Gent viert 800 jaar Gravesteen Problemen bij wed vlucht uit Dourdan Voorzitt, Hulpje Eerste w< slecht vei Hoorzitting in IJzendijke over woonerf BRESKENS IJzendijke ONTDEK DE VERSCHILLEN Vrouwenpraat groep bijeen in Oostburg Klachten van vissers in IJzendijke Telepost •DE STEM VAN VRIJDAG 6 JUN11980 Gent herdenkt dit jaar het 800-jarig bestaan van het Gravesteen, het indrukwekkende kasteel, dat gelegen is in het centrum van de stad. Voor zover bekend verrees het Gravesteen in 1180 in zijn huidige vorm en omvang. De burcht werd opgetrokken door de Vlaamse graaf Philips van de Elzas. Zijn opvolgers woonden er tot het eind van de veertiende eeuw. Rond 1380 werd het zogenaamde Prinsenhof ingericht als grafelijk verblijf. Dit woonoord bleek gezelliger dan het donkere en vochtige Gravesteen. Het slot kreeg toen een louter administratieve func tie, terwijl er ook een grafe lijk muntatelier werd inge richt. In het begin van de zestiende eeuw diende het Gravesteen als onderkomen voor de jonge Karei V. Deze liet in 1531 opgravingen ver richten in de kelders van het slot, onder twee grafzerken, waar volgens de overlevering twee reuzen zouden zijn be graven. In diezelfde kelders kwamen in de achttiende eeuw Romeinse munten te voorschijn uit het begin van onze jaartelling. Over de geschiedenis van het Gravesteen voor 1180 is weinig bekend, alhoewel te ruggevonden houten funde ringen wijzen op een nog grijzer verleden. Een nieuw archeologisch onderzoek, op gang gebracht door de stad Gent, kan dit jaar mogelijk de leemten in de historie van het Graves teen opvullen. Al voor de Re naissance fungeerde het Gravesteen als domicilie van de Raad van Vlaanderen, een vorstelijk gerechtshof dat te vens fungeerde als hof van beroep. De tenuitvoerlegging van de vonnissen vond ook in het Gravesteen plaats. De beul en zijn medewerkers beschikten daartoe over een respectabele variatie aan martel- en moordwerktui gen. De meeste strafuitvoerin gen vonden plaats op de zo genaamde Hoofdbrug. Langs de borstweringen aan weers zijden van de toegangspoor ten werden de gevangenen aan den volke getoond. In 1520 liet de Raad van Vlaan deren hier de boeken van de ketterse Luther openbaar verbranden. In die tijd kreeg men bij het doden van schadelijke dieren een beloning. Kop, poten en Opschrift boven het poortgebouw van het Gravesteen, met vermelding van de oprichting door graaf Filips van de Elzas in het jaar 1180. O C7 O staart van een gevangen wolf of een otter werden op de toegangspoort gespijkerd. Datzelfde gebeurde trou wens met afgehakte vuisten van lieden die zo vermetel waren om een ambtenaar van de graaf aan te vallen. Op de eerste verdieping van „het huis van de graaf" bevindt zich in „Het Steen" het Museum voor Gerechts- voorwerpen. Tot de oudste en meest gruwelijke voorwer pen behoren naast hand boeien, de duimschroeven, de duimklem en de halsband. Deze halsband is aan de bin nenkant voorzien van vijf rij en scherpe pinnen van onge veer een centimeter lang. Aan de buitenkant bevinden zich vier ringen bestemd voor het bevestigen van touwen waarmee de halsband diago naal aan de muur werd be vestigd. De