Stad Hulst-park in Israël ingewijd Raad Sas wil stadskantoor in Kloosterlaan Vacaturebank Ik zoek een al Hulst 800jaar 5 Albert Eggermosit b.v. |Schietingen Hengel- wedstrijd voor Axelse schooljeugd TI I 250 gulden boete voor negeren stopteken 01140-12478 VAN ZEELAND elgië NIKLAAS jaar dethleffs caravans edereen leest e krant iltijd en overal. edereen leest le krant iltijd en overal. I t CARAVANBEDRIJF DE KREEKZOOM HULST - De gemeente Hulst stelt po gingen in het werk om de film „Hulst 800 jaar stad" uit te zenden via het ka beltelevisienet. Hulst LANDBOUW: 4 JIIU 1981 Tennisclub Clinge massaal voor derde baan DE STEM LANDBOUW: OPEN DAG 4 JUU 1981 examens Demonstratie bij Doel om uitbreiding kempark te voorkomen Een goed verkoop- en werkklimaat. Wat kost dat met Carrier airconditioning? IkhUDAG 3 JUL11981 5J(ni\ T27 PAGINA ZEELAND 2 A12 ■■■■I esptafel jak en snacks 24.00 uur 2000 gulden 1000 gulden 350 gulden 150 gulden g 01.00 uur 200 gulden 130 gulden .65 gulden a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Burgemeester: film kabelnet uk/ g.NfZ 155-1208 tanderstr, 4 7920 •3751 030 M9910 Polenweg 1 Terneuzen - tel. 01150- 13106. OVEZANDE - De hand- igvereniging Spes Nostra Ovezande gaf een schie- ing op de staande wippen, laar door het slechte weer het geringe aantal schut- ïs n.l. 32 werd besloten om één wip te schieten maar in wel met een dubbele in- De uitslag: eerste hoofd- ïl A.A. Geense Zorgvliet; leede hoofdvogel M.J. Ver- mkDoel naar Hoger; derde ifdvogel L. v.d. Boogaard ilem-Tell; vierde hoofd- Mart. Verdonk Doel en eerste zijvogel L. de pge A.D.L.M.; tweede zij- ;el J. v.d. Dries Eensge- idheidderde zij vogel A.A. :nse Zorgvliet; vierde zij - jogel Jac. de Baar Willem- lell; vijfde zij vogel Mart Itrdonk Doel naar Hoger; sde zij vogel J. Hoondert is-Nostra, zevende zijvo- L. de Jonge A.D.L.M.; htste zij vogel A. v.d. Bulck Mgezindheid; eerste kal L. Jonge A.D.L.M.; tweede il J. Hoondert Spes-Nostra; kal C. Baart Juliana; ierde kal F. Koens; vijfde O. Hoondert zesde kal H tas allen Spes Nostra ze- kal C. Baart Juliana, tóste kal Mevr. Sj. Crucq 'anus; Meeste kleine vo ls J. Hoondert en F. Koens, itden Spes-Nostra en elk i]f vogels. [OVEZANDE-Bij gelegen- P van de opening van het pwe postkantoor werd pde drie schutterijen van f'Kande, met medewerking ("PTT die een aantal prij- P schonk, een schieting op f liggende wippen gegeven H2. Hieraan werd f® 48 schutters deelgeno- li Er was één wip voor de ijzen en één voor een ge- I* schieting. De beide Ndvogels waren voor F. pis Spes-Nostra; eerste Ij'gel P. Booman Willem- I; tweede zij vogel P.Pan- pZeelandia; derde zijvogel Vermeule Zeelandia; fta zij vogel C. v. Steen- Willem-Teil; eerste p-Hoondert Spes-Nostra; Ne kal L. Huybrechts |llem-Tell; derde kal B. Ijtieks Spes-Nostra; vierde 'ft v. Steenbergen Wil- rTell. Uiteindelijk was er r elke deelnemende patter een prijs beschik- Fel l^edstrijd - De jeugdle- |n van de hengelaarsvere- Ipig G.O.A. (Geduld Over ig Alles) visten hun eerste ijd in dit seizoen mee- jtad voor het jeugdkam- ftaschap 1981. Gevist ptd op de kleine-kreek; de Ijgsten waren matig.De was als volgt: 1. wnky de Waaij 430 punten, «arco de Bakker 380, 3. win Herman 320, 4. Mario prams 230, 5. Rudy van Jaime 230, 6. Jan Koster Rudy Rosseau 170, 8. fiam Herman 150, 9. Piny Deij 140, 10. John "Meurs 130 punten. (Van een onzer verslaggevers) Burgemeester P. Molt- hoff maakte dit gister avond bekend na de pre mièrevoorstelling van de film, die de Middelburgse cineast Jaap Wolterbeek in opdracht van het ge meentebestuur gemaakt heeft. Zoals bekend is voor een dergelijke televisieuitzen ding toestemming nodig van de rijksoverheid. Men hoopt dan ook dat van die zijde het licht oc groen wordt gezet. De film, een super 8 pro- duktie met een unieke lengte van 50 minuten, is verder onder meer be schikbaar voor organisa ties