E Obe mae Dit jaar 6000 huizen in vrije sector minder Eerste Gusl Blaaspijpje en bloedproef snel vervangen Bejaard paar uit Terneuzen STERKE DALING WINSTEN BEDRIJFSLEVEN \kici rfK \H DEN PÈÈmÈÊfÊêMÈ 1 gulden waard? Nederland investeert nog meer in Amerika Oorlog DOOR NAUWKEURIGER APPARATEN HOOGOVEN-CAO GOEDGEKEURD Esso steekt miljarden in raffinaderij in Europoort 076-224323 Bouwbond CNV hekelt kabinetsbeleid Amsterdamse Effectenbeurs Beurs vriendelijk de stem van vrijdag 6 juni 1980 binnenland t5 in 't kort Laatste woord Afgebroken VOOR UW VAKANTIEREIS REISBGJROyflRKE glfmimekenstraat 120 breda scheepsberichten I.S' lilt RABO: RENTE GAAT DALEN van woensdag 5 juni 1980 pê stem van vrijdag Dorps strijd Belofte (Van onze verslaggever) DEN HAAG - Niet alleen automobilisten die een be schonken indruk maken, maar alle bestuurders zou den gecontroleerd moeten worden op alcoholgebruik. Dat zou kunnen door het blaaspijpje te vervangen door nauwkeuriger appara tuur, bijvoorbeeld een ademanalyse-apparaat, al dus een woordvoerder van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveilig heid (SWOF). Elke automo bilist moet de dreiging ge pakt te kunnen worden voe len. Deze stichting heeft een discussienota opgesteld, waarin zo'n twintig maatre gelen op hun waarde worden beoordeeld. Hetzijn allemaal maatregelen, die tot doel hebben om het alcolholge- bruik in het verkeer terug te dringen. Dat stijgt namelijk onrustbarend. In 1978 vonden er 4970 verkeersongelukken plaats, waarbij alcohol in het spel was. Het vorig jaar waren er dat 9504. Bijna het dubbele dus. Met deze nota hoopt de SWOF een brede maat schappelijk discussie op gang te brengen. Op die ma nier kunnen misschien een aantal aanbevelingen ook verwezenlijkt worden. De angst voor het blaaspijpje (ingevoerd op 1 november 1974) blijkt helemaal weg geëbd, omdat de kans om ge controleerd, geverbaliseerd en veroordeeld te worden veel kleiner is dan de meeste verkeersdeelnemers aanvan kelijk gedacht hebben. Als belangrijkste maatre gel noemt de SWOF een veel uitgebreider politietoezicht, maar voegt daar meteen aan toe dat dit vanwege de kans factor wel niet haalbaar zal zijn. Wel zou men de opspo ring kunnen verbeteren en versnellen door gebruik te maken van nieuwe appara tuur. Deze zou dan in de plaats van het blaaspijpje moeten komen en ook de bloedprik zou daarbij tot het verleden moeten behoren. Het zou een stuk minder rompslomp be tekenen. Om doeltreffend te kunnen optreden, aldus de SWOF-woordvoerder, zou het rijden met een promillage tussen de 0,5 en 1,0 pro mille een overtreding moeten wor den, zodat de politie de be voegdheid heeft de zaak di rect af te handelen. Dat zou bovendien een verlichting betekenen voor justitie, die alle aandacht kan richten op de „zwaardere drinkers". Shell-cao: woord aan FNV -leden Invoer olie VS Het Amerikaanse Congres heeft president Carter een zware politieke nederlaag toe gebracht door zijn voorstel voor een invoerheffing op olie te verwerpen. Omdat het Con gres dit besluit met tweederde meerderheid nam, kan Carter er geen veto meer over uitspre ken. Tankmijn De 35-jarige H. van Raaij uit Boxmeer is om het leven ge komen, toen hij op een