vriendelijk £HOW° Oorlogsepos „De langste dag" vanavond op televisie Hardste geluid in Oberammergau maakt de kassa Natuurmonument van 109 ton naar Emmeloord Wat is uw gulden waard? Eerste Gustav Vigeland-expositie in Nederland scheepsberich Nederland investeert nog meer in Amerika RABO: RENTE GAAT DALEN Reconstructie Bekend Dorps strijd rond passiespel tijdelijk bijgelegd Belofte Bezwaren Stemming T5 (ANP) - De Amstedamse effecten- steren in een vriendelijke stemmig den redelijk genoemd. Koninklijk grootste stijger, maar ook de verze ken konden behoorlijk aantrekken, was onveranderd tot een tikkelt] apitaalobligaties van de NMB werden :ieel genoteerd en deden 102.10 tege van 100.70. tionals met name was de bijzond Aceton 9 te ChittagoniJ verw., Acmaea 4 400 z .Johns nr Rotterdam, Am»J Smits 4 100 nw Bizerta Djeddah, Amersfoort 4 re? Cartagena, Breehoorn 4 xooo no Martinique nr MaraCaik0 Dockexpress-11 4 15 nw Mu' ruroa nr Kudamatsu, Dockex press-12 4 te Port Said, Dutch Mate 5 vn Dordrecht nr Gun nes, Dutch Sailor pass 5 Eko fisk nr Middlesboro, Esso Eu ropoort 5 te Rotterdam, Ken nemerland 4 vn IJmuiden nr Bremen, Kulix 5 te Shellhaven Looiersgracht 5 te Amsterdam Make Novum 4 vn Rotterdam nr Tees, Nedlloyd Korea 5 te Lome, Nedlloyd Leuve 5 vn Noumea nr Auckland, Ned! loyd Madison 6 te Surabaya verw., Nedlloyd Rouen 4 210 nw Socotra nr Jeddah, Obelix 4 1200 zo Kaap Farewell nr Rotterdam, Sliedrecht4420no Antigua nr Port Trombetas. Am. dollar 1.91-2.01 Eng. Pond4.42-4.72 Belg. frank6.64-6.94 Duitse mark 108.25-111.25 Ital. lire 22.00-25.00 Port. escudo 4.05-4.65 Can. dollar1.65-1.75 Franse franc 45.00-49.00 Zwits. franc 117.25-120.25 Zweedse kroon 45.00-48.00 Noorse kroon 38.75-41.75 Deense kroon 32.75-36,75 Oostenr. schilling 15.32-15.62 Spaanse peseta 2.67-2.97 Griekse drachme 4.35-5.15 Finse mark 52.00-55.00 Joeg. dinar8.80-10.20 Ierse pond 3.97-4.27 (Van onze redactie binnen land) DEN HAAG - Nederlandse bedrijven hebben in 1978 voor ruim vier miljard gulden in Amerika geïnvesteerd. Dat is 25 procent meer dan het jaar daarvoor. De totale Neder landse investeringen in de VS I zijn daarmee tot boven de 20 miljard gestegen. Volgens de organisatie van Amerikaanse ondernemers in Nederland is de omvangrijke stroom van bedrijfsinvesterin gen naar de VS ook vorig jaar aangehouden. Men schat dat die over 1979 weer groter zul len zijn dan in 1978. De eerste gegevens over 1980 bevestigen dat ook voor dit jaar. UTRECHT - Volgens de heer P. Lardinois, voorzitter van de hoofddirectie van de Rabo bank, zal de rente op korte termijn weer wat gaan dalen. Het hangt van het over- j heidsbeleid inzake matiging van lonen en collectieve uitga ven af, in welke mate. Overt- gens deed Lardinois een felle aanval op de weigering de te ring naar de nering te zetten. Wat de overheid op dat ter- rein tot nu toe gepresteerd j heeft noemde Lardinois te laat en nog te weinig. Hij voorzie voor dit jaar een geringen j winst voor de Rabobank. Wall Street een enorme steun in de ilie kon hierdoor rond het middagu oplopen tot 164.20. Unilever dee in met een winst van 1.50 opJ aster met een stijging van l.»