en verenigingen, die zo noemde burgemeester Molthoff de film, die een levendige impressie geeft van de belangrijkste festi viteiten, die vorig jaar een vertoning op touw wil len zetten. „Een be langwekkend document" plaatsvonden toen Hulst het 800-jarige bestaan vierde. Vooral kleurrijke gebeurtenissen zijn erin opgenomen, terwijl grap pige invalshoeken en mar- kantje kijkjes in het pu bliek niet worden ge schuwd. De film is via de beel dende kunstenaarsrege ling vrijwel geheel door het ministerie van Sociale Zaken betaald. De proce dure die daarbij gevolgd werd deed vorig jaar nogal wat stof opwaaien in de Zeeuwse kunstenaarswe reld. DE Middelburgse cineast Jaap Wolterbeek toont zijn film '800 jaar Hulst'. Burgemeester P. Molt hoff beloonde niet alleen filmer Wolterbeek, maar ook tekstschrijver Paul de Schipper de geluidsman Dick Lampe met een pla quette waarop het wapen van Hulst prijkt. Een speciale aan de film is bijdrage verleend door televisiejournalist Rob van Hoek, die de tek sten heeft ingesproken, en door de Hulster speaker Wim Hendriks. De premièrevoorstelling viel gisteravond in goede aarde bij het beperkte aantal genodigden dat voornamelijk bestond uit gemeenteraadsleden. Mevrouw E. de Rechter, voorzitter van het comité „Bomen voor Israël" overhandigt burgemeester Molthoffde oorkonde, waarin de aanleg van het „Stad Hulst Park" wordt bevestigd. Van een onzer verslaggevers HULST - „Zeldzaam mooi", zo noemde mevrouw E. de Rechter gistermiddag de heuvel in het Israëlische landschap, waarop momenteel het „Stad Hulst park" wordt aangelegd. Ze deed haar enthousiaste uitspraak tijdens een bijeenkomst in het Hulster stadhuis, waar op ze een officiële oorkonde overhandigde, waarin de totstandkoming van het „park" wordt bevestigd. Bur gemeester P. Molthoff nam de oorkonde, vervat in een omslag van olijfbomenhout, namens de Hulster ge meenschap in ontvangst. Mevrouw De Rechter trad op als voorzitter van het plaatselijk comité, dat tijdens de viering van Hulst 800 jaar stad, ruim 13.000 gulden heeft ingezameld voor de aanleg van het park, dat in Israël wordt aangeduid als „bomengroep". Haar woorden werden geïllustreerd door film- en diabeelden van de officiële inwijding van het park, gemaakt door het echtpaar Aronson, dat als vertegen woordiging van het Hulster comité de „kleine, maar indrukwekkende" plechtigheid in Israël had bijge woond. Tijdens de inwijding, die op 1 juni plaatsvond, werd officieel een van de 1063 bijeen gecollecteerde bo men geplant. Verder onthulde men een steen. Direc teur Scharffvan de afdeling bebossing an het Joods na tionaal fonds en mevrouw P. Aronson hielden toespra ken. Het stad Hulst park ligt midden in Israël, op enige afstand van Nazareth en vlakbij het dorp Nain, dat voornamelijk door Arabieren wordt bewoond. Burgemeester P. Molthoff noemde het initiatief van het comité gisteren een van de meest sympathieke ac ties tijdens de viering van 800 jaar Hulst stad, waar door de naam van Hulst maar ook de mentaliteit van de Hulstenaren ver wordt uitgedragen. Mevrouw De Rechter maakte gisteren van de gele genheid gebruik om nog eens te benadrukken dat nog steeds gezorgd kan worden voor uitbreiding van het bos door boomcertificaten bij het comité te kopen. Cantorij - De cantorij der basiliek in Hulst sluit dit weekeinde het seizoen af met een tweetal optredens. Za terdag zingt het koor voor de laatste maal in de avond dienst in de basiliek te Hulst. Zondagochtend verzorgt de cantorij de zang tijdens de hoogmis in de dekanale kerk van de H. Martinus in het Belgische Beveren. Inkker van dt welvaart lel.: alli WV-kantoren SAS VAN GENT - Het PvdA-raadslid Wim Roskam heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering in Sas an Gent de van hem verwachtte beslissende rol ge speeld. Zijn stem, die vorige week door afwezigheid ontbrak, waardoor de stemming staakte, leidde