Industrieën anaalzone enadelen omphouders Experiment geestelijke volksgezondheid ZEEUWS STATENLID: Twee weken geeist voor verzwijgen inkomsten raRar Vechtpartij leidt tot ravage in Steens café Mevrouw De Muijnk 103 jaar de srsvan etekent: P inzalen 1. DE STEM Inspraak vrouw in kerk Teruggang in Antwerpse haven VRIJDAG 3 JUL11981 doe gratis mee, iedere dag! den met de echte ;ers-mentaliteit iken meubels te veel geduld en ;iken ud recept ook najaren i brandmerk d in eigen erknemers voordeel MIDDELBURG - Op dit moment ont breekt in het deltagebied elke behoorlijke opvang van duikslachtoffers. Brief Toezegging omen kijken, dat eerlijk eiken ft te zijn. U bent )e koffie is vers ïwoonboek ligt cwaterlating 'ffschip Ostrea Yeel bekeuringen tijdens politiecontrole At* tl VAN ZEELAND T16 PAGINA ZEELAND 1 Van onze correspondent 1RNEUZEN - De brandstof- en garage-exploitanten van Gent, Philippine en Sluiskil maken zich, nu verkoop van autobrandstoffen volgens hen terug kopt, ernstig ongerust over het feit dat een aantal in- iustrieën in de Zeeuwsvlaamse kanaalzone tegen zeer gereduceerde prijs benzine verkopen aan hun werknemers. Een achttal verontruste trie (die in ons gewest zoveel ïploitanten stuurde on- vooruitgang gaf) ons ook in het motto "actie ^e toekomst het dagelijks li brood niet verder uit de Ldnodig een brief mond zal stoten". oar de directies van alle maalzone-industrieën Ze doen het niet alle- aldus secretaris irthur de Krijger uit luiskil) naar Bovag-Ne- iland en naar de geza- enlijke oliemaatschap- jen. Daarin geven zij uiting an hun verontrusting. „Wij ivaren een zeer forse om- itdaling", aldus de brief, niet alleen als gevolg dat len landelijk minder is aan rijden, maar het is ïeneens merkbaar aan de ranche-vreemde activitei- ïi vanuit de industriële ektor" (waarmee de ver- soop op de fabrieken zelf be- teld wordt). De brief herinnert voorts an de door de gezamenlijke idustrieën uitgegeven geil- streerde uitgave Zeeuwsch-Vlaanderen" uarin onder andere gezegd rordt dat Zeeuwsch-Vlaan- iten een keuze biedt uit een ila van industriële bedrij- sn en dienstverlenende in- fflingen en ondernemin- tn. „Men is hard op weg on dienstverlenende onder- rning te ondergraven", al- as de brief. .Aan die (groot)indus- jeén die hun c.a.o.'s via het werk van de benzinepomp n lopen, zouden wij wil- vragen: „Gun ons even- ans het dagelijks brood, zo- ook wij dat aan U en de «en gunnen". En tenslotte: Zoals het grondprodukt van aangeboden "boeren- tin" niet weg te denken is de economie van tawsch-Vlaanderen, zo •pen wij ook dat de indus- Van een onzer verslaggevers AARDENBURG - Het was gisteren groot feest in het Aardenhurgse be jaardentehuis Coensdi- ke. Mevrouw M. de Muijnk-Verplanke werd 103 jaar en dat ging niet onopgemerkt voorbij. De nog in opmerke lijk goede conditie zijn de feestelinge werd gis termiddag uitbundig gefeliciteerd door het dagelijks bestuur van het bejaardentehuis en de gemeentelijke verte genwoordiger. Mevrouw De Muijnk is in Hoofdplaat gebo ren. Na haar huwelijk in 1906 volgde zij haar echtgenoot naar Aar denburg waar zij tot op de dag van vandaag nog woont. Van een onzer verslaggevers. MIDDELBERG - Niet zon der geharrewar heeft de pro vinciale raad voor de volks gezondheid in Zeeland giste ren ingestemd met het opzet ten van een experimenteel ontwikkelingsprojekt op ge bied van de geestelijke volksgezondheid. Twee leden van de raad, mevrouw J.Luijt-Verheij en de heer