® on Philips drie dubbeltjes op dubbeltje op 16.80. ja .s konden flink aantrekken. n sprong over het eerste kwartaal v teeg 1.50 tot 140.50. Nat»"" jnev werden hierdoor meegetroKK aectievelijk 108, 1.80 hoger in hoger. Bij de banken kon ABN oegen op 285.50. AMRO Bank hoger op f 63.60 en NMB even hoger op 215.70. de aren verdeeld. Van de rest van eerde fondsen was vooral Ned" el klom 1.50 tot 87.50. i rkt, die eveneens vriendelijk ges* trek. Er werd een 2.70 hogere 15 opgemaakt. In de tweede per' ine notering opgemaakt worden- r Schokbeton. Geadviseerd w 205 laten. De laatste gedane elder klom 1.30op/ 15.50, gevcw andt met een winst van 4 op og weer eens 5 tot 83. Bors aan op 193. ADM werd 4 °u fas volgde de lijn van de andere v op/ 102.30, tachtig cent hoger léd in de markt Holdoh, Kiene. illast-Nedam. Verliezers ware Samenstelling: Engine ioomant en Dirk Vellenga peAVRO vertoont vandaag, op de dag af 36 jaar na de I faliieerde invasie in Normandië, het oorlogsepos „De I ngste dag"- De drie uur durende film is gebaseerd op het jelijknamige boek van Cornelius Ryan. pe opnamen voor de film begonnen in juni 1961 op Corsica. I fmmaand later verhuisde men naar de stranden van Norman- Is ln Frankrijk werd in totaal op 31 verschillende plaatsen filmd. Daar kwamen 167 acteurs aan te pas, plus zo'n 24.000 1 fjuranten. De film kostte dan ook ruim tien miljoen dollar, voor ^(ijd een gigantisch bedrag. Die kosten zijn allang terugverdiend. Want „De langste dag" is lyanaf de premiere in october '62 een van de meest succesvolle r.jiogsfilms, die keer op keer in reprisee gaat. De AVRO heeft daarom een ongewwon bedrag moeten betalen om de rechten te verkrijgen: 150.000. AVRO-voorlichter Rob Schwitters: „Dat lijkt erg hoog, maar we hebben een contract voor vijf jaar afge sloten. In principe kunnen we de film vijf keer uitzenden. Of we dat doen, daar is nog niets van te zeggen. Maar uiteindelijk komen we dus op een bedrag van 30.000 per avond en dat is echt niet te veel". De film is een grootscheepse reconstructie van de landing in Normandië en alles wat daar aan vooral ging. We zien de stafbe sprekingen op Duitse troepen; het opblazen van een Duitse troe- pentrein; de strijd van de Franse verzetsmensen en de moeizame verovering van de eerste dorpen. Er werd indertijd voor 16 uur film opgenomen. Bijna ales op drie uur na, werd weggegooid. Maar het restant mocht er dan ook zijn. Het lijkt soms net een journaal, zo natuurgetrouw echt ziet het er uit. In sommige ge vallen werd gezocht naar dubbelgangers van de historische fi guren, om zo de realiteit nog te versterken. Zanuck zelf nam ook een deel van de regie voor zijn rekening. Hij werd daarbij door drie geroutineerde regisseurs bijgestaan, de Engelsman Ken Annakin, de Amerikaan Andrew Marton en de Duitser Bernhard Wicki. Elk nam dat stuk waarin de eigen landgenoten centraal stonden, voor zijn rekening. Er doet een stoet bekende acteurs aan de film mee. Wat Amerikanen betreft zijn dat onder meer John Wayne, Robert Mitchum, Robert Ryan, Rod Steiger, Robert Wagner, Mel Ferrer, Addie Albert, Sal Mineo en de toen populaire zanger Paul Anka en Fabian. Uit Engeland kwamen Richard Burton, Kenneth More, Peter Lawford, Richard Todd, Sean Connery en Leo Genn, die zondagmiddag was te zien in een BBC-documentaire over de Eerste Wereldoorlog. Er doen ook tal van bekende Franse en Duitse acteurs mee. Om er enkele te noemen: Bourvil, Jean-Louis Barrault, Arletty, Jean Servais, Curt Jurgens, Gert Fröbe, Wolfgang Preiss, Peter van Eyck en Dietmar Schönherr. Er was ook één Nederlander: Arnold Gelderman. Maar z'n rolletje was zo piepklein dat z'n naam niet eens op de titelrol voorkwam. Tussen de beide bergdorpjes ligt slechts een afstand van vier kilometer maar tegelijkertijd een wereld van verschil. In Unterammergau is die wereld