Christelijke volksschool Zaamslag bestaat 75 jaar Boeren tonen bedrijf Financiële controle ziekenhuizen oorzaak van grote problemen Installati nieuwe n OPEN DA IN ZIEKEN 1 Twee dagen Catsfeest in Groede VRIJDAG 3 JUL11981 VAN ZEELAND PAGINA ZEELAND i (C.V.O.) aan de Polder- jj nauw verband staat met Bewustwording Bewaarschool Daling BRESKENS-Waarschijnlijk nog dit jaar wordt een begin gemaakt met de bouw van een echt clubhuis bij de Breskense jachthaven. Dat werd gisteren duidelijk op de vergadering van de beheersraad van de jachthaven. Plaatselijk nieuws Aardenburg Terneuzen politierapport Strenger Moeilijker Voorstander Hengstdijk Westdorpe 0RIJPAG3 JUL11981 ,s heerenhoek - Op Ro Westdorpe T18 ^jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Van onze correspondent I ZAAMSLAG - Voor de 1 school voor Christelijk Volksonderwijs straat te Zaamslag is i 1981 een bijzonder jaar. De school bestaat dan 75 jaar. 1 Op 30 november 1906 vindt de officiële opening plaats. Beide lokalen zijn gevuld met leden van de 1 schoolvereniging, hun vrouwen en 59 kinderen, e die de school zullen gaan bevolken. Zij worden ge- tracteerd op broodjes en chocolademelk. Op 4 de- 1 cember gaan de schooldeu- e ren voor hen open. De per 1 september van dat jaar benoemde hoofd der e school, de heer S. Brouwer H uit Goes, staat er op dat moment alleen voor. De benoemde onderwijzeres, |j mejuffrouw S. van Wel, e kan pas op 1 januari 1907 in functie treden. Het begon allemaal op 10 maart 1906. Op uitnodiging van het voorbereidingsco- e mité zijn in de consistorie- s kamer van de Nederlands e Hervormde kerk een 60-tal mensen bijeengekomen, aldus begint het notulen- boek. De vergadering staat onder leiding van de in 1901 naar Zaamslag geko- e men hervormde predikant Ds. G. van Dis. Van Dis: „Een eenvoudi- e ge zaak brengt ons hier sa- men, maar ook een zeer e gewichtige. Een eenvoudi- ge zaak omdat de christe- lijke gemeente recht heeft e op christelijk onderwijs en het van groot belang is e voor onze ouders, welk on- derwijs hun kinderen ont- vangen en voor de kerk, e wier toekomst in zo'n e de school. Daarnaast is ons samenzijn zo gewichtig, omdat het ons tot een groot e werk roept. Een werk, dat e waarlijk maar niet zijn mag een liefhebberij. Bij e onze kerk als volkskerk e behoort ook een volks- e school". Ds. van Dis zit hier dui- e delijk op de lijn Hoedema- e ker, die rond 1900 de evan- gelische bewustwording e van de kerk propageert e onder het motto 'Heel de g kerk voor heel het volk'. e Deze actie vindt bij een e groot aantal meelevende g hervormden weerklank, maar weinig waardering e bij de openbare scholen en g de bestaande 'vrije e christelijke school'. e Toch laten zich op die g 10e maart 46 personen als lid inschrijven en wordt e een bestuur gekozen be- e staande uit 9 mensen on- g der voorzitterschap van ds. e G. van Dis. Wanneer op 14 maart daaropvolgend de eerste algemene vergade- ring wordt gehouden, kun- nen 35 leerlingen worden E ingeschreven. Met voort- varendheid pakt het be- g stuur de zaken aan. Het meest geschikte bouwter- rein wordt gevonden aan de Polderstraat op grond van de familie De Moor. Het plan omvat de bouw van een school met twee i lokalen annex onderw- Het eerste schoolhoofd (Brouwer) met zijn vrouw. Een oude foto van de christelijke school in Zaamslag. ijzers woning met de moge lijkheid tot eventuele uit breiding. Op 21 juni vindt de aanbesteding plaats. Voor 2.974,- wil J. van de Velde het metselwerk ver zorgen. De gebroeders Wisse nemen voor 2.568,- het timmerwerk voor hun rekening. In 1913 is het aantal leer lingen gestegen naar 93 en er wordt in dat jaar een lo kaal aangebouwd. Hoofd onderwijzer Brouwer ver trekt in 1915 naar Doetin- chem. Tot zijn opvolger wordt benoemd de heer J. Bartlema, die