1 waan ïeen uitbreiding EG Gesprekken met Jordanië zijn mislukt Tragische botsing tussen twee culturen Vermageren? CD A-WERKGROEP ZINT OP NIEUWE PARTIJ I le^elHd IP in 'RANSEPRESIDENT TRAPT OP NOODREM BOSCH Kinderbijslagwet weinig misbruik! Ontvoerde vrouw uit Rijen terecht Wanzinnig Nieuwe Bosch bougies. GASTRO FIBRAN its®! binnenland 1 buitenland 1 premier Van Agt bekent: ft vertoef niet graag de Tweede Kamer9' mtdntddrn!0ddrzullenj0epri)s 'e vitU.Joemi,toste y\ stsitenp!) roef met nieuwe lefoonc ellen Protest Pater Hulshof benoemd tot provinciaal ^mentaar CSewapens- Goudzwaard ziet niets in de PPR Gebeurtenissen in ARP aanleiding Israëlische premier geeft toe Centrales: uitstel voor Wiegel Betere prestaties, zuiniger niet benzine. Mevr. Van Leeuwen verlaat Ogem Terlouw: PvdA is onduidelijk De Graaf: Ontvoering van een Turkse voor odin het itine tooi- 'onie land rew, ze- enig heel wat iseeën voor „Prins Igor>> vinden we in deze symfonie terug. Desondanks is het een voortreffelijk stuk gewor den, waarvan de misluktè première (1877) aan twee dingen te wijten viel. Ten eerste waren de omstandig, heden niet ideaal en in de tweede plaats bevatte het werk zoveel stoutmoedige en originele vondsten, dat de Russische critici het de grond inboorden. Het heeft jaren geduurd voor Rusland de Tweede Symfonie van Boro din naar waarde wist te schatten. (ADVERTENTIE! 'n Roemeens natuur- produkt op eiwitbasis, zonder koolhydraten én calorieën. Gastro Fibran vervangt uw maaltijd niet, maar vermindert de eetlust. Bij apotheek, drogist of reformhuis. VAN VRIJDAG 6 JUNI 1980 (Van onze redactie binnenland) nE\' HAAG - Minister-president Van Agt vertoeft niet 'in Je Tweede Kamer. Van Agt heeft dit geschreven aan 'auteurs van het boek „Voor de duvel niet bang" dat giste- jis verschenen. Bet boek is een portret van de minister-president, samen- telddoor de VARA-parlementaire redacteuren Jan Tromp Paul Witteman. Van Agt zegt ook dat sinds zijn intrede in t "amerde debatten een ander karakter hebben gekregen, beklaagt er zich over dat een bewindsman slechts zelden 'gelegenheid krijgt een sluitend betoog over het voetlicht te jLen, omdat hij steeds wordt onderbroken. •J. minister-president is verder van mening dat de vergro- van (je omgangsvormen, die zich de laatste jaren heeft 'Ldaan, geen halt heeft gehouden voor de kamerdeuren. Van Agt heeft bij elke nieuwe kabinetsformatie gedacht dat s niet zou terugkeren in de politiek. „Mijn Eugenie had tzelfde voorstelling van het koersverloop en daarom zij we wit uit Nijmegen verhuisd", aldus de premier. De minister-president noemt zichzelf geen pretbaas of la- lebek, maar wel met een glimlach geboren. Over zijn gevoel oorzeifspot: „Je kunt bij één en dezelfde gelegenheid maar keer voor joker worden gezet. Als je dat zelf al hebt dJaan, is de kans daartoe voor anderen verkeken". Burgemeester Shakaa van Nabloes, die eerder deze week beide benen verloor bij een bomaanslag, is voor verdere medische behandeling naar Jordanië gebracht. Hij weigerde medische behandeling in een Israëlisch ziekenhuis. VRIENDELÜK ONTUAAC^O ZEKER NÏET VERWACm - (Van onze redactie buitenland) 'ARIJS/BRUSSEL - De Franse president Giscard staing heeft gisteren op heel onverwachte wijze aan de odrem van de Europese trein getrokken: hij wil voorlo- geen nieuwe leden tot de Europese Gemeenschap laten tieden. De Franse president die dit genover leiders van boe- norganisaties verklaarde, js tot voor kort groot voor- Ier van uitbreiding van emeenschap. Het