Zeeland voorop met educatief centrum Commissaris Boertien opende koetshuis „Zeeuws Landschap n IN BEROEP TEGEN OPSLAG KERNAFVAL Duur „dessert" voor Tilburger en Belg Krediet voor fietspad MANCIËLE POSITIE ONGUNSTIG streek J .„Pil op de Bevelanden ifLeger niet of nauwelijks I f'ikra geleerd en nu van plan [deCg)nSe",Jacobse uit Mid" Man uit Goes veroordeeld voor overval Brandweer oefende in Terneuzen Graauw Beroep Angst Gevaar IN DE CLINCH MET POLITIE T raditionele toeristische dagen in Goes Spellendag van Jeugdcommissie Aardenburg politierapport L$0 VAN VRIJDAG 6 JUNI 1980 T16 1 St.-Willebrord Dorpsstr. 65, in 't centrum vrijst. woonhuis met 200 m2 - winkelpand magazijn- ruimte gar. 200 m2 uit- breiding mog. Pr. n.o.t.k. J - Heeren, tel. 01653 - 2583. WONING te Clrnge Tel -♦01140-13361. imte voor partijen bij lolen De Hoop n Bavel t: barbequen, excursies en dagar- ;r). En het natuurlijk tarwemeel mop. Inl. Tel. 01613-1751. jm Verstegen, Hoeven ra-toercaravans, ABI-stacaravans ïgen: o.a. Luxe Wolf 420 T ilet etc. voor 9.945,-(is 3.000,- a 4.000,- tot 5.000,- korting, fans een voortent voor halve prijs. - lid Bovag - Service - Garantie. Rivièra met bermkeuken 3.495.- 01621-14622. I (Van een onzer verslaggevers) I heinkenszand - Vol- It om die leemte op te vullen, 2 v„ortaan terecht op I adres. Donderdag is in het l"1 „tehuis van Heinkens- ring gehouden van de stichting „Regionaal Educatief Cen trum voor Volwassenen de Be velanden". Open School, het alfabeti- seringswerk voor mensen die nauwelijks of met kunnen schrijven en het onderwijs aan culturele minderheden hebben I' „„tehuis van ncumm..- elkaar gevonden in het educa- Land de oprichtingsvergade- 'tief centrum. En met dat edu catief centrum loopt Zeeland landelijk duidelijk voorop, omdat het de eerste provincie is waar een dergelijke stichting is gerealiseerd. De oprichting is min of meer een uitvloeisel van de plannen van onder wijsminister Pais om de Open School op te laten gaan in be staande instellingen als vor mingscentra en dergelijke. Omdat er op de Bevelanden (een van de veertien landelijke proefprojecten voor de Open School) geen instelling te vin den was, waarin het zou kun nen worden gerealiseerd, is nu dan het regionaal educatief centrum opgericht. In de stichting werkt samen de stichting van Voortgezet On derwijs, de Zeeuwse Dag- en Avondscholengemeenschap, de Z VU, de culturele raad Goes en de Zeeuwsbevelandse ge meenten. Vooral omdat de ge meenten bereid waren geld op tafel te leggen voor onderwijs en scholing aan volwassenen, kan het educatief centrum van start gaan. Daarnaast is er ook financiële steun nodig van provincie en Rijk. Per jaar zal er zo'n 800.000 gulden nodig zijn. Tot voorzitter van het be stuur werd tijdens de verga dering wethouder G. Eijssens van Borsele gekozen. Het kantoor van het educatief centrum is te vinden aan de Simonstraat 7 in Goes. (Van een onzer verslaggevers) HE1NKENSZAND - Met het doorknippen van een van (door het warme weer weer enigszins ver- Ilepte) rododendrons heeft de commissaris van de koningin «Zeeland C. Boertien, donderdag het nieuwe kantoor met Iwerkplaats van de stichting „Het Zeeuwse Landschap" ■officieel geopend. I Het kantoor is gevestigd in jet vroegere koetshuis van het l „Landlus" in Hein- Ikenszand. Dit drie hectare We landgoed-dat middenin Ketdorp ligt is in 1957 aan de lichting geschonken. Twee haar geleden heeft de stichting t koetshuis aangekocht en rvolgens gerestaureerd. Het