Installatie aantal nieuwe medewerkers Keuze uit drie afstanden in vierde Cera-Toertocht Flinke boetes voor rijden met drank OPEN DAG LAND-EN TUINBOUW ZEELAND: MIDDEfr~ZEEUWS IN ZIEKENHUIS GOES: Toeristische dagen in Ganzestad Officiële IVolvo-dealer] L ZEELAND 3 itierapport HIJDAG 3 JUL11981 Bil MM VAN ZEELAND gstdijk IDBOUW: LANDBOUW: OPEN DAG 4 JUU 1981 '/estdorpe Plaatselijk nieuws Axel examens GARAGE DU PONT 1ERNEUZIN BV i VOLVO I medische diensten Uitgaan in Zeeland markten Taxi-oorlog in Goes voor politierechter 's Heerenhoeker mag garage niet uitbreiden ijf ingeleverd, weiKe r een jury wordt be ll en per uur zullen er iele prijzen worden kt. ganisatie is in han- de landbouworgani- ,LM, NCB en CBTB van de plattelands- i en plattelandsjon- rganisaties. Het doel e open dag is de bur- ïter bij de landbou- rengen. Donderdagmiddag i een ongeluk op de secundaire weg de oude rijksweg endskerke. Door on- oorzaak reed daar jarige bromfietser uit Heinkenszand de van de oude rijksweg aats van op het fiets- aan rijden. Hij werd it door een achterop e personenauto, be door J.A. de P. uit urg. De bromfietser duo-passagiere wer- iden gewond en zij ergebracht naar het ht ziekenhuis te >e politie verzoekt ge- 1 onder andere twee en op de fiets die p het fietspad reden ;t ongeluk gebeurde, nelden op het politie- te Goes, of telefo- jmmer 01100-13030. zen - In de Flamingo- de bar Cosy Corner is >ken. In beide bars e fruitautomaat open- pn en een onbekend gestolen. aIn Cosy werden bovendien ital pakjes sigaretten md. Tg - In de Nieuw- kwam D.R.v.T. uit met zijn personen- t een uitrit gereden vanaf de richting rug Th.v.P. uit Oost- et een vrij hoge snel- vam aangereden. Een ing was onvermij de- rg - 'Door de groep ,eeuwsch-Vlaanderen ;en tweetal plaatsen dscontrole gehouden. Sluis op de Rijksweg en enkele auto boven estane snelheid van er. Op de rijksweg Sreskens werden elf wegens te hoge snel- ngehouden. De hoogst n snelheid was 106 ki- 3URG-Op de rijksweg irg-Draaibrug is don- avond fietser J.P. van Reuver in Limburg bij geval gewond geraakt, ider andere een her- udding moest hij in ïkenhuis te Oostburg opgenomen. AND-In de nacht van dag op donderdag is op ilevard De Wielinge te id Bad een personen- igendom van A.N.M.S. Gaardingen gestolen, treft een personenauto ;t kenteken 07-VK-35. iele inlichtingen wor- gewacht bij de rijks te Oostburg onder er 01170-3156. BURG—In de Nieuw- kwamen twee perso- to's met elkaar in bot- ij moesten vanwege de ichade worden wegge- Het ongeluk gebeurde it T.H.P uit Oostburg en te grote snelheid de richting Draaibrug ie op het moment dat T. uit Knokke een uit- am uitrijden. T20 PAGINA ZEELAND 4 (Van onze sportmedewerker) HEERENHOEK - Op 5 juli wordt voor de jer(ie achtereenvolgende wr de Cera-Tourtocht ge houden, met start en finish jij hotel-café restaurant „De poon"- vior het groot aantal deel- [jmers (in 1979 werd met 625 ',rtrekkers een record ge- ostigd) is inmiddels wel be- ',"eZen dat organisator Cees loas een „hoofdvogel" heeft ,i!Choten. Niet alleen uit al- «streken van Zeeland, maar uit andere provincies en (lfs uit België meldde men aCh voor deze