FSKSssJi Bjuujzuee m wnsaaAim BepluA oipej BepfuA aisiAe|3) i"ïd|9i| «au oaisvo üaoSeuudA diiyaxsiai Aea-a q J9ip US SUSUJ nfi iaPK»1 u, ifi/vue} J99X 0Z8p q00 10U ,e 3BBq 0p J80M U0)Sa 7 02 U8ASt8!,aüJ0,0o M)9UL .06 lip do ipiz oae^i 9p SUQdBM 0UOSIIIIQ 3*lso0) sfiuinpooA g^jj0 U9U8!Pl80LüBu!WjJU(j IBBSSeui UBB Bdojng u3 'P!0Jq 01 «n >if!|U0|ZUBB ®nj SPUBIOABM SSSdnm- U P' q 01 l!n >i!!|U0iZUBB 0PUB|OABN assdojng 3D i 4 (U8P0|J0ujb>| aSpusd ap5| m 9P UBA lU0LU0|JEdjg.| IflJEM^arasmptapsA'I B UIJ3 pUBUiai }I00 )Bp 3 q wn si iXd sp tig I0IUJ9A jTaz uoojajaj haAiq 0p X31U U0UIO5, 01 m. q UBB UIO UaSuiSod Ut IBD1; hfXJBMq ap xaW Sims' 9p,J IH :uasxBE[dsiatpjoquMmj ipinjaS U9UI ;jooq uaSuij '~d UI 'uaxqaq a; satijn J t sinq ap m0 uagmgj xSij do ujooq ap JEBM J UBA uaSinq.i0A jaq 'Ut0J uba uapfiusjB jaq <usp J iui xqmjqaS jooa xqaEiq Sou suaguaAo jeeav 'ié uazEjS 9p uba uaioogui ia Ti UBBisaq uaSuqaiiusA aal uaqaouoojajaj m UJ bquoojapx ueb xqaajqaSal |om aip 'apeqos ap uba uj ds ax xaiu jbbui Sou usp uJ Suiqja/w uaxinq uaqaouoon I ap uba xuaaojd gg puaif lOOA XBp UBA qBBZJOO 0p j isqspuEA si uapajs ajoig [uaqaouoojami op ui jipuj iB uapiOM aip 'uaSuipmjJ J9AO uaSjoz axoj§ xid a[ qoiz uaui xqBBui uassiqmj PUBJ [id xaq do uaa ua psis 3;oi ui uasxBBjd a; iaa uaa p" qp uba uio uaiqoBpaSul uapjOAA ueeS uaqnz jsjeaf uaqaajao-id ap jeeai 'jJ Sou ua si daojSqiaAi sq ■BfAJaddo uba J.i)oiS pjuoi |l ap uba uajap uaze[S i [iubav utiz noz japuiui lojafaj ap uba uajap uazei uoSaj rqauaS 'auisi|epuï uaqfqq noz qooziapu imp iaaui japuo si iooms lai 3Q -auiBjj uimuuun ui jEAaS sb[S qn jbbjsj lozdaq jpjoM soidiu.ïpuB hq aip [aauoojapj .iq I (X "SBd UBA S|0AJ3A) uajpouoojaj^ vnaiu laui tsnjg ui uapapS uaSien |>qua JBP siuiojduioD aqffl Iioui ;ajx 'dBqasuaauisS ajj 1a Suipia-tqjm uba japireJ »oa qooig xroq iooa joi sbJ iPiBEpjuaA saiiEsiueSioiral pq uba sjapiai aaAOuaSf J aip quapisajd asuBjjaa ■uapaq» ■ox uapa[ aAinaiu t adojng ap uba iuaipo(^ I uajajsiS xjoaq SuiBjsg lassaaa/snavd li azuo uba) jbbp suEq ap si 