i lop45. 'nsom. amsey Clark meest mstreden Amerikaan Italiaanse communist Amendola overleden Schandalen beïnvloeden uitslag van verkiezingen KERK in beweging Holland Festival: Toneel, film en muziek vinden elkaar in „De ontdekking Zeeuwse PPR wil Goudzwaard |in Kamerfractie 10% LENING 13SO STAAT DER NEDERLANDEN door M. Meeldijk binnenland buitenland Bïsrii Iran: minder studeren in buitenland Wettig kind De Bredase wethouder R Sandberg: „Deze job vraagt steeds meer contacten met de achterban, die kun je niet van je afstoten". ze al gauw die 60 uur perweek, en dat valt met een andere tijdsindeling heus niet te ver anderen. Je moet ook niet ver- geten dat de rol van een wet houder in het afgelopen de- cennium steeds meer veran derd is van die van represen- tant naar full-time manager. En in deze baan heb je dood- eenvoudig te maken met si tuaties die zich voordoen, die zich niet laten agenderen", a dus Buijsen. Ook wethouder R. Sandberg I van de gemeente Breda bekri tiseerde desgevraagd de lezing van Ruiter. „Deze job vraagt steeds meer contacten met de I achterban, die kun je niet van je afstoten. De heer Sandberg I zei verder niets te zien in de suggestie om assistent-wet-1 houders aan te stellen. „In ieder geval niet in een I gemeente als de onze", aldus I Sandberg, „ik kan niet beoor-1 delen hoe het werk van een I wethouder in Amsterdam of Rotterdam gedaan wordt, misschien hebben die wel een I assistent of een secretaris met I grotere bevoegdheden nodig". RTENTEES) Mansion House Whisky aan dit emplecm. ..4 edespa B.V., 750-15757. Tst. 13. pE STEM VAN VRIJDAG 6 JUNI 1980 (Door Jan Bik) het AMSTERDAM - Het plezierige van theaterfeesten als n Hand Festival is dat er ruimte is voor initiatieven, voor im- Ken die in de theaterwereld niet kunnen worden gemist. Zo'n 'J |s js heel duidelijk de Holland Festival-produktie „De Ont- ing". d'e 'n 'iet Amsterdamse universiteitstheater onderdak heeft gevonden. Een produktie met veel fa- ,L Want in deze voorstel- „epresenteerd door wat Jnisch nante produces" Urdt genoemd, vmden het Later de filmkunst en de Lek'elkaar, in een wonder de combinatie die werkelijk fj. het einde boeit, vermaakt, Laakt soms. Een gebeuren L voortreffelijk past in een Le zaal met een publiek Lnop de handeling, jet publiek hoort er trou wens wezenlijk bij. Want de niet bijster florerende filmon derneming „Riante Produk- ties" nodigt betalend publiek uit om de filmopnamen bij te wonen. Opnamen die dienen voor de detective-filmstijl veertiger jaren, die met het oog op de Amerikaanse markt in de Engelse taal wordt opgeno men. Het publiek ziet wat er gebeure-n moet om een film te produceren, merkt de geldelij ke nood waarin de filmmaat- schappij verkeert, krijgt ook te zien hoe spanningen zo'n filmset kunnen beïnvloeden. Ten gunste, zoals blijkt. Of is die ontwikkeling helemaal niet zo gunstig? Er wordt knap geacteerd, gemusiceerd, tegen een bij zonder fraai decor waarvoor enkele keren spontaan applaus opklonk. Een knap stuk werk van de Amerikaanse regisseur Bruce Gray, door hemzelf in samenwerking met Rijk Brou wer geschreven. De opvoering werd gedragen door theate racteur Jérome Reehuis die de filmregisseur Ronald Schrei- nert speelde. De fraaie muziek werd gecomponeerd door Henk van der Meulen. Een voorstelling die tot en met 22 juni in het universiteitstheater aan de Nieuwe Doelenstraat wordt gegeven, 'savonds om half negen, behalve op 9 en 16 juni. DEELNAME aan anti-vs-conferentie valt verkeerd (van onze correspondent) (WASHINGTON - William Ramsey Clark, die aan het hoofd van een groep (Amerikanen in Iran meewerkt aan een conferentie over Amerikaanse |wandaden'in dat land, mag zich met gemak de meest omstreden Ameri kaan van dit moment noemen. Zijn kloeke veroordeling van de Amerikaanse invloed in Iran in het verre en zeer liecente verleden heeft bij het gros van de Amerikanen grote verontwaardiging gewekt. Clark wordt overladen net