tijdens de mobilisatie onder de wa pens is. Het bestuur weet hem eerder met groot ver lof te krijgen. Hij blijft in Zaamslag tot 1920 en dan komt de heer A. Simons. In dat jaar is men erg blij met de financiële gelijkstelling door de L.O. wet 1920. In 1926 besluiten de Ver eniging voor Gerefor meerd Schoolonderwijs en de Vereniging voor C.V.O. broederlijk tot de stichting van een Christelijke Be waarschool. In 1928 wordt de heer H.,J. Wijn het vier de schoolhoofd. In zijn pe riode loopt het aantal leer lingen sterk op, mede doordat kinderen uit de polders met een schoolbus worden opgehaald. Deze bus is wel een aanhouden de zorg. De benodigde financiën -slechts gedeeltelijk door een gemeentelijke subsidie gedekt- kunnen nauwe lijks worden opgebracht en dat veroorzaakt span ningen in het bestuur. In 1934 komt dit op een druk bezochte ledenvergadering tot een openlijk conflict tussen voor- en tegenstan ders van de bus en zes be stuursleden stappen op, maar de bus blijft rijden. Een vierde lokaal wordt in 1935 bijgebouwd, het aantal leerlingen blijft stijgen en bereikt in de veertiger jaren de top met 164. Gedurende de tweede wereldoorlog wordt de school door de Duitsers gevorderd. In lokalen van andere Zaamslagse scho len en het verenigingsge bouw tracht men het on derwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. In de zomer van 1945 kan de school na een grondige opknapbeurt weer in ge bruik worden genomen. In oktober van dat jaar overlijdt de heer Wijn. Hij wordt per 1 januari 1946 opgevolgd door de heer P. de Leeuw, die nog steeds als schoolhoofd de scepter zwaait en dit jaar eigenlijk mee jubileert als zijnde 25 jaar hoofd der school. In de jaren '50 treedt een geleidelijke daling van het leerlingenaantal op, als gevolg van een daling van het geboortecijfer en stag- e natie in de woningbouw, In 1958 worden plannen e gemaakt om tot nieuw- e bouw te komen, die echter niet kunnen worden ge- e realiseerd. Wel volgt in e 1961 een algehele restaura- e tie met uitbreiding. e Tijdelijk tot driemans- school teruggezakt, komt e er toch weer een kente- ring: een geleidelijke toe- name van het aantal leer- e lingen en een verlaging van de leerlingenschaal e doet de personeelsbezet- E ting oplopen tot de huidige e vijfmansschool plus part- e time leerkracht met 129 leerlingen. e De viering van het jubi- leum vindt plaats in een e periode, dat bestuur en personeel beseffen, dat in e de nabije toekomst maat- e regelen getroffen dienen te worden om de komende e integratie van lager- en e kleuteronderwijs verant- e woord tot stand te bren- e gen. Daarom zijn bespre- e kingen gaande met de be- E sturen van de Gerefor- meerde Schoolvereniging e en de Stichting Christelij- ke Kleuterschool. Niet al- e leen de huidige leerlingen, e hun ouders en het perso- e neel, maar ook oud-leer- e lingen en vroegere perso- neelsleden zullen bij de in e dit jaar in september en e november te houden festi- e viteiten worden betrok- ken. Cees de Zeeuw e iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllir. van onze correspondent SCHOONDIJKE - Door de landbouw in de regio west Zeeuws-Vlaanderen zal op zaterdag 4 juli een open dag worden gehouden. Tijdens deze open dag is een route van 43 km uitgezet, Welke zowel per fiets als per auto kan worden afgelegd. De deelnemers kunnen op deze route kennismaken met het aantal land- en tuin bouwbedrijven van verschil lend type. Om 10.30 uur zal het startsein worden gege ven aan de Molen te Cadzand door ir. D. Luteijn, voorzitter van de ZLM in zuid-west Nederland. Als eerste aan- legpunt is het melkveehou- derijbedrijg van de Vijver te St. Anna ter Muiden geko zen. Op het landbouwdis trictmuseum te Heille vertelt de heer Bakker over de land bouw van vroeger en nu. In Aardenburg komt men ver