tank mijn uit de Tweede Wereld oorlog trapte. De man was 's avonds in de Maas gaan zwemmen, op een plaats waar graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Failliet Minister Van Aardenne (Economische Zaken) wil de met sluiting bedreigde vesti gingen van het textielbedrijf Ten Cate Fashion geen geld ge ven. Het bedrijf van Ten Cate in Eldenzaal zal zeker gesloten moeten worden. Geen wapenstilstand De Landelijke Huisartsen vereniging en de apothekers zijn er niet in geslaagd spelre gels te ontwerpen voor de ves tiging van apotheken in gebie den, waar apotheekhoudende artsen werken. Daarmee komt een eind aan de enkele maan den geleden gesloten „wapen stilstand". (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM/IJMUIDEN - De onderhandelingen tussen de Industriebond-FNV en de Shell hebben niet ge leid tot een akkoord over een nieuwe cao. Na vijftien uur onderhandelen liep het gesprek donderdag vast. De In dustriebond weigerde akkoord te gaan met het laatste bod van de Shell. Besloten is dat wel aan de leden van de Industriebond ter beoordeling voor te leggen. Dat laatste kan betekenen, dat er binnen afzienbare tijd toch een cao bij Shell komt. Ook bij Hoogovens kon de In- dustriebond-FNV geen ak koord met de directie bereiken, waarop men besloot het aan bod van de Hoogovens aan de leden voor te leggen. Juist gis teren besloten die dat te ac cepteren. Het Shell-aanbod betreft een contract van twee jaar, waarin herstel van de volledige prijscompensatie is opgeno men. Verder een extra vrije dag en enkele wijzigingen in de salarisstructuur. Verder wil Shell per 1 oktober gaan on derhandelen over de ploegen diensten, waarbij de arbeids tijdverkorting centraal staat. Wel laat Shell weten niet vóór april 1982 arbeidsverkortende maatregelen te willen invoe ren. Vooral dat laatste was voor de Industriebond-FNV onvol doende om nu al een cao af te sluiten. Een van de belang rijkste eisen van deze bond was het stapsgewijs invoeren van een vijfploegendienst. Ook de manier waarop Shell de prijs compensatie wil berekenen bevalt de Industriebond niet. Het laatste woord is dus aan de leden. Die FNV-leden bij Hoogo vens hebben gisteren in over grote meerderheid gestemd voor een tweejarige cao. Daarin vrijwel niets over een arbeidstijdverkortig, terwijl dat toch de hoofdeis van de In dustriebond was. Nu de leden echter hebben besloten het materieel toch wel aantrekkelijke bod te accep teren, zal de FNV-leiding er mee akkoord gaan. Gisteren zijn bij het che misch concern Cyanamid in Rotterdam de cao-onderhan delingen afgebroken. De In dustriebond-FNV vond het laatste bod van de directie volstrekt onvoldoende. Cya namid had de bonden een ge combineerde viervijfploegen- dienst beloofd, mits de werk nemers dat wel zelf zouden betalen. In ons artikel „Bejaard paar uit Terneüzen „moest" trou wen (De Stem 4 juni 1980) hebben wij abusievelijk aan genomen, dat ook mensen die na hun 65 ste in het huwelijk treden van één AOW moeten gaan leven. Volgens artikel 7 2e lid onder B van de Algemene Ouderdomswet is het echter zo, dat als man en vrouw 65 zijn op het moment dat het huwelijk gesloten wordt, bei den hun eigen AO W behouden. Wel krijgen