dezelfde toorn, die ac- Itrice Jane Fonda destijds opwektemet haar openlijke |stellingname tegen de oor- in Vietnam en haar be- [zoek aan Noord-Vietnam. |Jane Fonda wordt zelfs nu nog bij elke voorkomende gelegenheid met deze |„jeugdzonden" geconfron- ;eerd. Clark lijkt door de nerikaanse media uitge roepen tot de „Jane Fonda van de ayatollah Khomei- |ny." Devoormalige Amerikaanse ninister van justitie, Ramsey park, heeft er mee ingestemd We commissie van onderzoek paar het optreden van de V.S. nlran te leiden, zo is gisteren In Teheran gemeld. Leonard Weinglass, een van de tien Amerikanen die samen met Clark de internationale con ferentie over Amerikaanse in menging in Iran bijwoont, heeft verklaard dat Clark tij dens een onderhoud met Bani Sadr ingestemd heeft met het voorstel van de Iraanse presi dent om dat onderzoek te lei den. Noch Clark, noch Bani sadr waren voor commentaar beschikbaar. Weinglass ver klaarde clat de commissie van onderzoek documenten zou gaan bestuderen van bronnen als de CIA en het Pentagon.' Nadere details over de com missie wilde hij niet geven. In een vraaggesprek zei Clark dat „het denkbeeld van een com missie van onderzoek enorm belangrijk is voor het Ameri kaanse volk". Volgens hem moet worden afgewacht of Washington met het denkbeeld GOES - Tijdens het Zeeuwse provinciale PPR-congres I woensdagavond is een landelijke actie gestart om prof. Bob I Goudzwaard, die het CDA onlangs de rug heeft toegekeerd, Ivoor de PPR te winnen. I eigens de twee initiatiefnemers van deze actie, Fred I Bergwerff en Age Kamermans, is het de bedoeling om als de I partijraad er mee instemt, Goudzwaard een een PPR-zetel I aan te bieden in de Tweede Kamer. Men hoopt dat op deze I #i]ze de kennis en de idealen van Goudzwaard niet verloren I gaan voor de politiek nu het waarschijnlijk lijkt dat het vol- I gffld kabinet uit de progressieve partijen zal worden samen- Weten dat deze gang van zaken tegen de reglementen I vandepartij is, maar we hopen dat de partijraad in het belang I van de progressieve politiek zal willen meewerken, aldus Ka- I Germans. instemt. Over de samenstelling van de commissie kon hij geen bijzonderheden meedelen. Clark zei dat commissie niets te maken had met de kwestie van de gijzelaars. Het ging om de noodzaak de waar heid te weten. „Wij zullen de waarheid kennen en de waar heid zal u vrijmaken. Als het Amerikaanse volk de waarheid kent over wat de Amerikaanse regering doet, dan kan er een werkelijke democratie zijn". Over de consequenties van het feit dat de leden van de Amerikaanse delegatie zich niet gestoord hebben aan het verbod van Carter om naar Iran te gaan, zei de oud-mi nister: „Over de boete van 50.000 dollar maak ik me geen zorgen. Die heb ik niet. Ik hoop dat ik nog 10 jaar te leven heb (om de gevangenisstraf uit te zitten"). Het is overigens niet voor de eerste maal, dat Clark verba zing en zelfs boosheid bij zijn landgenoten oproept. De 52-jarige jurist uit Texas, die al geruime tijd in de modieuze Newyorkse wijk Greenwich Village woont, wordt door zijn vrienden omschreven als een man, die „heilig gelooft in de dialoog, maar zich ook nog al eens zonder compromissen laat leiden door zijn persoon lijke geweten. Hij houdt er op sommige terreinen nogal radi cale ideeën op na, maar heeft in zijn politieke carrière ook me nigmaal aan de andere zijde van het politieke spectrum ge staan. Clark is in het begin van de zestiger jaren door John Ken nedy in de politiek gehaald. Hij kreeg een hoge functie op het departement van justitie. Hij werd door Kennedy's opvolger Johnson in 1965 benoemd tot onderminister en twee jaar la- WILL1AM RAMSEY CLARK aandachtig luisterend tijdens de opening van anti-Amerikaanse conferentie in Teheran j.l. maan dag. ROME - Giorgio Amendola, een van de leiders van de Italiaansen communistische partij (PCI), is gisterochtend vroeg in Rome overleden. De 73-jarig Amendola gold als een historisch