'ppositie en YD vrijwel kkoord >ver abortus ELKE DAG DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND PROEF MET NIEUWE TELEFOONCELLEN Koopkracht lage inkomens blijft onzeker STEM '5:r,is,v8n Minister vindt zwarten „te traag denken Specialist moet 13,8% inleveren VACANTIE AAN BIEDINGEN (ieutve (Ierse) haring op de markt 'andaag in 7? Kabinet weigert garantie andaag tot 30 aden, koeler weekeinde 2 Derde man in arrest na ontvoering Turkse (20) Suggestie Aardschok in Limburg VISSER VANGT ZOUTE H Hevige ruzie in Z.-Afrika Geschokt Van Aardenne zet mes in inkomens vrije beroepen Verdacht pakje uit Transavia- vliegtuig opgeblazen Kunt u met een genist hart via De Stem doen meteen ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie" Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke' tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke „Kleintjes'-rubriek. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V. DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX. DRS. J.H.M. BRADER. HOOFDREDACTEUR L. LEIJENDEKKER jTE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON.PRIJZEN; 15.51 PER MAAND - 46.20 PER KWARTAAL - 179 - PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0.65 spig en ontzettend makkelijk zo schoentje van canvas. 36-41 ||VB een onzer verslagge- vers) BEN HAAG - Hoewel de e gesloten blij ft voor l'je haringvangst is er vanaf toch haring op de 'markt- Het zeebanket wordt da- lijks gekocht van lokale vissers aan de westkust van Ierland, meteen onder Ne derlands toezicht ingevroren en via Dublin en Hull in containers naar Botterdam vervoerd. Volgens voorzitter j. Knoester van de Nederlandse Bond van Haringvissers is het zeebanket van uitsteken de kwaliteit. „Er is ook nog hele goede haring van vorig jaar ingevroren, maar voor de fijnproevers is de iets prillere smaak van de „Ierse nieuwe" nét het verschil". Een vaste prijs is volgens Knoester niet te noemen. „Dat maakt niet de vishan delaar, maar de klant uit. Het is afhankelijk van vraag en aanbod". In de tweede helft van juni begint de haringvangst in de Ierse Zee, het Skagerrak en het Kattegat. Deze „groene" zal nauwelijks enig kwali teitsverschil vertonen met de Hollandse nieuwe, aldus Knoester. is toch echt heel apart. Schitter- e sandalet met fraaie, leren idjes en hoge bamboe sleehak. 41 i al weer zo fantastisch voordelig eze plezierige zomersandaal op rige, kurken sleehak. Het voetbea an leer. 36-41 Het is momenteel de tijd voor de avond- en jeugd- vierdaagsen. In tal van steden en dorpen kan men de dikwijls kleurige linten deelnemers aan zich voorbij zien trekken. Maar met de huidige tem peraturen voelt niet iedere deelnemer zich helemaal gelukkig. Stern-fotograaf Johan van Gurp legde dat gisteravond in Gilze vast. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Eind dit jaar of begin volgend jaar begint de PTT met een experiment met drie modellen voor een nieuwe telefoon cel. Een van de nieuwe modellen zal al tijdelijk gebruikt worden op de Paralympics deze maand in Arnhem. De proef zal ongeveer één jaar gaan duren. Het gaat hier om één cel, die geheel van glas is, gevat in een aluminium frame. Deze cel, die tijdelijk gebruikt zal gaan wor den op de Paralympics, is bijzonder goed toegankelijk voor ge handicapten. Het andere proefmodel is een cel, die in Frankrijk gebruikt wordt. Voor het derde proefmodel is de PTT-werkgroep, die met de begeleiding van het experiment is belast, nog in on derhandeling met enige landen. Daar konden nog geen medede lingen over gedaan worden. Dat de PTT gaat experimenteren met nieuwe telefooncellen wordt veroorzaakt door de zeer hoge exploitatielasten van het huidige model telefooncel. De plaatsing daarvan is vrij kostbaar en dermate gecompliceerd dat de PTT dat niet in eigen beheer kan doen. Dat gebeurt door de fabrikant. Ook reparaties