Èeeuwse Landschap heeft in Be eerste veertig jaar van haar pestaan een nogal sluimerend gestaan geleid. In 1976 bezat 'e stichting 170 hectare na- d en was er één part- me rentmeester in dienst. De laatste jaren is er fors aange kocht en nu bezit het Zeeuws indschap 4000 hectare na- d verspreid over de peie provincie. Er zijn een di- teur, twee regionale ter reinbeheerders en twee admi-' fistratieve krachten in dienst, tens dr. C.F. van Beuse- landelijk directeur Na tuurbehoud van Staatsbosbe heer, moet het klimaat in Zee land „uiterst gunstig" zijn. En ^ij prees het Zeeuws provin- "1 bestuur voor de mede- f erking in de vorm van subsi des. De heer Boertien kwam tenige cijfers, tijdens zijn ningstoespraak. In 1973, zo hij, stond er op de provinciale begroting een be- "1 van 25.000 gulden voor l^ten, Middelburg, 4 juni Vroege aardappelen: ponken 210-225, grote '-238, Driel 137-170, Kriel leii A^dappelen: bonken «1, Grote 14-16, Furore 38. [tomaten: I a 257-267, B -253, C 205. Appelen: Gol- ï.?eIlcl0US I 80/90 117, II r8° 92-96, 60/70 68. Bloe- p: Afrikanen 10-12. Aard en: doosje 111-154, Paprika 551-598, paprika rood '38, paprika geel 610. pen: St. Remy u 70/80 116, 0 107-110, 55/6 0 7 5. proenten; Andijvie 67-82, psmjbonen 497-520, glas- itjbonen afw. krom 200-205, 101 Mn6" 252, wasPeen kê- l/, spinazie 57-81, Bos- '2^0 67~100> bospeen P°slelein 133-140, 148 64 60"65' rabarber Ulen bos 55-59, radijs 7 sjalotten bos 40-42, ijs- peterselie kistje 1 ic ,lsla4515-16,35 15-17, 8> 12-13, komkom- Ï4-71 5,9,1 47' 61/76 43- 51 '1 ie' /51 26"35> stek kg. ,3 bloemkool 6 216-225 i'iL 4-157 119-157, 10 -129 107-109, 12 6 8-76, stinn i? 00-79, selderij De eerste tuinbo uw aangevoerd door: 'a asseuit viiss. Koper was ?&b,e»cht Terneu- olden delicious. Maat V 'J4- 70:80, 102-106. ~73- 60:65, 26-47. 1-54 s'6„0:65. 26-44. 60:70, 65:70 42-103 70:75, |57-io, 5:80> 97- 70:80, :85 70. 80:90 Winston, klasse 1; „rr25- 60:65, 48-55. v i Hebt u vragen? X m Bel: 070-73 93 93 |55«>, 23 "1 Be j ®-108. 70:75, 127-128. l42-4a i4'-.Klasse 2: 60:65, 65:70, 82-98. 70:75, natuurbescherming en 4000 gulden voor bijdragen in de beheerskosten. „Nu in 1980 staat er vijf miljoen voor mi lieubeheer op de begroting". Financieel staat de stichting „Het Zeeuwse Landschap" er overigens niet zo gunstig voor. Uit het pas verschenen jaar verslag over 1979 blijkt dat er verleden jaar een tekort van ruim 18.500 gulden was. En dat tekort is nog binnen de perken gehouden omdat er opmerkelijk veel schenkingen (75.722 gulden) zijn geweest. Volgens de stichting moet er dan ook naarstig gezocht wor den naar een „structuele op lossing" voor de inkomsten. DEN HAAG - Na eis van een jaar gevangenisstraf door de officier van justitie, heeft de Haagse rechtbank de 36-jarige J.C. uit Goes veroordeeld tot een jaar en zes maanden ge vangenisstraf met aftrek van het voorarrest. Verdachte was betrokken bij een roofoverval welke op 13 november van het vorig jaar werd gepleegd op de. bediende van een Haagse on derneming, die bezig was een zakje waarin 11.700 in de nachtkluis van een bank aan de Slachthuiskade te doen. De man werd door twee personen met vuurwapens bedreigd waarbij hem werd toegevoegd: „Als je het geld niet geeft schieten we je door een knie schijf". Volgens verdachte werd hij gedwongen om mee te doen aan de overval maar de officier wees erop dat ver dachte in het complot was be trokken. TERNEUZEN - De brand weer van de kern Terneuzen heeft gisteravond in samen werking met de brandweer van Philips en de ambulances van Terneuzen een oefening ge houden. De oefening vond plaats op het terrein van de Philipsvestiging van Terneu zen. De vrijwillige brandweer trok met groot materiaal uit. De oefening begon om tien over halfacht. De eerste wa gens waren binnen enkele mi nuten ter plaatse. De „gewon den" werden per ambulance naar de CPA gebracht. Toertocht De toerclub St.