leider van de Italiaansen communisten, die gedurende lange tijd in het Italiaanse parlement richting gaf aan de communistische politiek. Hij spoorde de PCI aan om een Europese koers te varen en behoorde sedert de Tweede Wereldoorlog tot het leidinggevende kader in de Italiaanse communistische partij. Amendola werd in 1907 in Rome geboren. Zijn betrok kenheid bij de politiek begon in 1926 toen hij zich tijdens zijn studie tegen het opkomend fascisme keerde. Zijn vader, de liberale hoofdredacteur en mi nister Giovanni Amendola werd in dat jaar door fascisti sche knokploegen zodanig mishandeld dat hij kort daarna aan de gevolgen ervan Over leed. Giorgio Amendola wierp zich op de anti-fascistische propaganda en werd in 1929 lid van de communistische partij. Hij werd gearresteerd, veroordeeld tot huisarrest en vervolgens opgesloten, omdat hij zich bleef verzetten tegen het fascisme. In 1937 vestigde hij zich in Frankrijk en redi geerde hij uitgaven van de PCI. In 1943 sloot hij met de so cialistische partij van Italië een verbond tegen het fascisme en keerde hij naar Rome terug om in de illegaliteit de strijd voort te zetten. In 1944 werd Amendola in Parma door de Duitsers gearresteerd, maar na twalalf dagen weer op vrije voeten gesteld. Hij werd met herkend als een van de be langrijkste Italiaanse verzets leiders. Na de oorlog bekleedde hij diverse functies en werd hij gedeputeerde van het district Napels in het Italiaanse par lement. Als lid van het bestuur EEN RECENTE foto van de gisteren overleden Italiaanse communist Giorgio Amendola. van de partij stond hij bekend als een voorstander van de ge matigde lijn en pleitte hij voor deelneming van de commu nisten aan de regering met de christendemocraten, terwijl de linkervleugel binnen de PCI daar tegen gekant was. Ondanks zijn herverkiezing in het parlement, juni 1979, had Giorgio Amendola zich door zijn slechte gezond heidstoestand de laatste tijd steeds meer uit het politieke leven moeten terugtrekken. Pensioenpremie Het PvdA-kamerlid Duinker heeft het idee gelanceerd dat werknemers een deel van hun pensioenpremie zouden moe ten kunnen besteden aan af lossing van hun hypotheek. Tegenover een lagere pen sioenuitkering komt dan een hypotheekvrije eigen woning te staan. (ADVERTENTIE) ter tot minister van justitie. Als minister van justitie ver volgde hij dr. Benjamin Spock en vele anderen vanwege hun acties tegen de oorlog in Viet nam. Hij gelastte de vervolging van John Gerassi, een free-lance journalist, omdat deze een door de regering ver boden trip naar Noord-Viet nam maakte. Dezelfde journa list bevindt zich thans met Clark in Iran, waardoor beiden een strafvervolging riskeren. Clark heeft de Vietnam-po- litiek van Johnson steeds ver dedigd. Als minister voerde hij echter ook strijd tegen onoir- bare praktijken van de FBI, trachtte hij greep te krijgen op het wapenbezit en verzette hij zich fel tegen de doodstraf. In 1968 trad hij met Johnsson terug uit de politiek en ver bond hij zich aan een advoca tenkantoor in New York. Driemaal deed hij tevergeefs een poging in de Senaat te ko men. 1AIN1IE NOUAI bedrag koers open bedrag de koers wordt na de inschrijving op 10 juni 1980 vastgèsteld volgens het tendersysteem rente jaarlijks op 15 juli aflossing in 5 jaarlijkse termijnen van 15 juli 1986 af vervroegde aflossing is niet toegestaan inschrijving 10 juni a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs storting 15 juli 1980 prospectus kosteloos bij banken en commissionairs (Van «nze correspondent ITALIË ZONDAG EN MAANDAG NAAR DE STEMBUS "OME - Komende zondag St,ifaandag 8aan 43 miljoen I, a?ei1 van boven de 18 jaar rani! stem'lus ter verkiezing ri„ ,re"'0nale raden, 86 pro- "Cla raden en 6575 ge- ed!H Ze kiezen 720 «n voor de regioraden, 2283 Nen 'oor de provincieraden fflj ton piuvinticrdOBn tn n gemeenteraadsle- Ikeus '?arvoor hebben ze de IJjj,. e.en half miljoen kan- |(U n'aat is meer dan 