niet tot 2 belangrijke besluiten in de stemverhouding 7-6. De meerderheid die het punt van Rijnders onbegrij- PvdA voorstel volgde wil dat het nieuwe stadskantoor verrijst aan de Kloosterlaan- /Grootmaj oor straat en dat er geen woningbouw plaats vindt op het stuk Kanaalei land en zodoende instemde met het idee van L. Marqui- nie (Gemeentebelan- gen(Groot Sas) die dit terrein tegenover de Prinsenkade recreatief wil bestemmen. Die uitspraak kwam er dank zij het „monsterver bond" dat zich vorige week al aftekende tussen PvdA, GemeentebelangenGroot Sas en wethouder J. Rijnders (Gemeentebelangen). Dit „verbond" was vooral tegen het zere been van G. van Waes, fractiegenoot van wethouder Rijnders. G. van Waes: Ik vind dat stand - pelijk. Waarom is hij nu in eens van mening veran derd", Met een stemverklaring wees de confessionele frac tievoorzitter J. Bockstael nog eens op de consequenties. Zo vond hij de locatie voor het nieuwe stadskantoor geheel niet geschikt en is de intentie om Sas meer leven in te bla zen door woningbouw in de bebouwde kom nu totaal verdwenen. Ook loopt Sas van Gent nu de subsidie groot 120.000 gulden mis voor de reeds aangekochte wonin gen in de Kloosterlaan. Geen woningbouw op het Kanaal eiland heeft volgens Bock stael tot gevolg dat recrea tieve activiteiten voor Sas van Gent onbetaalbaar wor den. Van onze correspondent CLINGE - De leden van de Clingse tennisclub Game 78 hebben gisteravond tijdens een bijzondere algemene le denvergadering massaal ge kozen voor de aanleg van een derde tennisbaan geheel op eigen kosten. Men ging in op het voorstel van een achttiental leden om het grootste deel van de ge reserveerde gelden voor een eigen clublokaal in de aanleg van een derde baan te ste ken. De kosten zijn begroot op 39.000 gulden. 20.000 Gul den daarvan wordt uit de re- servepot gehaald en de rest wordt geleend tegen een ren te van 1114 procent. Een en ander komt neer op een con tributieverhoging van een tientje per jaar. De suggestie om een vierde baan aan te leggen werd voorlopig in de ijskast ge stopt, want daarvoor zou de contributie met 40 gulden per jaar moeten stijgen en dat vond men te gortig. De achttien leden kwamen met hun voorstel vlak nadat men met de voetbalclub een over eenkomst had gesloten over het medegebruik van de voetbalkantine. Daardoor, zo vonden de initiatiefnemers, kunnen nu alle pogingen om een eigen clublokaal te reali seren gestopt worden. Zover wilden de meeste van de 53 aanwezige leden echter niet gaan. Dertig van hen vonden dat toch gezorgd moet worden voor een „slechtweeraccommodatie" in de vorm van een houten keet, die 2000 gulden zou gaan kosten. De drank die in deze keet verkocht zal wor den moet volgens de over eenkomst wel van de voet balclub worden betrokken. AXEL De jeugdcommissie van de henmgelaarsvereni- ging G.O.A. (Geduld Over wint Alles) houdt zaterdag 4 juli een hengelwedstrijd voor de leerlingen van de la gere scholen in de gemeente Axel. Ruim 100 jongens en meis jes uit Axel, Koewacht en Zuiddorpe zullen hieraan deelnemen. Gevist wordt op de kleine kreek aan de Ka naalkade te Axel. Begonnen wordt om negen uur en an derhalf uur later zal bekend zijn wie winnaar is gewor den van de wedstrijd. De winnaar ontvangt een me daille geschonken door het gemeentebestuur van Axel. Verder zijn er in schoolver band enkele bekers en stan daards te verdienen. Ook in dividueel zijn er enkele prij zen te verdienen. Brieven naar redactie De Stem, postbus 3229 4800 MB Breda Vermeld op de envelop: Vacaturebank en sluit een pasfoto bij. a Weg- en waterbouw NaamRené Berger Leeftijd22 jaar Adres: Oude Tilburgsebaan 27 4849 PL Dorst In 1980 ben ik geslaagd voor mts weg- en waterbouwkunde met als vak ken wegenbouwkundewaterbouwkun de, toegepaste mechanica, bouwkun de, technologie, landmeetkunde en vaktekenenIk zoek een baan als te kenaar, landmeter, adminstratief