beiden minder in het handje als gevolg van de Nederlandse belastingwetten. ROTTERDAM - Esso Ne derland gaat anderhalf miljard gulden investeren in de mo dernisering van haar raffina derij in het Botlekgebied. Te zamen met het vorige week aangekondigde project voor kolenvergassing en an dere investeringen in Botlek en Europoort besteedt Esso de komende jaren 3,4 miljard gulden in Nederland. De personeelssterkte kan daardoor oplopen met 500 tot een totaal van 2500. Volgens de Esso-directie kunnen daar omheen bij toeleveringsbe drijven en dergelijke nog eens 2000 tot 2500 arbeidsplaatsen ontstaan. Aan de bouw van de nieuwe raffinage-installaties die in 1982 begint en éind 1984 klaar moet zijn hebben gemiddeld 1200 mensen werk. De bouw van de proeffabriek voor ko lenvergassing in Europoort le vert 2000 manjaren werk op. President-directeur F.G. van Duivènbooden van Esso Nederland had tijdens de pre sentatie van de plannen alleen maar lof voor het Nederlandse ondernemingsklimaat. Wat betreft de belasting is het hier vergeleken met andere landen niet ongunstig, het bankwezen is ervaren en betrouwbaar, de arbeidsproduktiviteit is hoog en er bestaat een goede sa menspraak met de overheid, aldus de heer Van Duivenboo- den. (ADVERTENTIE) BEL (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG - De winsten en de uitvoer van het Nederlandse bedrijfsleven, met alle gevolgen van dien voor de werkgelegen heid, hollen dit jaar over vrijwel alle bedrijfstakken gezien ach teruit. Het Centraal Planbureau spreekt over de bedrijfstakken van een precaire situatie. Alleen de olie-industrie en het bank- en verzekeringswezen zullen dit jaar goed draaien. De uitvoer van vooral chemicaliën en oliederivaten zal in 1980 sterk teruglopen. Dit komt door de grote voorraadvorming in het buitenland en de sterk gestegen olieprijzen. Ook de uitvoer van auto's, schepen en vliegtuigen, landbouwprodukten, voedings middelen, dranken en tabaksprodukten zal teruglopen, zo ver wacht het CPB. De winstgevendheid in de landbouw zal niet verbeteren, on danks een produktieherstel, dat evenwel weer wordt tenietge daan door het strakke prijsbeleid van de Europese Gemeenschap. De elektrotechnische industrie en handel kampen met de invloed van de geringe consumptie, in het bijzonder van duurzame goe deren. Gisteren hebben ondernemers in de autobranche op het Haagse Binnenhof laten horen, hoe ze over de regering denken. Ze protesteerden tegen het alsmaar verhogen van ie motorrijtuigenbelasting. Kamervoorzitter Dolman nam hun klachten in ontvangst, zonder overigens in te gaan op de leus waarmee de autowereld de heren politici wilden kwalificeren. >1'. «Mk. j n 3:1 (Van onze redactie binnenland) UTRECHT - De Bouwbond van het CNV vindt het onaan vaardbaar dat bij bezuinigin gen steeds weer de bouw de klos is. Voorzitter D. van Commenee zei op het congres van zijn bond, dat de bouw nu juist een bedrijfstak is, die door de overheid in redelijke mate in de hand kan worden gehouden, omdat de buiten landse markt er maar een zeer ondergeschikte invloed op heeft. Minister Beelaerts van Blokland (Volkshuisvesting) repliceerde onmiddellijk met de mededeling, dat men de in vloed