1 kan- I al Per loo kiezers. tem Jerltiez'ngspropaganda Ihntain11 maand geleden aan- f "«ijk vrij tam. D hriep Pas einde Jthtm Werdze plotseling Kil hof' Van toon als gevolg L^geenvoor de Democra ts a'"13 een kleine ramp, lotwl eommunisten een geschenk was: de zaak "Donat Cattin. Onver- |andert!erden de kopstukken ^"'democraten m Pel Va7 ,ging gedrongen en Ne n een zeer netelige the* j communisten en de sociaal-democra- en de neo-fas- f°len v""Jen moeiteloos alle P'ctune® Propaganda- W.f,., opengooien en re«je e l a*geven op deze L chakel in de keten van corruptie die de laatste jaren is gesmeed. Voor de Democrazia Cristi- na is het een geluk bij een on geluk dat het pas na de verkie zingen mogelijk is premier Cossiga in het parlement ter verantwoording te roepen en hem eventueel voor het Con stitutionele Hof te slepen, dat hem tot aftreden moet dwin gen wanneer hij niet uit eigen beweging heengaat. Wat er gebeurd is, is inmid dels algemeen bekend. Uit de bekentenissen van de gearres teerde terrorist Patrizio Peci is komen vast te staan, dat de zoon van vice-partijsecretaris der Democrazia Cristina, Do- nat Cattin, een der leidende fi guren is van de ultralinkse terroristische organisatie Pri ma Linea. Marco Donat Cattin jr. blijkt de man te zijn waar naar de DIGOS en het Ita- EEN ONGEDATEERDE foto van Marco Donat Cattin jr. een van kopstukken van de terroristische organisatie Pri ma Linea, die dank zij zijn va der en premier Cossiga naar het buitenland kon uitwijken. liaanse justitie-apparaat al maanden op zoek zijn in ver band met de moord op rechter Alessandrini in Milaan. Uit de verklaring van een andere ge- vangen terrorist, Sandalo, is gebleken dat premier Cossiga, de hoogste verantwoordelijke in Italië voor de terreurbestrij ding, persoonlijk Donat Cattin sr. heeft gewaarschuwd, dat de politie zijn zoon op het spoor was. Deze kon daarop ver dwijnen, waarschijnlijk naar het buitenland. Het is een nieuw staaltje van corruptieve vriendjespolitiek die dit land al jarenlang ver ziekt. Dat deze werd bedreven door een man als de Sardijn Cossiga, tevens voorzitter van de Europese ministerraad, die tot nu toe als een integer figuur werd beschouwd, is des te meer teleurstellend. Opmerkelijk was, dat Cossi ga deze week niet, zoals ge bruikelijk, aanwezig was op het vliegveld Fiumicino bij de terugkeer van paus Johannes Paulus uit Parijs. De begroe ting geschiedde ditmaal door een nauwelijks bekende staatssecretaris, van welk soort functionarissen Italië er een veertigtal heeft. Donat Cattin sr. is inmiddels afgetre den als tweede partijsecreta ris. Hoe de kiezers op deze ge beurtenissen zullen reageren lijkt moeilijk te voorspellen. In het christen-democratische kamp wordt gevreesd dat men de hoop op een licht herstel van de Democrazia Cristina kan laten varen nu dit schandaal aan het licht komt op het mo ment, waarop het schandaal- Evangelisti in de vergetelheid begint te raken. De christen democratische minister voor de handelsmarine, Franco Evangelisti, moest in april jl. aftreden toen hij zich tegen over een verslaggever van het dagblad La Republica had la ten ontvallen dat een der drie frauderende gebroeders Cal- tagirone, projectontwikke laars, zowel de christen-demo cratische partijkas als Evan gelisti's persoonlijke verkie zingsfonds voor zes ton in Ne derlandse munt had gespekt. Of de Italiaanse communis ten door het propagandistisch uitbuiten van de elkaar afhou dende corruptieschandalen de tendens tot achteruitgang van hun partij kunnen sluiten, is een grote vraag. Eerder bestaat de kans dat de kleinere partij en, waaronder de neo-fascis- ten, de radicalen, de liberalen en de sociaal-democraten, zij de zullen spinnen. Als deze tendens ook bij de eerstvolgende parlementaire verkiezingen voortzet, wordt Italië nog moeilijker regeer- baar dan het al is. De verkie zingen van zondag en maandag kunnen, met inachtneming van de specifieke lokale