zijn niet makkelijk uit te voeren. Verder zijn er veel klachten over de Itoegankelijkheid van het huidige model cel. Gehandicapten kunnen er helemaal niet inkomen. /vervolg op pag. binnen-buitenland 2). (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De koopkrachtpositie van mensen met mini muminkomens blijft onzeker. De vrees dat de prijsstijgingen dit jaar een stuk van die koopkracht zullen opvreten neemt toe. Ook bij minister Van der Stee (Financiën) die gisteren, hoe voorzich tig ook, voor het eerst toegaf dat de prijzen dit jaar méér zullen stijgen dan de geraamde 6 procent. Toch vonden minister Van der Stee en de CD A-fractie het nog te vroeg om nu maatrege len voor behoud van de koop kracht van minimim-inko- mens te garanderen. Zij wachten daarvoor het prijs- cijfer over mei af, dat volgende Van onze correspondent) IE BILT - Voor vandaag rden door de overvloedige ineschijn temperaturen vacht van 25 tot 30 graden, de loop van de dag gaat de ldaan de kust echter vaiyiit Maaien en zorgt dan voor nodige afkoeling, daar het lijkt er op dat het tme weer zal verdwijnen. KNMI verwacht koeler ivoor het weekeinde. De atmir zal niet boven de |a 20 graden komen. De zon na een tijdelijke af- ighexd terugkeren. katernen flNNEN-/BUITENLAND 2 '6 tragische botsing «en twee culturen p™ tot ontvoering van ",l*5 vrouw. pNNEN./BUITENLAND 3 1 inzet van ®topartijen onder Nenisondernemers in pek. PNEN-/BUITENLAND 4 ®e,ika is woedend op ri-minister Ramsey PEN-/BUITENLAND 5 PJeden beslissen zelf Tei Shell-cao VEN 20 .•strijd rond ssiespei van Perammergau. ■port loslaat toe in Giro PUNTJE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De specialisten van de PvdA, de WD en D'66 in de Tweede Kamer hebben in grote lijnen overeenstemming bereikt over de wijzigingen van het abortuswetsontwerp van de regering, maar de fracties zijn nog niet akkoord. Zij moeten zich over het pakket wijzigingen nog uitspreken. De PvdA-fractie verwacht vol gende week het eindoordeel te kunne» geven. Daarbij is niet uitgesloten dat de PvdA-fractie alsnog een eigen initiatiefwetsontwerp bij de Tweede Kamer zal indienen. De specialisten zijn van me ning, dat het oordeel van de vrouw bepalend is bij het ver richten van abortus. Tussen het eerste gesprek van de vrouw met haar arts en de abortus moet een periode van drie dagen in plaats van vijf dagen zitten. Bovendien moet abortus door een bevoegd arts, uit het wetboek van strafrecht worden gehaald. (Van een onzer verslaggevers) RIJEN - De rijkspolitie heeft gisteren de derde verdachte aangehouden in de zaak van de ontvoering van de 20-jarige Turkse vrouw Hatai E. Het gaat hier om de 25-jarige broer van de chauffeur van de auto, waarin de Turkse vrouw ont voerd werd. De drie mannen worden vandaag voorgeleid aan de of ficier van justitie in Breda. De Turkse vrouw heeft tij dens de schermutselingen bij de ontvoering toch nog zoda nig letsel opgelopen, dat zij in het Ignatiusziekenhuis behan deld moest worden aan een neusfractuur. Gisteren kon zij alweer uit het ziekenhuis ont slagen worden. Op pag. binnen- buitenland 2; Tragische botsing tussen twee culturen. De specialisten van de op positiefracties en van de libe rale regeringsfractie zochten met elkaar contact nadat de woordvoerder Deetman van de CDA-fractie had laten weten, dat de regering onvoldoende tegemoet is gekomen aan de wensen en verlangens van de CDA-fractie. Volgens hem is de situatie zo, dat de fractie de regering niet aan een meerder heid kan helpen in de kamer. Allereerst is voor de CDA- fractie de naleving van de wet onvoldoende verzekerd. Op suggesties van de CDA-fractie is de regering niet ingegaan. Men heeft zelfs de indruk, dat de regering de boot nadrukke lijk heeft afgehouden. Ook over het gesprek arts en vrouw is de regering vaag gebleven. De arts dient zich ervan te ver