ATURE Hoechst vragen wij carrière-gerichte jonge mensen (20-25 jaar) ais vsrtegenwoordig(st)er. ervaren verkoop/product-leider m/v ATARI werkvoorbereider m.td. Hoechst huize tGRUYTVELD unit hoofd/koördinator PRODUKTIE- MEDEWERKERS projectingenieur werktuig bouwkundig projectingenieur betho WERKMEESTER Kwaliteits produkt HOECHST HOLLAND N.V. Hoechst Holland N.V., vestiging Breda BRABROBAS 1 BAKKER-BEZORGER 2 BEZORGERS Vestiging Breda Hoechst Holland N.V. is een dochteronderneming van Hoechst A.G., een internationaal chemisch/farmaceutisch bedrijf met vestigingen in ca. 120 landen en met ongeveer 180.000 medewerkers. Het hoofdkantoor van Hoechst Holland N.V. staat in Amsterdam. Produktiebedrijven zijn gevestigd in Breda, Vlissingen en Weert. In totaal zijn er ruim 2500 personen bij Hoechst in Nederland werkzaam. Hoechst Holland N.V. heeft in Breda een van de modernste kunst stoffabrieken van Europa. Er werken450 mensen in een schone fabriek aan de produktie van polystyreen, een kunststof die onmisbaar is voor de fabricage van tal van huishoudelijke apparaten en artikelen, meubelen, verpakkingen en isolatiemateriaal. voor de dependance te Tholen PEDAN MARINE B.V. BRABROBA BAKKERIJEN HOEVEN NL. markten r sportboten en daycruisers politierapport DE STEM VAN ZATERDAG 14 JUNI 1980 Hoechst Holland N.V. is een dochteronderneming van Hoechst A.G., een internationaal chemisch/ farmaceutisch bedrijf met vestigingen in ca. 120 landen en met ongeveer 180.000 medewerkers. Het hoofdkantoor van Hoechst Holland N.V. staat in Amsterdam. Produktiebedrijven zijn gevestigd in Breda, Vlissingen en Weert. In totaal zijn er ruim 2500 personen bij Hoechst in Nederland werkzaam. Hoechst Holland N.V. heeft in Breda een van de modernste kunststoffabrieken van Europa. Er werken 400 mensen in een schone fabriek aan de produktie van polystyreen, een kunststof die onmisbaar is voor de fabricage van tal van huishoudelijke apparaten en artikelen, meubelen, verpakkingen en isolatiemateriaal. Op het Technisch Bureau van de afdeling Reparatie en Onderhoud bestaat een vacature voor de functie van Korte functiebeschrijving: Het plannen en voorbereiden van de te verrichten werk zaamheden van de Mechanisch Technische Dienst op het Technisch Bureau, speciaal gericht op de onderhouds werkzaamheden in de afdeling Extrusie. Tot de taken van deze functionaris behoren o.m.: - Het opstellen van begrotingen en het bepalen van de benodigde tijd t.a.v. uit te voeren werkopdrachten: - Het overzicht houden op het bestellen en leveren van de materialen: - Het controleren van de voortgang van de uit te voeren werkzaamheden t.a.v. planning, levering materialen, etc.; - Het opstellen van de planning van de uit te voeren revisie, reparatie- en projectwerkzaamheden; - Het zonodig maken van eenvoudige handschetsen t.b.v. uitvoering werkopdrachten. Voor deze functie vragen wij: - Een theoretische opleiding op M.T.S. (W) niveau: - Praktische ervaring in onderhoudswerkplaatsen; - Goede contactuele eigenschappen; - Theoretische kennis en/of ervaring op het gebied van werkvoorbereiding strekt tot aanbeveling. Sollicitaties kunt u richten aan het hoofd van de Personeelsdienst van Hoechst Holland N.V., vestiging Breda, postbus 3355, 4800 DJ Breda. Telefonische informaties worden u gaarne verstrekt door de heer J W. Bachofner. De Stichting Ouders en Vrienden van het Afwijkende Kind is opgericht in 1965, met het doel hulp te bieden aan ouders met geestelijk gehandicapte kinderen van protestants christeli/ke huize in Noord-Brabant. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het stichten en instandhouden van tehuizen, waarin deze gehandicapten kunnen worden opgenomen en zodanig kunnen worden verzorgd, dat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Huize 't Gruytveld is het tweede huis van de Stichting in West Brabant. Er zijn thans 207 bewoners in opgenomen. Een uitbreiding met ruim 50 plaatsen wordt in augustus gerealiseerd. Binnenkort ontstaat in ons tehuis de vakature van De samenstelling van het koördinatieteam (4 personen) is zodanig dat onze voorkeur uitgaat naar een vrouwelijke kandidaat. Funktie-inhoud: vanuit een koördinatieteam wordt op eigentijdse wijze leiding gegeven aan medewerk(st)ers en bewoners); de koördinatie binnen de verpleegkundige dienst richt zich (voorname lijk) op een gedeelte van de 23 afdelingen met daarnaast specifieke aan dachtsgebieden; er wordt gewerkt in multidisciplinair samenwerkingsverband; bij toerbeurt zuilen 4 unithoofden een weekend werken en daarnaast bereid moeten zijn regelmatig beschikbaarheids-/bereikbaarheidsdien- sten te vervullen. Mede in verband met deze bereikbaarheid menen wij dat de kandidaat in Terheijden of in de direkte omgeving daarvan moet wonen Wij stellen ons iemand voor met een Z—opleiding, gevolgd door een aan vullende opleiding zoals kaderopleiding, ruime ervaring in de zwakzinni genzorg, leidinggevende kapaciteiten en goede kontaktuele eigenschappen. Leeftijdsgrenzen ongeveer 27 - 35 jaar. Aanstelling zal geschieden in de rang van hoofdverpleegkundige. Telefonische informatie wordt verstrekt door mevrouw H. Meijers, hoofd verpleegkundige dienst. Gegadigden worden verzocht hun schriftelijke sollicitaties te richten aan het direktie-sekretariaat van Huize 't Gruytveld, posbus 4, 4844 ZG Terheijden. GEVRAAGD: Vast werk, goed loon, goede sec. I voorzieningen. Zowel geschooidn als ongeschoolden komen in aanmer-1 king. „WEVEA" B.V., Handelsweg 11, Etten-Leur. 01608-14455. Voor onze afdeling Elektro- en Instrumen- tatiedienst vragen wij op korte termijn een uit. Zijn werkzaamheden zullen bestaan Het zelfstandig ontwerpen van elektro technische-, meet-en regeltechnische- en procesautomatiseringsinstallaties; Het specificeren van de toe te passen apparatuur; Het uitwerken van de montagevoor bereidingen; Montagebegeleiding; Het in bedrijf nemen van deze installaties; Adviseren bi) het vaststellen van onder- houdsschema's. Tevens zal deze medewerker de chef Elektro- en Instrumentatiedienst moeten vervangen bij diens afwezigheid Voor het uitvoeren van boven genoemde werkzaamheden vragen wii een candidaat met: Een diploma H.T.S.-E, aangevuld met de applicatie cursus Meet- en Regeltechniek; Ruime ervaring in bovengenoemde werk zaamheden; Goede contactuele eigenschappen; Leidinggevende capaciteiten; Goede kennis van de Duitse taal. Op het Technisch Bureau van de afdeling Reparatie en Onderhoud bestaat een vacature voor de functie van Tot de taken van deze functionaris behoren o.m.: Het ontwerpen/berekenen (warmte-, sterkte- en stromingstechmsch) van nieuwe of gedeelten van niéuwe bedrijfs- installaties en/of het uitbreiden van bestaande bedrijfsinstallaties; Het specificeren van de benodigde apparaten; Het maken van kostenbegrotingen; Het optreden als projectleider, indien het werktuigbouwkundige deel het hoofd aandeel van het project is; Het begeleiden van constructeurs; Het begeleiden van de uitvoering van een project. Voor deze functie vragen wii: H.T.S.-Wtb; Ervaring in soortgelijke functie; Ervaring met Stoomwezen- en Hinderwet zaken; Beheersing van de Engelse en Duitse taal; Goede contactuele eigenschappen en een coöperatieve instelling. Uw schriftelijke reactie met uitvoe rige curriculum vitae gelieve u te richten aan het Hoofd van de Personeelsdienst van Hoechst Holland N.V., vestiging Breda Postbus 3355, 4800 DJ Breda Telefoon 076-879230. Telefonische informaties worden u gaarne verstrekt door de heer J.W Bachofner Mars Chocoladefabriek b.v. in Veghel (N.Br.) is een werkmaatschappij van Mars Incorporated... een internationale organisatie op het gebied van de produktie en de verkoop van chocolade-, biscuit- en suikerwaren. Mars Verkoopmaatschappij verzorgt de ver koop van onze produkten in heel Nederland. Wegens uitbreiding RAYON: BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL/BREDA De vrouw/man die wij zoeken: is beslist tussen de 20 en 25 jaar woont in bovenvermelde rayon heeft een middelbare schoolopleiding genoten is representatief en kan van nature goed kontakten leggen/onderhouden is in het bezit van het rijbewijs BE hoeft - gezien de uitstekende interne oplei ding - geen kommerciële ervaring te hebben is zeer ambitieus en betrokken bij haar/zijn taak wil hard werken en is in staat zich te houden aan een streng schema-plan. Wat wordt je taak? Primair 'verkoopt' zij/hij bij de detailhandel de uitstekende distributie en de prima presen tatie, alsmede de stringente kontrole op vers heid van de Mars-produkten. Zij/hij verzorgt ook de display-presentatie. Daarnaast bezoekt zij/hij ook potentiële relaties en is verantwoordelijk voor de juiste bezoekfrequentie in de zaken binnen het rayon. Kortom zij/hij vertegenwoordigt een bedrijf dat een uitstekende reputatie bevestigd wil zien. Wat bieden wij? een goed salaris, geen provisie-regeling een bonus van 10% van het jaarsalaris bij nor male taakvervulling 24 vrije dagen per jaar uitstekende sociale voorzieningen, zoals het premievrije pensioenfonds voor mensen van af 25 jaar een luxe auto, zonder reklame, welke ook be schikbaar is voor privé-gebruik de onkostenvergoeding de telefoonregeling de studie-regeling een gedegen opleiding in verkooptechniek, qua duur afhankelijk van opleiding en ervaring. Hoe solliciteer je? Alleen zij die voldoen aan de gestelde «toe* worden verzocht te reflekteren! Stuur uw brief met volledige gegeven* en een recente pasfoto aen: Mars Chocoladefabriek b.v., t.a.v. mej. R. Ram ackers, Taylorweg 5, 5466 AE Veghel en vermeld »n uw brtef de kode A. Eventueel kunt u vooraf inlichtingen inwin nen bij mevr. A. Adriaans, telefoon (04130) 83560. Zij is alleen bereikbaar tijdens de kantooruren. produktie-, toeleverings- en hoveniersbedrijf Het bestuur van de Betho, uitvoeringsorgaan van de Wet So ciale Werkvoorziening in de regio Noord- en Zuid-Beveland, Triolen en St. Philipsland, roept sollicitanten op voor de funktie Betrokkene wordt belast met het leiding geven aan werkne mers, die In het kader van de W.S.W. werkzaam zijn in een industrieel bedrijf, hetwelk o.m. omvat een machinale houtaf deling, spuiterij, montage- en inpakafdeiing. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een voltooide be roepsopleiding hebben, goede contactuele eigenschappen en leidinggevende capaciteiten bezitten. Ook kandidaten meteen opleiding M.B.O.-A.T. met een technische vooropleiding ko men in aanmerking. Een specifiek op de doelstellingen van de W.S.W. gerichte aanvullende opleiding berhoort tot de mogelijkheden. Aanstelling geschiedt in vaste dienst met een proeftijd van één jaar, waarbij de gebruikelijke rechtspositieregeling voor over heidspersoneel van toepassing is. Salaris afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd 1.803.- - 2.751.- per maand. Bij gebleken geschiktheid zijn verdere promotiemogelijkheden aanwezig. Sollicitaties worden gaarne ingewacht binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad en kunnen worden gericht aan de direkteur van het werkver band, postbus 222, 4460 AE Goes. Telefoon: 01100-14120. MONTEREY EXPRESS victoria -command bridge VICTORIA COMMAND BRIDGE Er Is gaan andara targalljkbart boot dia kan wadljvaran mat da niftnto on komfort *an dit achlp mat i'n accomodate van f para., plus asn schaapslading van standaard ultmattng zoals:ataktr.landaanilulUng voor alaktr. kokan, Ijakast an arirni watar bi] douchan. langta: 1.71 m. Braadta: 2.44 m. Da MONTEREY EXPRESS haalt volop accomodate voor 4 parsonan In zijn varrastand groe kajuit. Da ruims kuip Is idasal voor hat vlssan of bladt volop plaats voor aan bljzattafal an llgstoalan. Langta: 7.29 m. Braadta: 2.44 m. Ean tatakUa van Baylinar botan, van S Urn 12 mtr. vindt u bij: Vossendaal 20, tel. 01608-12562 4877 AB ETTEN-LEUR IMPORTEUR; aORSUMM SPORT B.V ETTEN UUR Gevraagd: voor halve dagen (bijv. 50% arbeids geschikt) Schriftelijke sollicitaties aan Postbus 11, 4740 AA Hoeven. De Atari Consumer Division is de Nederlandse dochter van Amerika's marktleider in elektroniese- en computer-TV-Games. Ook op de Nederlandse markt zal Atari binnenkort verschijnen met 'n geavanceerde serie homeconsumer products die, mede door hun talloze spelvariaties en mogelijkheden, snel terrein zullen gaan winnen "Voor het opzetten, begeleiden en de uiteindelijke supervisie van de Atari Consumer Division in Nederland, zoeken wij op korte termijn 'n Onze gedachten gaan uit naar 'n inventief en slagvaardig persoon, die zijn of haar ervaring heeft opgedaan in 'n leidinggevende funktie bij een soortgelijke branche. Afhankelijk van de geschiktheid zal de nieuwe funktionaris meegroeien met de uitbouw van de divisie aktiviteiten. Vanzelfsprekend zullen honorering en bijbehorende emolumenten evenredig zijn aan het gewicht dat wij toekennen aan deze topfunktie. A Schriftelijke sollicitaties te richten aan ATARI CONSUMER DIVISION, t.a.v. F. P. Blok, Postbus 749, 1200 AS Hilversum N B. Een psychologies onderzoek kan deel uit maken van de sollicitatie-procedure IrnES, 13 juni - Aardbeien i. c 200 gr- kl 1 0,83-0,91, ■lbozenl50grkll5,00Ap- tT industrie: golden deli- Tus kl 2 70/80 0,86, 65/70 h« Aardappelen/groenten: IrHaDpelen late GT 0,01-0,15, Uappelen