'ueepaq 3M aaqof jooa jaaH u?5| 1 qunq ap" nodsqaz JooiJ )a xaui paAA .ibbui *q3Cla" luapisa-id-.iaxsiuiu1 ®Q 1 qjaA uaSauifiN :"00r] ba Suiqa;sJ00A apjp23? uajaqSiuax noz tatu :aqiafiqxjaaqxSvu8A q qiBq uaaS 'UBBpaW0^ oasSubSuio ap uba 8 .uapisaad-jaisiuiui ad aais hq XBpuio 'uag®»4| laaxSCijq piaquaSaP3 3A0 qaiz ua x§BBiqaq 3 uaxxEqap ap J3Uie „gl UBA 'UEUiaXliAV In8<^„g d-VHVA3P-t0°Ppf'' 1 uxjod uaa si qa°q ,a" 1 I uauaqasiaa s! B3'| qaoq xaq uba unWj UB5J apaaMX ap u! j hiuim - OVVH N3« I JZUO UBA) MJL dp 111 oiddci nf UB^ J9[ul9'1^ IVVUX s/Anaiiq oO'S) a;ipn OS(sMnatN oo'f/qoiz -nui ajqaig go'S -(SMnaijq OO'S ua OO'S 'OO I 'OO'frS) 'qatznui axqatg go'EZ 'SAvnatN OO'SS ■SAAnaiN OO'ZS 'awajado gi'OZ ■qaiznuisq|OA 0E'6I 'SAUiaiM 00'6T '(sMnaiN 00'8l) 'qatznui aiqan OS'it 'SAAnaiN 00il •BiuuiBjSojdsxuauiasnuiv gO'9T 'SMnaijq 00'9I 'qatznui -squauiasnuiv 0S'9T 'SAinaiN OO'SZ '(sAAnaijq 00'f-l) uaa?P -oiauiaxxaaado OZ'SI SAAnai^ OO'SI 'qaiznui aqaissujq xqoig gxxx SMnaiN OO'ZI aaM/aaN •SAAnaijst Z^'EZ"0^'SZ ■(sAAnaiN OO'EZ «a OO'ZZ) •suosuBqo OE'TZ '(SAAnaiN OO'OZ) -auaspiaaqquBxq aiBqizniAI 0E'6T 'SAAnai^ 00'6I ■(sAAnaifvt 00'8l) 'auizBSBUi -pSnap go'il 'SAAnaiN oo'il ua 00'9I (SAAnaiN OO'SI) buiuibjS -ojdqaiznpï ZO'fl 'SA\naiM 00"auiZBSBiupSnap ot'ST SAinaifj OO'ET 'autZBSBUi paa -niino EO'ZT 'SAAnaiN OO'ZT SNvaa lassaaa 'SMnaiN S^'SZ-O^'EZ BuiuiBuSoudqaiz -nut xipiq oi'SZ 'XqapaqJtaaAi ua SMnaiN OO'EZ 'buiuibjS -°ud xqoig goxz 's/AnaiN OO'ZZ •qapznuiiaxBaqx EO'IZ 'SAinaiN OO'ZZ •BuiuiEjSojdqaozjaA Eg'61 'BuiuiBjSojd jaiiBuijojui 0 £'6 Z uaSuqapapaui ua xqauaq -aaaAA 'buizbSBUI jaanxay 0T'6T •SAAnaiN 00'6I 'auizBSBiuuajaS -uojp 0S'8Z '(sAinaiN 00'8Z 'bui -uiBJSojd jaiiBiuiojuj gpxx) •qaiznuisquauiasnuiB ua Suip -laxaSsjaaqiaA go'IT 'uaSutpp -apaui ua ;qouaqjaaA\ 'sAinaiN 00'il 'uaaaSuof jooa auizsgBjAj gO'9I SAAnaiu jaapuBuig go'9i SAAnaiN 00'9Z qaiznui aqais -SBp{ xqaq ua suosuBqo gO'ST •SAAnaiN OO'SZ '(sAinaiN 00>l) auizBSBui pajnqno OE'EZ 'XqaiJaqaaaM ua xqaizjaAO -sjad spuBjuaxing