te pijnigen ge vangene nam plaats op een stoeltje met de band rond de nek. Zolang hij stil zat ge beurde er niets. In het mu seum bevinden zich verder een natuurgetrouwe copie van de guillotine, een in strument dat in Gent op 22 mei 1861 voor het laatst werd gebruikt. De gebouwen van de Raad van Vlaanderen werden in 1797 verkocht aan een Gentse industrieel, die in de oude burcht een katoen spinnerij begon en er arbei derswoningen liet inrichten. In februari 1885 verschenen op de muren in de stad Gent aanplakbiljetten met de aan kondiging van de openbare verkoping van het Graven kasteel. Tijdens de enige zit dag van de verkoping: op 22 mei 1885, kwam geen enkele gegadigde opdagen. In Gent gingen er toen stemmen op om het antieke bouwwerk aan te kopen via het stadsbestuur om het zo doende voor de gemeenschap te bewaren. Na veel vijven en zessen lukte dat twee jaar later met steun van de landsregering Brussel. Di rect daarna begon een grootscheepse restauratie die duurde tot 1913. Archeolo gische experts omschrijven deze restauratie als „niet al tijd gelukkig" en volgens de dit jaar verschenen nieuwe gids voor het Gravesteen Gezicht op het oostelijke bijgebouw van het Gravesteen. hebben wetenschappelijke bevindingen de verbeelding van de restaurateurs onvol doende afgeremd. Ter gelegenheid van de herdenking „800 jaar Gra vesteen" is er in het monu mentale kasteel een expositie ingericht die wat meer licht werpt op historie ervan en de verschillende categorieën bewoners, die er ooit verble ven. Deze expositie is dage lijks van 9 tot 17.15 uur ge opend tot 28 september. Ver der vindt er eind september een congres plaats, gewijd aan de vroegmiddeleeuwse bewoning en verdediging van de Scheldevallei. De historie van het Gravesteen en haar omgeving wordt ook belicht via de expositie „Om en rond het Gravesteen" in het Gentse museum voor volks kunde. Deze tentoonstelling duurt tot 13 juli en is dage lijks van 9.30-12 uur en van 13.30-18 uur geopend. Ten slotte vindt er op 8 juni in het centrum van Gent een histo rische optocht plaats com pleet met ruiters, vendel- zwaaiers en schutters gehuld in middeleeuwse kledij. Deze optocht begint om 11 uur op de Kalandenberg. ■uaAoqsigDar ufij 'jjnisuiaoiq uba pejq 'apar}de.i; 'gnj do Jgijs 'fuappqos us a qsCtx 'guiunajdBjj uba injij 'auiep uba reeq 'jadojd -sa} uba irusi 'ja9mzjo}s uba jue^fiz 'uoojaja; uba raous Gezicht op de voorhof van het Gravesteen, met rechts de hoofdwachttoren op de Walgang. (Van onze correspondent) IJZENDIJKE - Donderdag 12 juni is er een hoorzitting in het Jeugdgebouw te IJzendij ke. Op deze zitting kunnen de bewoners van de Kleine Jonk- vrouw-, Emmaus en J.J. Ben- teynstraat him mening geven over de plannen van de ge meente Oostburg om in deze buurt een woonerf aan te leg gen. Dit idee bestaat al veel lan ger, maar nu is dae gemeente er in geslaagd een maquette en een tekening te ontwerpen. Beiden zijn woensdag 11 juni tentoongesteld in het Jeugdge bouw. Men wil dit woonerf realiseren om de kinderen vei liger te laten spelen en de buurt een prettiger aanzien te geven. Alle bewoners zijn op deze hoorzitting van