van het rijk op de bouw aanzienlijk overschat. De re gering kan een gemeente niet dwingen om een weg aan te leggen en een particulier niet dwingen om een huis te bou wen. Volgens Beelarts kan de regering slechts stimulerend optreden en dat doet zij waar zij kan. Van Commenee was daar echter niet van overtuigd. Vol gens hem wordt de bouw nog steeds gebruikt als conjunc tuurinstrument. Hoewel een dak boven het hoofd toch een levensbehoefte is, krijgt de bouw in het financieel beleid van de overheid geen voorrang. „Absoluut onaanvaardbaar", aldus Van Commenee. Minister Beelaerts liet nog weten, dat er dit jaar zeker 6000 woningen minder zullen worden gebouwd in de vrije sector. Op de vergadering depo neerde de Bouwbond een plan voor de bouw van goedkope woningen aan de bewindsman. Door een slimme indeling en een betere manier van con strueren hoeft de huur van een complex van minimaal 240 woningen niet meer dan 300 tot 350 gulden per maand te bedragen. Minister Beelaerts beloofde het plan nader te zullen bekijken. Maar er moe ten natuurlijk wel uitvoerders worden gevonden. Aceton 9 te Chittac verw., Acmaea 4 400 z .Johns nr Rotterdam Smits 4 100 nw Bizerta Djeddah, Amersfoort 4 J Cartagena, Breehoorn 4 no Martinique nr MaracaJ Dockexpress-11 4 15 nw Mu ruroa nr Kudamatsu, Docker press-12 4 te Port Said, Du|,i Mate 5 vn Dordrecht nr Gur nes, Dutch Sailor pass 5 fisk nr Middlesboro, Esso Et ropoort 5 te Rotterdam, Ke! nemerland 4 vn IJmuidéa ri Bremen, Kulix 5 te Shellhaven, Looiersgracht 5 te Amsterdam Make Novum 4 vn Rotterd - nr Tees, Nedlloyd Koreas' Lome, Nedlloyd Leuve 5 Noumea nr Auckland, Net loyd Madison 6 te Surabava verw., Nedlloyd Rouen 4 i nw Socotra nr Jeddah, Obeli, 4 1200 zo Kaap Farewell re Rotterdam, Sliedrecht442fJr, Antigua nr Port Trombetas Am. dollar 1.91. Eng. Pond 4.42-4.72 Belg. frank6.64-5.U Duitse mark 108.25-111,25 Ital. lire 22.00-25.li Port, escudo4.05-4.(5 Can. dollar1.65-1,is Franse franc 45.00-' Zwits. franc 117.25-120.25 Zweedse kroon 45.00-' Noorse kroon 38.75-41*5 Deense kroon 32.75-3S.li Oostenr. schilling 15.32-15.fi Spaanse peseta 2.67- Griekse drachme 4.35-5.15 Finse mark 52.00-551 Joeg. dinar8.80-10,21 Ierse pond 3.97-4.2" (Van onze redactie binnen land) DEN HAAG - Nederlands bedrijven hebben in 1978 vot ruim vier miljard gulden ii Amerika geïnvesteerd. Dat 25 procent meer dan het ja daarvoor. De totale Neder landse investeringen in de VI zijn daarmee tot boven de 21 miljard gestegen. Volgens de organisatie van Amerikaanse ondernemers ii Nederland is de omvangrijk! stroom van bedrijfsinvesterin gen naar de VS ook vorig jaar aangehouden. Men schat die over 1979 weer groter zul len zijn dan in 1978 De eerste gegevens over 1980 bevestij dat ook voor dit jaar UTRECHT- Volgensdehw P. Lardinois, voorzitter van dl hoofddirectie van de Raki bank, zal de rente op kortt termijn weer wat gaan dalen. Het hangt van het o» heidsbeleid inzake matigi® van lonen en collectieve uitga ven af, in welke mate. Of» gens deed Lardinois een fall aanval op de weigering de ti ring naar de nering te zetten Wat de overheid op dat let rein tot nu toe gepresteei- heeft noemde Lardinois te» en nog te weinig. Hij voort» voor dit jaar een gerin winst voor de Rabobank. le kolom slotkoersen vorige beurs. 