moei- compromis dat enkele n geleden in Brussel (Vervolg van pag. 1) De telefooncel die bij de ralympics wordt beproefd itaat uit glas gevat in een inium frame. De reden moor is onder meer dat uit idercoek zou blijken dal ie, gericht tegen de se» delen van de telefoon- p, minder zou zijn wanneer i delen van de tele- mcel groter van oppervlakte jbe werkgroep is er nog niet waar de proefcellen ge patst zullen gaan worden. Er Pgedachten om van elk mo ll een cel te plaatsen in een [Me stad en één op het plat- land. Intussen maakt men zich bij f-7 grote zorgen over de Irnielingen, die worden aan- ficht in de telefooncellen. In i grote steden is vandalisme I® oorzaak van dat voort iend 25 procent van de te- Poncellen buiten werking is. P dan nog maar niet te spre- I1 'an de schade, die wordt ïgebracht aan telefoonboe- ja in telefooncellen, p vernielingen bestaan uit jjingooien van de glazen de- waar overigens nog vrij Pkracht voor gebruikt moet lr®n, het afsnijden van de Trn' bet verbuigen van de ja waar de hoorn op ligt en Fngen om de buis met rn)es te lichten. In PTT- fagen hoort men geluiden f j91, i8tePlaatsen: Hier j e kluis met de kwartjes, j a 'n pogingen om aan het I e komen niet de kwets- TL'n6^0011 zeH vernield lad rt Is nleb fre" r 'datooit iemand erin ge flirt de kluis met kwarties bereikt werd door vergaande concessies aan Groot-Brit- tannië, heeft het gevaar dui delijk gemaakt dat een mo gelijke navolging van de „chantage" van Londen door andere landen het einde van de landbouwgemeenschap zou kunnen betekenen, zo betoogde de Franse presi dent. De veranderde houding van Frankrijk betekent dat met name Spanje en Portugal hun voorgenomen lidmaat schap van de EG voorlopig zien uitgesteld. Giscard vindt dat Engeland, Ierland en Denemarken, de jongste leden van de EG, eerst geheel geïntegreerd moéten worden. Door het compromis over de vermindering van de Britse bijdrage aan de EG is de verhoging van vijf procent van de landbouwprijzen een feit. De Belgische boeren bond vindt, evenals de Ne derlandse organisaties deze verhoging te laag. De Belgen menen dat zij totaal 7,9 pro cent meer voor hun produk- ten hadden moeten krijgen om hun kostenstijgingen goed te maken. Teneinde hun ongenoegen hierover ken baar te maken, houdt de Bel gische boerenbond op 19 juli een massale betoging in Antwerpen. (Van onze redactie binnenland) ROME - Met ingang van 15 augustus is dr. J. Hulshof, me dewerker van De Stem voor de rubriek Kerk in Beweging, be noemd tot provinciale overste van de congregatie van de pa ters maristen in Nederland. De heer Hulshof is op dit moment nog algemeen be stuurslid van zijn congregatie en woonachtig in Rome. In zijn nieuwe functie zal hij aan De Stem blijven meewerken. ir|g!l,0rnent van de West-Europese Unie (waaronder ook J ndse kamerleden) heeft een dringend beroep gedaan isa roPese Navolanden de hoeveelheid chemische wa len c 2l8nliik uitte breiden. Eerder al spoorden de Ameri- inn,„Jropa aan massaal offensieve chemische wapens te J'Muceren. 