R.Visser, zagen wei nig heil in het projekt en zij vreesden bovendien gebrek aan de nodige mankracht. De heer Visser, directeur van het Zeeuws consultatiebu reau voor alcohol en drugs (Zcad) zag gelet op de krappe bemanning van het bureau. geen enkele mogelijkheid om aan het projekt mee te wer ken. „Mijn medewerkers vinden trouwens hun eigen werk belangrijker." Directeur-arts F.A. van Spanje wees er op dat de commissie geestelijke ge zondheidszorg, waarvan de heer Visser voorzitter is, al eerder had ingestemd met het opstarten van het ont- wikkelingspr oj ekt. Ook ves tigde hij er de aandacht op dat het ontwerp wet voorzie ningen gezondheidszorg tot strekking heeft het opzetten van een doelmatig stelsel van voorzieningen ten be hoeve van de patiënt. Verscheidene raadsleden wilden meer weten over de financiële consequenties van deelneming aan het ontwik kelingsprojekt. Op voorstel van de heer I. Haverhoek zal dit facet nader in het dage lijks bestuur van de raad worden uitgewerkt. llllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillilliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Geen goede opvang duikslachtof fers Van een onzer verslaggevers. De opvang van lijders aan de gevreesde caissonziekte bij het particulier duikbedrijf Vriens in Bergen op Zoom is nog steeds niet geregeld, de in Wemeldinge aanwezige eenper soons decompressietank kan niet als een serieuze voorzie ning worden beschouwd en de mogelijkheden bij het duik- medisch centrum bij de koninklijke marine in Den Helder komen gezien de afstand nauwelijks in aanmerking. Dat schrijft het Zeeuwse VVD-statenlid J.C. van Zwieten en lid van de pro vinciale raad voor de volks gezondheid in Zeeland aan het bestuur van de Neder landse Onderwatersport Bond (NOB) te Utrecht. Van Zwieten reageert daarmee op de kritiek die het NOB- bestuur onlangs heeft geuit op de bewering van het Zeeuwse statenlid dat de hulp aan duikslachtoffers in het deltagebied bij de NOB bepaald niet hoog genoteerd staat. Van Zwieten zei dat in een vergadering van de raad voor de volksgezondheid. In zijn brief aan het NOB- bestuur wijst Van Zwieten er op dat de NOB ondanks eerdere toezeggingen en uit spraken nog steeds niet be reid is gevonden financieel bij te dragen een behoorlijke opvang van duikslachtoffers in de delta. jaarkosten van de gehele voorziening, gebaseerd op een door de NOB vast te stel len aanname van het aantal uit te voeren behandelingen. De heer Van Zwieten heeft daarna niets meer van de NOB vernomen. Hij kwalifi ceert de opvatting van NOB- woordvoerder dat de huidige opvang bij de firma Vriens, bij rijkswaterstaat in Kats en bij de marine in Den Hel der voldoende is als een le vensgrote vergissing. Het kan toch niet de bedoeling zijn uw leden een gevoel van veiligheid te geven dat op niets berust? Aldus het Zeeuwse statenlid. al Hulsl nWo 'WTERDAM-Meer dan 400 tonen zijn uitgenodigd 'tor de tewaterlating vol- Ne week zaterdag van de 'O'trea" (oester) die de 66 Iers nodig voor de storm- ■Wdkering in de monding 'ide Oosterschelde, op hun hts gaat zetten. De doop wordt verricht #r mevrouw F. de Graaff- der Walle, echtgenote de waarnemend-direc- ïr-generaal van Rijkswa- •rstaat. De „Ostrea" wordt ge- tod bij de Rotterdamsche '"ogdok Maatschappij, on- 'deel van het RSV-con- MIDDELBURG-De 33-jari- ge Middelburger J.T. hoorde gisteren voor de politierech ter vier weken cel tegen zich eisen, waarvan twee weken voorwaardelijk. Dit