2e kolom slotnoteringen van gisteren. a laten b bieden c exclaim d exdividend e gedaan-bieden f gedaan-laten .25 id t3I 4.25 id 6331 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 '3.50 id st47 3.50 id 53-83 Convert. Obligaties 4.75 Akzo 8,75 A.B.N. 6.75 AmBo73 5.50 AmBo Actieve Aandelen Ahold Akzo Aba Amev Amro bank Boskalis 69,30 70.00 23,60 23,70 283,50 286,00 86,80 87,30 62,70 63,40 95,30 97,00 Dordtsche petr. 202,40 206,50 Dordtsche petr.pr 198,60 202,50 EIsevicr-NDU 230,50 233,00 Esaia 139,OOf 142,00 Fr.Gron.Hyp. 67,80 68,90 Gist Brocades 29,10 29,40 Heiiufcen 59,10 59,50 Heineken Holding,00 53,30 HolLBeton Groep 71.30e 71,50 Ogovens 16,70e 16,80e KLM 66,50 67,50 Kon. OUe 160,80 165,00 NatNederlanden 106,00e 108,10e Nedlloyd Groep 86,40 86,70 ITOfB 214,80 216,00 ugem Holding 10,70 10,40 Pakhoed Holding 42,50 43,20 Pakhoed Hold 41,00 42,00 Philips Philips )div.8f) Bobeco Kodanaco Bolineo Borento Unilever Ver.Bezit vnu Vofef/r Ste vin ,wuh •18,OOf 18,10e 167,00 169,60 108,40 109,40 152,50 156,00 111,20 111,30 109,50 111,30 86,00e 86,50 56,50 56,30 258,30 259,50 Staatsleningen 11,5# Ned. 80 106,50 10.50 Ned. 74 101,80 10.50 Ned. 80 102,20 9.75 id 74 9.50 id 70-1 9.50 id 70-2 9.50 id 80-95 9.25 id 79-89 *.06 id 75 9.00 id 79-94 8.75 id 75 8.75 id 75-2 8.75 id 70-90 8.75 id 79-94 8.75 id 79-89 8.50 id 75 8.50 id 75-2 8.50 id 78-93 8.50 id 78-89 8.50 id 79-89 ,8,25 id 70-90 8,25 id 77-92 8,25 id 77-93 8.25 id 79-89 8.00 id 09 8.00 id 70-95 8.00 id 71-90 8.00 id 701 8.00 id 70D 8.00 id 70H 8.00 id 70-91 8.00 id 77-97 0.00 id 77-87 99,40 99,50 98,40 97,60 97,10 94,80 94,60 95,60 95,70 94,10 94,80 94,60 95,00 94,60 92,00 95,50 95,70 91,40 92,90 92,50 92,60 90,70 90,80 89,40 96,50 96,00 95,80 92,20 89,50 95,20 91,90 106,50 101,80 102,30 99,40 99,50 98,40 97,50 97,10 94,80 94,60 95,60 95,70 94,10 94,60 94,60 94,90 94,50 92,00 95,50 95,70 91,40 92,90 1 92,60 92,90 90,70 90,80 89,40 96,50 ,96,00 95,80 92,30 89,60 95,20 91,90 8.00 id 78-88 7.75 id 71-90 7.75 id 73-98 7.75 id 77-97 7,75 id 77-92 7.50 id 69-94 7.50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 78-93 7.50 id 78-88 7.50 id 78-88-: 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 id 001-91 7.00 id Oil 7.00 id 00-94 0.75 id 78-98 0.50 id 081-93 0.50 id 081 0.50 id 68m 0.50 id 08IV 0.25 id 00-91 0.25 id 07-02 0.00 id 07-92 5.75 id 051-90 5.75 id 05n 5.25 id 041-89 5.25 id 04B 5.00 id 04-94 4.50 id 58-83 4.50 id 59-89 4.50 id 001-85 4.50 id 601 4.50 id 03-93 4.25 id 59-84 4.25 id 00-90 4.25 id 01-91 88,30 86,80 r89,20 90,70 89,10 87,10 ,85,60 189,40 90,10 89,30 2 97.30 84,80 .88,60 '87,80 86,20 82,50 85,00 85,20 84,70 84,10 85,50 84,70 83,60 <85,00 '84,80 85,80 84,90 79,50 .94,00 83,00 90,40 82,10 79,30 93,90 82,40 81,10 88,30 86,80 89,20 90,70 89,10 87,10 85,60 89,40 90,20 89,30 97,30 84,80 88,60 87,80 86,30 82,50 85,00 85,20 84,70 84,20 85,50 84,70 83,60 85,00 84,80 85,80 84,90 79,50 94,00 83,00 90,40 82,20 79,30 93,90 82,40 81,10 78,30 79,00 90,30 80,20 79,00 76,60 93,90 78,40 79,00 90,30 80,20 79,00 76,50 93,90 Aandelen 8,50 B on Ka lis 6.25 Buhr.T 78,50 100,50 92,50 250,00 97,30 8.75 Elsevi-NDU 97,80 7.25 Furn. 73 5.75 Gist-Br 5.25 Hoogov. 