harte welkom. Men verzoekt de belangstel lenden om 19.30 uur aanwezig te zijn. De dorpsraad zal na de ze zitting ook bijeen komen. Vormsel - Door de bisschop van Breda zal maandag 16 juni het vormsel worden toege diend aan de kinderen van Schoondijke, Groede, Slijk- plaat en Breskens. De dienst die om zeven uur begint, zal worden opgeluisterd door het jongerenkoor uit Breskens. BERGEN OP ZOOM ROXY - 18.45 en 21.15 uur „10" 16 j. 23.30 uur Hot Anny 18 j. LUXOR- 21.15 uur Kramer vs Kramer 12 j. 23.30 uur Dag boek van een 17-jarige 18 j. MARKIEZENHOF - Expo sitie van tekeningen en pren ten uit Antwerpens Gouden Eeuw. Geopend dagelijks van 14-17 uur. (tot 1 sept). STADHUIS - GROTE MARKT: Kunstwerk van de maand door A. Meesters met olieverfschilderij. Geopend ma. t/m vr. 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur (t/m 30 juni). MARKIEZENHOF - Steen- bergsestraat - Tentoonstelling tekeningen van voor en na 1940 Geop. ma. t/m zo. van 14.00-17.00 u. DE HEMEL - Moeregrebstraat 35 - Ten toonstelling Jenny Schepers, schilderijen en» tekeningen. Geop. di., woe. en do. van 17.00-01.00 u., vr. van 17.00-02.00 u., za. van 14.30-02.00 u., zo. van (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG - De vrouwen praatgroep Oostburg komt 12 juni om 20 uur bijeen in het gemeentehuis te Oostburg. Het gesprek zal gaan over een aantal vrouwen uit de vrou wenpraatgroep, die een nieu we werkgroep gevormd heb ben. Zij noemen zich werkgroep vrouwencontact „Lotje". Deze vrouwen zullen hun vorderin gen en verdere plannen die avond uiteen zetten. (Van onze correspondent) IJZENDIJKE - De hengel- vereniging IJzendijke hield zijn eerste hengelwedstrijd in De Veste. Ondanks het slechte weer waren de resultaten goed, al hadden de vissers veel klachten. Men moest veel moeite doen om de deelnemers tussen het weeldigerig groeiende gras te ontdekken. Het humeur van de organisatie en de vissers verslechterde doordat men steeds gecon fronteerd werd met honde nuitwerpselen. Tegen alle verboden in laten de IJzendijkenaren langs het viswater hun honden uit „Het is voor de mensen een kleine moeite dit op een andere plaats te doen en de vissers kunnen zich dan weer met plezier naar hun viswater begeven", zo werd gezegd. Ondanks deze moeilijkheden kwam er toch nog een uitslag. 1. C. de Smit 294 punten, 2. W. Wijffels 269, 3. P.de Jong 172, 4. F. de Jong 131, 5. Th Vermeulen 68, 6. P. van de Broecke 55,7. J. Meessen 40 en J. Varin 50, 8. M. de Pierre 37, 9. J. Cocquit 31,10. P. Wille en Oudenaerd met 30 punten. 14.30-01.00 u. (t/m 30 jM GOES: Jongerencenttui, De Kaai - 10-16 uur - Projm mensen zonder werk GRAND THEATER - 20 0. uur - Live of Brian, a.l. 23 uur - Kostschool voorom»it 18 j. HENGSTDIJK Camp. de Vogel: 20.00 uut. Dansavond wandelvierdaas® HULST S Stadhuis, Markt 21 - Tej toonstelling penningen, mee dere technieken, (tot 23 \<mC DE KONING VAN ENGE. LAND - 20.00 uur Tess a' 20.00 uur Enter the dragon ij j. 20.15 uur De blikken hom. mei 16 j. 22.15 uur „10" ïg. 22.30 uur Wellust van wele» 18 j. Streekmuseum De Vier Au. bachten permanente tentoon- stelling van oudheden en ex- positie gewijd