fietstocht voor In deze Cera-Tourtocht kan men kiezen uit drie rou tes en verschillende afstan den. De route met de kleinste afstand (26 kilometer) voert door Zuid-Beveland. Vanaf 's Heerenhoek rijdt men naar Lewedorp en via de mooiste plekjes rondom Heinkenszand, 's Gravenpol der en Nisse keert men weer terug naar 's Heerenhoek. Voor de wat meer geoefende fietsers staat een tocht van 70 kilometer gepland. Deze route voert over Arnemui- den en door het recreatiege bied „De Piet" en daarna doet men Wolphaartsdijk, 's Heer Arendskerke en Hein kenszand aan. In 's Heeren hoek krijgt men een stempel op zijn deelnemerskaart en dan gaat men nog een lus maken over Ellewoutsdijk, Oudelande, Baarland, Hoe- dekenskerke en Ovezande voordat men weer het eind punt bereikt. Voor de echte „kilometer vreters" is een tocht van 120 kilometer uitgezet. Eerst wordt koers gezet naar rich ting Nieuwdorp en dan trekt men door de Quarluspolder naar Souburg. Vandaar uit trekt men naar de Zeeuwse hoofdstad en Vrouwenpolder over de Veerse Dam naar Noord-Beveland waar men langs verschillende dorpen trekt en dan koerst men via 's Heer Arendskerke weer naar 's Heerenhoek. Daar wordt gestempeld en dan be ginnen de deelnemers aan hun laatste lus (dezelfde die reeds is genoemd in de 70 ki lometer-tocht). De controle van alle tochten sluit om vier uur 's middags. Men kan vertrekken vanaf negen uur 's morgens. Voor hen die het eindpunt bereiken is er een leuke herinnering plus een attentie. Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG-De 20-jarige R.V. uit Koudekerke had vorig jaar oktober in zijn woonplaats de bloe metjes flink buitengezet. i jet hele gezin. minmimmmuimum Boeren willen hun imago verbeteren Aangeschoten stapte hij in zijn auto, raakte bij het wegrij den een andere auto en maakte zich uit de voeten. Niet verwonderlijk, want toen hij later door de politie werd gepakt bleek V. geen rijbewijs te hebben. Boven dien weigerde hij ook nog eens de bloedproef te onder gaan. Officier van justitie mr. W. van Nierop eiste een boete van 2000 gulden en twee weken voorwaardelijk. Politierechter mr. J. van 't Hof vonniste conform. V. Zal ook nog 150 gulden op tafel moeten leggen voor het rij den zonder rijbewijs. In oktober vorig jaar ge raakte de 26-jarige J. van Z. uit Waarde ter hoogte van Rilland-Bath met zijn auto van de weg. De bloedproef wees wel ,85 promiel uit. Drie maanden later werd hij weer gepakt, ditmaal met 1,48 pro miel. De uitspraak luidde 2000 gulden boete, twee we ken voorwaardelijk cel en vier maanden voorwaarde lijk niet rijden. Erg bont had de 24-jarige W.J. uit West-Kapelle het gemaakt. Terugkerend van een feestje waar de alcohol rijkelijk had gevloeid, ramde hij een lantaarnpaal. De bloedproef wees 2,19 promiel uit. Het vonnis luidde twee weken cel en negen maanden niet rijden. De 59-jarige Middelburger W.D., ook al op de terugweg van een feestelijke bijeen komst, reed in november van het vorig jaar een afraste- ringpaal in de vernieling. Zijn nummerplaat werd ech ter genoteerd en even later stond de politie aan de deur. Die constateerde een alco- holpromilage van 0,95. Giste