volgens op het fruitbedrijf van de familie Lacon om dan vervolgens het gemengd be drijf van de familie Maat te Waterlandkerkje te bezoe ken en tot slot arriveert men op het akkerbouwbedrijf van de familie Dieleman te Schoondijke. De route ein digt in de hallen van de landbouwpraktij kschool waar men kennis kan nemen van de moderne ontwikke lingen in de land- en tuin bouw. Aan deze route is een prijsvraag verbonden en de formulieren kunnen per uur worden ingeleverd, wein, dan door een jury wordt 1*. oordeeld en per uur zullen® ook enkele prijzen worden uitgereikt. De organisatie is in han. den van de landbouworganj. saties ZLM, NCB en CBTB alsmede van de plattelands, vrouwen en plattelandsjon. geren organisaties. Het doe] van deze open dag is de but. ger dichter bij de landboij. wer te brengen. Clubhuis bij j achtha v en in Breskens van een onzer verslaggevers De bouw komt neer op meer dan verdubbeling van het huidige gebouw, dat niet meer is dan het kantoor van de havenmeester en een toiletaccommodatie. Vooral de stichting Jacht- havenbelangen heeft erg aangedrongen op een club huis vlak bij de internatio naal vermaarde haven. De uitbreiding gebeurt dan ook op kosten van de stichting die de exploitatie in handen zal geven van een zelfstandi ge BV. De gemeente Oost burg houdt daarbij wel een vinger in de pap. De gemeen teraad moet een exploitatie overeenkomst goedkeuren, en zijn fiat geven aan de be noeming van een exploitant. De totstandkoming van een echt clubhuis is het be- ADVERTENTIE; langrijkste onderdeel van de uitbreiding. Verder krijgt de havenmeester een kantoor bovenop het twee verdiepin gen tellende gebouw. De gemeente hoopt door een sluitende exploitatie overeenkomst te kunnen voorkomen dat de horeca in Breskens zal stij geren als het op de nieuwbouw aankomt. In de vergadering van de beheersraad werd gisteren al vooruit gelopen op de verho ging van de tarieven voor pasanten in de jachthaven. Volgens de beheerders liggen die tarieven lager dan in vergelijkbare zeehavens in Nederland. Wat de uitbreiding van de Breskense haven zelf betreft onderschreef de beheersraad de op gang gebrachte proce dure: de watersportvereni ging Breskens zal binnen kort een plan op tafel leggen dat 2 tot 3 miljoen gulden goedkoper is dan de plannen van de overheid, die door de hoge kosten tot mislukken leken gedoemd. Van onze correspondent GROEDE - De Catsfeesten worden zaterdag 25 juli om 14.30 uur in samenwerking met de VVV geopend door het oplaten van ballonnen op het strand te Groede. Om 16.30 uur begint in de loods aan de Woordweg de antiekveiling en om 19.00 uur wordt een gecostumeerde voetbalwedstrijd gespeeld. Om 20.00 uur treedt, even eens in de loods, aan de Woordweg het dans- en showorkest „The Willows" op. Op zondag 26 juli beginnen de feestelijkheden om 13.00 uur met een puzzlerit op de fiets, waaraan jong en oud kunnen meedoen. De af te leggen route bedraagt 20 ki lometer. De inschrijving en het vertrek zijn bij hotel de Wulpenhoek. Alle deelne mers krijgen een herinne ring en om 19.30 uur is, even eens in de Wulpenhoek, de prijsuitreiking. Zeelands grootste drive-in en disco theek „PULS" treedt om 20.30 uur op in de loods aan de Woordweg. Puls verzorgt een drive-in show en vol doen aan alle verzoeken van de aanwezigen. Kast van Spieker - De Ma- kronkast van "Spieker" is vanwege het grote succes nog tot 17 juli, tezamen met de boeken over Zeeuwsch-Vlaanderen, te bezichtigen in het Aarden- burgs museum aan de Bootsstraat 2. De openings tijden zijn dinsdag, woens dag en vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur, vrijdag ook van 18.00 tot 20.00 uur. Zeilen - De watersportvere niging De Hon te houdt za terdag 4 juli zeilwedstrijden op de Westerschelde. Wie wil deelnemen aan de 'Zandbankrace' moet