-Aloy houdt zondag 8 juni de jaarlijkse Saeftinghe fiets tocht. De afstand bedraagt zestig kilometer. Belangstel lenden kunnen zich zondag van 8 uur's ochtends inschrij ven in het clubhuis St.-Aloy.' Men vertrekt om 9 uur. Na aankomst krijgt iedere deel nemer een herinnering. Verder zijn bekers beschikbaar voor de clubs met de meeste deel nemers. C. Boertien, commissaris van de koningin in Zeeland, doet een poging om een krans van rododendrons door te knippen bij de opening van het kantoor van „Het Zeeuwse Landschap" in Heinkenszand „ALLEEN EEN RAMP kan onder dit kabinet de kerncentrales stilleggen." Een gekleurde uitspraak af komstig uit de linkse hoek. Maar met een belangrijke kern van waarheid. Doelend op de komende maatschap pelijke discussie over het ge bruik van kernenergie zei minister Van Aardenne nog niet zo lang geleden: „Het is niet de bedoeling de be staande kerncentrales te sluiten of een zodanig beleid te gaan voeren dat een ver dere bedrijfsuitoefening in gevaar zou komen." Dit uitgangspunt is ook weer gehanteerd tijdens de meest recente ontwikkeling rond de kerncentrale te Borssele, de bouw van een opslagplaats voor radio-ac tief afval. Voorbijgaand aan indringende bezwaren die vanuit het Zeeuwse Den Haag bereikten, gaven de ministers Van Aardenne (Economische Zaken), Gin jaar (Volksgezondheid) en Albeda (Sociale Zaken) een vergunning aan de PZEM af voor de bouw van een derge lijke opslagplaats bij de cen trale. In dit gebouw mag vol gens de methode van de zo genaamde compactopslag veel meer gebruikte splijtstof worden opgeborgen dan tot nu toe is toegestaan. Volgens de tegenstanders hebben de ministers zich met een jantje-van-leiden afge maakt van de bezwaren die tegen het verlenen van de vergunning zijn ingediend. Reden dan ook voor de Ver eniging Milieuhygiëne Zee land (VMZ), het Energie Ko- mitee Zeeland (EKZ) en de gemeenten Vlissingen en Middelburg om bij de kroon in beroep te gaan. Omdat een dergelijk beroep een slepen de zaak is, die vele jaren kan duren, hebben VMZ en EKZ tevens beroep aangetekend bij de Raad van State om de inwerkingtreding van de vergunning geschorst te krij gen totdat de kroon een uit- - spraak heeft gedaan. bonden gevaren aan vooraf had moeten gaan. Het hoofdmotief dat aan de diverse kroonberoepen ten grondslag ligt, is de angst dat Borssele tot in lengte van da gen een vuilnisbelt voor ra dio-actief afval zal blijven. De levensduur van de kern centrale bedraagt tenslotte maar zo'n 25 jaar, het afval daarentegen blijft vele tien duizenden jaren zijn gevaar lijke radio-actieve werking behouden. Omdat er nog steeds geen definitieve op lossing voor het afval probleem is gevonden, is het dus zeker niet denkbeeldig dat, zoals het EKZ in zijn beroepschrift schrijft, „de Zeeuwse bevolking wordt opgescheept met een levens gevaarlijke hoeveelheid van 350 ton kernsplijtingsafval". Van Aardenne heeft ge tracht dit argument te on dergraven door hoog op te geven van de samenwerking met de Franse opwerkings fabriek voor