ren voor de politierechter beweerde D. dat hij die pils jes snel achterover had ge slagen toen hij thuiskwam, maar daar geloofde de poli tierechter en de officier van justitie niets van.Zijn straf was 700 gulden boete en vier maanden niet rijden. (Fin een onzer verslaggevers) GOES - De mensen hebben nak een verkeerd beeld van «werk van een boer. Van- ur dat de Zeeuwse boeren oor middel van de open dag ide land- en tuinbouw, die iorgen wordt gehouden, in imago wat willen opvij zen. De landbouwers me- ib dat ze door een goede torlichting de mensen op beter spoor kunnen zet- De medewerking van de miwse boeren aan de open ig is dan ook zeer groot. tieloop - Zaterdag ordt er op het terrein amping De Vogel een tieloop gehouden, ge' iseerd door de werk- sportieve recreatie nisse. De afstanden 100, 2600 en 5200 meter, •ij ven vanaf 13.30 uur kantine, waar om 14 start wordt gegeven, 'sluiting van dit spor- iagje wordt 's avonds dansavond gehouden nedewerking van het de Sandra's. Aanvang (ADVERTENTIES) ter «ia de welvaart Ook bij de landbouworga- isaties komen de boeren jak klagen over het feit dat immige leken vreemde ge- ichtenspinsels omtrent hun erk koesteren. „Zo blijkt de lisvatting te bestaan dat «eren er maar in het wilde eg op los spuiten, terwijl ze ast met de keuze en het ge- ruik van een bestrijdings- riddel heel omzichtig te irk gaan", meent J. Oggel, «retaris van de ZLM. „Ook irkeren de mensen vaak in veronderstelling dat als rjvoorbeeld de prijs van de iker ineens fors verhoogd rordt, de boeren dan het ïrschil in hun zak steken, aar het tegendeel is juist aar". De landbouworgani- ties mikken bij deze open ig dan ook op heel veel be- igstellenden. „We treffen dat deze dag net in de va kantieperiode valt, dus ho pelijk komen ook veel toeris ten een kijkje nemen op het Zeeuwse landbouwbedrijf. Het is tenslotte de eerste keer dat een dergelijk evene ment op' zo'n grote schaal in Zeeland plaatsvindt", aldus Oggel. Routes In verschillende regio's van Zeeland zijn routes uit gezet. Zoals De Stem al eer der meldde wordt er in West-Zeeuwsch-Vlaanderen bij de molen van Cadzand gestart. Het beginpunt van de routes door Zuid-Beve land is het gebouw Irene in 's Heer Abtskerke, terwijl voor de routes door Walcheren en Zuid-Beveland informatie vergaard kan worden bij de plaatselijke VW's. De deel nemers krijgen een routebe schrijving en informatie over het bedrijf dat ze gaan bezoeken. Ook kunnen ze aan een prijsvraag meedoen. De deelnemende landbouw bedrijven zijn te herkennen aan een groen-witte poster en de Nederlandse driekleur. (ADVERTENTIES) trekker vee de wehiart lel.: alle VW-kietorea kOrt eis bejaarden - De Stich- ng Feestcomité Westdorpe leid een reis voor de be urden. Met twee autobus- vertrok het gezelschap ichting België, met als iiddoel de Vlaamse Arden- Middags maakten de fetdorpse bejaarden, on- kr leiding van twee gidsen, rondrit langs de mooiste ®eken van Vlaanderen. Bij «aardsbergen bezocht W een bekende abdij an tes dierenpark. Via Aalst en GOES - Beiaardconcert - Jos d'Hollander, beiaardier uit het Belgische Temse geeft donderdag 9 juli een beiaardconcert. Hij zal die dag tussen 18.30 en 19.30 uur het klokkenspel van de Goe se kerk bespelen. Op het plein tussen de Amrobank en Slot Ostende zijn stoelen en programma's beschikbaar. 