7.25 Kappa73 8,75 KNSM 8,75 KBB 7.75 K.N.Pap. 7.25 M'intoth 9.06 Meneba 7.00 NBM-B 7.25 Nederh. 6.50 NMB 7.75 Nutricia 8.00 Nijver d. 87,20 78,00 85,10 89,00 77,50 87,50 83,00 1,25 529,00 70,60 83,00b 6.50 Oce v d.Gr. 95 50 4.75 Philips 10.00 Pont 7.50 ProosLB 6.50 Bolinco 6.50 id 1000 8.00 Sanders 8.75 Schuitema 7.00 Skol Br. 7.00 Slav.Bk 3.75 Stevin Gr 9.00 VMF-Stork aq qa 8.25 Vih-But. 8,50 Volker Ste79 qq 7.00 Whave 97 jq 7.00 Wsanen Ioo'ka 8,75 W.U.Hyp jqqqq 86,00 93,00a 83,60e 60,00 67,70 88,00 86,90 88,00 92,00 78,70 100,20 93,00 254,00 98,00 92,00a 98,50 87,20 78,00 85,10 89,50 90,00 85,00 78,00 87,00 83,50b 1,30 529,00 71,00 83,50 95,00 86,00 90,00 84,00 68,50 68,10 88,00 95,50 87,40 88,00 92,00 66,70 78,80 97,10 82,50 105,70 ACF 69,50 70,00 ADM Beheer .301,50 309,00 AM AS 8,40 8,10 Amfas 101,50 102,50 Asd Bubber 3,85 3,85 Asd Bijtuig 190,00 190,00 AntBrouw. Ant.Verf 180,00 180,00 Asselberg 157,00 160,00 AssSt.B'dam 71,10 71,10e AUDET 112,50 113,20 Aut.Ind.Bt 1355,00 1360,00 Ballast-N 80,00 80,00 BAM 63,00 65,00 Batenburg 400,00 400,00 Beek,van 78,00e 88,00e Beers 115,00e 115,00 Begemann 66,80 68,00 Belindo 279,50 279,50 Bergoes 38,50 38,50 Berkel P 96,50 97,00 BlydemtC |330,00 330,00 Boer Druk 108,00 106,00 Bols 61,40 61,60 Borsumij W 191,50e 192,50 Braat Bouw .151,00 150,00e Bredero VG 201,20 201,50 id cert '201,00e 201,50 Bredero VB 186,20 185,20 id cert 187,00 186,00 Buhrm.Tett.c.i65,00 65,40 Cal and Hold. 123,50 23,40 Calve-D cert 150,50d id 1 pet cert 1250,00g 1255,00 CentrJSuik. 58,00 56,50 id cert 57,30 56,10 Ceteco 131,00 132,00 id cert 130,50 131,50 Chamotte 12,50e 12,80 Cindu-Key 22,70 f2,20 Claimindo 272,00 273,00 Crane Ned 1080,00 1090,00a Deli My 90,20 92,00 Deaaeaux 48,50 48,00 Dikkers 18,10 18,00e Dorpen Co. 183,00 184,00 Duiker App 133,00 131,00 Econoato 26,00e 25,70 EMBA 160,00e 156,50 74,10 26,70 360,00a 39,00 25,60 15,10 451,00 14,20 1130,00 42,50 141,50 64,00 74,10 37,30 Eriks Fokker Ford Auto Furness Gamma H id 5 pet PW Gel. Delft c Gelder cert Geld.Tram Gerofabr Giessen Goudsmit Grasso Hagemeijcr Hero Cons. Hook's Mach 47 70 Holdoh 363,00 Holec 54,00e HALL Trust g0 qq Holl.-Kloos 125,50 Hunter D. 18 50 HVA-Myen «41 50 'CU aoioo IncLMaatsch. IBB Kondor Internat ioM Inventum Kempen Beg Kiene S Kluwer KBB id cert id 6 cum 307,00 84,50 23,60 712,00 62,00 250,50 98,70 60,00 60,00 KomNed.Pap 30 10 74,30 138,00 KNSM cert Krasnap.sky 7^00 Kwsjta 1040 Landre&GI Leids.Wol Macintosh Maxw. Petr Meneba Metaverpa MHVA'dam Moeara En. id 1-10 id 1-4 Mulder Mijnb.W. Naarden 34,00 184,10 42,00 2000,00 31,00 328,50 4160,00 880,00 790,00 712,00 14,30 73,80 26,80 335,00 38,00 25,90 15,00 449,00 15,10 1130,00 43,50 140,50 65,00 72,00b 38,50 47,00 370,00 54,00 90,00 127,00 18,30 41,80 80,50e 305,00 85,00 23,60 710,00 60,00 254,50 99,40 60,80 60,80 29,80 74,30 73,00 10,60 138,00 155,00 34,50 189,00 42,10 2000,00 '31,00 330,00 4250.00 890,00 790,00 712,00 14,25 39,00 Naeff Nagron NBM-Bouw Nedap <205,00 Ned.Crediet 59,80 Ned .Scheepsh 198,00 Ned.Springs!. 