nog in orde, ondanks de vele bordjes met „Zimmer frei" waaruit blijkt dat de bewoners wel een graantje willen meepik ken van de overdaad „da oben". En zelfs dat gaat niet meer zo van harte als vroeger. „Die bezoekers van de passie spelen blijven meestal maar twee nachten: al dat gedoe met bedden verschonen", zegt een struise blonde viouw. „En dan komt ook nog de fiscus die het grootste deel van de extra inkomsten opeist. Voor mij hoeft het niet meer". Maar overigens kij ken de Unterammergauers met enig leedvermaak naar alles wat zich in het nabuur- dorp, en dan niet alleen op het toneel, afspeelt. Want Oberammergau is het strijdperk geworden van een hevige dorpsruzie die al meer dan drie jaar duurt en die de bevolking in tweeën spleet. Buren keken elkaar niet meer aan, familieleden ontbraken op de traditionele bijeenkomsten, stamtafels werden uitgedund en zake lijke relaties afgebroken. Op dit moment, nu vanaf Pink steren de grote passiespelen weer worden gehouden die lot eind september duren is de strijdbijl ter wille van de commerciële belangen en- We maanden begraven. Maar ongetwijfeld zal het conflict na het seizoen weer in alle heftigheid losbarsten. Oorzaak van de gespleten- beid van het vier-en-eeh- haif-duizend-zielen-dorp is - hoe kan het anders, het Passiespel dat eens in de tien jaar wordt gehouden (als ge- volg van een vrome belofte die in 1634 werd gedaan om het dorp van de vreselijke pest te verlossen) dat telkens duizenden mensen uit de hele wereld naar deze uithoek van Duitsland drijft en dat zelfs bij Hitier genade vond. Te genover elkaar staan de „traditionalisten" die koste wat het kost de vertrouwde tekst willen behouden die de brave dorpspastoor Joseph Alois Daisenberger hon derdtwintig jaar geleden met enkele kleine wijzigingen van de Benediktijnerpater Othmar Weis had overge schreven en de „hervormers" die van deze tekst af willen en een alternatief aanboden in de vorm van een myste riespel van pater Ferdinand Rosner dat weliswaar circa honderd jaar ouder is dan „de Daisenberger", maar desondanks volgens de re formisten veel beter in deze tijd past. Hun bezwaren richten zich niet alleen tegen de artistieke kwaliteiten van het traditio nele passiespel: een senti mentele, typisch negentien- deëeuwse suikergoedver beelding van het leven van Jezus dat zwart-wit emoties oproept en dat alle karakte ristieken van ouderwetse de votieprentjes bezit. Doorslaggevend voor het alternatief waren de anti semitische aspecten van het Daisenberg-spel en de sug gestie dat het joodse volk collectief schuld was aan het lijden en de dood van Gods Zoon. Dit werd vooral beli chaamd door het optreden van de woekeraars en de sja cheraars in de tempel en na tuurlijk door de figuur van Judas. Hiertegen waren, met name van het Amerikaanse „De intocht in Jeruzalem" Het interieur van het dorpskerkje van Oberammergau met zijn fraaie orgelpartij jodencomité steeds grotere bezwaren naar voren ge bracht. De ietwat expressionisti sche proefopvoering van het nieuwe spel met vele lichtef fecten in augustus 1977 on der de regie van houtsnij- meester Hans Schaighofer vond nationaal en interna tionaal in de pers een en thousiaste weerklank. Men sprak van een „tijdloos dra ma's van de mensheid", „van historisch belang en artistie ke waarde" en vergelijkingen met middeleeuwse myste riespelen of passies van Jo- han Sebastian Bach waren niet van de lucht. Maar het mocht allemaal niet baten. „Een carnaval van Rio in