's-GRAVENPOLDER - Ver- keersbrigadiers - Ongeveer 125 verkeersbrigadiers uit Borsele nemen maandag 6 juli afscheid. Dit gebeurt tij- fendèVmondê"werdi dë"reis dens tweetal bijeenkom- ürvolgd en zoals gebruike- sten- die resp. in het vereni- werd ook nu weer halt gingsgebouw te s-Graven- ttouden bij restaurant- Poldf en in De Stenge te «icing "de Americain". Bij Heinkenszand worden ge- "Mskomst toonden de deel- houden. Burgemeester Van •miers zich zeer tevreden n Heuvel van Borsele zal «r het verloop van deze dan tevens de nieuwe ver- keersbrigadiers installeren. VEERE - Ruimtelijke orde ning - De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening te Veere vergadert dinsdag 7 juli vanaf 16.00 uur in het ge meentehuis te Veere. Er wordt dan onder meer ge sproken over het ontwerp bestemmingsplan „Be schermd Stadsgezicht". VLISSINGEN - Cultureel werk - De stichting sociaal cultureel werk Vlissingen zoekt vrijwilligers voor haar activiteiten in het nieuwe seizoen. Er zullen dan o.m. jongerensozen, kookclubs, timmerclubs en diverse cur sussen worden georgani seerd. Wie belangstelling heeft kan even bellen: 01184- 14660, of 01184-16223, of 01184-67022. (Van een onzer verslaggevers) GOES - De eerste cardioloog op de Beve len en Schouwen-Duiveland, dr. Roeters 'aa Lennep, is gistermiddag geïnstalleerd, •gebeurde tijdens een bijeenkomst in het tekziekenhuis de Bevelanden in Goes, aar deze nieuwe specialist gaat werken. Medisch directeur van het Goese zieken- ®s. dr. C. Lampe wenste zijn nieuwe colle- ®veel succes toe. Weliswaar kan de nieu- specialist nog niet over alle faciliteiten «hikken, aldus Lampe, maar in afwach- daarvan - de staatssecretaris heeft and onlangs een hartcatheterisatieka- •r toegezegd - kan hij gebruik maken van 'e"an zijn collega's in Middelburg en Ber- °P Zoom. Tijdens deze bijeenkomst is C. van der Vaart geïnstalleerd. Deze wordt hoofd van de afdeling personeel en organisatie. Hij is een van de eersten in Zeeland, die een dergelijke functie in een ziekenhuis uitoefent. De heer Lampe merk te op dat zijn komst te danken is aan de in spanningen van de ondernemingsraad. Hij hoopt dat C. van der Vaart een bijdrage kan leveren aan de democratisering van het zie kenhuis. Gistermiddag is ook L. Wiegmans, hoofd verpleegkundige in algemene dienst geïnstalleerd. Het specialistenbestand van het Goese ziekenhuis wordt per 1 september nog uitgebreid met de doktoren I. Vermeij- den (dermatoloog) en H. Bruinsslot (chi rurg). Dr. Lampe merkte voorts nog op dat in de tweede helft van 1982 de eerste paal voor het nieuwe ziekenhuis geslagen wordt. Als alles meezit is de nieuwbouw in 1985 ge reed. Bejaardenreis - De Katho lieke Bond van Ouderen, af deling Axel, heeft een ge slaagde reis gemaakt naar de Flevohof. De ruim 50 deelnemers hebben zich kostelijk geamuseerd. Alvo rens rond 22.00 uur in Axel te arriveren werd een stop gemaakt bij het bekende restaurant Napoleon in Rijs- bergen. Daar gingen zelfs de