plutonium, Co- gema. Maar iedereen die zich wat in de achtergrond van deze samenwerking heeft verdiept, weet dat dit juist de zwakke schakel is in de atoomketen. In de eerste plaats zijn er geen tekenen die er op wijzen dat de Tweede Kamer de overeenkomst met dit be drijf, het Cogema-contract, toch zal goedkeuren. In dat geval kunnen vanaf volgend jaar de afgewerkte splijtsto felementen niet meer worden afgevoerd naar Frankrijk, maar zullen ze dus bij de centrale zelf moeten worden opgeslagen. Maar zelfs wan neer de kamer tegen de ver wachting in toch tot goed keuring mocht besluiten, is de situatie verre van rooskleurig: bij Cogema gaat nogal eens iets mis, wat re sulteert in een langdurige stagnatie in de aanvoer van elementen. Voor Borssele zou dat dus een stilleggen van de afvoer tot gevolg hebben. Al met al is de kans levens groot, zo schreef de EKZ in zijn beroepschrift, „dat de kerncentrale Borssele in toe nemende mate zal verande ren van een bedrijf dat elek triciteit produceert in een opslagbedrijf voor radio-ac tief afval." 'Uit de tijd dat de relatie met Cogema nog koek en ei was dateert een uitspraak van de kroon dat er bij een regelmatige afvoer van de af gewerkte splijtstof geen ge vaar is te duchten voor mens en milieu. De VMZ trekt hieruit de conclusie dat bij een permanente of (in het gunstigste geval) semiper- manente opslag van het af val, dat gevaar dus wel aan wezig is. Van Aardenne heeft hier echter met geen woord over gerept en het zelfs niet nodig gevonden dat de PZEM bij de vergunningaanvraag een veiligheidsanalyse bij sloot. „Tenslotte is er in Neder land totaal niets bekend over de gevaren van compactop slag", stelt de VMZ. Ook de gemeente Vlissingen vindt dat de vergunning wel heel erg gemakkelijk is verleend ^en dat er toch minstens een uitgebreide studie naar de aan de compactopslag ver- Opvallend is dat de ge meente Borsele ontbreekt in het rijtje van degenen die bij de kroon in beroep zijn ge gaan. Tenslotte speelt de hele kwestie zich af op het grond gebied van deze gemeente. Voor de omstreden vergun ning in de gemeenteraad werd behandeld, had het college van B. en W. nog ge steld dat er alleen akkoord gegaan zou kunnen worden wanneer de ministers alsnog een schriftelijke garantie ga ven dat het „enkel" zou han delen om „een zeer tijdelijke opslag van laagwaardig af val". Maar de raad verschool zich (met uitzondering van de PvdA/PPR-fractie) achter de vermeende deskundigheid van de rijksoverheid en wenste geen voorwaarden te stellen. Zo werd het uit gangspunt van B. en W. een beleefd verzoek aan de mi nisters nadat de raad al ak koord was gegaan. Een aan genomen CDA-motie, waarin er bij dc kamer op wordt aangedrongen het Co- gemacontract alsnog goed te keuren om te verhinderen dat Borssele met de brokken blijft zitten, was dan ook niet meer dan een zoethouder voor de achterban. Zelfs de bovengrondse op slag van radio-actief afval in de onmiddellijke omgeving van de grote Zeeuwse steden Vlissingen, Middelburg en Goes, is blijkbaar voor het kabinet geen strijdpunt meer geweest. Voor veel Zeeuwen echter wel. Het probleem kan in zijn essentie worden te ruggebracht tot de uitspraak van die oude boer, die ik en kele dagen na de geweldda dig beëindigde actie ont moette onder de rook van de Borsselse kerncentrale: „Waarom staat dat ding in mien achtertuin, meneer, en niet in die van Van Agt." CO MEERTENS (Van onze correspondente) MIDDELBURG - Tijdens een genoeglijk etentje