omdat hij opzettelijk inkomsten zou hebben verzwegen, terwijl hij een arbeidsongeschikt heids uitkering trok. De ver dachte zei zijn handen in on schuld te wassen, en schoof de schuld naar het GAK. De kwestie bleek nogal in gewikkeld in elkaar te zitten. T. werd in 1977 arbeidsonge schikt verklaard na een be drijfsongeval. Tijdens de daarop volgende periode werd hij echter met terug werkende kracht gepromo veerd tot mede-vennoot van het constructiebedrijf waar hij werkte, en dat leverde hem een aardige cent op. Half 1979 kwam de bedrijfs vereniging in actie en vor derde zo'n 35.000 gulden te rug. T. ging in beroep, ver loor, en kwam tenslotte voor het hekje van de politierech ter terecht. T. vond dat hem geen enkele blaam trof, om dat volgens hem het GAK wel degelijk op de hoogte was gebracht van zijn posi tieverandering. Zijn raadsman mr. Schie man nam er alle tijd voor om de feiten nog eens breedvoe rig uit de doeken te doen, en concludeerde dat vrijspraak de enige logische uitspraak kan zijn. Politierechter mr. J. van 't Hof doet over 14 da gen uitspraak. Op een in maart van dit jaar gehouden bespreking met de NOB werd afgespro ken dat de directeur van de NOB aan de hand van een door de firma Vriens opge steld overzicht van de vaste en behandelingskosten van duikslachtoffers binnen zeer korte tijd, hooguit enkele weken, een prognose zou worden gemaakt van de HULST - De rijkspolitie hield gistermiddag een uit gebreide verkeerscontrole op de Tivoliweg te Hulst, waar bij een achttal procesverba len werden opgemaakt. Deze toch wpl talrijke bekeurin gen werden uitgereikt voor de meest uiteenlopende ver keersovertredingen, zoals het niet dragen van de auto gordel, niet stoppen voor de stopstreep, rijden zonder rij bewijs, het rijden met een gladde band. D VOOR ZUIDWEST NEDERLAND 'toren in Terneuzen, Hulst 'Does. Adressen en telefoon- 'toers op pagina 2. haetle rauzen: Rein van der Helm pie—chef), Jan Jansen (plv. ft. Frank Dey, Paul de P'DPer. Cor de Boer (foto). F1 Koomen (sport). Hulst: Pk Postma, Eugène Ver ton. Goes: Gé van Berkel, "ton Goch, Co Meertens. jtoepunten F boekh. Passage, Passge D1155-1208. Kloosterzan- nevr. Neve, W. Alexan- 1* 4, 01148-2250. Ftontle-expl. Pcteur Zeeland: C. Menu, F 01150-95839. SINT JANSTEEN - „Sint Jansteen heeft weer leuk kermis gehouden". Dat is het cynische commentaar van horecaonder nemer J. Lucas op een massale vechtpar tij, die eergisteren tijdens de laatste ker- misnacht een ravage aanrichtte in zijn café de Kroon. „Onze dank gaat uit naar politielaf- bekken, buren, zogenaamde vrienden. Dank u ook namens onze kinderen", zo heeft hij verontwaardigd op een bord ge schreven, dat gisteren met een deel van de vernielde inventaris voor het café op de stoep geplaatst werd. De heer Lucas verwijt de politie tij dens de vechtpartij veel te laks te zijn opgetreden, waardoor de aanvankelijke schermutselingen in zijn café in een cha os eindigden, waarbij rake klappen wer den uitgedeeld. Hij heeft inmiddels een advocaat in de hand genomen om zich van juridische bijstand te voorzien en bij de politie aangifte gedaan van de schade, die op duizenden guldens wordt geschat. Een woordvoerder van de Hulster poli tie ontkende gisteren dat laks zou zijn opgetreden. „We waren", zegt hij, „zeker binnen een kwartier na melding met vijf man aanwezig en hebben de zaak volle dig gesust. Hij acht het niet waarschijn lijk dat - zoals sommige betrokkenen be weren - één of twee politieagenten in het café aanwezig waren toen de schermut selingen begonnen zonder dat ze ingre pen. Bij de vechtpartij waren ongeveer twintig personen betrokken. De politie was er gisteren nog niet achter wie er nou precies moet zijn begonnen en wat de aanleiding is geweest. Of er bij de vechtpartij ook gewonden zijn gevallen was gisteren bij de politie ook nog niet bekend. „Er heeft niemand aangifte ge daan van mishandeling", zo werd gezegd. Bareigenaar Lucas zelf kwam in ieder geval niet geheel ongeschonden uit de strijd. Hij liep een wond onder zijn oog op. Zijn lezing van het gebeurde is dat een stel „onderwereldfiguren" hem willen beletten de kost te verdienen. Gezien de doorstane emoties vond hij het gisteren verstandiger zelf niet dieper op het ge beurde in te gaan. Bij de politie zijn tot nu toe twee mogelijke aanleidingen be kend: de verwijdering uit het café van een man, die een klap zou hebben gege ven en een belediging geuit en een one nigheid tussen de horecaondernemer en een cafébezoeker die zich de nacht tevo ren zou hebben voorgedaan. De politie is gisteren begonnen met het verhoren van een groot aantal betrokke nen. „Ik sluit echt niet uit dat daarbij ook verdachten zijn, die aan de kant van de Kroon staan", zo verklaarde de politie woordvoerder. Bij een deel van de vernielde inventaris op de stoep van het café plaatste exploitant Lucas gisteren een bord, waarop hij op cynische wijze zijn onvrede over de vechtpartij onder woorden bracht. Enquête Vrouwengilde: BREDA - Tijdens de Bis schoppensynode in Rome heeft de stem van de vrouw onvoldoende doorgeklonken. De ge dachten en woorden van hoge kerkelijke leiders staan te ver af van de werkelijkheid, zoals de vrouwen die in haar ge zinnen kennen. Meer dan de helft van de 984 vrouwen die mee deden aan een enquête van het Katholieke Vrouwengilde zijn die mening toegedaan. Het merendeel van de dames is bovendien niet tevre den met de plaats die de vrouw nu in de kerk in neemt. De uitkomst van de en quête staat vermeld in het ledenblad van de Gil de van deze maand. Eind vorig jaar hield het lan delijk bestuur een onder zoek naar de reacties van de leden op de bisschop pensynode over huwelijk en gezin. Slechts enkele dames bleken in te stem men met het kerkelijk beleid en de wijze waar op dat de Rooms Katho lieke waarden van huwe lijk en gezin bekrachtigt. Het overgrote deel van de ondervraagden wil meer inspraak bij synode en/of kerk. Het aantal Brabantse inzendingen kwam, na die uit Noord-Holland en Zeeland, met 128 op de derde plaats. De grootste groep deelneemsters aan de enquête lag in de leef tijdsgroep 50-60. ANTWERPEN-Uit gegevens van het havenbedrijf van Antwerpen blijkt, dat tij dens de eerste vier maanden van dit jaar 26,57 miljoen ton goederen overgeslagen wer den in de haven van Ant werpen. Dit betekent een da ling van 7,7 procent, tegen over dezelfde periode van 1980, toen 28,75 miljoen ton goederen werden behandeld. In vergelijk met de resul taten van andere Europese havens, en gezien de algeme ne recessie van de wereld handel, moet volgens de di rectie van het Antwerpse havenbedrijf dit resultaat niet als alarmerend worden beschouwd. De daling komt volledig voor rekening van de massagoederen, voorna melijk dan nog petroleum en afgeleide producten. Het arbeidsintensieve stukgoederenverkeer boekte een lichte vooruitgang (+0,5 procent).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 11