KOE IS MOE Arabische miljardenorders voor Nederlandse bedrijven [K: Leven per maand 100 gulden duurder 7? Ö/MACO Door bezuinigingsdrift kabinet ANWB: Dit weekeinde geen problemen op Franse wegen STEM GESCHENK VOOR U: Ook Rollei Nederland in gevaar aria W ¥egenbelasting diesel en LPG omhoog Vreugdetranen na redding BoN Informatie: Voorstel Terlouw in beraad Druk op Polen neemt toe Protest van Zeeuwsvlaamse pomphouders Monique van de Ven filmt in Amsterdam FreuIer levert waarvoor zijn geld LPG Diesel BONTMANTELS f 300.- a f 400.- ZOMERKORTING NERTSFARM BRASPENNINCX Twee spoor wegwerkers doodgereden DEN HAAG - Minister Pais (Onderwijs en Wetenschappen) vreest ongeveer 15.000 leer krachten op straat te moeten zetten, wanneer hij moet voldoen aan de eis van zijn collega Van der Stee (Financiën) om ongeveer een mil jard gulden op zijn begroting voor 1982 te snoeien. Snoeien wielerspecial 2 i De sportjournalistiek heeft zo dos; TunnySbstmiw haar eigen manier om zich uit 3 JUL11981 BINNENLAND BINNEN- BUITENLAND VAN ZEELAND A6; Stem-lezers en -lezeressen kijken week in week uit in de .,Kleintjes'--rubrieken. Dat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw ..kleintje" niet zou worden gelezen. DE STEM tantoren te Breda/Bergen op Zoom/Etten-Leur/Goes/ Hulst/Oosterhout/Roosendaal£rerneuzenAVlissinge^ Abonnementsprijzen, etc. op pag. 2. Losse nummers 0,75 17297 VJ v ïgenaar tor. 1 Dealer V A •(■7* „V IS if ««onze redactie binnenland ÖHAAG - Een gemiddeld «in is met de eerste levens- tioeften momenteel hon- «d gulden per maand toder uit dan eind vorig 'i'. Dit heeft het Konsu- Wenkontakt, de consu- htenorganisatie van o.m. vakcentrales, uitgere nd- Als basis nam KK een met twee kinderen, een i.een huurhuis en een ro- #de hoofdkostwinner. jens de organisatie zijn 1 vooral de benzinekosten advertentie en de woonlasten die het le vensonderhoud zo duur ma ken. De sinds half december duurder geworden benzine, suiker, koffie, melk, marga rine, brood en sigaretten en de gestegen woonlasten kos ten een gezin dit jaar alleen al bijna 1300 meer. KK heeft gisteren bij mi nister Van Aardenne van Economische Zaken dan ook aangedrongen op een drasti sche bijstelling van het prijsbeleid. Bij de Tweede Kamer is gisteren een wetsontwerp in gediend, dat per 1 september voorziet in een fikse verho ging van de wegenbelasting voor personenauto's, die op diesel en LPG rijden. De brandstoftoeslag voor LPG- personenauto's moet met on geveer 100% verhoogd wor den. Voor auto's met een eigen gewicht van niet meer dan 500 kg bedraagt de voor gestelde toeslag 220 gulden. Voor wagens, die meer we gen, wordt dit bedrag ver meerderd met 40 gulden voor elke 100 kg meer. Voor een populaire middenklasse LPG-wagen komt de brand stoftoeslag daarmee op 340 tegenover 164 gulden nu. In diverse provincies komen daar nog eens provinciale toeslagen bij. De brandstoftoeslag voor diesel-personenauto's gaat met ongeveer 75% omhoog. Voor auto's met een eigen gewricht van niet meer dan 500 kg bedraagt de voorge stelde toeslag 180 gulden. Daar komt 35 gulden per 100 kg bij. De brandstof toeslag voor een middenklasse die sel-personenauto wordt 285 gulden tegenover 164 nu. De totale motorrijtuigenbelas ting voor zo'n auto komnt op 616,62 gulden. advertentie NERTS NERTS NERTS Rechtstreeks van eigen farm naar klant. Altijd voordeliger! Wij geven nü een extra en... een jarenlange garantie. Wij verkopen ook COSMETICA en SCHOONHEIDSMIDDELEN op basis van 60% zuivere nertsolie verwerkt. IJpeliirstriit 38. Bredi tel. 076-652285 vlakbij Motel Brabant, Heerbaan Van onze redactie binnenland AMSTERDAM/OSS - Bal- last-Nedam en Thomassen en Drijver Verblifa hebben uit Saoedi-Arabië orders ge kregen ter waarde van ruim 13 miljard gulden. Baliast-Nedam heeft op dracht gekregen voor een uitbreiding van het neder zettingenproject, waaraan het bouwconcern al sinds 1975 werkt. De bouwsom van de nieuwe order is ruim een miljard gulden en de bouw tijd 20 maanden. Ook heeft Ballast, samen met Bandar, nog kans op de bouw van een 25 km lange brug tussen het eiland Bahrein en Saoedi- Arabië. Daarmee is een be drag van 13 miljard ge moeid. Thomassen en Drijver Verblifa gaat ruim één mil jard