Oberammergau", oordeelde de leider van de traditiona listen kernachtig en daarmee was de kous af. Deze gesloten groep, waarvan bovendien slechts vijftienhonderd mensen „spelgerechtigd" zijn (alleen ingezetenen die langer dan twintig jaar in Oberammergau wonen) geen getrouwde laat staan ge scheiden vrouwen, geen protestanten, geen niet- praktiserende en in het al gemeen alleen mensen van goed en „onbesproken" ze delijk gedrag) had zich trou wens van tevoren tegen ie dere verandering verzet. Het pleit was daarmee feitelijk beslecht hoewel de strijd on verminderd voortduurde en de bewoners van het dorp allerminst christelijk met el kaar omsprongen. De gemeenteraadsverkie zingen van 1978 werden tot een soort volksstemming vóór of tégen de „Daisenber ger": de oude dorpspastoor evenwel won overduidelijk. Weliswaar worden er in zijn passiespel op aandrang van verschillende zijde nog eens diverse passages geschrapt en veranderd die de indruk van jodenhaat zouden kun nen oproepen, maar de tekst werd er daardoor artistiek niet beter op, terwijl de be zwaren van het joodse comité bleven bestaan. Een bezoek aan Oberam mergau, waar het begin mei nog hard sneeuwde en waar tijdens de eerste uitvoering van de spelen voor genodig- De hoofdstraat van het nog geen 5000 inwoners tellende bergdorpje Oberammergau den nog winterse tempera turen heersten (tot schade van vooral onervaren, ijdele dametjes uit de stad, die vijf en een half uur lang in ge waagde zomertoiletten zaten te bibberen) maakt overdui delijk dat de „Passion" nau welijks meer wat met vroom heid en inkeer te maken heeft, zoals vooral de geeste lijke leiders het willen doen voorkomen, maar alles met geld en materieel gewin. Het passiespel dat de gemeente naar schatting zo'n twintig miljoen mark extra inkom sten oplevert, is volkomen vercommercialiseerd. „Jezus lijdt dit jaar voor een nieuw zwembad", kun je uit de mond van een niet meespe lende cynicus optekenen. De straatjes met hun hel derwit geverfde huizen waarop grote kleurige reli gieuze taferelen zijn aange bracht, vormen eèn aaneen schakeling van horecabe drijven, souvenierswinkel- tjes met de meest onwaar schijnlijke prullaria en de votiewinkels die van voor tot achter zijn gevuld met tot 2 meter grote heiligenbeelden, vaak uit hout gesneden. In het Gasthoff „Zum Stern", waar de eigenaar de „Zwei- nebraten met Knodel und Blaukraut" of de „saures lungerl mit semmelknodel" kan aanbevelen (De spijs kaart zal enkele weken later aanmerkelijk eenvoudiger en aanmerkelijk veel duurder worden) zitten opvallend veel mensen met een snor en baard aan de stamtafel. Spraakzaam en vriendelijk kun je de toch wel wat stugge bevolking nauwelijks noe men. De opdringerige aan dacht van de internationale pers voor het dorpje en zijn christenen heeft zowel her vormers als traditionalisten tot verveelde professionals gemaakt die geen woord meer zeggen dan nodig is. Voor het verkrijgen van meer publiciteit is bovendien geen reden aanwezig omdat de voorstellingen tot eind september volledig zijn vol geboekt en men zelfs moeite heeft om alle 500.000 enigs zins redelijk onder te bren gen. In het organisatiebureau hoor je een telefoniste tot vervelens toe herhalen: „Het spijt me alles is uitverkocht". Dat betekent overigens niet dat alle plaatsen ook daad werkelijk bezet zijn - het wil zeggen dat alle kaarten bij reisbureau's zijn uitgezet. Vooral Amerikaanse reisor ganisators stoppen Obe rammergau inhun pakket. Tot eind september is er dus