beentjes nog even van de vloer. HULST - Jansenius Scholenge meenschap HAVO: Marion Beg- heijn Koewacht, Marlou van Dors- selaer Hulst, Ineke Kips Koewacht, Esther Mangnus Vogelwaarde, Jos Morcus Kloosterzande, Margo Strobbe Heikant en Paul Weemaes Hulst. VWO: Anke Schouten Terneu zen, Anniek van Haelst Zuiddorpe, Jack Cappendijk Vogelwaarde, Jo- landa Joossen Kruispolder, Marie- Thérèse Naessens St. Jansteen en Hector Picavet Hulst. GOES - Aangetrokken door het droge weer maakten nogal wat toeristen uit het Zeeuwse gisteren een rond gang over de Goese rommelmarkt. Deze werd gehou den in het kader van de toeristische dagen in de Gan zestad. Ongeveer 55 standhouders uit de Bevelanden en Walcheren probeerden met verve hun spulletjes uit grootmoeders en onze tijd aan de man te brengen. Deze rommelmarkt is de eerste in een reeks van festiviteiten die de komende maanden in Goes worden georgani seerd om de consument naar Goes te trekken. Gister avond gaf de Goese turnclub Volharding nog een de monstratie en de rondflanerende bezoekers van de Ganzestad werden ook nog getrakteerd op de muzikale klanken van het pijperkorps Excelsior en de Goese beiaard. (ADVERTENTIES) Industrieweg 37 4538 AG Terneuzen tel. 01150-13451 HUISARTSEN Aardenburg en Oostburg- Van vrijd. 19 u. tot maandagmorgen 8 u. dokter H. Bruggeman, Nieuwstr. 53, Oostburg, tel. 01170-2121. Axel- Van vrijd. 17.30 u. tot maan dagmorgen 8 u. dokter J. Hoefman, Oranjestr. 10, tel. 01155-1555. Spreekuur zat en zond. 10.00-10.30 en 16.00-16.30 u. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendij- ke- Dokter H.v.d. Pas, Hoogstr. 1, IJzendijke, tel. 01170-1366. Clinge, Koewacht en St. Jansteen- Van vrijd. 18 u. tot maandagmor gen 8 u. dokter K. Kerckhaert, Kon. Julianastr. 23, Clinge, tel. 01140-12361. Breskens en Groede- Dokter A. Hermanides, Dorpsstr. 17, Bres kens, teL 01172-1566. Spreekuur zat. en zond. om 11 en 17 uur. Cadzand, Sluis, Retranchement en Zuidzande- Dokter Beek, Zuidzan- de, tel. 01170-2424. Driewegen e.o.- Tot maandagmor gen 8 u. dokter S. Wöstmann, Nieuwstr. 18a, Ovezande, tel. 01195-450. Goes- Van vrijd. 19 u. tot zond. 23 u. dokter D. Keizer, Fr. den Hollan derlaan 29, Goes, tel. 01100-16405. Hontenisse en Kloosterzande- Van vrijd. 18 u. tot maandagmorgen 8 u., dokter W. ter Burg, klooster straat 29, Kloosterzande, tel. 01148-1377. Heinkenszand e.o.- Dokter J.A. Fortrie, Stenevate 7, Heinkenszand, tel. 01106-3074, bgg. 01103-2089. (van vrijd. 18 u. tot maand. 8.30 u.). Heinkenszand, 's-Heer Arendsker ke, Nieuwdorp en Wolphaartsdijk- Van vrijd. 18 u. tot zond. 24 u. dok ter A.v.d. Vlugt, Wolphaartsdijk, tel. 01198-1231. (boodschappen tus sen 9 en 10 u.) Hulst- Van vrijd. 18 u. tot zond. 24 u. dokter W. Gielen, Grote Markt 11, Hulst, tel. 01140-12969. De praktijk van dokter Niesten wordt door eigen artsen verzorgd. Spreekuur spoedgevallen zat.: 9.30-10 uur en 17.30-18 uur, zond. 12.30-13 uur. Kloetinge, Wemeldinge en Kapelle Biezelinge- Van zat. 8 u. tot zond. 24 u. dokter A. Eckhardt, Kon. Em- mastr. 16, Wemeldinge, tel. 01192-1438, bgg. 01100-16857. Hansweert, Kruiningen en Yerse- ke- Van vrijd. 