MIRO-VAN ACKER RV ENTHOUSIASTE MEDEWERKER "Van de trap gevallen''zegt Menno. Of is hij misschien het slachtoffer van kindermishandeling? Burgi film op k GESLOTEN Casino-Roulette De Wal VERZAMEL-BEURS TERNEUZEN Hulst 80i TEGELHANDEL WIM DE WAAL SIRE Kindermishandeling bestemt. üoe lang nog. VOLGEND JAAR EEN GROTER HUIS. DIE VOORDELIGE DRAAIBANK STAAT NU MISSCHIEN AL IN DE KRANT. KERMIS IN KLOOSTERZANDE STEM Schietingen DE STEM VAN VRIJDAG 3 JUL11981 AUTORULES?? W. VERMEULEN Voor al uw vrijetijdskleding tegen aantrekkelijke prijzen JHMSSHOP '9£ KtK¥0PSCH 9etst*am*ritt f9 HUIST M. 91199-11970 BEGRAFENISONDERNEMING G. REYNGOUD - OOSTBURG INTERNATIONAAL EXPEDITIE- EN TRANSPORTBEDRIJF zoekt een: voor haar afd. calculatie Gevraagd wordt: - vakkennis op het gebied van ac quisitie en calculatie voor groupa- gezendingen - goede kennis van de Franse en Duitse taal - goede contactuele eigenschappen Geboden worden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Uw schriftelijke reactie gelieve u te richten aan bovenstaand adres t.a.v. de directie. W.d.W. Wegens vakantie van 6 juli t/m 20 juli Stropersstraat 35 - Stekene - Kemzeke - België Elke dag geopend van 15.00 uur tot 03.00 uur. BAAN HULST-ST.-NIKLAAS Tijdens het weekend MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT, RIJKSWATERSTAAT, DIRECTIE ZEELAND MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT LOZEN RETOURWATER IN ZIJKANAAL C VAN HET KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN 2e internationale Tot ziens a.s. zaterdag Café-zaal De Reizende Man DANSAVOND MAMMOETSCHIETING Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. iedereen leest de krant altijd en overal. iedereen leest de krant altijd en overal, servicepunt JAAR DETHLEFFS CARAVANS CARAVANBEDRIJF DE KREEKZOOM «cel A12 Vraag eens naar onze tarieven ZEKER de moeite waard! Erkende gediplomeerde VAMOR-rijschool St.-Jansteen tel. 01140-13268 Vrijdags koopavond Zuidzandsestraat41 - Tel. 01170 - 3372 Verzorging van begrafenissen en crematie Levering en onderhoud van grafmonumenten SCHOTSBOSSENSTRAAT 17, 4700 AA ROOSENDAAL U vindt bij ons een uitgebreide sortering bouwmaterialen ft cement ft zand ft grind Voor uw tuin: kalk ft stenen ft kalkzandsteen ft grindtegels ft durox ft betonmatten ft dakpannen trottoirtegels ft lekdorpels ft vensterbanktegels ft open haarden ft straatklinkers Komt u eens een kijkje nemen bij ons in de Noordpolderstraat 17. AXEL Tel. 01155-1451 U krijgt bovendien 5% korting bij contante betaling Wij zijn tijdens de BOUWVAKVAKANTIE GEOPEND 30 jaar garantie. Service over de hele wereld. raadhuisplein 3 tel. 01170-3657 Misschien is Menno wel een jongetje dat opvallend vaak wat gekneusd door het leven gaat. En steeds een gave smoes bij de hand heeft om z'n pech te verklaren. Is het wel pech? Of zijn het wellicht z'n ouders? 't Is niet prettig om te konstateren, maar ouders die hun kinderen mishandelen komen v<x>r.Ook in Nederland. Zij hebben meer recht op ons begrip dan op onze verwijten. Want hoe zijn de omstan digheden in het gezin? Misschien bestaan er wel spanningen in het werk. Of'is de woning te klein. Of zijn er huwelijksproblemen. Misschien ook heeft de moeder van onze Menno in haar jeugd mx>it liefde gekend en is zij nu niet in staat die te geven. Ouders die hun kinderen mishandelen, verdienen het geholpen te worden. Dat kan bij een bureau van een vertrouwensarts. En mocht u in uw omgeving een geval van mishandeling kennen, aarzel dan niet contact >p te nemen met een dergelijk bureau? U kimt daar-eventueel anoniem-om bemiddeling vragen. Er zijn in Nederland 10 bureaus van vertrouwens artsen: Amsterdam 020-71 34 17, Arnhem 085-21 08 57, Breda 076-14 63 23. Den haag 070 - 55 12 24,Groningen 050 23 20 03, Leeuwarden 05100- 3 33 93, Maastricht 043-1 47 72, Rotterdam 010-12 81 10. Utrecht 030-51 60 98. Zwolle 05200-1 