gewissen, dat alleen een zwan gerschapsafbreking de nood situatie van de vrouw kan beëindigen. Maar op welke mogelijke oplossingen de arts kan wijzen komt volgens Deetman niet uit de verf. week bekend wordt. Maar Van der Stee en zijn staatssecreta ris Van Amelsvoort lieten nu al heel duidelijk blijken niets te voelen voor een extra belas tingverlaging in het laatste kwartaal van dit jaar. Noch wilde Van der Stee ook maar een begin van toezegging aan de CDA-fractie doen, wier woordvoerder Van Rooijen met een nieuwe suggestie kwam om zo nodig de mini mum-inkomenstrekkers tege moet te komen. (Van een onzer verslaggevers) ROERMOND - Een aardbe ving met een kracht van ruim 4 op de schaal van Richter heeft gistermiddig voor lichte pa niek gezorgd in Midden-Lim burg. Veel huizen schudden op hun grondvesten, hier en daar viel een kast om en sneuvelden vazen. Ernstige schade of persoon lijke ongelukken zijn nergens gemeld. De schok deed zich voor om 14.11 uur en duurde ongeveer 15 seconden. De aar de trilde daarna nog enkele minuten na. Het centrum lag direct ten westen van Roer mond, langs de zogenaamde Peelrandbreuk. Van onze correspondent TILB URG - De 24-jarige Court Veldkamp, eigenaar van een plaatselijke cateringbedrijf was gistermiddag met stomheid geslagen toen hij na een uurtje vissen in de Til- burgse Piushaven een pracht van een zoute haring om- hooghaalde. Kort na zijn merkwaardige vangst begreep de verbaasde visser er nog steeds niets van: „Ik dacht eerst dat de lijn vastzat. Toen ik ophaalde vond ik het al gek dat er een dode vis aan de haak hing, maar ik dacht dat ik wat kreeg toen het een zoute haring bleek te zijn"Hoe de (niet schoonge maakte haring in het zoete water van de Tilburgse haven terecht is gekomen is inmiddels duidelijk. Een passerende viskar verloor eergisteren een gedeelte van de lading. Bij de opruimwerkzaamheden zijn toen een aantal vissen in het water terechtgekomen. (Van onze correspondent) KAAPSTAD - In Zuid-Afri ka is een hevige ruzie ontstaan over de uitlating van de blanke minister Hennie Smit, dat de zwarten „minder ontwikkeld zijn" en „meer trage denkpro cessen hebben". In het parle ment eist de oppositie dat pre mier Botha zou ingrijpen. Lei ders van de niet-blanke bevol kingsgroepen reageerden bij zonder fel. Minister Smit maakte zijn opmerkingen, terwijl hij de uitsluiting van zwarten uit de door de regering voorgestelde presidentiële raad verdedigde. In die raad zullen door de re gering gekozen blanken, kleurlingen, Indiërs en Chine zen de regering adviezen uit brengen. Volgens Smit worden zwar ten weliswaar uit deze raad geweerd, maar biedt de rege ring hen wel zitting aan in een aparte raad, wiens advies kan worden gevraagd. In deze raad kunnen de zwarten worden „opgevoed" over de betekenis van een grondwet, aldus de bewindsman. Oppositieleider van Zijl Slabbert van de Progressieve Federale Partij beschuldigde minister Smit van het beledi gen van de meerderheid van de Zuidafrikanen en deed een beroep op premier Botha de zaak recht te zetten. Later op de avond richtte minister Smit zich opnieuw tot het parlement met de melding, dat hij niemand had willen beledigen. Met zijn opmerking over „meer trage denkproces sen" bij zwarten had hij willen verduidelijken, dat zwarten „trager zijn bij het zich eigen maken van constitutionele processen". Smit: „Door hun psychologische achtergrond reageren de zwarten trager dan wij hier doen". (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG - Minister van Aardenne (Economische Za ken) zet dit en volgend jaar drastisch het mes in inkomens van de vrije-beroepsbeoefe- naren. Dit tarievenbeleid past in het kader van het algemene matigingsbeleid met de inko mens, dat de regering voert. De ongeveer 5000 medische specialisten moeten er in twee jaar 80.000 gulden of 13,5 pro cent in inkomen op