en regio nale omstandigheden die hier bij een rol spelen, een aanwij zing vormen voor de richting waarin de kiezersgunst in Ita lië zich ontwikkelt. (Van onze redactie buitenland) LONDEN/TEHERAN - De Iraanse regering wil het aantal Iraanse studenten in het bui tenland drastisch inkrimpen door de geldkraan dicht te draaien. Tot nu toe hebben en kele honderden Iraanse stu denten Engeland moeten ver laten omdat hun geld op was en de regering weigert studiegeld te betalen, aldus de Britse Stu dentenunie. In Engeland studeren 10.000 tot 12.000 Iranezen. Teheran zou alleen nog maar studie beurzen willen geven voor stu dierichtingen die in eigen land ontbreken. In Parijs is verno men dat alleen nog maar de studies wetenschappen en me dicijnen door de Iraanse rege ring zullen worden bekostigd. Arbeidstelling Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal in plaats van een volkstelling een ar beidskrachtentelling in 1981 houden, aldus een mededeling van minister Van Aardenne. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll DE 19-JARIGE Saoedi- sche prinses Mashall heeft moeten boeten voor een overtreding van de zedelijk- heidswetten in haar land. Het merendeel van ons volk zal van harte hebben inge stemd met de kritiek, die via de film Dood van een Prinses op deze vorm van wetsbe- trachting is uitgeoefend. En toch is het nog maar enkele geslachten geleden, dat in bepaalde Nederlandse ker ken een ongehuwde moeder niet dan na openbare schuld belijdenis haar kindje ge doopt en haar eigen toegang tot het Avondmaal kon krij gen. Alsof wij niet volgens de woorden van het klassieke doopformulier „allen in zon de ontvangen en geboren zijn". Zou dat komen door kerkliederen als dat van Rhijnvis Feith, speciaal ge zongen omtrent de jaarwis seling: „Al het heden wordt verleden, schoon 't ons toege rekend blijft?" In het algemeen gesproken moet je constateren, dat de publiciteit rondom het abortusvraagstuk ver uitto rent boven de belangstelling voor en het meeleven mèt de ongehuwde moeder. We mo gen de knellende problemen van de ongehuwde moeder niet naar de achtergrond dringen. De kerken houden er zich gelukkig al sedert meer dan een eeuw mee be zig. Men kan er begrip voor hebben, dat deze arbeid wei nig ruchtbaarheid krijgt. Toch blijkt het telkens nodig, vooral in woongemeen schappen buiten de steden - Rhijnvis Feith ten spijt-niet toe te geven aan gedachten over doodzonde of onver geeflijke zonde. Even nodig blijkt het, vast te stellen dat het onjuist is om een zoge naamd onwettig geboren kind aan te duiden als een „kind der zonde": vanuit het evangelie bestaat er immers geen „onwettig" kind en het heeft er recht op om aan vaard te worden met de rechten, die de mens, dus ook het kind, heeft in onze sa menleving. Daarom is het toe te juichen, dat evenals de Westduitse en Engelse ker ken ook onze kerken in stilte bezig zijn om de nood, voortvloeiend uit zulke conflictsituaties, materieel en vooral geestelijk te leni gen. Met dankbare erkenning van alles, wat niet-kerkelijke instellingen in dit opzicht doen, mag geconstateerd worden, dat de liefdevolle behandeling van de onge huwde moeder niet in de laatste plaats het gevolg was en nog steeds is van wat we het beste kunnen aanduiden als: de geestelijke opwekkin gen, tegenwoordig „revivals" genoemd. Deze bewegingen ontstonden (en ontstaan nog steeds) daar, waar het christelijk geloof in liefde werkzaam is. In dit verband mag wel bijzondere melding worden gemaakt van de in terkerkelijke Vereniging Tot Heil des Volks te Amsterdam, dat dezer dagen in het Con certgebouw haar 125-jarig jubileum heeft gevierd. Deze instelling was het recht streekse resultaat van het grote Réveil, dat in de vorige eeuw zo'n verreikkende in vloed en vernieuwing binnen alle Nederlandse kerken heeft gehad en een veelom vattende vernieuwing binnen onze kerken heeft veroor zaakt.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 5