gg'gx auiz -ESBUI panpv OZ'EZ SAAnaiN OO'EZ xqaizjaAOBuuuBjS -o-id 89'ZZ uoxaiimag o^'ZZ •auizESBiuqaiznui ua -pjooyyv :qsuBV 'uaSuqapapaui ua xqou -aqjaaAA 'SAAnaiN OO'ZZ 'oajaxs ui Suipuazjin aspuBpapaN aaN aassnaa Oplossing: 1. knaak, 2. Karei, 3. aar, 4. reden, 5. regel, 6. dag, 7. leven, 8. rente, 9. ven, 10. koren, 11. regen, 12. rag, 13. etter, 14. beter, 15. tot. qasiazjooA -gx 'uazauaS '^x 'XqooApuoAA -gx 'qaM -gx 'Sup -jaau 'xx 'ubbjS oi 'aflJaaui -soq '6 'xsajaxui -g 'ibbaabj 'l 'iBEuqa uaa uba pap -g 'ap -jo 'g 'qBBZJoo 'aztiAAiaotq •g 'uiBBUsuaSuot z 'japiBBp -sqtij 'X :pinAaSui uapjo/A a; uapjooAA apjpzap uauaip IBBDIXJ3A ua XBBXUOZIJOH U343>|3ld U0A0 ■qjaqBsqa uiSuiuojj pfiJispaAA -qatznpj 3q :jaiA-do-qaiznj\[ (S) OO'iZ-OO'SI :OHdA 'IBB-id -IBBig (g) g^'x-x 'Suijadsaq -jaSuo (s) OZ'H 'uaSuiuuaqjaA aqasiSoxoaqx (s) ZO'ïl 'SAAnaiN OO't'T 'ua;aA\n[quBiq aqais -SB1M (S) 00'EI :oa '(iBBuinof pAixsag puBqoH EO'Zl :SON SAAnaiN 00'Zl) 'uauao[qui jooa qaiznn (S) 00'tZ ;OOA '1-iaa -uoauaSjouiSBpluxx (s) ZO'6 •smnaiN 00'6 'qatssBxq Saojyx (S) ZO'i 'SAinaiN 00'! :SON AI wosaaAaiH •axms 3a (S) OO'tZ-OE'ZZ 'uauig JBXS 513®ia (S) OE'IZ 'uassnqjpo (S) ZO'OZ :OHdA 'apoqxaui jjoj ua spojaa (S) Z0'6T apuJBdxiH ajBuoixBN ap xaui siidspuoAy 3a (s) E0'8T :SON '(SMnaiuxJ33 -u°o gfr-gx) ■ot'-dox (s) OE'SZ qBBujnotdog (s) OZ'ST apBJBd -dtx (S) ZO'H :OOA 'Ssppiui siaoD (S) SO'ZI 'doxs uou dog (S) £0" 11 "-AHON aun japjxa aX (S) EO'OI puBUixinjj apq -iznui a<x (s) £0'6 'utaspfix (s) g0'8 'ouiaiAi-pBBpjaiiaxAT-oa £0'8 'aup do xmpuog (g) go i :oa 'SAvnaiu Jnn (aaq japaj ■SAAnaiN 00'f-Z-SS'EZ 'uozuoji (s) OS ES •auizBSByi/jnnxpio-soN Ot'ZZ ■SAUiaiN OE'ZZ 'XJaauoa qais -sBjq qooiA xaui jsaqjo Avnoq -aSiJaauoo :o86T IBAqsag puB[ "I°H (S) OO'OZ :SON 'VPM sp uba Suipuazxifi 0S'8T "d'd'uai -inuv sspuBijapaN aa 0t-'8I :DNIXH0na00ASai3H -H3A0 'CiqapuBBxs 00'8T (SAAnaiN OE'il) 'oipsg-ojui (S) 00'il :OOA '5t3ïin°d sspuBi -ua^mq U9 -uauuiq 'aipepaj 9ZU0 08'SI *(U9U90J;iD aooAU9]]ou^i QX'QI '^auqrusiA "SON 9P UTJ9BM 