zich laten inschrijven voor 10 uur 's morgens in het clubhuis van de wedstrijdgevende vereniging. De start is gele gen nabij boei 18. Hengelen - De hengelaars vereniging O.N.I. (Ontspan ning Na Inspanning) houdt zaterdag 4 juli voor haar le den een clubwedstrijd in het binnenwater. Gevist zal worden op de uitwatering van de Otheense Kreek. Aanvang van deze drie uur durende wedstrijd is 15.45 uur. Na afloop worden in het clublokaal van de vereni ging, café Du Commerce aan de markt, de prijzen aan de winnaars uitgereikt. Van een onzer verslaggeefsters 1REDA ROOSEN DAAL GOES - De trakkere financiële ichtlijnen spelen zieken huizen en andere gezond heidsinstellingen in West-Brabant en Zeeland leeds meer parten. Dui- lelijk wordt ervaren dat ok hier de rek er uit is oor een strakkere con- role op de uitgaven in de ezondheidszorg en de al gemene bezuinigingen. Directe financiële proble men kent de gezondheids- org evenwel nog niet. Wel moet bijvoorbeeld het rootste ziekenhuis in onze egio, het St. Ignatius zie- enhuis in Breda, op basis an een herziene exploitatie- .ïgroting bij het Centraal rgaan Ziekenhuistarieven OZ) om een hogere ver- eegprijs aankloppen. „An- •rs wordt het voor ons wel erg moeilijk om bepaalde wensen te bekostigen", aldus economisch directeur drs. A. Mallens. Volgens het hoofd van de Nationale Ziekenhuis Raad (NRZ), de heer J. Onnes, moet het COZ zijn richtlij nen wel strenger toepassen om instituten in de gezond heidszorg te behoeden voor financiële problemen. Op dit moment zijn de ziekenhuizen nog vrij in het opstellen van hun begrotingen. Alleen bij verhoging en aanvulling van tekorten moet het COZ toe stemming geven. De direc ties en besturen van ver pleeginrichtingen en zieken huizen hebben nu nog aardig wat speelruimte om bij de ene post de gestelde norm te overschrijden en bij een an dere post te bezuinigen. Door die marge nu weg te nemen, denkt de heer Onnes dat fi nanciële noden kunnen wor den voorkomen. Volgens het Ignatius zie kenhuis is het gevolg van de strakkere richtlijnen de si tuatie duidelijker moeilijker wordt dan die is geweest. Door de normverschuiving kan bijvoorbeeld een belang rijk onderdeel, de patiënten zorg, in de knel komen. In het Roosendaalse St. Franciscusziekenhuis is men niet gelukkig met het idee van de heer Onnes. „Op die manier zou je als bestuur en directie in een keurslijf ko men te zitten" zegt econo misch directeur P. van Haa- ren. Hij meent dat zij de ver antwoordelijkheid moeten behouden voor het econo misch beleid. In het Roosen daalse ziekenhuis bijvoor beeld ligt de bezettingsgraad beduidend boven het lande lijk gemiddelde. Daar merkt men niet zoveel van de te ruglopende verpleegduur. Door het groeiende aanbod van patiënten uit de regio kunnen de leeggekomen bed den in het Roosendaalse zie kenhuis direkt worden bezet. In Raamsdonkveer is men daarentegen voorstander van een grotere invloed van het COZ. De heer H. Meur- kens van het St.Theresia- ziekenhuis: „Wij staan wel iswaar niet te juichen maar vinden controle vooraf een goede zaak. Dat houdt wel in dat je als ziekenhuis een stukje autonomie in moet le veren". Volgens de heer Meurkens wordt de kortere verpleegduur gecompen seerd door een toename van poliklinische behandelingen. Het effect van de strengere richtlijnen zal een verschui- •ving geven van de nu jaar lijks zich wijzigende begro tingen naar wat vastere ex ploitatiebegrotingen, aldus de heer Meurkens. Het ziekenhuis in Goes is geen voorstander van meer invloed van het COZ. „Als ziekenhuis moet je wel wat speelruimte houden," aldus onze zegsman. Men vindt de maatregel bovendien over bodig. Als het COZ zich dui delijk houdt aan de marges, en geen' incidentele over schrijdingen toestaat, is dat al voldoende, redeneert men. In Zeeland is