5|schrüt Vak,ermen heet het' dat dit chemisch wapentuig Hiel»1 9 moet dienen voor de Russen want die hebben eismil°?r,uintie (Oost-Europa) volgestouwd met offensie- ssen w 0 zich °P dit gevaarlijke terrein inderdaad met de lr 'ren' staat een nieuw soort waanzinnige bewa- fliie- °°P voor de deur. Immers, zoals gewoonlijk zullen een dergelijke produktie beschouwen als recht- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Prof. Goudzwaard, die adviseur blijft van de werkgroep „Niet bij brood alleen", ziet niets in toetreding tot de PPR. Weliswaar voelt hij zich het meest aangetrokken tot de christen-radicalen, zo verklaarde hij in zijn afscheidsbrief aan het CDA, maar hij heeft problemen met de grondslagen van de PPR. Goudzwaard reageerde hiermee op een actie in de regio Zeeland van de PPR, die hem een plaats op de PPR-kan- didatenlijst voor de Kamerverkiezingen wilde aanbieden. Goudzwaard: „Al ben ik over christelijke partijvorming an ders gaan denken, de PPR is geen alternatief. Dit ook gezien de openingen van de PPR in de richting van de CPN". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De CDA-werkgroep „Niet bij brood alleen" (NBBA) zint op de vorming van een nieuwe radicaal-evangelische partij. Voorzitter M. Weststrate sr. heeft de leden verlof gevraagd voor contacten met groeperingen en personen uit andere partijen om te kijken of er mogelijkheden zijn voor een eigen politieke partij of een platform voor radicaal-evangelische politiek. In een groot aantal regionale vergaderingen moeten de leden en sympathisanten van NBBA daarover voor 15 juli beslissen. In een brief aan de leden en sympathisanten stelt voor zitter Weststrate, dat de werkgroep NBBA zich na de gebeurtenissen binnen de ARP moet beraden over hoe verder te opereren. Hij geeft vier mogelijkheden: gewoon doorgaan als werkgroep bin nen het CDA, opheffing van de werkgroep, de werkgroep ontwikkelt zich tot platform, waarop plaats is voor allen die voorstander zijn van een radicaal-evangelische poli tiek, ongeacht hun politieke bindingen en het nemen van een initiatief tot oprichting van een nieuwe radicaal evangelische politieke partij. Weststrate, die allen op roept voorlopig niet te be danken als lid van het CDA of als lid van één van de aan eengesloten partijen, vindt, dat een eigen politieke partij wel met ongeveer zeven ver tegenwoordigers in de kamer zou moeten komen. Hij wijst met nadruk op de problemen, die om de hoek komen kijken bij het oprich ten van een nieuwe politieke partij. Ook vraagt hij zich af of het wel juist is Hans de Boer en de zijnen binnen het CDA nu te verlaten. Net als bij de platformgedachte zal ook in deze mogelijkheid contact gezocht moeten wor den met geestverwanten in andere groeperingen. Vol gens Weststrate kan het al ternatief van de platform functie ook best uitgroeien tot een eigen politieke partij. Zo'n platform is niet alleen een studiecentrum, aldus Weststrate, maar ook moeten resultaten van die studies onder de mensen worden ge bracht door middel van ver gaderingen en congressen. De platformgedachte, zo on derstreept Weststrate, bete kent ook, dat de werkgroep niet aanvaardt dat het CDA het monopolie van een evan gelische politiek zou bezit ten. De mogelijkheid tot het gewoon doorgaan van de werkgroep binnen CDA-ver- band schrapt Weststrate in feite zelf al door de eis van het CDA, dat alleen CDA-le- den van de werkgroep lid mogen zijn, „vierkant" af te blijven wijzen. Ook de moge lijkheid van opheffing van de werkgroep noemt Weststrate iets „waar in feite niemand voor is". Dat zou betekenen, dat „men de zaak van een evangelisch politiek beleid volkomen loslaat" met als gevolg, dat steeds meer „christenen" het CDA zullen verlaten zonder dat er voor hen een alternatief is voor evangelische politiek. In de brief onderstreept West strate nog eens de voorkeur van de werkgroep voor een brede regeringssamenwer king CDA-PvdA, „uiteraard op duidelijke voorwaarden". (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV/AMMAN/BEIROET - Premier Begin van Israël heeft voor het eerst toegegeven dat er onderhandelingen zijn geweest met koning Hoessein van Jordanië om een regeling te treffen voor de bezette westelijke Jordaanoever. De onderhandelingen waren begonnen onder de vorige re gering en voortgezet door ex- minister Dayan van buiten landse zaken. De onderhande lingen zijn echter op niets uit gelopen. Israël wilde Jordanië delen van Judea en Samaria en het dal van de Jordaan geven, maar de volledige controle over Jeruzalem houden en troepen handhaven op strate gische punten op de Westoe ver. Jordanië zou bovendien een vrijhaven in Haifa krijgen. Hoessein vond de voorwaar den onaanvaardbaar. Hij wil- (Van onze sociaal- economisch redacteur) DEN HAAG - Minister Wie gel (Binnenlandse Zaken) mag van de ambtenarencentrales nog tot half juli nadenken over het uit de trend halen van de effecten van de bouw- en uit- zend-cao. De centrales hebben hem gisteren dit uitstel toege staan. Wiegel had aanvanke lijk gisteren zijn beslissing over deze eventuele trendkor ting, wat de ambtenaren in hun salarissen kan schelen, zullen meedelen. (ADVERTENTIE) Op bougies geld uitsparen is 'n dure zaqk. Oude bougies verminderen de prestaties van de motor en verkwisten kostbare benzine Vernieuw uw bougies daarom regelmatig. Voor ieder type auto zijn er Bosch bougies. De Bosch thermo-elastic Super bougie bijvoorbeeld Deze heeft dank zij de koperen kern een betere warmtegeleiding. Bij uitstek geschikt voor auto's die afwisselend korte en lange afstanden afleggen. Voor optimale prestaties en zuiniger benzineverbruik. Onder alle rijomstandigheden. Vraag de brochure 'Autopraktijk' met praktische tips en informatie aan bij WILLEM VAN RIJN B.V. afd Reclame 7 D Postbus 8005, 1005 AA Amsterdam Zeker is zeker de volgens Begin de controle over de hele Westoever en Oost-Jeruzalem. Het Israëlische leger heeft in de nacht van woensdag op donderdag een aanval gedaan op Palestijnse basissen bij de Zuidlibanese stad Sidon. Daarbij zijn aan Palestijnse zijde doden en gewonden ge vallen. Volgens bronnen uit Amman heeft Jordanië spoedmaatre gelen genomen ter ondersteu ning van het verzet op de Westoever. Over de aard van de maatregelen is niets bekend geworden. De man die bekend staat als het brein achter Pa lestijnse terroristische aansla gen, heeft verklaard dat de aanslagen op de burgemeesters van Nabloes en Ramallah ge wroken zullen worden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het oud-AR- kamerlid mevr. Hannie van Leeuwen vertrekt binnenkort als sociaal-directeur bij Ogem. Zij is benoemd tot voorzitter van de Sociale Verzekerings bank per 1 augustus. Ruim twee jaar geleden werd mevrouw Van Leeuwen als directeur sociale zaken aange zocht door de onlangs vertrok ken voorzitter van de raad van bestuur van Ogem, oud-mi nister Udink. Mevrouw Van Leeuwen blijft echter, zij het part-time, verbonden aan het Ogem-con- cern voor het begeleiden van bepaalde sociale projecten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - D'66-fractie- leider Jan Terlouw heeft de PvdA onduidelijkheid verwe ten over wat deze partij na de verkiezingen wil doen. Wil de PvdA een regering met CDA en D'66, een volksfront of een minderheidsregering met D'66, zo vroeg de D'66-leider zich af op een partijbijeen komst in Maarssenbroek. Hij reageerde daarmee op beschuldigingen van waarne mend PvdA-fractievoorzitter Van Thijn, die D'66 had ver weten een blanco volmacht aan de kiezers te