medewerker en verder alles wat enigszins met weg- en waterbouw te maken heeft. Ik werk het liefst in Noord-Brabant, maar ben bereid om bijvoorbeeld in Rotterdam of het oosten van Nederland te gaan wer ken Onderwijs Naam: Ann-Marie de Meijer Leeftijd22 jaar Adres: Lange Wolstraat 12 4524 CA Sluis Al geruime tijd zoek ik werk als do cente geschiedenis/Engels. Bij voorkeur word ik aangesteld in Zeeuwsch-Vlaanderen 'od Walcheren, maar ook elders in Zeeland ben ik bereid te gaan wonen. Ik heb een Belgische opleiding gehad te Eeklo en ben dus in het bezit van het di ploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs. Ik heb twee trimesters ervaring opgedaan in Etten-LeurIk ben ongehuwd en in het bezit van een rijbewijs en een auto. In Etten-Leur gaf ijc dertien uur geschiedenis aan tweede klassen mavo en havo trakkar vin dn walvaart MIDDELBURG-In mei vo rig jaar reed de 41-jarige Terneuzenaar M.K. op de Noorwegenweg in zijn woonplaats, toen enkele douanebeambten hem teken gaven om te stoppen. K. voelde blijkbaar weinig voor zo'n controle, drukte het gas pedaal dieper in en maakte zich uit de voeten. Gisteren moest hij zich voor deze actie voor de poli tierechter verantwoorden. Daar bracht hij ook zijn visie van het gebeurde te berde. Het bleek dat hij de mannen niet had herkend als doua nebeambten, en ze had aan gezien voor enkele vriende lijk zwaaiende wandelaars. De officier van justitie ge loofde er weinig van en eiste een boete van 250 gulden. „Ik moet toch geen geld betalen omdat twee mensen naar mij gezwaaid hebben, reageerde K. hevig, maar de politie rechter zag het toch anders en vonniste conform de eis van de officier. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' Doel- De VAKS (Verenigde Actiegroepen voor Kernstop) in België slaan op 11 en 12 juli een tentenkamp op bij de kerncentrale van doel. De VAKS vrèest dat de Belgi sche regering, na de steun van kamer en senaat te heb ben gekregen, in het najaar positief zal beslissen over de bouw van twee nieuwe kern reactoren. Met deze actie willen ze de regering en volksvertegenwoordiging wijzen op het gevaar van de ze uitbreiding. In een ver klaring wordt gezegd dat, in- Inl.: alle WV-kantoren TERNEUZEN - Zeldenrustcollege herexamen 3 ME: Michelli Diaka- kis, Terneuzen; 4 MAVO: Jeanine Bakker, Addy de Feyter, Carolien Fieret, Hardy Meijer, Ronald Vinke, Terneuzen, Coen Dobbeleir, Sas van Gent, Dagmar van Kouteren, Sluiskil. 5 HAVO: Paul Dey, Axel, Lejo de Feyter, Ella de Kraker, Gerrit Kroon, Ingrid de Nijs, Gwenny Prins, Jean Paul Willemsen, Ter neuzen, Rienk Jiskoot, Goes, Erika Kieboom, Sas van Gent, Wim de Pooter, Zaamslag, Yvonne van RooijHulst. 6 Atheneum: Jaco Elve, Jessica de Jong, Ronald Schoones, Karin Woesthuis, Terneuzen, Helen Haak, Zaamslag, Ankie Knook, Axel. TERNEUZEN - Rijksscholenge meenschap Petrus Hondius, tweede tijdvak afdeling VWO: Erik van Loon, Jan van Nieuwenhuijzen, Terneuzen en Trudie de Pooter, Axel. H.A.V.O.: Krina Dobbelaar, Wim van Walraven, Zaamslag, Lilian Hokke, Lilian Koole, Edwin Lau- ret, Hanneke Verheem, Terneuzen, Marion Oppeneer, Hoek, Harry Smits, Sas van Gent, Christine Wieland, Axel. M.A.V.O.: Ingrid van den Hemel, Arno Pertij s, Rens Ruster, Terneu zen, Renske Verzee, Hoek. dien het licht op groen wordt gezét, zij niet zullen aarzelen tot hardere acties over te gaan. Een blokkade van de kerncentrale wordt dan overwogen.-. Wij willen u graag eens voor rekenen dat een stimulerend binnenklimaat voor uw klanten, gasten en personeel geen overdreven investering vraagt Carrier airconditioning is snel en simpel te installeren, zuinig met energie, uiterst betrouwbaar. Eén telefoontje, en u krijgt de cijfers op tafel. Van de officiële Carrier dealer. nr. 1 ter wereld in airconditioning' Van derMaelstedeweg 58,4561 GV Hulst

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 13