frisdrankbussen leve ren aan de Saoedi's. Met die order is een paar honderd miljoen gulden gemoeid. De bussen zullen worden gemaakt in de fabriek van het concern in Oss. Wat het effect op de werkgelegenheid zal zijn, kon een woordvoer der niet zeggen. Onlangs deelde de directie van het concern mee, dat voor 1983 110 van de 780 banen in de fabriek in Oss via natuurlijk verloop moeten verdwijnen. Onder verwijzing naar de miljoenenorder willen de vakbonden nu na de zomer over dit reorganisatieplan met de directie gaan praten. Pais: Vrees voor 15.000 ontslagen Van onze redactie binnenland GRONINGEN - Twee spoor wegwerkers - vader (55) en zoon (26) Van Doezem uit het Friese Harkema-Opeinde - zijn gisteren om het leven gekomen, toen zij tijdens werkzaamheden aan de lijn Groningen-Winschoten door een passerende trein werden aangereden. De twee mannen gingen aan de kant voor een trein uit de richting Winschoten. Ze stapten daarbij echter op de baan van de vrijwel ge lijktijdig passerende snel- treiin Groningen-Winscho ten. De mannen waren op slag dood. Van onze parlementaire redactie STEM-fotograaf Johan van Gurp betrapte gisteren in de polder tussen Geertruiden- berg en Hooge Zwaluwe deze koe, die, vermoeid, er kennelijk haar gemak van had geno men om na te denken over de problemen waar ook een koebeest mee te maken kan heb ben. De boterberg en de melkplas zijn er daar maar twee van. Of de koe tot oplossingen is gekomen tijdens haar bespiegelingen was niet geheel duidelijk. iailllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliË Pais ziet namelijk geen en kele andere mogelijkheid om te bezuinigen, dan op de per soneelslasten, zoals bekend 80 a 85% uitmakend van de onderwijsbegroting. Van der Stee wil op de be groting van 1982 2,5 miljard gulden bezuinigen. Omdat Onderwijs en Wetenschap pen van de totale begroting ongeveer 20% voor zijn reke ning neemt, moet Pais al 500 miljoen gulden vinden. Voorts wil Van der Stee een aantal posten, die nu nog door andere departementen betaald worden, onder het plafond van Onderwijs en Wetenschappen brengen. Met name gaat hier om voor zieningen ten behoeve van het onderwijs aan andersta lige kinderen. Door het teruglopende leerlingenaantal is de werk loosheid in het onderwijs op dit moment toch al groot. Dit komt ook omdat de oplei dingscapaciteit niet voldoen de afgestemd was op de te rugloop van het aantal leer lingen. Op het ministerie van On derwijs ziet men geen andere mogelijkheid om de vereiste gelden te vinden, dan te snoeien in de personeelskos ten van het departement. Af gelopen jaar ontstonden er al grote politieke problemen bij de invulling van een bezuini ging op het departement van 265 miljoen gulden. Pais wil de toen bezuinigen op de per soneelslasten, hetgeen tot grote commotie leidde. Na maandenlang geharre war in de Tweede Kamer en binnen het kabinet kwam de minister met een pakket maatregelen buiten de per sonele sfeer. Er bleef nog een gat van 119 miljoen over, dat nog steeds niet echt is inge vuld en waarover nog be sprekingen met de ambtena renbonden lopen. De Tweede Kamer gaf Pais pas in het voorjaar na langdurige dis cussies het groene licht voor zijn begroting. ROOSENDAAL (ANP) - Als gevolg van de moeilijkheden binnen het Rollei-concern staat ook de werkgelegen heid bij Rollei Nederland bv in Roosendaal (23 man) en die in de Belgische Rollei- vestiging in Deurne (10 man) op de tocht Beide bedrijven zijn onder één directie een volle dochter van Rollei Werke in West-Duitsland. Voor de Duitse Rollei-tak is vorige week faillissement aangevraagd, voor de hoofd vestiging in Singapore zou dat gisteren zijn gebeurd, al heeft directeur Walkate van Rollei Nederland dat giste ren ontkend. Vanwege de moeilijkheden waarin Rollei verkeert is met de Norddeutsche Lan- desbank - een van de schuld eisers - afgesproken, dat het service- en administratieap paraat in Roosendaal zelf standig gemaakt mag wor den. De directie probeert grote Japanse foto- en film- merken, die in de Benelux werken, te interesseren voor de diensten of eventueel overneming. Ook al blijft Rollei bestaan, dan zijn an dere opdrachtgevers wel kom, aldus Walkate. Als Rollei ermee stopt en er geen vervangende werkzaamhe den worden gevonden, dan is het afgelopen. Er is een so ciaal plan voor het personeel. Lort Troutner (14), Steve Starkey (8) en hun moeders hui len tranen tan geluk nadat ze gehoord hadden dat hun vriend Patrick Taylor (10) gered was. De drie kinderen wa ren gaan zwemmen in de door een zware stortbui ondergelo pen straten van Fort Wayne, toen Patrick plotseling door een gat in de weg verdween. Via een rioleringspijp bleek hij een paar straten verder weer boven water te zijn gekomen. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Van onze redactie binnenland DEN HAAG - Het Franse ministerie van vervoer ver wacht volgens de ANWB dit weekeinde nog geen noe menswaardige problemen op de Franse wegen. Dan begin nen namelijk de vakanties in Parijs en zeven omliggende departementen. De ver wachting is dat twee miljoen Franse automobilisten op vakantie gaan. Hierbij voe gen zich nog rond de 500.000 toeristen uit de omliggende landen en een onbekend aan tal weekeinde-gangers, al dus de ANWB. Alleen zaterdag moet re kening worden gehouden met filevorming op de "Autoroute du Soleil" (Pa- rijs-Lyon-Middellandse Zee). Verder wordt de bui tenlandse automobilisten' aangeraden de Belgisch- Franse grens vandaag te mijden (tussen 12 en 18 uur), op zaterdag (tussen midder nacht en 9 uur) en op zondag (tussen middernacht en 6 uur). Buitenlandse automobilis ten wordt voorts aangeraden de Frans-Luxemburgse en Frans-Duitse grens te mij den op zaterdag (tussen 3 en 12 uur) en op zondag (tussen 3 en 9 uur). iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiium, I t j te drukken. Ze wordt geken- Sf, v k ,4 merkt door een zeer levendig taalgebruik. Niet zo vreemd waar het om de weergave van sportprestaties gaat. Die zijn immers omgeven met span ning en emoties, gejuich en gejammer. En een typische sfeer. Een goed sportverslag laat je van dat alles iets proe- L- ven, Het let daarbij niet zo nauw op een overdrijving meer of een manke vergelijking min- i der. Dat heeft zijn charme. Maar ook zijn meesters en knechten. De Stem heeft wat wielersport betreft, een naam hoog te houden. Vooral tijdens de Tour krijgt de sportredaktie de ruimte en komen de meesters aan 't woordt. Eventuele be langstellenden kunt u hieronder bij ons aanmelden. Met het prachtige fotoboek „Wielerspecial" als cadeau, zult u daar geen spijt van hebben. NIEUWE ABONNEE-BON: Ik geef hiermee op als nieuwe abonnee Naam Adres Postcode/Plaats Betaalt: 0 17.89 per maand Of: 0 53.35 per kwartaal Hij/zij ontvangt De Stem eerst 2 weken gratis Opgegeven door abonnee Naam Adres Postcode/Plaats Als kado ontvang ik graag: o PARKER JOTTER O WIELERSPECIAL 2 Deze bon in open enveloppe zonder postzegel opsturen naar Dagblad De Stem antwoordnummer 112, 4800 VB Breda Bellen kan ook 076-236911 Vhluunu Geen kabinet-Van Agt, geen kabinet-Den Uyi, maar een regering onder leiding van een andere CDA-er. Dat is het voorstel van Terlouw (D'66) om de informatiebesprekingen uit het slop te halen. In het weekeinde gaan de politieke heren nadenken over het voorstel. Aan de vooravond van het belangrijke Poolse partijcongres, dat op 14 juli de hervormingen in het land moet beoordelen, heeft het Kremlin zijn minister van buitenlandse zaken, Gromyko, naar Warschau gestuurd. Hij moet de Poolse broeders op het hart drukken niet al te veel af te wijken van de orthodoxe lijn. Zeeuwsvlaamse pomphouders protesteren tegen al te gulle werkgevers, die hun personeel tegen gereduceerde prijzen benzine verschaffen. De pomphouders vinden deze gulheid zeker in deze tijd een aantasting van hun broodwinning. Voor opnamen voor de nieuwe Nederlandse film "Hoge hakken, echte liefde" kwam Monique van de Ven over uit Amerika. Ze wilde de Nederlandse sfeer weer eens proeven en bovendien heeft ze haar pogingen om in de VS "door te breken op een heel laag pitje gezet. Urs Freuier, de Zwitser met de boomdikke dijbenen, bewees gisteren in de Tour-etappe naar Bordeaux het gelijk van Peter Post.Knetemann, Van de Velde en Van de Hoek brachten de sprinter naar de finale, waarna hij overtuigend Freddy Maertens versloeg. Daarmee maakte hij zijn faam waar als snelle aankomer.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 1