heeft ge houden. „Zo is er vorig jaar een jongen de Inasop- leiding gaan volgen om vervolgens de verpleging in te gaan. Eén is er ver trokken naar het VHBO (voortgezet hoger beroeps onderwijs) in Goes, waar hij na drie jaar op Havo niveau zit, zodat deze door kan stromen naar bijvoor beeld een pedagogische of sociale akademie, hogere textiel of hotelschool enz. En evenals bij de middel bare scholen staat ook bij ons de ontwikkeling niet stil. Zo zal de wet die het LBO onderwijs regelt in twee fasen worden gewij zigd" meent hij. De le fase wordt ingevoerd per 1 aug. 1981 waarbij de onder bouw gewijzigd wordt. De 2e fase in 1982 waarbij de bovenbouw een wijziging zal ondergaan. Van Heyst: „Op-deze wijzigingen heb ben wij drie jaar geleden al ingespeeld door het vak handelskennis in te voe ren. Vorig jaar is daar ook winkelpraktijk bijgeko men, en de lesinhouden van huishoudkunde, tex tiele werkvormen en ge- zondheidskunde worden gewijzigd. Het komend jaar zal gezondheidskunde als algemeen vak worden ingevoerd in klas 1. Bij de wet op het basis onderwijs die in 1983 van kracht wordt, wordt ge zondheidskunde een vak op de basisschool. „Tot nu toe was het zo dat dit vak op het LHNO in klas 2 in gevoerd werd, er dreigde nu een hiaat te ontstaan van 1 jaar, juist op een leeftijd waarop de leerling druk bezig is met zichzelf en zijn veranderde li- chaam, vandaar invoering in klas 1 zegt hij. „In klas 3 voeren wij a.s. schooljaar handelskennis II in om hiermede voor die kinde- Cor Thelen, Angelo van Qukelberge en John Poort vliet. ren die dit vak kiezen doorstromingsmogelij khe- den naar het Meao te creë ren. Bovendien wordt dan ingehaakt op de ontwikke ling in het LHNO die in 1982 moet leiden tot de for meren van vijf afstudeer richtingen, te weten: ver zorgende beroepen, tex- tielverwerkend beroep, uiterlijke verzorging en kantoor/verkoop praktijk en waarvoor de school vo rig jaar verkooppraktijk en nu handelskennis II in voerde bij de verplichte, examenvakken. Bij deze 4 afstudeerrichtingen wordt als 5e nog een vrije afstu deerrichting geformeerd. Er zijn volop veranderin gen binnen het LBO en met name in het LHNO" zegt hij. Er is een streven de on derscheiden schoolsoorten binnen het LBO zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, (zeker wat de onderbouw betreft). De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het LHNO en LTO (later technisch onderwijs). Dick van Heyst is dan ook groot voorstander van samen werking c.q. fusie van de twee LHNO scholen en LTS van Groot Oostburg, om zo te komen tot een LBO scholengemeenschap, die voor de toekomstige LBO leerling zoveel moge lijk afstudeerrichtingen en tevens roldoorbrekendon- derwijs garandeert. Naast onderwijskundige rede nen, is ook de op korte ter mijn te verwachten af name van leerlingen in het voortgezet onderwijs, dus ook in het LBO een zeer belangrijke reden om sa menwerkingsverbanden te overwegen. „Deze mogen echter nooit opgelegd wor den door wie dan ook. Schoolbesturen blijven autonoom en mogen zelf in deze beslissen", aldus Dick van Heyst. Medio april installeerde staatssecretaris De Jong in Goes de provinciale bege leidingsgroep, die onder deel van het proefproject van het voortgezet onder wijs in Zeeland is, die tot doel heeft oplossingen aan te dragen die moeten lei den tot behoud en her schikking van de onder wijsvoorzieningen in de provincie Zeeland. „Het proefproject waarin naast de provincie, het ministe rie van onderwijs partici peert, kan schoolbesturen c.q. gemeenten belangrijke gegevens aandragen", be sluit van Heyst. De uit het Brabantse Leende afkomstige groep zal op zaterdag 4 juli tijdens de eucharistieviering in de Strandkerk te Cadzand-Bad te horen zijn. Zondagmorgen treedt de groep vanaf half twaalf op. Dat wordt een an derhalf uur durend non-stop programma in de Strand kerk. De groep bestaat uit dertig man. Men speelt gospelwerk met country- en western-in vloeden. De laatste tijd wint deze muziek steeds meer ter rein. De groep staat onder leiding van Piet Brakman uit Groede. Ook de begelei- dingsgroep „Country Work- shop" komt met de groep mee. Naast eigen werk zal in Cadzand onder meer werken van Johny Cash, The Carter Family, Charley Pride en Merle Haggard ongetwijfeld op het repertoire staan. Met name het concert op zondagmorgen kan men zien als een muzikale documen taire over het bestaan en de opkomst van de country-go- spel. Door dit optreden hoopt men tot een uitwisselings- programma te komen. De toegang is gratis. !iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiHiiiiiiii!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!iiiiii!iiiiii;iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim BIERVLIET - Vorige week werd het Biervliets Meubel huis in de Weststraat te Biervliet officieel geopend. Toen Jeroen van Belle het lint met de schaar door mocht knippen konden geno digden tevreden zijn. Het meubelhuis in Biervliet is een geweldige uitbreiding voor het assortiment in Zeeuwsch-Vlaanderen. De nadruk van de zaak ligt op de verkoop van meubelen en dan hoofdzakelijk eiken meubelen. Ook is er een groot assortiment aan wo ningtextiel zodat deze zaak gerust gezien kan worden als een woninginrichtingszaak. Op de bovenverdieping kan men tienerkamers en éénpersoonsledikanten aan schouwen en voor de klant is het erg gezellig ingericht. Op de benedenverdieping staan de meubelen tentoongesteld. Tweepersoonsslaapkamers, woningtextiel en kleinmeu- belen. KOEWACHT - De Maayer elektronica-service aan de Emmabaan 2 te Koewacht heropende vorige week de vernieuwde zaak. Tijdens de receptie was het erg druk. Of zoals mevrouw De Maayer het uitdrukte „hartstikke druk en gezellig". Alles op elektronisch ge bied kan men wel in deze zaak vinden. Het assorti ment bevat onder andere ra dio's, tv's, koelkasten, afwas machines enz. Een ruime sortering. De zaak zelf heeft ook buitenshuis een ander jasje gekregen zodat het een heel moderne zaak is gewor den waar de klant gemakke lijk de apparatuur kan over zien. De verkoopruimte be draagt momenteel ongeveer 80 vierkante meter. De Maayer vierde trouwens te vens het feit dat men al 12,5 jaar de zaak in Koewacht runt. Voor Koewacht en om streken is De Maayer reeds een bekende naam en vooral de service van de zaak wil men hooghouden. HULST - Dokter Vogel, Moerman, Fügel, homeopa thie, natuurgeneeswijzen, het zijn allang geen onbe kende namen meer, maar toch altijd nog helaas vrij omstreden en weinig alge meen ingeburgerd. De firma Bleyenbergh in Hulst, drogisterij en parfu merie in het Trefcentrum in Hulst, heeft nog niet zo lang, sinds maart 1980, er een kruidenzolder bij geopend, op de bovenverdieping van het Trefcentrum. Hier accompagneren broe derlijk (of zusterlijk) ho- ningsoorten, vruchtensap pen, vliesrijst en volkoren- produkten de preparaten van dokter Vogel en Fügel. TERNEUZEN - Onlangs werden de prijzen uitgereikt aan de deelnemers van de te kenwedstrijd van de Neder landse Crediet Bank in Ter- neuzen. De tekenwedstrijd werd uitgeschreven naar aanleiding van de opening van het nieuwe gebouw van de Credietbank in de Axelse- straat Terneuzen. Zoals eer der vermeld opende Jan Raas, nu in de lappenmand, de nieuwe vestiging. De prij zenuitreiking ging gepaard met enkele toespra ken. Zo werd uit de woorden van directiesecretaresse Ella Willems duidelijk dat er veel inzendingen binnen geko men waren. Een jury be staande uit John Verschu ren, L.A. Baert en de heer Verpoorte, beheerder van de kinderboerderij in Terneu zen, nam de tekeningen on der de loep en kwam uitein delijk tot de slotsom dat de eerste prijs naar de tienja rige Caroline van Keulen uit de Gerard van de Nissestraat 26 te Zaamslag ging. De tweede prijs werd in de wacht gesleept door Angeli- que de Milliano uit de Zuid- landstraat te Terneuzen. Zij heeft in het verleden al meerdere prijzen in de wacht gesleept met tekenwedstrij den. Fiona Rijers, Linden- lahn 34 te Terneuzen kreeg de derde prijs. Fiona is zes jaar. De prijsuitreiking vond plaats onder het genot van een drankje in het nieuwe gebouw van de NCB. De winnaars kregen onder an dere schrijfgerei, een strand bal en een geldbedrag voot een klimspaarboekje. TERNEUZEN - Circus Holiday komt weer naar Zeeuwsch- Vlaanderen. De bezoekers wordt een geheel nieuw pro gramma voorgeschoteld. Als wereldattrakties brengt het circus de raketsensatie Supanova uit Engeland mee en uit het Roemeense staatscircus de beroemde zeven Cretzu's, ,.