aan het 800-ja. rige bestaan van de stad met o.a. een proeve tot reconstruc- tie van de toestand van Hulst en omstreken rond 1180. Geop ma. t/m zaterdagmiddag, 2C gesl. (t/m 31 aug.) St. Liduinaziekenhuis - Uit. zendingen van Radio Night®, gale op vr. 20.00-21.00 u, za 14.00-16.30 u., zo. 13.05-17 00 u., di. 19.45-21.45 u. MIDDELBURG Vleeshal - Markt - Feminis- tische kunst internationaal. Tentoonstelling geop. di. t/m za. 10.00-17.00 u., 20 14.00-17.00 u. (t/m 16 juni) OOSTBURG: LEDEL- THEATER - 20.00 uur - Tess SAS VAN GENT Bejaarden de Redoute Ds Sassenaar Frans Kegels ex poseert zijn werk van de laat ste tien jaar (diverse technie ken). Geop. dag. van 9.00-21.00 u. (t/m 30juni). STELLENDAM Tentoonstellingscentrum Delta Expo - Zuidzijde Ha- ringvlietsluizen - Permanente expositie over de Deltawerken met kaart van Nederland over de waterloop in ons land; ma quette Haringsluizen en dia- en filmpresentatie en rondlei ding in het binnenste van het Haringvlietsluizen-complex, Geop. dag. van 10.00-17.00 u, TERNEUZEN LUXOR I en B - 20.00 ea 22.30 uur - One flew over the cuckoo's nest, 16 jaar. 20.01 uur - De rechter en linkerhand van de duivel, a.l. 22.30 uur Jack en Jill, 18 j. VLISSINGEN ALHAMBRA I - 20.00 uur- The spy who loved me, 12 j. 23.00 uur - Schoolmeisjes por no, 18 j. ALHAMBRA B - 20.00 uur- My name is nobody, 12 j. 23.00 uur - Die ehe der Maria Braun, 16 j. Dorpsblad - De redactie var het dorpsblad is donderdag 2! mei begonnen met een actie 01a het blad in leven te houden.De gemeente laat het nog steeds afwe ten en daarom moest mea rondgaan met steunkaartea De actie blijkt een enorm suc ces te worden. Redactielid Turry Termont schat dat mea ongeveer 300 kaarten heeft verkocht Begin augustus 0! eind juli zal er dan weereen editie van het dorpsblad ver schijnen. ZAAMSLAG - Wellicht nog onder de indruk van de zeer slecht verlopen wedvlucht vanuit Moulins van zaterdag 31 mei en me' het oog op de weinig verbeterde weersomstandigheden op z«' dag 1 juni, werden de duiven van de Zeeuwse liefhebbers» Dourdan die zondag niet gelost. Op maandag waren de weerg1' den de duivensport heel wat gunstiger gezind en zo verliep wedvlucht snel. De voorbereidingen voor deze Dourdanvlut» verliepen ook niet zo vlot. Zo werd in eerste instantie vergeten/' duiven van de leden van de Eendracht te Terneuzen in het lokaal op te halen. Zij werden later, door ingrijpen van het bestuur va" De Eendracht, alsnog naar het inmiddels vertrokken Zeeuw' convooi toegebracht. Ook in Hulst moeilijkheden. Tijdens»11 vervoer op de vrachtauto moet er tussen Hulst en Zo werd in eerste instantie vergeten de duiven van de le den van de Eendracht te Ter- neuzen in het lokaal op te ha len. Zij werden later, door in grijpen van het bestuur van De Eendracht, alsnog naar het inmiddels vertrokken Zeeuwse convooi toegebracht. Ook in Hulst moeilijkheden. Tijdens het vervoer op de vrachtauto moet er tussen Hulst en Graauw iets mis zijn gegaan, met de sluiting van enkele manden, waardoor een aantal Hulsterse duiven zaterdag morgen vroeg wist te ontsnap pen. In de kring Centrum Zeeuwsch-Vlaanderen namen 943 duiven aan de wedvlucht deel. Winnaar werd een duif van G. Snelders uit Sas van Gent met een snelheid van 1348,3 meter per minuut. 