achteruit gaan. Tandartsspecialisten worden 32.200 gulden (5,4 pro cent) gekort, stedebouwkun digen 24.500 (5,3 procent), tandartsen 21.300 (5,1 pro cent), apothekers 18.600 (3,9 procent) en de registerac countants 13.500 (2,5 procent). Bij het tarievenbeeld gaat de bewindsman uit van normin komens die zijn gebaseerd op de salarisschalen van ambte naren in overeenkomende functies. Deze norminkomens zijn (per 1 januari 1980) huis artsen, apothekers en register accountants 103.700, medische specialisten 126.000 gulden, tandartsspecialisten 113.700 gulden, tandartsen, bouwkun dig architecten, raadgevende ingenieurs en stedebouwkun digen 95.100 gulden, fy- sio-therapeuten 45.800 gul den, dierenartsen 87.300 gul den, tuin- en landschapsar chitecten 70.600 en interieu rarchitecten 68.900 gulden. Oppositiewoordvoerders wezen erop, dat de minister daarmee geen verontschuldi gingen had aangeboden. Waarop Smit's collega Marais Steyn van Kleurlingenzaken meldde, dat Smit niet wilde zeggen dat de zwarten minder intelligent zijn dan blanken, maar dat zwarten gewend zijn om langer over bepaalde kwesties te praten. De „ver- ligte" minister van Samen werking en Ontwikkeling, Piet Koornhof, die de leiders van zwarte „thuislanden" en van zwarte „gemeenschapsraden" moet zien te overtuigen van het nut van de nieuwe grondwets voorstellen, toonde zich zicht baar geschokt door de uitspra ken van zijn collega Smit. Uit de reacties van de leiders van kleurlingen, Indiërs en Chinezen bleek, dat die er nu helemaal niets meer voor voe len zitting te nemen in de pre sidentiële raad. (Van een onzer verslaggevers) RHODOS/SCHIPHOL - De politie van Rhodos heeft gis teren uit een chartertoestel van Transavia een geheimzinnig pakje verwijderd cn vervol gens tot ontploffing gebracht. Volgens de autoriteiten van Rhodos zou het pakje een bom hebben bevat die door Spaanse extremisten was geplaatst. In het kader van de loon maatregel heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend om per 1 juli de sociale uitkerin gen en het minimum-loon niet te verhogen met drie procent - overeenkomstig de loon- en prijsontwikkeling in het eerste halfjaar - maar slechts met twee procent. In deze uit- schuif-operatie zou dan de resterende 1 procent op de balk worden geschreven en pas per 1 januari 1981 worden uitge keerd. Dat scheelt de mini mum-inkomens 19 gulden per maand. Van Rooijen sugge reerde nu die uitschuif-opera- tie maar achterwege te laten zodat de minimum-inkomens per 1 juli toch 55 gulden per maand op vooruit zouden gaan. Hij kreeg van Van der Stee geen vinger. Integendeel, on gevraagd legde de minister er de nadruk op, dat niemand moet denken dat het kabinet „een waterdichte koopkracht garantie voor de minima heeft afgegeven. Dat hebben we niet gedaan en dat kunnen we ook niet doen". Ondanks de afwijzende houding die Van der Stee aan nam, stemde de CDA-fractie tegen het PvdA-voorstel om nu al in de wet vast te leggen dat er per 1 oktober een extra be lastingverlaging voor de in komens tot 30.000 gulden ge realiseerd zal worden. Van Rooijen vond dat daarvoornog alle tijd is in de rest van deze maand, zonodig zelfs eind au gustus. Hij ging ook voorbij aan de krachtige bedenkingen die Van Amelvoort daar tegen had ingebracht. is een goed begin voor een abonnement op De Stem n7euw"ab"nn~ee"bon" Ik geef hiermee op als nieuwe abonnee Naam. Adres Postcode/Plaats Betaalt: 0 15.51 per maand Of: 0 46.20 per kwartaal Hij/zij ontvangt De Stem eerst 2 weken gratis Opgegeven door abonnee. Naam Adres Postcode/Plaats Als kado ontvang ik graag: 0 Parker jotter of 0 Baddoek. Deze bon in open enveloppe, zonder postzegel opsturen naar Dagblad De Stem antwoordnr 112 4800 VB Breda Bellen kan ook 076-222555 Grootste regionale dagblad van Zuid-West-Nederland

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 1