vragen om na de verkiezingen te kunnen doen wat de partij goeddunkt. A MS V V Mijn dagen zijn weer goed. De zon is er volop, evenals de aardbeien en inderdaad het botulisme. Geen zomer is volledig zonder botulisme, zo als u weet. Verder is René van de Kerk hof weer in het nieuws. Deze keer niet met zijn hand die maar niet wil genezen en het verband en de pleisters die hij met zich meedraagt. Reneetje heeft overgegeven tijdens de training van het Ne derlands elftal. Gebraakt. Dit allemaal voor de eer van het vaderland natuurlijk. De training van Zwartkruis schijnt nogal zwaar te zijn. Als dat zo doorgaat zijn Onze Jon gens voor het toernooi in Rome beurs getraind en nog slechts wankel ter been. Wij zijn ondertussen uitge put van het lezen van de ver halen over Onze Jongens en niet meer in staat de kam pioenschappen te volgen. Laat ik eerlijk zijn. Ik zit met spanning te wachten op beel den van de bal die stuitert over het droge, harde Italiaanse veld en de kansen die Johnny Rep mist. Even een berichtje uit Zuid- Afrika: minister Hennie Smit heeft gezegd dat de zwarten trager denken. Ik pieker me suf, maar ik begrijp niet wat hij bedoelt. Mogelijk ben ik nog trager dan de zwarten. Ik wil eigenlijk met u afspre ken dat ik pas na de zomer, dus over een paar maanden, bij u terugkom. Maar ik besef dat velen deze stukken niet kun nen missen. Ik beloof op mijn tanden te bijten. MERIJN (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Staatssecre taris De Graaf (Sociale Zaken) ziet geen heil in een wijziging van de kinderbijslagwet waar door ouders verplicht zouden worden behalve een bewijs van inschrijving aan een onder wijsinstelling ook de studie resultaten van hun kind over te leggen aan de Raad van Ar beid. Een voorstel daartoe deed donderdag PvdA-kamerlid Van Kemenade die hiermee misbruik van de drievoudige kinderbijslag wilde tegengaan. Met de omvang van dit mis bruik valt het volgens De Graaf hard mee, maar boven dien horen in de kinderbij slagwet geen onderwijskundi ge bepalingen thuis, aldus de staatssecretaris. Misdrijven Het aantal ter kennis van de politie gekomen misdrijven was vorig jaar 613.094, een stijging van 9%. Heroïnelijn De Rotterdamse politie heeft met de arrestatie van tien mensen een belangrijke heroï nelijn met Turkije opgerold. lassen "®ks npr' u ~v-" y^iijrw pi uuumic ucdli iuuwci i aiiculll- alm t09en de veili9heid van de Sovjet-Unie. En in het'WpM0t er net ie,s vernietigenders worden uitgevonden 2o 2at k fn weer de baas te blijven. Zo is het altijd gegaan Wsh(,00kdezekeer9aan' "sseno r''1 in Lekkerkerk, Schijndel, Oss, Helmond, Wh éi elhet afval van weedzaam gebruik van 9" mens en dier bedreigen. „Turkse vrouw ontvoerd door haar man", zo luidde de kop boven een kranteartikel. „Deze zaak is een typisch voorbeeld van een conflict tussen twee culturen. We krij gen nu te maken met de tweede generatie van de buitenlandse werknemers en dit is het eerste ernstige geval waar we nu mee te maken krijgen", vertelt ons een woordvoerder van de poli tie. „Ongetwijfeld zullen we met meer dergelijke cultuur conflicten te maken krijgen". Het verhaal van de 20-jarige Hatai begint vorig jaar juni. In feite moeten we nog verder terug, namelijk zo'n jaar of twintig, toen het meisje als ba by volgens Islamitisch gebruik uitgehuwelijkt werd aan een jongen uit haar dorp". De eco nomische situatie in het dorp was niet zo bijster, dus trok haar vader ongeveer vijftien jaar geleden naar Nederland. Enige tijd later volgde het hele gezin