4580,00a Nierstrasz 725,00 Norit 61,50 Nutricia GB 26,80 Nijverdal Oce v.d.Gr. Ommeren cert 232,50 Orenstein 162,00 O tra 74,00 Palembang Paltbe Pont Hout Porcel-Fles Proost&Br Kademakers Ba vast Reesfck Been wijk RIVA id cert Rohte&Jisk BommenhoU. 294,00 Bijn-Schelde 42,30 Sanders 108,50 Sarakreek 62,40 Schev.Expl. 1,32 Schlumbergei 1095,00 Schokbeton 180,00b Schuitema 115,80 Schuppen 138,00 Schuttersv. 70,00 Slavenb.Bnk 207,00 Smit Intern. 52,80 Telegraaf Textiel Tw. Ti3b.Hyp.bk TUb.Waterl. Tw.Kabelf. Ubbink Unikap V.d.Viiet-W Ver.Glasf Vmf-Stork Verto cert 29,80 117,50 114,00 50,00e 105,00a 248,00 86,00 20,00e 197,00 80,00 324,00 292,00 46,00 67,50 50,00e 123,40 ^40,00 118,10 141,50 64,80 77,00 131,50 16,10 93,00a 39,60 19,10 205,00e 59,80 198,00 4550,00a 730,00 ,60,20 27,30 30,00e 118,00 234,50 162,00 73,30 115,00 50,30 108,00 248,50 90,00 20,10 196,00 83,00 323,00 292,00 46,00 271,OOd 45,50e 108,70 62,00 1,30 1125,00 200,00e 115,20 75,00 207,70 53,90 69,50 49,10 123,501 935,00 245,00 118,50 141,50 63,80 77,50 31,50 16,10 VihamijButt 40,00 VRG Gem.Bez. 36,10 Wegener C cert 66,00 Wessanen c 43,40 Wyers 38,00 40,00 36,30 67,00 43,70 37,60 Wijk en Her 130,20 130,00 Beleggings Inst. Alg.Fondsenb 96,00 ,70 134,50 121,50 128,00 175,00 157,00 491,00 Alrenta Alvamy America Fnd Asd Belegg.D Binn.Belf.VG B.O.G. Converto Eur.Pr.Inv. Goldmines Holland F IK A Belegg Interbonds Leveraged Obam Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH Uni-Invest Viking Wereldhave Concentra Unifonds Chemical F Col.Growth Dreyfus F Fidelity F Investors M Japan Fund Lehman Corp 24,00 Madison F 1- Manhattan Massachus 20,00 Oppenheimer - Technology F 18,30 Value Line - Vance^and. 13,80 97,50 98,50 135,00 123,00 128,30 175,00 157,00 491,00 156,00b 156,00b 900,00 110,50 120,00 475,00 142,00 76,60 113,00 158,50 128,00 92,00e 101,00 181,00 348,00 l_14,70 10,10 16,50 915,00 111,50 120,00 476,00 143,00 77,20 114,00 158,50 128,00b 92,50e 100,70 181,00 348,00 15,00 10,40 16,50 24,00 20,00 18,70 13,80 AMSTERDAM (ANP) - De Amstedamse effecten beurs verkeerde gisteren in een vriendelijke stemmig De omzetten werden redelijk genoemd. Koninklij"' Olie was veruit de grootste stijger, maar ook de keraars en de banken konden behoorlijk aantrek»® De obligatiemarkt was onveranderd tot een tikkw hoger. Dell pet kapitaalobligaties van de NMB werd® voor het eerst officieel genoteerd en deden 102.10 W een uitgiftekoers van 100.70. Voor de internationals met name was de vaste stemming in Wall Street een enorme steun in rug. Koninklijke Olie kon hierdoor rond het middaguo maarliefst 3.10 oplopen tot 164.20. Unilever® het wat rustiger aan met een winst van 1.50 op Ook KLM was vaster met een stijging van D® 67.30. Verder won Philips drie dubbeltjes op en Hoogovens één dubbeltje op 16.80. De verzekeraars konden flink aantrekken. maakte een winstsprong over het eerste kwartaal v 1980 bekend en steeg 1.50 tot 140.50. Nederlanden en Amev werden hierdoor meegéW*"® en noteerden respectievelijk 108, 1.80 hogs' 87.80, een gulden hoger. Bij de banken kon ABN aan de koers toevoegen op 285.50. AMBO Bank' bijna een gulden hoger op 63.60 en NMB evens bijna een gulden hoger op 215.70. De bouwers waren verdeeld. Van de rest van doorlopend genoteerde fondsen was vooral Ned" vaster. Het aandeel klom 1.50 tot 87.50 Op de lokale markt, die eveneens vriendelijk gest was, was RSV in trek. Er werd een 2.70 hogers vieskoers van 45 opgemaakt. In de tweede pen mocht er een gedane notering opgemaakt words" h, zelfde gold voor Schokbeton. Geadviseerd 200.