op 30 augus tus van het vorige jaar in een etablissement in Cadzand-bad ontmoette de 58-jarige Tilburger H.B. met zijn echtgenote de 39-jarige Belg G.H. uit Knokke met zijn vriend en het „klikte" meteen. Tegen vijf uur in de ochtend besloot het viertal in de vakantiewoning van B. nog een kop koffie te gaan drinken. Op dé boulevard werd de auto van het viertal echter door surveilleren de agenten aangehouden, omdat er, stond in het proces-verbaal te lezen, slingerend werd gereden. Dc bestuurder (B.) moest pijpje blazen en werd vervolgens verzocht mee te gaan naar het politiebureau. Over wat er vervolgens gebeurde, liepen de me ningen donderdag tijdens de zitting van de politierechter te Mid delburg nogal uiteen. In het proces-verbaal, dat door twee agenten der rijkspo litie van de groep Aardenburg was opgetekend, stond dat B. zich tegen zijn aanhouding had verzet, waarna H. zich er mee bemoeide en eveneens verzet pleegde. Er ontstond een schermutseling, waarbij B. op de grond viel en H. met de wa penstok een klap op zijn hoofd kreeg. Een van de verbalisan ten bevestigde dit verhaal als getuige. De lezing van B. en H. die zich beiden voor de politie rechter voor dit verzet moesten verantwoorden - terwijl door de bloedproef bovendien was aangetoond dat B. had gereden met een alcoholpromillage van 1.12 - luidde echter heel an ders. B. had na het verzoek van de surveillanten zijn medewer king toegezegd, maar wilde nog even zijn auto aan de kant zetten. Dit werd hem belet, waarna hij struikelde en op de grond viel. „En toen, edelacht bare, kreeg ik van die agent nog een schop toe", aldus B. H., die het tafereel vanuit de auto had gadegeslagen snelde zijn nieuwe vriend te hulp. „Ik vroeg de agenten heel correct of dat nu allemaal wel nodig was, meneer de voorzitter", al dus de Belg. „En daarbij legde ik, geheel spontaan en broe derlijk, de hand op de schouder van een van de gendarmen, maar die riep toen: „Blijf van mijn lijf" en toen ik het nog eens deed - alweer heel broe derlijk - kreeg ik met die wa penstok een klap op mijn hoofd en raakte bewusteloos." Dit verhaal werd door B.'s echtgenote en H.'s vriend als getuige bevestigd. Verbalisant vertelde nog hoe het hevig ver zet van beide mannen eerst werd gebroken, nadat een col lega boven op B. was gaan zit ten en H. een tik met de knup- (Van een onzer verslaggeef sters) GOES - Schapen scheren, een rommelmarkt, een majo- rettenfestival, een beiaard- luisterwedstrijd en een gan zenmarkt. Dat zijn zo enkele van de evenementen die Goes in de komende maanden te wachten staan. De Goese mid denstandcentrale organiseert in de periode van 6 juni tot en met 21 augustus weer de tra ditionele toeristische dagen. Een onderdeel van de tradi tie vervalt dit jaar. Gewoonlijk worden de toeristische dagen geopend met een taptoe op de Grote Markt. Dat gebeurt dit jaar niet, omdat het Goese tamboer- en trompetterkorps Excelsior dit jaar haar vijftig jarig jubileum viert. En dat ge beurt met een taptoe op 27 september. Twee taptoes bin nen enkele maanden tijd lijkt een beetje veel van het goede. De GMC betaalt mee aan de taptoe van Excelsior, maar houdt gelijk geld over voor de andere evenementen. Voor de liefhebbers volgt hier de agen da van de toeristische dagen: op 28 juni beginnen ze met het scheren van schapen en een braderie in de Papegaaistraat, 3 juli is er een grote rommel markt, 5 juli een majoretten- festival, 8 juli een volksdans- demonstratie, 10 juli geeft „Volharding" turn demon straties, 12 juli is er een feest- markt met standwerkerscon cours, 19 juli is de dag van het kind met tekenwedstrijden en voorstellingen, 24 juli een beiaardluisterwedstrijd, 26 juli boogschieten, 2 augustus een Ganzenmarkt, 9 augustus een marathonloop van AV 56, 16 augustus loopt een dixy- landband door de stad en op 21 augustus geeft sportschool Geelhoed demonstraties van krachtsporten op de grote markt. Tijdens de toeristische dagen lopen er in de stad GMC-Hostesses rond die at tenties uitdelen, op de koop avonden is er levende muziek. De Goese kadefeesten worden dit jaar 24-26 juli gehouden. pel had gehad. De raadsman van beide verdachten, mr. Vioen, merkte op dat de agen ten misschien wat snel geïrri teerd waren geraakt. Het was een rommelige si tuatie, aldus mr. Vioen, maar van opzettelijk of misdadig verzet was absoluut geen spra ke geweest. Op grond hiervan pleitte de raadsman dan ook voor vrijspraak. Aan het alco holpromillage valt niet te tor- nen, zo vervolgde hij, maar zijn cliënt was beslist niet dronken. Een rij-ontzegging van vier maanden, zoals door officier van justitie, mr. Nijmeijer, was geëist, vond de raadsman dan ook niet terecht. De politierechter, mr. Kol man, vond tenslotte dat het verzet wel wettig en overtui gend bewezen kon worden geacht, al gaf hij toe dat er een grote dosis irritatie en misver stand in het spel was geweest. B. werd veroordeeld tot een boete van 750 gulden en een geheel voorwaardelijke rij- i ontzegging voor de duur van drie maanden en zijn Belgische vriend tot een voorwaardelijke boete van 250 gulden met een proeftijd van twee jaar. |l (van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - Gedepu teerde Staten van Zeeland vragen Provinciale Staten een krediet van 730.800,- be schikbaar te stellen voor de aanleg van een fietspad langs een gedeelte van de weg 's- Gravenpolder-Hoedekensker- ke en voor de verbetering van' een bocht in deze weg. Het fietspad krijgt een breedte van drie meter. De verharding be staat uit asfaltbeton. Voorts stellen GS voor een krediet van 755.000,-te verlenen ten be hoeve van de aanleg van een fietspad langs de weg tussen Wilhelminadorp en de weg Zeelandbrug-Goes. Het gaat - om een vrijliggend fietspad van drie meter breed. De pro vincie heeft de aanleg van bei de fietspaden bij de minister van Verkeer en Waterstaat aangemeld ter verkrijging van een bijdrage van 50 procent op grond van de rijksbijdragere geling voor de aanleg van fietspaden langs secundaire en tertiaire wegen. (Van onze correspondente) AARDENBURG - Zaterdag 7 juni organiseert de jeugd commissie van de voetbalver eniging Aardenburg haar jaarlijkse spellenmiddag voor hun jeugdleden. De pupillen en junioren van de Groen-Zwar- ten kunnen op het gemeente lijk sportcomplex aan de He- rendreef terecht om hun bal- vaardiheid te laten testen en tevens een aantal atletiek- proeven af te leggen. Als be wijs van bekwaamheid zal een ieder een diploma worden uit gereikt met daarop de behaal de prestaties. Als sluitstuk van deze dag zullen de ouders van de jeugdleden in actie komen tegen het elftal geformeerd uit de jeugdcommissieleden. AXEL - Op de kruising Weststraat - Kerkdreef te Axel vond een aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Hierbij ontstond materiële schade. N.Z. uit Aardenburg, die over de Weststraat reed, verleende geen voorrang aan J.M. uit Zaamslag.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 19