98 28, U kunt <x)k informatie inwinnen bij. De Nederlandse Vereniging tegen Kindermishandeling, Koningsplein 27, Den Haag. Telefoon 070-63 19 23 Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideele Reclame Het faillissement van Jo hannes Maria Adrianus Hansen Wilhelm wonen de te Breda en zaakdoen- de aldaar aan de Paul Windhausenweg 22 is op 5 juni 1981 opgeheven wegens de toestand van de boedel. De curator W. Tielkemeijer, Baronielaan 52 Breda Gevarieerde kaas- en hesptafel Gratis consumpties, gebak en snacks Gratis lotto, aanvang 24.00 uur 1 e prijs 2000 gulden 2e prijs1000 gulden 3e prijs350 gulden 4e prijs 150 gujden Gratistombola,aanvang 01.00 uur 1e prijs200 gulden 2e prijs130 gulden 3e prijs65 gulden De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat bij zijn beschikking van 18 juni 1981 nr. RRW34418, aan het Hoogheemraadschap West-Bra bant te Breda vergunning is verleend voor het lozen op de Westerschelde van afvalwater, afkomstig van Intertop B.V. te Etten-Leur. De vergunning heeft betrekking op de lozing van huishoudelijk afvalwater (ca. 15 personen), procesaf valwater en koelwater overeenkomstig de bij de aan vraag dd. 24 november 1978 nr. 53358 overgelegde beschrijvingen. De beschikking ligt vanaf 6 juli 1981 tot en met 6 augustus 1981 voor een ieder ter inzage ten kantore van de Rijkswaterstaat, Vrijlandstraat 33 te Middel burg (kamer 262). Tegen deze beschikking kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Kroon binnen de ter mijn van terinzagelegging. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden ge richt aan Hare Majesteit de Koningin, doch in 2-voud te worden ingediend bij de Afdeling voor de geschil len van bestuur van de Raad van State, Binnenhof 1 2513 AA 's-Gravenhage. Middelburg, 29 juni 1981 De Minister van Verkeer en Waterstaat, Namens deze, De hoofingenieur-directeur (ir. O.H. Boom). De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de di rectie Zeeland te Middelburg maakt, gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat hij bij zijn beschikking van 29 juni 1981, nr. WABM9268 op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan Baggerbedrijf de Boer B.V. te Zaandam vergunning heeft verleend voor het lozen van retourwater afkomstig van op- spuitingswerkzaamheden in de Dekkerspolder, in Zijkanaal C van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen vanaf 6 juli t/m 6 augustus 1981 op de volgende plaatsen en tijden ter inzage: 1Rijkswaterstaat, Vrijlandstraat 33 te Middelburg op werk dagen van 9,00 tot 12.00 uur en van 13,00 tot 16.00 uur (kamer 262); 2. Gemeentesecretarie van Terneuzen (afdeling algemene zaken) op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede elke donderdg van 19.00 tot 22.00 uur. Degenen, die de stukken te Terneuzen wensen in te zien op donderdagavond worden verzocht daarvan vooraf mededeling te doen (tel. 01150-17980, tst. 123). 3. Gemeentesecretarie van Sas van Gent (afdeling algeme ne zaken) op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede elke dinsdag van 18.00 tot 21.00 uur. Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepa lingen milieuhygiëne staat tot 7 augustus 1981 beroep open bij de Kroon voor: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij rede lijkerwijs niet in staat is geweest bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het gemotiveerde beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Af deling voor de geschillen van bestuur van de Raad van Sta te, Binnenhof 12513 AA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. Middelburg, 29 juni 1981 De hoofdingenieur-directeur, l.-H.I.D. (drs. C.M. de Reu) NEDERLANDSE VERENIGING (opgericht 8 feb. 1951) De afd. Zeeland organiseert a.s. zaterdag 4 juli '81 (van 10-17 uur) in de boven- en benedenzaal van het ZUIDLANDTHEATER Deze alom bekende beurs der stads schouwburg te Middelburg komt thans voor de 2e maal in Terneuzen, en biedt u de meest uiteenlopende verzamelobjec ten, i.o.o. 1) POSTZEGELS, post (waarde) stukken, oude filatelistische bijzonderheden uit de gehele wereld. 