19 u. tot zond. 22 u. dokter A. de Wijs, Yerseke, tel. 01131-1300. Boodschappen zo moge lijk voor 10 uur. Spreekuur spoed gevallen 11-11.15 uur en 17-17.15 uur. Krabbendijke, Waarde en Rilland- -Bath- Van vrijd. 19 u. tot zond. 22 u. dokter A. Constandse, Krabben- dijke, tel. 01134-1444. Boodschappen zo mogelijk voor 10 uur. Spreekuur spoedgevallen 11-11.15 uur en 17-17.15 uur. Middelburg- Zaterdag dokter A. Bruynzeel, Herengracht 68, tel 15814Zondag dokter J. de la Hayze, Seisdam 22, tel. 14305. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur spoedgevallen zat. en zond. 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Sas van Gent en Westdorpe- Van vrijd. 18 u. tot maandagmorgen 8 u. dokter M. Dierick, Graaf Jansdijk A185, Westdorpe, tel. 1366. Spreek uur zat. om 10.30 uur op Bolwerk Oranje 2. Sluiskil, Philippine en Hoek- Dok ter ...Spreekuur spoedgevallen z;at. en zond. om 11.30 uur. Terneuzen- Van zat. 8 uur tot zond. 8 uur dokter Meyerink, Serlip- pensstr. 11, praktijk Beethovenhof 3b, tel. 01150-13768. Van zond. 8 uur tot maand. 8 uur dokter P. Vercau- teren, J.v. Lennepstr. 87, praktijk Beethovenhof 3b, tel. 01150-13768. Spreekuur spoedgevallen zat. en zond. 11.30 en 17 uur. Vlissingen- Tot zat. 24 u. dokter J. Meyer, tel. 12225. Van zat. 24 tot zond. 24 u. dokter J. Kramer, tel. 13619. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur zat. en zond. 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Zaamslag- Dokter C. Verboom, Axelsestr. 2, Zaamslag, tel. 01153-1377. WIJKVERPLEGING Goes, Kloetingen, Kattendijke en Wilhelminadorp- Zuster Rosina, tel. 01100-16158. Noord-Beveland en Wolphaarts- dijk- Zuster v.d. Plank, tel. 01198-815. Oost-Zuid-Beveland- Zuster B. Franse, Van Dusseldorpstr 84, Goes, tel. 01100-21463. Zak van Zuid-Beveland- Zuster J. de Wayer, tel. 01106-2270. Hulst en Hontenisse- Tel. 01140-12191. Sas van Gent, Westdorpe, Sluiskil, Philippine en Hoek- Zuster A. Claeijssens- de Bruijn, Plataan straat 8, Sas van Gent, tel. 01158-1608. Terneuzen- Tel. 01150-13360. West Zeeuwsch Vlaanderen- Tel. 01173-1367. Zaamslag, Axel, Zuiddorpe, Koe wacht en overslag- Zuster A. Brandes, Oosterstr. 2, Axel, tel. 01155-1885. DIERENARTSEN Goes, Heinkenszand en Noord-Be- veland- Dierenarts M. Karelse, 's-H.H. Kinderendijk 118, Goes, tel. 01100-20656. Goes, Ovezande en Kruiningen- Dierenarts Huige, Ravelijn Groene Jager 2, tel. 01100-28866, Goes. Hulst en Zaamslag- Dierenarts J. de Haas, Axelsestr. 108, Zaamslag, tel. 01153-1366 en dierenarts R. Ver sol, Plevierstr. 18, Hengstdijk, tel. 01148-2365. Midden Zeeuwsch-Vlaanderen, Terneuzen en Axel- Dierenarts M. Schaub, W. de Zwijgerlaan 2b, Ter- neuzen, tel. 01150-95017 en dieren arts C. Cysouw, Bastionstr. 3, Axel, tel. 01155-1488. Spreekuur zat. Ter- neuzen, W. de Zwijgerlaan 2b, van 13.30-14.30 u. en in de dierenkliniek van Axel van 11-12 uur. Terneuzen- Dierenarts J. de Vos, Snelliusstraat 14, tel. 01150-19628. Sluis en Oostburg- Dierenarts W. Kapsenberg, I Novemberstr. 1, Sluis, tel. 01178-1225. Spreekuur zat. en zond. om 13 uur. Praktijk IJzendijke- Dierenarts K.G.M. v.d. Vijver, Hoofdplaat, tel. 01176-1388, bgg. 01174-424. TANDARTSEN West Zeeuwsch-Vlaanderen- Tandarts R. Bracké, praktijk: Burg, v. Zuyenstr. 