men al wat ge wend aan grotere controle, omdat er een overeenkomst is met het Ziekenfonds Mid den-Zeeland, waardoor deze al meer bij het opstellen van de begrotingen is betrokken. Schrijfavond - Amnesty In ternational houdt op maan dag 6 juli om 20.15 uur in de Goede Herderkerk een schrijfavond ten behoeve van een vijftal gevangenen in Zuid Afrika, Ethiopië, Ar gentinië en Tsjechoslowa- kije. Soos Altern - Soos Altern voor alleenstaanden houdt zondag 4 juli om 20.00 uur een bijeenkomst in het Zuid- landtheater. Er wordt bingo gespeeld en er is een loterij. Het Hollywood Trio zorgt voor de dansmuziek. Bridge - De uitslag van de wedstrijd gespeeld in het kader van de zomercompeti tie bridgeclub Luctor luidde: 1. mevrouw Biesbroek-dei heer v.d. Hooft, 2 heren Sandrini-Visser, 3. mevrouw Bruins-de heer Biesbroek, 4. de heer en mevrouw Bode, 5. dames van de Dries- sche-Sandrini, 6. heren Ro- mijn-Buize. De uitslag van de wedstrijd zomercompetitie van brid geclub Emergo luidde: 1. de heren Van Dijk- Sandrini, 2. de heren Olyslager-Burm, 3. dames Hofman-Hogeboom, 4. de heer en mevrouw Ver dijk, 5. dames de Heus-Van Dijk. GOES-Donderdagmiddag ontstond een ongeluk op i kruising secundaire wi nr. 11 en de oude rijksweg) Heer Arendskerke. Door on bekende oorzaak reed daai de 44-jarige bromfietser M.P.L. uit Heinkenszand de rijbaan van de oude rijksweg op, in plaats van op het fiets pad te gaan rijden. Hij weri geschept door een achterop komende personenauto, be stuurd door J.A. de P. ui! Middelburg. De bromfietser en zijn duo-passagiere wer den beiden gewond en zij zijn overgebracht naar hel Bergzicht ziekenhuis Goes. De politie verzoekt ge tuigen onder andere twee scholieren op de fiets die daar op het fietspad reden toen het ongeluk gebeurde, zich te melden op het politie- bureua te Goes, of telefo nisch nummer 01100-13030. Terneuzen - In de Flamingo- bar en de bar Cosy Corner ir j ingebroken. In beide bars werd de fruitautomaat open gebroken en een onbekend bedrag gestolen. #In Cosy Corner werden bovendien een aantal pakjes sigaretten ontvreemd. Oostburg - In de Nieuw- straat kwam D.R.v.T. uit Knokke met zijn personen auto uit een uitrit gereden toen vanaf de richting Draaibrug Th.v.P. uit Oost burg met een vrij hoge snel heid kwam aangereden, Een aanrijding was onvermijde lijk. Oostburg - 'Door de groep West-Zeeuwsch-Vlaanderen is op een tweetal plaatsen snelheidscontrole gehouden, Nabij Sluis op de Rijksweg reed geen enkele auto boven de toegestane snelheid van 80 kilometer. Op de rijksweg nabij Breskens werden elf auto's wegens te hoge snel heid aangehouden. De hoogst gemeten snelheid was 106 ki lometer. OOSTBURG-Op de rijksweg Oostburg-Draaibrug is don derdagavond fietser J.P. van M. uit Reuver in Limburg bij een ongeval gewond geraakt, Met onder andere een her senschudding moest hij ii het ziekenhuis te Oostburg worden opgenomen. CADZAND-In de nacht van woensdag op donderdag is op de boulevard De Wielinge te Cadzand Bad een personen auto, eigendom van A.N.M.S uit Vlaardingen gestolen Het betreft een personenauto met het kenteken 07-VK- Eventuele inlichtingen wor den ingewacht bij de rijks politie te Oostburg onder nummer 01170-3156. OOSTBURG-In de Nieuw- straat kwamen twee perso nenauto's met elkaar in bot sing. Zij moesten vanwege dt grote schade worden wegge sleept. Het ongeluk gebeurde doordat T.H.P uit Oostburg met een te grote snelheid vanuit de richting Draaibrug naderde op het moment dat D.R. v.T. uit Knokke een uit rit kwam uitrijden. Prestatieloop - Zaterdag I juli wordt er op het terrein van camping De Vogel prestatieloop gehouden, gê' organiseerd door de werk groep sportieve recreatie Hontenisse. De afstanden zijn 1300, 2600 en 5200 meter- Inschrijven vanaf 13.30 uu[ bij de kantine, waar om uur de start