2) MUNTEN (ook provinciale), medailles, historische en moderne penningen, li teratuur, 3) ANSICHTKAARTEN, oude kaarten van Zeeland (speciaal Zeeuwsch- Vlaanderen) en geheel Nederland, ook vele kaarten uit België, Frankrijk en Duitsland. 4) Oude MENUKAARTEN, uit binnen- en buitenland van congressen en jubilea, tot scheeps- en horecamenu's. 5) ERRINOFILIE, bellen, zegels, blokken en F.D.E.'s 6) CURIOSA, van oude tegels tot zéér oude spulletjes uit grootmoeders tijd (géén antiek). 7) ALLE OUDE VERZAMELOBJECTEN, w.o. sigarebanden, lucifersmerken, filmsterren, affiches, enz. enz. Zaterdag 4 juli aanvang 21.00 uur Maandag 6 juli aanvang 15.00 uur Om 20.00 uur DANSAVOND Heidetuin bij uw huis? Tennisbanen om de hoek? Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken? Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip? Zet 't groot in de krant, want En de makelaar weet van wanten en kranten 3 Er Is 'n vlakbij uw deur Axel Boekhandel Passage Passage 13, tel. 01155-1208 Kloosterzande Mevr. Neve W. Alexanderstr. 4 tel. 01148-2250 Rayonkantoren: Terneuzen Nieuwstr. 9 01150-17920 Hulst Steenstr. 14 01140-3751 Goes Klokstr. 1 01^00-28030 j Vlissingen Torenstraat 5 01184-19910 Polenweg 1 Terneuzen - tel. 01150- 13106 0VEZANDE - De hand- oogvereniging Spes Nostra Ovezande gaf een schie- ng op de staande wippen, laar door het slechte weer n het geringe aantal schut- :rs n.l. 32 werd besloten om p één wip te schieten maar lan wel met een dubbele in- De uitslag: eerste hoofd regel A.A. Geense Zorgvliet; weede hoofdvogel M.J. Ver lonk Doel naar Hoger; derde loofdvogel L. v.d. Boogaard Villem-Tell; vierde hoofd- Mart. Verdonk Doel en logereerste zij vogel L. de longe A.D.L.M.; tweede zij- regel J. v.d. Dries Eensge- dndheid; derde zij vogel A.A. leense Zorgvliet; vierde zij - regel Jac. de Baar Willem- teil; vijfde zij vogel Mart terdonk Doel naar Hoger; ïsde zij vogel J. Hoondert ipes-Nostra, zevende zijvo- |el L. de Jonge A.D.L.M.; ichtste zij vogel A. v.d. Bulck ïensgezindheid; eerste kal L. ie Jonge A.D.L.M.; tweede tal J. Hoondert Spes-Nostra; lerde kal C. Baart Juliana; ierde kal F. Koens; vijfde lal J. Hoondert zesde kal H loens allen Spes Nostra ze- rende kal C. Baart Juliana, ichtste kal Mevr. Sj. Crucq ioranus; Meeste kleine vo leis J. Hoondert en F. Koens, Wen Spes-Nostra en elk vogels. OVEZANDE - Bij gelegen- eid van de opening van het leuwe postkantoor werd oor de drie schutterijen van vezande, met medewerking an PTT die een aantal prij- en schonk, een schieting op e liggende wippen gegeven Bar R2. Hieraan werd )0r 48 schutters deelgeno ot. Er was één wip voor de 'Jzen en één voor een ge- one schieting. De beide «ofdvogels waren voor F. *ns Spes-Nostra; eerste ivogel P. Booman Willem- el'l tweede zijvogel P.Pan- üs Zeelandia; derde zij vogel Vermeule Zeelandia; erde zij vogel C. v. Steen den Willem-Teil; eerste al J. Hoondert Spes-Nostra; kal L. Huybrechts wem-Teil; derde kal B. i rieks Spes-Nostra; vierde 81 R. v. Steenbergen Wil- "i-Tell. Uiteindelijk was er Jr elke deelnemende hutter een prijs beschik- aar. iswedstrijd - De jeugdle- an van de hengelaarsvere- plng G.O.A. (Geduld Over- Jht Alles) visten hun eerste cdstrijd in dit seizoen mee- lend voor het jeugdkam- '°enschap 1981. Gevist erd op de kleine kreek; de ?hgsten waren matig.De ®lag was als volgt: 1. anky de Waaij 430 punten, Marco de Bakker 380, 3. Win Herman 320, 4. Mario -erams 230, 5. Rudy van .arnme 230, 6. Jan Koster 7 Rudy Rosseau 170, 8. Jarn Herman 150, 9. "htiny Deij 140, 10. John °h Meurs 130 punten. ,d\vi ieti 30, fill: va ho

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 12