81, Breskens, tel. 01172-2714, privé: Boeg 6, Breskens, tel. 01172-2913. Spreekuur zat. 10-10.30 en 18-18.30 uur, zond. 12-12.30 uur. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen- Tandarts P. de Booy, praktijk: Ca nadalaan 1, Sas van Gent, tel. 01158-3022, privé: Beneluxstr. 72, Sas van Gent, tel. 01158-3011. Spreekuur zat. 10-10.30 en 18-18.30 u., zond. 12-12.30 u. Walcheren- Tandarts P. Cappen- berg, Chopinlaan 71, Vlissingen, tel. 01184-65557. Spreekuur zat. en zond. 11-12 uur. Zuid- en Noord-Beveland- Tand arts P. Gerritsen, Nassaulaan 151, Goes, tel. 01100-14974. Spreekuur zat. en zond. 0-10 uur. APOTHEKEN Axel- Apotheek Axel, Oranjestr. 6, tel. 01155-2888. Geop. zat. 10-11 en 16-17 uur. Verder uitsluitend voor spoedgevallen en recepten. Goes- Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, tel. 01100-15255. Hulst- Apotheek Hulst, Steenstr. 35, tel. 01140-4255. Geop. zat. 11-12 uur en 15-17 uur, zond. 15.30-16.30 uur. Verder uitsluitend voor spoed gevallen. Middelburgr- Apotheek L.v.d. Boogert, Vrijlandstr. 79, tel. 27471. (vanaf vrijd. 17.30 uur). Terneuzen- Apotheek Hamann, tel. 01150-2060. (Vanaf vrijd. 17.30 uur). Vlissingen- Apotheek Papegaaien burg, Papegaaienburg 24/26, tel. 66345. ZIEKENHUIS EN AMBULANCE DIENST Kanaalzone- Julianaziekenhuis, Terneuzen, tel. 01150-2851. (van vrijd. 16.30 uur tot maand. 8 uur). AMBULANCE EN BRANDWEER Zeeuwsch-Vlaanderen- 01150-12200. Tel. MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING West Zeeuwsch-Vlaanderen (Aar denburg, Oostburg, Sluis en Bier vliet), te Oostburg, tel. 01170-3251. Buiten kantooruren verneemt u op dit nummer wie bereikbaar is. HULPDIENST Zeeuwsch-Vlaanderen- Stichting Chr. Tel. Hulpdienst Zeeuwsch-V laanderen voor mensen in nood (anoniem), tel. 01150-21212. JAC Middelburg- Opvanghuis voor Jongeren de Pionier, Meanderlaan 218, tel. 01180-16816 (dag en nacht bereikbaar). GESLACHTSZIEKTEN Anonieme hulp het Zeeuwse Kruis. Maand, woe. en vrijd. 9-12 uur. Tel. 01100-15892, toestel, 35. GOES Grand- 20 u. A change of seasons, 16 j. 23 u. Deep Throat, 18 j. HENGSTDIJK Camp de Vogel- 20 u. prijskaarting. HULST De Koning van Engeland - 20 u. Raging bull, 16 j. 20 u. De peetva der, 12 j20.15 u. Mc. Vicar, 12 j20.15 u. Sphinx, 12 j. 22.30 u. Blue Movie, 16 j. 22.30 u. Een hete jeugdvakan- tie, 18 j. Liduinaziekenhuis, Radio Nightingale, zond. 15.05-17 uur (sport), dinsd. 20-22 uur (pop), woe. 20-22 uur (luistermuziek), zat. 13-16.30 uur (verzoekplaten), 20-22 uur (actualiteiten). KLOOSTERZANDE R.v. Kruijssen- 13.30 u. Schieting voor beiaarden. MIDDELBURG City theater- 20 u. Blue lagoon, a.l., 23 u. Het naakt restaurant, 18 j. OOSTBURG Ledeltheater- 20 u. Intiem dagboek van een nymphomane, 18 j. TERNEUZEN Luxortheater - 20 u. Mc Vicar, 12 j., 20 en 22.30 u. Een bataljon malle meiden, a.l., 22.30 u. Dressed to kill, 16 j. Hal Stadhuis- Expositie van Terneuzense kunstenaars. Geop. tijdens kantooruren, (t/m 24 juli). VLISSINGEN Alhambra 1 - 20 u. James Bond. For your eyes only, 12 j., 23 u. Klei ne