wordt gegeven Ter afsluiting van dit spor tieve dagje wordt 's avond een dansavond gehouden met medewerking van he' orkest de Sandra's. Aanvang 21 uur. ia Handboogsport - Tijdens de kermis zullen het komend weekend twee handboog- schietingen op de liggende wip worden gehouden. Zo wel zondag- als maandag middag, telkens om drie uur, vinden de wedstrijden plaats op het terrein bij café Molenkreek in de Bernhard- l straat. (ADVERTENTIES) (Vran onze sportmedewerker) ?0ndag 5 juli wordt voor de \jerde achtereenvolgende keer de Cera-Tourtocht ge houden, met start en finish jjjj hotel-café restaurant „De groon". noor het groot aantal deel nemers (in 1979 werd met 625 vertrekkers een record ge vestigd) is inmiddels wel be lezen dat organisator Cees oaas een „hoofdvogel" heeft geschoten. Niet alleen uit al le streken van Zeeland, maar eok uit andere provincies en zelfs uit België meldde men zich voor deze fietstocht voor het hele gezin. milllllllll"""""!""""""""""""""!""""!!"!""! Boe ima i kan tes den afst doo 's naa mo~ Hei der teru (Van een onzer verslaggevers) GOES - De mensen hebben vaak een verkeerd beeld van het werk van een boer. Van daar dat de Zeeuwse boeren door middel van de open dag n de land- en tuinbouw, die morgen wordt gehouden, mn imago wat willen opvij- lelen. De landbouwers me nen dat ze door een goede voorlichting de mensen op beter spoor kunnen zet ten. De medewerking van de ïeeuwse boeren aan de open lag is dan ook zeer groot. Ook bij de landbouworga- ïisaties komen de boeren 'aak klagen over het feit dat ommige leken vreemde ge- lachtenspinsels omtrent hun werk koesteren. „Zo blijkt de misvatting te bestaan dat boeren er maar in het wilde weg op los spuiten, terwijl ze uist met de keuze en het ge- iruik van een bestrijdings- niddel heel omzichtig te werk gaan", meent J. Oggel, lecretaris van de ZLM. „Ook 'erkeren de mensen vaak in de veronderstelling dat als lijvoorbeeld de prijs van de uiker ineens fors verhoogd wordt, de boeren dan het 'erschil in hun zak steken, laar het tegendeel is juist raar". De landbouworgani saties mikken bij deze open dan ook op heel veel be angstellenden. „We treffen bet dat deze dag net in de va- kan peli ten Zee Het keei mer Zee] Ogg In van geze der Wes bij gest: de lanc Hee de r Zui< verj plaa' nem schr over bezo aan De bedr aan en d( i bejaarden - De Stich ting Feestcomité Westdorpe hield een reis voor de be jaarden. Met twee autobus sen vertrok het gezelschap richting België, met als einddoel de Vlaamse Arden nen. 's Middags maakten de Westdorpse bejaarden, on der leiding van twee gidsen, een rondrit langs de mooiste streken van Vlaanderen, Bij Geraardsbergen bezocht men een bekende abdij an nex dierenpark. Via Aalst en Dendermonde werd de reis vervolgd en zoals gebruike lijk werd ook nu weer halt gehouden bij restaurant- dancing "de Americain". Bij 'huiskomst toonden de deel nemers zich zeer tevreden °ver het verloop van deze GOES d'Holl het B donde beiaai dag ti het kl se ke plein t Slot C progr; 'S-GRJ keersb 125 v Borsel juli af dens e sten, i gingsg polder Heink houde den H dan t< keersl (Van een onzer verslaggevers) GOES - De eerste cardioloog op de nnden en Schouwen-Duiveland, dr. I Lennep, is gistermiddag geïnsta gebeurde tijdens een bijeenkomst 'veekziekenhuis de Bevelanden in ™aar deze nieuwe specialist gaat w 6 medisch directeur van het Goese 2 Uis, dr. C. Lampe wenste zijn nieuwt ga veel succes toe. Weliswaar kan de e specialist nog niet over alle facii inschikken, aldus Lampe, maar in ai ng daarvan - de staatssecretaris eemnd onlangs een hartcatheteris; er toegezegd - kan hij gebruik mak 6 van zijn collega's in Middelburg e jLJJ °P Zoom. Tijdens deze bijeenkc C. van der Vaart geïnstalleerd

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 14