'puex U9 pB^S OOST 'xqaajdoxqoag Sft-l) utiz xnu uba ubn g^'H 'Jbbui n xuiojj xspjdaaz ap do OZ'H '-lapuiui jaAO jaajj XT'ËT •SAAnaiN 00'ËT :SON '«niqv 9g'ZX 'SAAnaiN OE'ZT 'mnoq -umx ua -puBj jooa uaSutppap -sk 9Z Z1 'tui qaajw - ut qaa^ OZ'ZI :SOHX 'oipBJtooqos :OHAV xqaizjaAOBiuuiBjS -oud-SON SS'OI 'quBqqj3A\ gx'OI :SON 'Suptuu^uauiBs asadojng jaAO EiuuiBjSojd '(l) I I 6 :AHON 'OadA-ssud -xa QX'6 'uapuBxsjaiBM oi'6 AAnojA ap jooa qaixsBuuuCo 00'6 (SAAnaiN OË'8 «a 00'8 'OE'i) 'OadA XSuaipsAAnaiuoip -®a OZ'i 'qaixsBuuuCSpuaxqao 01'i "SAAnaiN 00'i :OadA n mnsaaATiH "XqaBAAxqaBN aa (s) ZO'OO ^soax uaSjoui do Soo xaq ;axM (s) OO'X-Z-ZO'EZ :SON 'IBOO (S) ZO'ZZ •zzbC qoop.o auiN (s) ZO'IZ •pno jaaz xox xaaz pno uba (S) gO'OZ 'SuiSaAAjaAO Qi"61 '11" lung (s) eo'6I 'uaiqouaqiqjBM 8Q'8I (°qu3 1Z'8I-IZ'8Z) iM°° Xaq xjooq oz ug ""(s) ZO'il ■daaJiBA ap do (s) ZO'Ql 'ËXQ (S) ZO'H euiuiBjSojd xqoig (S) EO'ZI 'EUiuiBjSojd pjaaiJBA -SO (S) 80'6 'uaAaz bu uaAg (s) ET'i 'oqas EO'l puooAA apuaAaj X9H 'SAvnaiu inn [aaq lapa] wasaaAaiH •{BEU -jnor gx'gg "(xi6Z) lupjiaads 'Xg jatssoa sg OE'TZ 'aSsiJod -aj aspuE^uaxinq 'sajxnB sap IPOiT OE'OZ 'BuiuiBjgojdpds rauiissiuoqdoauBjg ag gg'6Z qeeujnof 0S'6Z 'xqauaqjaaAV 6E'6I 'BuiuiBJSojd jBEuotSag gX'6I 'BuiuiBjSojdxads :3bz -Sig 00'6Z 'SJaqtiq ajapno jooa 08'81 'satduixijaixuBqBA SZ'8I •ai|Bxi uba apuojja[aiM :aisiA -ojng 00'it ua 00'SI uassnx SNVtld 3IO130 'uapiefqq tooujaox IBBUoixBujaxui oi'ZZ 'b a i'3 OX'IZ 'CuassiAaaz ap jaAO BIUUIBJSojdlBBXOX 01 '0Z II 'Q3N 310138 -auiaog - atSpg SuixiUAuauiBS :]BqXaoA gg'EE iBBUJnof oi'ZZ BpuaSBjautoz OS'IZ '(8i6l) uipjxaads '(ai^oo /ïppg jo spuaiJj aqx) uapuauA spjKoo ^PP3 OI'OZ 'IBuujnof gx'6I •uaSjoj^ ua uaSuqapapapj S8'6T 'Xizaqxsunq jeequado gO'6I 'aCpiainaiq uiajq 'uiaijj og'8I 'aiJaspSnat 'aasuedtuiqa uaa ua uajaputq sug gS'8Z '3I1 -tuig 0Ë'8I 'atieq uba apuojja] -ai/A :aisiAOjng - ïqCuquBjg uba uaddBqasuaoiduiBq uado aXBuoixEUjaxui - siuuax :aisiA -ojng - :puaxassiAAjv 00>1 I '03N 3IO130 qBBujnof gg'00 'uiqj gaads