-bieden en 205 laten. De laatste gedane''J was 165. Van Gelder klom 1.30op/ 15-50. ge» door Proost en Brandt met een winst van 4 op Van Beek steeg nog weer eens 5 tot 83. 8°'® Wehrytrok 1.50 aan op 193. ADM werd 'd der op 305. Amfas volgde de lijn van de andere v keraars en kwam op 102.30, tachtig cent hoger der lagen o.m. goed in de markt Holdoh, Flen®' Reeuwijk en Ballast-Nedam. Verliezers war slechts weinig. De AVRO vertoont vand geallieerde invasie in Not Lgste dag" De drie uur d gelijknamige boek van Coi De opnamen voor de film l Een maand later verhuisde m dië In Frankrijk werd in toi gefilmd. Daar kwamen 167 a< figuranten. De film kostte dan die tijd een gigantisch bedrag Die kosten zijn allang terugv vanaf de premiere in october oorlogsfilms, die keer op keer Har Tussen de beide bergd van vier kilometer maar verschil. In Unterammer ondanks de vele bordje! blijkt dat de bewoners w< ken van de overdaad „di meer zo van harte als vr „Die bezoekers van de pass spelen blijven meestal maai twee nachten: al dat gedo met bedden verschonen' zegt een struise blond vrouw. „En dan komt oo nog de fiscus die het groots! deel van de extra inkomste opeist. Voor mij hoeft het nii meer". Maar overigens kij ken de Unterammergauer met enig leedvermaak naa alles wat zich in het nabuui dorp, en dan niet alleen o het toneel, afspeelt. Want Oberammergau het strijdperk geworden va een hevige dorpsruzie die meer dan drie jaar duurt e die de bevolking in tweeë spleet. Buren keken elkaE niet meer aan, familielede ontbraken op de traditionel bijeenkomsten, stamtafe werden uitgedund en zakt lijke relaties afgebroken. O dit moment, nu vanaf Pinl steren de grote passiespele weer worden gehouden d tot eind september duren de strijdbijl ter wille van c commerciële belangen er hele maanden begravei Maar ongetwijfeld zal hi conflict na het seizoen wet in alle heftigheid losbarste] Oorzaak van de gespletei heid van het vier-en-eei half-duizend-zielen-dorp - hoe kan het anders, h Passiespel dat eens in de tit jaar wordt gehouden (als g wig van een vrome belof die in 1634 werd gedaan o het dorp van de vreselijl pest te verlossen) dat telke duizenden mensen uit de he wereld naar deze uithoek v. e»?6 No°rse genietroepen zijn ®aand lang in touw ge- p vo°r het Nederlandse beL? rd. Elf polsdikke ka- bloltk Pten af op de "1* Éfote Adel n gTan'et' "b® ze uit het sic» noorden van Oslo ge- ew bben' De 109 ton rose met en ?bombe profier zijn V(.- sPeciale voorzieningen ntrn-j pt en nu onderweg cent. p°'dergemeente. In het de van Emmeloord, op Word j bodem van de zee, 14 tïm" blokken van 32 tot een Per stuk opgebouwd als ment t?fnaamd natuurmonu- drarht 1 ïuni v'udt de over plant* ,van dit monument het xj or een delegatie uit mee "ingerike, waar- 'elatio j'oord tien iaar een e onderhoudt. va^;raard gaat dit gebeuren 1-28 juni, gepaard met

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 6