vroege GT 1,54, tfni 23 KL 0,99, stoksnijboon iw i 00, kl 2 3,53, kroten kg. 1 1 0 32-0,56, kroten bos kl 1 1=5 bloemkool kl 1 1,20-1,21, I 2' 0 49, 0,21-0,81, savooie Lnl groen kl 1 0,33-0,38, fetskool kl 1 0,37-0,41, pe- Lpüe kl 1 0,32, peulen kl 1 |?0-8 10, rabarber kl 1 0,56, Lijs bos kl 2 0,74, selderij bos I 1 0,25, glassla stuk kl 1 *06-0,29, kl 2 0,10, spinazie kl ■O 59, kl 2 0,12-0,20, uien bos J1 0,15-0,46. Aardbeien per doos van 200 |am I, 76-1,01, IIX 69-90, II 1-83, kasframbozen per doos in 150 gram, I 2,60-5,90, IIX JüO-3,40, II 1,30, kas rode Issen per doos van 150 gram I 50-2,70, aardbeien per kg. in kg kratten I 3,30-3,40, [oenten uien per kg. 25, per s 12,123-46, II 31/2-4, rabar- rper kg. 46, snijbonen 4,50, «selderij 21, boskroten [l-62, spitskool 27, aardap- Llen nieuwe I 1,30-1,40, drie- hgen 1,20, kriel 95. [tERNEUZEN - Per stuk: loemkool a: 60-84, a2 38-43, b |5, b2 43, per bos: bospeen M4-174, kroten 60, uien 38-46, ferdoosaarbeienkl 1 110-130, ferkilogram bintje 12-24, dore bnken 152, grote 130-133, liel 92, savooie kool 28-34, bitskool 32-46, kroten 65, tulen 490-610, kassnijbonen BO-410, waspeen 184-189. 1ULST- De rijkspolitie van list hield woensdagavond j.l. ilheidscontroles in Graauw, -Namen en Heikant. Jerbij werden in totaal elf ituurders bekeurd, die met 1 snelheid reden van 64 tot km per uur, waar zij ter latse slechts 50 km mochten Iden. IRNEUZEN - Tijdens het .eren in een der havens van :neuzen, donderdagavond treeks acht uur, van de irse tanker 'Vestri' werd der opvarenden door een de trossen geraakt aan het been. Het slachtoffer E.C. lest met een gebroken dij en per ambulance naar het ianaziekenhuis worden ergebracht. TERNEUZEN - Gistermor- n omstreeks halfacht kwam bestuurder van een rijwiel ■P A. S. uit Temeuzen op het nispunt Alvarezlaan - Roo- 'eltlaan in botsing met een rsonenauto, bestuurd door M-H. S. Eveneens uit Ter- luzen. De fietser liep bij dit geval een kaakfractuur op werd overgebracht naar het ilianaziekenhuis te Terneu- n. Beide voertuigen werden sehadigd. TERNEUZEN Gistermor- omstreeks acht uur wilde e bestuurster van een perso- fnauto, M.L.O. D. uit Axel, nde op de Mr. Haarman- e8 de Middenweg 2 overste- Z1, richting Blikstraat. Op moment naderde over deze 'n de richting Sluiskil rij— 1 een personenauto, be- «urd door M.L.A. van H. uit ™elen, die zij niet of niet '8opmerkte. Bij de botsing gde werden beide auto's sar beschadigd, terwijl een y--inzittende van een van uto s lichte verwondingen tnr^ Transcedente me- a'te ^-an de Lange Kerk- 36 te Goes wordt dins- Lu -Uni weer een voorlich- er i/if^kemst gehouden -mv, transcedente medita- i Programma, zoals dat ihn /"ïderwezen door de jffshi Mahesh Yogi. De tosetfrir iJ'H' Verstegen uit iltki zal de techniek ;tpn ®n aan de hand van Bon_ aPPeliik onderzoek. n wordt om 20 uur. 5°^~ Afscheid bij GMC - lesr MUillstrateur van de MCi r tenstands Centrale hhmet rie' zal ver" d 2, Z1ln gevorderde leef- üseen!aalt neerleggen. Tij- Is Het QCeptie in det lunch- tsdauiitadhuis neemt hij 1.30 Juni tussen 17.30 en Friei. afscheid. De heer MC I Ve'e tientallen jaren ^mistrateur geweest. t ^LBURg - Orgelcon- de zr, 1 v'erde orgelconcert ""teravondserie, die on- de i sitit resn beti

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 22