werk aan de winkel. Vijf keer per week zullen de uit verkoren (maar onderbe taalde) hoofdrolspelers (in dubbele bezetting) en de honderden figuranten, in leeftijd variërend van zes tot 85 jaar die aan de zo geliefde massascenes gestalte geven, de vijf en een half uur duren de „passion doen". De rest van het doip heeft de handen vol aan de meer materiële za ken die er onverbrekelijk mee zijn verbonden. Dat be tekent: entreeprijzen van ca. 60 mark, dure hotels en res taurants, omhooggeschroef- de transportkosten en gepe perde souveniersartikelen. Daarna zal het waar schijnlijk geen tien maar slechts vier jaar duren tot de nieuwe passiespelen. In 1984 wordt namelijk het 350-jari- ge jubileum van het ontstaan ervan gevierd. En strijd of niet: die kans willen de berg bewoners zich niet laten ont gaan. Want Oberammergau is nu bezeten van sneeuwka nonnen die de berghellingen bij nukken van de natuur aan kunstpistes moeten helpen en die wintersporters moeten aantrekken. Zulke dingen kosten een hoop geld: de bij bel is er goed voor. AMI VAN VREE I if?e^00rse genietroepen zijn Vi,Ta8nd lang in touw ge" I Fm ,0or het Nederlandse Se'ootd. Elf polsdikke ka- .-P.enafop de vijf grote I Adel i gran'et' hie ze uit het slier,» "oorden van Oslo ge- ftBhf hen. De 109 ton rose Het Cn hhombe profier zijn I v»tnLS'lec'a'e voorzieningen m,.j P' en nu onderweg de Poldergemeente. In het 'Ullï Van U—1 l QVIUVV Ulvt 111 Ud I de l,7 VBn Emmeloord, op y bodem van de zeé, Ui" e blokken van 32 tot I eenst"h opgebouwd als "ent °(^llaamd natuurmonu- irach. inni vindt de over- plta. ,Van dit monument hei v or een delegatie uit ineeVmrse Eingerike, waar- 'elati» j'oor<l tien jaar een ït,e onderhoudt. I ''an 2^3ard ®aat dit gebeuren - 28 juni, gepaard met een Noorse week, waarin di verse Noorse muziekcorpsen en dansgroepen zullen optre den. Er is een Noorse goede renbeurs. En behalve de expo sitie World Press Photo is er nog een opvallende tentoon stelling in het stadskantoor. Voor het eerst wordt in ons land werk getoond van de Noorse kunstenaar Gustav Vi- geland die vooral bekend ge worden is door het uniek beel denpark in Oslo met zo'n 200 werken (met 600 beelden) van zijn hand Het Noorse natuurmonu ment is gehaald uit graniet formaties die ongeveer 600 miljoen jaren geleden zijn ontstaan. Ongeveer 225 jaar geleden deden zich breuken voor en ontstond daarin een vulkanische keten. Na afkoe ling bleef het zogenaamde Rhombe-profier over, dat ver der alleen nog voorkomt in het Kalimangaro-gebied en aan de Zuidpool. Een aantal stukken van dit profier, tussen twee en zes ton (vrij zacht gesteente) zullen de vijf granietblokken van het monument aanvullen en de geologische betekenis er van verhogen. Tien jaar gelden bestond in Ringerike (60 km. ten noord westen van Oslo) de behoefte aan kontakt met een Neder landse gemeente met verge lijkbare structruur. Dat werd Emmeloord. Dat contact is uitgegroeid tot talrijke ont- moeitingen, jaarlijks onder- streekt met een kerstboom uit Ringerike in Emmeloord en duizenden tulpen uit de Noordoostpolder in de parken van de centrumplaats Hione- foss. Op 9 juni worden in Am sterdam met een kraan van 35 ton hefvermogen de gra nietblokken van de m.s. Jupi ter van de Fred-Olsen-Bergen Line getild. De diepladers met de stenen naar Emmeloord zijn voorzien met leuzen als „Noorwegen steengoed vakantieland". Voor de polder worden het nieuwe tekens van vriendschap

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 7