2. J. Wentzler uit Stoppeldijk, 3. J. van de Wege uit Terneuzen, 4. gebroeders Kox uit Sas van Gent, 5. J. Stallaert uit Bosch- kapelle, 6. F. Roegiest uit Phi lippine, 7. C. van Dam uitSas van Gent, 8 en 14. J. van Opp® uit Sas van Gent, 9. C. de* uit Philippine, 10. G- Dann» uit Terneuzen, 11. A. Ram* loo uit Philippine, 12. J- "aa" uit Hoek, 13. E. Baeckeenz® uit Westdorpe, 15. M. Klaasse uit Axel. Hoop te Biervliet niet ig duiven(1326mpm): 1en9' t de Linde-De Regt, 2 en» Lecluijze, 3. Chr. de Graat A. de Boevere, 5. M- DW' neijns, 7. B. Doens, 8. A- voost, 10. J. Versluijs. De Reisduif te Breske» wedvlucht vanuit St. De®' met 103 oude duiven (1«3' mpm): 1 en 6. Simpelaar-'1 Waes, 2. A Ribbe, 3,4 en Basting, 5. A. de Nooijer zoon, 7. H. de Smidt, 8. J- sprille, 9. J. de Meester. Va»» Moulins met 34 oude dui« (1610.09mpm):l.J.Buize, DË STEM VAN VRIJD/ minnaar OOSTBURG - Ter af sluij an het recreatief zaalvoet; ^beuren werd in de burgse sporthal De Meerhl en toernooi gehouden, w j n de eerste drie teams, elke poule deelnamen. Deze zes teams speelden! „ehele competitie met I wedstrijdduur van vijftien nuten- - speeltijd toch een vermoeie| bezigheid voor de actel aangezien ze driemaal in al moesten komen. F Telepost toonde zich I sterkste door alle drie dj winnend af te sluiten. 01 Sluis sinds vorig jaar sept] ber nog zonder puntenverfl zag dit record in dit toenf sneuvelen. Het was KomB die de Sluise formatie met de nederlaag bekend 1 worden. Aan het eind vanj toernooi werden de bekers J gereikt door Piet Kestelooi Ook volgend seizoen kun] de recreatiespelers weer op] aantal uren in de sporthal! kenen die ze deze competa tot hun beschikking haddei" weten van maandagavond j 18.30 tot 19.15 uur, dinsc avond 21 tot 23.15 uur en x dagavond van 23.uur tot 23 uur. Uitslagen toernooien; Vetd nen - Oud Sluis 1-2, AIM OBV 1-1, Kombuis - Teled 0-4, Veteranen - OBV 1-5, lepost - Alheo 3-0, Kombui Oud Sluis 3-1Veteranen -1 lepost 1-2, Alheo - Oud S| 1-3, OBV - Kombuis 1-3, Eindstand: l.Telepost 6r 2. Oud Sluis 4, 3. Kombuil 4.OBV 3, 5. Alheo 1 punt" Veteranen 0 punten. Ondanks deze kJ Mi' Scheele en zoon, 3. H- SrröP laar en zoon, 5. Simpela^' Waes. A. van Hecke.zegt als vo (Van een onzer verslai PHILIPPINE - „Als jon jaar deed ik al kerkelijk wer >k dan een kwartje voor va weet A. van Hecke uit Phili goed te herinneren. Nu ee: 'ater zet de voorzitter van van Philippine een punt acl zaamheden. Vijftig jaar al was hij lid waarvan de laatste vijfend voorzitter. Vanavond neem A- van Hecke, die ook nog dirigent van het koor was, e Zwaan in Philippine afs (Van onze correspondent) ia^^VV!SLAG - De eerste c ml', Vi?or de De Stem-trof neeteliende wedvlucht vani tran had een bijzond «ag verkop. Eigenaardig b ten '!n,VDe hopduiven maai 1.70,1 van hoven 1 WeH,.i ,mpm' terwijl c s,ond.U urenlang opei H,r^Slagen: Inkorfcentru Ed ri,,1?.61oude duiven: 2 a Sroock (1771,99 mpn SpatJ6 Poorter> 3. J. vi Paandonck, Sint-Jansteen"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 16