en Hatai groeide de laatste 13 jaar op in Neder land, waar zij uiteraard de no dige invloeden van onze cul tuur onderging. Ook haar ou ders veranderden enigszins in die dertien jaar. Maar vorig jaar was het dan zover. Zij „moest" gaan trou wen. Geen „moetje", zoals dat hier heet, maar zij moest naar Turkije om daar met een haar zo goed als volslagen onbeken de man te trouwen. Beide fa milies zijn compleet bijeen bij de huwelijksplechtigheid in het Turkse dorp. Een Islami tische priester zegent het hu welijk in: „Wil jij die man, met die en die kwaliteiten als man tot je nemen en wil jij die vrouw met die en die kwaliteit als vrouw". Beiden antwoor den met ja en moeten dan sa men een speciaal ingerichte kamer m. Toch is er een groot „MAAR" aan dit huwelijk. Vanuit toch een brok wes- (Van een onzer venlaggeefaten) terse culturele achtergronden heeft Hatai een aantal voor Oosterse begrippen ongebrui kelijke voorwaarden gesteld. Zij voldoet aan de Oosterse voorwaarde dat de vrouw vóór haar huwelijk maagd moet zijn. Zij stelt daar echter te genover, dat haar man eerst zal moeten bewijzen dat hij haar en een eventueel gezin kan on derhouden. Daarna pas zal het huwelijk officieel in Neder land ingezegend worden. Beiden gaan naar Neder land; hij gaat hier werken. Na de identiteit van de vermoeH lijke hoofddader vanj voeri een jaar celibatair samenleven is de tijd voor de officiële inze gening van het huwelijk aan gebroken. Een familieraad wordt bijeengeroepen en weer, voor Oosterse begrippen wat ongewoon, kan de vrouw (Ha tai) aan die raad haar even tuele bezwaren tegen het hu welijk kenbaar maken. En be zwaren heeft ze. De familie raad blijkt daar zo zwaar aan te tillen dat het officiële huwe lijk niet doorgaat. De man wordt weggestuurd en de vrouw trekt in bij haar ouders. Haar vader voorziet echter problemen. Hatai krijgt zijn auto om zo veilig mogelijk naar en van haar werk te gaan en terug te keren. Haar man, misschien moeten we spreken van ex-man, die inmiddels bij landgenoten in Tilburg onder dak heeft gevonden, wil het er inderdaad niet bij laten zitten. In feite verblijft hij nu illegaal in Nederland. Twee landge noten broers weet hij met zijn versie van het gebeuren zover te krijgen, dat zij hem willen helpen bij een ontvoering met een auto. De drie mannen wachten Hatai bij haar werk op een ochtend op. Getuigen zien dat haar man met haar spreekt; Hatai schudt nee dan wordt zij in de gereedstaande auto gesleurd: de wagen schiet in volle vaart weg. De chauf feur van de auto zet de man, de vrouw en zijn broer af bij het station in Tilburg Er is sprake van ontvoering. De inmiddels gewaarschuwde vader van Hatai en de politie gaan in allereil aan het werk. Vader telefoneert de uitge breide familie- en kennissen kring en de politie achterhaalt de identiteit van de chauffeur. Die wordt opgespoord. On dertussen heeft de door de va der gemobiliseerde Turkse gemeenschap zoveel druk op de ontvoerder uitgeoefend dat deze zich 'savonds bij de rijks politie in Rijen meldt. Enkele dagen later wordt ook de derde verdachte aangehouden. „Een tragische botsing tus sen twee culturen", zegt de po litiewoordvoerder. „Aan de ene kant de nog helemaal in de Oosterse sfeer opgegroeide jongen en aan de andere kant het meisje' dat nog volgens wellicht wat aangepaste oos terse gebruiken in een westerse cultuur opgroeit. Met de twee de generatie buitenlanders gaan deze problemen duidelijker de kop opsteken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 3