asuEEquauiy (ëZT uuuq -lag jo SuiqEX aqx) ËZI uqBg -O jap jjqsjsapox aip udojs OZ'ËZ 'juods OS'ZZ 'SUIZBSBUI Xaajnxino OZ'ZZ 'uaxiajiienxDv OO'ZZ 'BUUUBjSojdAAoqg gx'XZ ■aijaspBBpsiui 'ajxv uaa ST'OZ •saSBXJodag 0£'6I IBBUjuox' 00'6T aiJasujajsaAA asussq -ijauiV 'uapaiA\ ;ajiaj uotS -ag s.ojjoz 0Z'8Z 'BuiuiBJSojd pjaaijBAag» oZ'il 'XBBUjnot -pSnaf gg-gx xuuujnog gj.gx •aijas aAaixBuuojui gx'gx 'eqix -BuiaqxBUi snsjno 0I'ZI"0t''II ■BqijBuiaqiBui snsjno OO'TT •BuiurejSojdjaxnaxN OE'OI ii QNvisuna IBBU -jnop OE'OO 'atuaspBBpsiui 'jjoj -BJ, OO'EZ uajiaxtxEnxov OE'ZZ •aSepiodag <iY\Z 'uixgxaads asuBjg '(saxoA sjasisg) assnjx axqnBjaj) gt'OZ 'XBBUjnox OO'OZ '(uaxiaxiienxay gx'6I •auas-AX 'nojauui/A punajj uiajAl ot'ST 'auasuiqjuaq -ax 0Ë'8Z auas-AX 'nojauui/A punajg uiaqj 00'8I ;HOM IBBujnof OS'il buiuibjS -ojdpSnag go'il 'aSBjjodag 0Z'9l 'IBBujnof SX'91 :HQV i aNVisiina •jBBUjnof gg-gg SON 08, pBdaqiaji OO'EZ •nu ua jaiH OZ'ZZ •AioqsiBqxaoA-iuiiv OZ'ZZ auas-Aj 'xouiaxx sauief 2.Z 0Z AH3N IBBujnof OO'OZ SON auas-AX 'puBj -soq ap ubb sinq x^H 6S'8I AH3N •{BBtunof gg-8X •uapuajoqxqaais ua uaAOp jooa SAinaiN 00'8T •uapuajoqxqaais ua uaAOp jooa s.vinaiN OO'EZ SON II ONV1U303N IBBujnof sx'EZ SON ■uax -aiiap uba sjajjoxqaBis OZ'EZ aNoaaaA wzih quapisajd-jax -siuiui ap xaui qajdsao OO'EZ •SxoaJ3A'SspaxsSuBlaa SS'ZZ OHAV -(BBUJllOf igXZ SON ■uqijxaads '(Xsp IsaS -uo| aqx) Ssp axsSuBl aa SZ'6T aijas-AX 'aqjaqsaABU UBA 3jj;a 6S'8Z OHAV qBBujnof gc"8X •aiRiua 0S'8Z •uapJBBt -UBdg jooa xuoodsBg 0i'8I ■uapuajoqxqaais na uaAop jooa SMnaiN 00°8I •uapuajoqxqaais ua uaAop jooa sAinaiN 00'EZ SÓN •aisiAapxiooqas OË'ZI XON/SON •uaSijBisaug jooa saug OZ'OZ 'S'O IQNV1U303N xsnixaa ap papujujja a jeeui W PfllIBBUI Mn XbueAJSA «ejqy oqsB0 'U00uo|eo rouaxcjpAqioon japuoz 'qseqjjMja do x>inpojd -inniBu SU30UJ0OU u, TiiiNaxaaAav) •uaxXBqos S' 1SIAV apjBBM JBBU Utp 'Moa uba aiuojuiAg apaaMX f pireisng jooa pjnnpaS 1Ef Ijaaq xajj -uapjooqui PDojS ap j3q piqjo aqasissng SP lep 'uaxspuoA axauiSuo ua a8ipa0ulqnoqS paAOZ qjaM lst allBAaq sxBBid apaaMX SP ui ua iBBapt xaiu uapaq 'PUBjsuio ap uajBM a;sjaa t3I 'ptA uaxtiAV a; uaSuip ubb (ü8i) ajatuiajd qupiui ap ubajebm 'uap "lOAiaS qnxs qtqajjajXJOOA J_aa xaq si squspuosaa 'Siuaj '"ojtiuCs azap ui aA\ uapuiA J0»I suug" jooa uaaasi xeav [aaq giazqoiz [iq qjaAujaids Siua apaiusiB 'jbbC uba -az uimj suaa Sou qoo jbbui 'AiajiqEiBg puaiJA uCiz uba pusq apuadiaq ap uaaqB xaiu aiuojuiAs apaaA\x ufiz uba Sui -looxiOA ap apSjaA 'qejqxuo auixnoj aSipou ap ubb uiaq Xaq XBpuio fpuaqqailjail uaa utpojog japuExaiv sng ap jooa sb/a uajauoduioa xaH Ujpojog ■(jnn OZ'EZ 'ZPuelsXpna) 'UBEqdoox UflZ UI BABSdo 0XSJBBAIZ ap jooa xbbxs (nBqxxBj/d jax -IBM) JaqJBO xnaSespiaqSii -ia/V -JBnop uaofiiui uaa uba piaSsoi uaa uasia ua sjaSiziaj ap uaiazfiS 'xazdo unq ut uaS -bis jaxsSuuS aqosiXBdoqaAsd uaa ua usBaiJoxjang bSbjS -xaiqas uaa 'japjnnxsaquiajx uaSBisxuo uaa 'xEBpios-xa uaa 'uauuBui jat/x qaxsuiajxojx -aui uaa uba Suicleq ap uto IBEiuanB XTBBjp xafi -uaqBUi ax uiiij apqExdaDOB suizsagB «39 „EZZ uuBqpg jo SutqBX aqX" uba pSBEisaS ut jaxqaa ja si xuaSJBS qdasog jnassiS -ag sqaip uaxajsjaA xbm. uaa uaiqassiui si Suidsq uag 6uidB>iu!0Ji (jnn gx'oz 'X puB[sxtna) uajauoids -aq xaoui (iq aip auioja ap 'pjBqBx aiuspBUi do uapjOAV -aS si pjaqjaA „pJBqsx qBBZ ap" ut autojuy (Bp xqCqq s(B xaiu [bjooa 'uaSiuajaA daojaq x?p xaui xaiu qaiz unq auixsuqo urpuatJA uCiz '3a -iXoaxap-aAud si safjUEBq aip uba uag uaiZJooA uauunq ax pnoqjapuosuaAai ufiz ui uio XuiaauuBB safxuBBq taijanB xsuatp ajiExniiu ap jtn Sbis -Xuo bu aip 'jauioa auioxuy „sapA sjasisg" ui xpads pnsag ajjaig-UBag '896Z Xin xnBjjnJX sio5ubjj uba uqij uaa x pUBisxinQ do /Cppg jo spuaijg aqx" iuni|oni/\| }J0qoy •(jnn SZ'6Z 'Z puEjjapaN) 'Ajau -u03 UBag ua uojjng pjsqa -tg uba uaqqapjuo uajqaiz -aS ap uaui UBq uasjaSug ap ftq ua aqaojg jjao ua suaS -jnp pjno joop piaadsaSaaui jpjoAi sjasjina ap tig ijooa -japuE/x uiuiBfuag ajsjaAO 'SlUJlJ 3301J UI U31Z 3} pUOaVUVa '13S 3p do 6vp 3pu3uuvdsut U33 vu puaisrupin J.3iy 'mnyoiipi U-sqoy -ba\ uba uadoqjaA xaq sjb do safqBBZ Ctq xdsuq pjajaAuap. -uo ap x?n ..uapuaiJA" ufiz jooa 'uaSStl uiaq jaxqaB uajB C axsaq ufiz XBp 'XJaasqsaj qaiz ua xqtajaq xjaaq pfixjaai aJBq "lapptui ap atp 'jBBiaqqouis -uadBM aptaouijaA uaa uba uassiuaAajaq ap ufiz xaH 'U°X -sog sib pEXS uaa uba pjaja/vv -japuo autaiq ap uba pjaaq puaSuijpui uaa xjaaS .ppoo intimi (jnn ox'OZ 'Z XHa) 'umqa -xijm x-taqoa joop xqi°xj3A puajaxxiqas xpJOM ai/Coo Ap -pg uba loj aa 'piajaAuapuo ap jaAO uajjsqasjaA ax uaS -uixqoqui jgg ap uba juaSs uaa joop uappaj ax qoiz Ciq XJaaqoJd 'pjaaxsajjBaS xpJOA\ fiq srv •uaAaj uaxaoui xsuaip ajspos ap uba az XBp jiai xaiu [iq xspuio 'uaizJOOA ax uizaS ufiz uba pnoqjapuo xaq ui uio sagB xia •JBE/vqaqqouis uba uajaoAjaA xaq ua suad sjb 3uAb/a uqop ua bjo/j buijon IBBjauaS sjb umqo -X!H X-taqoH '(8uiS puBi ubb uaAjoSsiBAUBB axsjaa ap xauj Suimuiaxsaox ajBiaads xaui atp IBBjauaS aStua ap) xpAasoog Appax IBBjauaS sjb Bpuog Ajuajj :uaiz ax ajapuB japuo aptiz asuEBqijauiy ubb uCiz iqja/AaSaaui uaqqaq Asa XsaS -uog aqx ubb atp sjnaxos x9X IBBxox ui ap uba 'puEjaSug ui uaSuipiajaqjooA ap uba ua jaixJB/viqpjooq sjaMnoq -uasig do Suiqajdsaqjsxs uaa uba 'sjBBjauaS asxina uassnx uaqqajdsaS xaui puoox -aS uaxuauösjj jaaA uapjo/vv OZ pUBflA SJB puaiJA (3A\0Z Ctq uapaqqe/AZ ua uaxqaBjq ap ua saixoeaj aqCquoos -jad ap 'Suiuiaujapuo azap jaxqDB suaui ap uba ppaq uaa suaAax xjaa§ jbbui 'jpz Ssp ap uba aixotuxsuoaaj uaa uaaj -(B xaiu jaxqaa si uqij aa 'atp -UBUUON ui SutpuBi apiaaq -jesS ap uba Sep ap '(ffdl tunf 9) Asa-a puoj ua do uas -siuaxjnaqaS ap uba SujsjaA jiBxuaumaop ua qasixopaauB uaa sjb xazaSdo si uqij aa •usAg snqaujoo uba ubuioj aSiuiBuqCqaS ap jbbu qanu -Bz g pÜJBa uba Abo jsa8 -uog aqx si suijij aip uba uag 'XuioqjooA sitiA\qip xaiu xnp sxai 'puooxJaA suijijiaads jaiA Xsjaii jbbui uapjOM uaxxau apuaniqasjaA ap do uax -aiuaS ax dojoA puoabuba ja XIBA SJaqqaqjaquqij jooa IritIA NVA W31S 3° ojped 0861 iNfir 9 ovantiA nva W3is aa

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 2