poesjes, grote daden, 18 j. Al hambra 2-20 uur From nine to fi ve, a.l., 23 u. Apenplaneet deel 3, 16 j. Galerie Marquis, Nieuwendijk 15-Expositie van Co Westerik, Jan Schoonhoven, Nico Molenkamp, Ger Meinema, Sjef Hendericks, en Age Klink met schilderijen, aqua rellen en tekeningen. Geop. zat. en zond. 14-17 uur. (tot 1 aug.) MIDDELBURG - Aardappelen eerstelingen BO 131, GR 92-121, DR 77-95, KR 77-115, aanvoer 8 ton. Bintjes gr 52-65, appelen: Golden delicious II 70/80 79-81, 60/70 32-37, Paprika kg. 358-420, rode bessen p. doos II 90, aardbeien p. doos I 108- 124, II 85-94, tomaten I A 147-161, B 155-161, C 123-129, Groenten: sla 11- 21, andijvie I 30-44, andijvie II 20- 22, sperziebonen 478-569, snijbonen 416-503, snijbonen krom 287-301, boskroten 41-53, kroten kilo 89-102, rabarber 8-27, prei 185-194, spits kool 78-93, bospeen 71, waspeen 83, tuinbonen 74-93, ijsbergsla 26-38, radijs 42, uien p. bos 21-53, koolrabi 29, komkommers 76/91 57-59, 61/76 50-62, 51/61 43-59,41/51 32, stek grof 48, bloemkool 357-381, 6 264-355, 8 137-256, 10 86-126, 12 71, bonekruid p. bos 34-37, peterselie p. bakje 75- 97, capucijners 350, peulen 550, dop erwten 345. MIDDELBURG-Dat het in het taxi-wereldje nogal eens haat en nijd is bleek vorig jaar in Goes, waar zowaar een klein formaat taxi-oor- log losbarstte. Het ongenoegen richtte zich tot een pas gevestigd ta xi-bedrijf, waarvan de chauffeur M.P. met een smoesje naar Wemeldinge werd gelokt. Daar stond A. van V., schoonzoon van een andere concurerende taxi ondernemer, de man al op te wachten met een fors mes. Van V. stortte zich met de kreet „ik steek dat mes door je keel" op de niets vermoe dende taxi-chauffeur, die er echter zonder al te veel kleerscheuren vanaf kwam. De toevallig voorbijkomende J. van de H. die die met de hele zaak niets te maken had, kreeg ook een pak ram mel. De zaak diende gisteren voor de politierechter. A. van V. was niet komen opdagen en werd bij verstek veroor deeld tot 500 gulden boete en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. HEERENHOEK-A.de Jonge uit 's Heerenhoek mag zijn garage voorlopig niet uibreiden. Dit werd gisteren bepaald tijdens een zitting van de Raad van State waar zijn beroepschrift werd be handeld. De Jonge verzocht een tijdje geleden om een bouw vergunning, om zijn 26 vier kante meter tellende garage uit te mogen breiden met 31 vierkante meter. B en W van Borsele wei gerden deze destijds, omdat voor dergelijke percelen vol gens de bouwverordening van de gemeente Borsele een maximum grootte van 40 vierkante meter is toege staan. De Jonge ging daarop in beroep bij de Kroon. Hij zei de extra ruimte hard nodig te hebben, ook in verband i met het feit dat zijn echtge note bessen teelt. In afwach- tig van een definitieve be handeling van het beroeps chrift vroeg De Jonge giste ren om een voorlopige voor ziening. Dit verzoek werd af gewezen gelet op het gang bare beleid van B en W van Borsele die de limiet van 40 vierkante meter hanteren en gelet op het feit dat een voor lopige voorziening toch niet gereed zou zijn voor de bes- senoogst.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 15