üe' wichtsloze" acrobaten die met de zogenaamde Russisch^ schommel als een katapult de lucht in worden geslingerd. Eveneens uniek is een tijger in een renrad en een Pakis taanse groep met krokodillen, kaaimannen en boa- contric- tors. Het circus strijkt in Terneuzen aan de Kazernestraat neer. In Oostburg aan de Kroonwijksingel, in Breskens op het Havenplateau. De voorstellingen zullen worden verzorg» op 10 juli om 16.15 en 20 uur, op 11 juli om 15 en 20 uur, op 1° juli om 16 en 20 uur en op 13 juli om 15 en 19 uur. In Breskens zijn de kaarten onder andere verkrijgbaar bij de VVV kan toren, in Oostbug onder andere bij sigarenmagazijn Carpen* tier en in Terneuzen ondere andere bij boekhandel Van Sande en drogisterij Dingemanse. fan een onzer verslaggevers Cou BREDA- De Engelse country-zanger Keivin Henderson geeft zater- r a.s. met zijn band jen' concert in de Gr- aanbeurs in Breda. Kaarten kosten 10 gul den en de show begint om 21.30 u. Henderson is de belangrijkste coun- try-musicus in Enge- land e' Neder 1 Eerder concert was h' beluist dio-pro ville" OoorRinze Brandsma Van Hogendorpstraat Amsterdam, op een ior de weekse avond nd etenstijd. Een rafeli- straat in Oud-West, als een nooit ge- etst en vervallen gebit. Ie aandacht is gecon- ntreerd op een vervelo- grijzige voordeur. De jve buurt hangt uit de men over de geraniums ee te kijken. Een brul: „Actie!" De ursige deur knalt open, d opgetutte blondine pt naar buiten, oranje lm op, rood lakjasje dat enstaat om ruim zicht geven op een overdadig vuld strak truitje, grie- ige strakke blauwe mbroek en vooral: hoge kken. Het blondje stapt een brommertje, trapt aan en bromt fladde- id de straat uit. Dat al- herhaalt zich vier, vijf :r. Dan pas is de came- man tevreden. len half uur daarvoor is opgedirkte blonde sui- •spin nog heel gewoon nique van de Ven, de mgenieke ontdekking in rks Fruit, de hoofdrol- ïelster in Keetje Tippel, de bke in „Sil de Strandjut- naast Maria Schneider ,Een Vrouw als Eva".Na !e verre Amerikaanse ja- li staat ze deze weken in en land weer voor het ■st voor de camera, le is hoofdrolspeelster in film van regisseur Dimi- Frenkel Frank, „Hoge kken, Echte Liefde", naar neigen gelijknamige boek. die film, die eind oktober de bioscopen zal komen, is Jenny, een volkse meid vooral opvalt door haar ndborstig voorkomen len slagschip met alle ka men op scherp"). "nde film speelt verder het Ive vaderlandse acteurs- tand: Rijk de Gooyer (in hoofd-dubbel-rol), Mari- de Graaf, Leen Jonge nd, Cees Linnebank, lib Broos, John Bluming, ixCroiset, Dolf de Vries. Monique van de Ven is er °r uit Amerika overgeko- „Ik maak graag films Nederland; je eigen sfeer cultuur is wel zo aange- am. Nee, ik heb nooit ge ld blijvend weg te gaan ar de Verenigde Staten, is ervan gemaakt. Jan Bont, gevierd camera- !n) kon er een baan krij- J en ik ben meegegaan, «al omdat het me lekker daar te wonen. Aan een rrière daar heb ik niet rd gewerkt, ik ben er ook 8 niet klaar voor. Er is e' meer concurrentie, ik er een van de velen, 'eejaar heb ik in Los An- 'es gestudeerd aan de uni citeit, drama en regie. Vendoor gespeeld in twee t!S: „Stuntrock", waar ik j»t meer iets van gehoord .en als Russische balleri- 'n een aflevering van 'r% en Hutch". Monique is, haar al jaren- '8e faam ten spijt, nog 'ar 28 j aar. De strakke kle- 1 v4an Jenny zitten haar als loten om het slanke lijf ™aar ik moet wel moeite dat zo te houden") en in men blijkt en seri succes tuthola „Mijr holpen, door ge grotere ven en carrière trice ei ben eig leeuwei door wé States, voor eei Haar draait grote fi Jill Cl; fast as negen waarva Hakker wil w< huis", z ^®rsum De voorzitter de programmaraad ra- ars. Herman van Run, namens de raad in een aan het dagelijks be- j van de NOS erop aan jagen, dat met ingang net komende wintersei- (oktober) het populaire '"Programma „Met het morgen" ook op zater-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 16