ren Werkgroep wil actiever beleid van gemeenten Ioestem Meer be jaarden woningen nodig" Pijnlijke paaltjes onder water Late middaglossing van de Oost- Zeeuw sch-Vlaamse duiven in Quiévrain nAudi Horeca-uitbreiding in Lamswaarde J. nieuwe PvdA- voorzitter WZ-Vlaanderen koop aangebode Dbo Parket Clinge Sint Jansteen Hontenisse :ENISONDERNEMlNG 1G0UD- OOSTBURG stad streek foorlopige conclusie enquête in bisdom Breda: mensen niet vertellen li wel in de krant. Situering Gezondheidszorg Zeeuwsch- Vlaanderen m WÊIÊÊmÈ Vierdaagse in Axel van 9 t/m 13 juni Demonstratie volksdansen in Axel Rommelmarkt Axelse drumfanfare idestraat 41 - Tel. 01170-3375 I van begrafenissen en crematie i onderhoud van grafmonumenten' VAN VRIJDAG 6 JUNI 1980 T9 (Van een onzer verslaggevers) rweegt u parket te kopen? Profiteer dan nu lden korting per vierkante meter t ren tot januari 1981. Showroom H ;1. 076-139032. naal de f 16.249,- f 4.749,- f 11.500,- 36 m. 48 m. 60 m. f414,- f375,- f334,- f295,- f285,- f246,- f 39,- f 39,- f 39,- f1.404,- fl.872r f2.340,- f 17.995,- f 5.495,- f 12.500,- 36 m. 48 m. 60 m. f449,- f407,- f361,- f319,- f309,- f267,- f 42,- f 42,- f 42,- f 1.512,- f2.016,- f2.520,- f20.408,- f 5.908 f 14.500,- 36 m. 48 m. 60 m. f519,- f471,- f417,- f369,- f356,- f308,- f 48,- f 48,- f 48,- f1728,- f2.304,- f2580- f28.096,- f 8.096,- f20.000,- 36 m. f710,- f646,- 48 m. f570,- f506,- f 64,- 1 f 64,- f 64,-__ f2504,- f3X572,- fZMOr 60 m, f486,- f422,- 196, Tel.: 01640 - 33910. imobielbedrijf van Ham steizande Autobedrijven wol B.V., Julianalaan 17, straat 1, Tel.: 01670 - 64250. nUDENBOSCH £r bestaat in het bisdom Breda een tekort Viaardenwoningen, terwijl in de huidige huisvesting van de '"jJa een aantal aanpassingen gewenst zijn. Bovendien zou lJ aan(iacht besteed moeten worden aan de begeleiding van de "ee 1([eni Zowel op het gebied van huishoudelijke hulp door denhelpsters en vrijwilligsters, als op het terrein van bejaard* „begeleiding. neze conclusies zijn voorlo- 1|!te trekken uit een enquête, Ldokter Tomno, geriater uit teda heeft gehouden onder 1,105 afdelingen van de dio- sane bond van katholieke leiaarden uit het bisdom Bre- a De vragen naar de extra murale zorg voor bejaarden ,lin beantwoord door 91 van de aangeschreven afdelingen. Voordat definitieve conclusies sorden verbonden aan de uit slag van de enquête, gaan de knngadviseurs op pad om te proberen meer inzicht te krij gen in de tekorten. Zij probe- L tevens van de resterende 14 afdelingen alsnog respons los te krijgen. Een enigszins aan gepaste vragenlijst wordt bin nenkort landelijk verspreid onder de aangesloten afdelin gen van de katholieke bejaar- denbond. Ineen toelichting op de en quête pleitte broeder Liguono, secretaris van de Bredase dio cesane katholieke bond voor bejaarden, voor meer woon ruimte voor bejaarden. Er ko men steeds meer jonge bejaar den. We streven er naar om de mensen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te laten be houden. Dat kan door aange paste woningen te bouwen, maar ook de maatschappelijke dienstverlening moet dan wel aanwezig zijn. Daarvoor is geld nodig en minister Garde niers heeft dat begrepen door geld beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de ge zinszorg. Hopelijk wordt ook het tekort aan personeel in de bejaardentehuizen opgelost" aldus de zeer actieve secreta ris. Hij wijst op de hulpmid delen die bij alleenstaande bejaarden een zekere angst wegneemt. „Er zijn mensen die een luikje willen in de voor deur, zodat zij kunnen zien wie er aanbelt voordat ze open- Broeder Liguorio doen. Terwijl een alarmin stallatie ook voor veel bejaar den een opluchting betekent, want ze weten dan dat in geval van nood iemand bereikbaar is". Behalve de aanpassingen in en aan de woningen is de si tuering van de woningen be langrijk. Aanleunwoningen bij bejaardencentra bieden voor delen, als tenminste warme maaltijden, alarmsignalen en hulp bij ziekte vanuit de tehui zen gerealiseerd kunnen wor den. Vanwege het functioneren van indicatiecommissie krij gen de bejaardenhuizen steeds meer het karakter van verzor- gings- of verpleegtehuizen, waarin de meest hulpbehoe vende ouderen een plaatsje krijgen. Om isolement van de bewo ners van de bejaardenoorden te voorkomen wil het ministe rie de wijkfunctie van derge lijke onderkomens versterken. Met andere woorden: bejaar den moeten wat gemakkelijker de wijk in, en anderzijds zou een bejaardentehuis toegan kelijker kunnen zijn dan thans vaak het geval is." Kleinere te huizen als dependance van bestaande tehuizen kunnen daarin een doorbraak teweeg brengen",zo onderschrijft broeder Liguorio de mening van de minister. Voor zelfstan dig wonende bejaarden zal ze ker in de toekomst meer woonruimte nodig zijn. „Ge meenten moeten er in hun aan vragen voor toewijzing van" Volgens broeder Liguorio is dit complex bejaardenwoningen in St. Willebrord een van de mooiste in West-Brabant. contingenten op inspelen", al dus de broeder, die de ge meente Rucphen als voorbeeld stelt voor een adequate bouw beleid. Het gecoördineerd bejaar- denwerk met beroepskrachten vormt een goede stimulans om de verschillende facetten van de bejaardenproblematiek ge degen aan te pakken. Helaas moet de broeder constateren, dat een principiële medewer king van gemeentebesturen stuit op een subsidiestop. Ge tracht wordt nu uit enkele on bestemde miljoenen bij de pro vincie Noord-Brabant geld los te krijgen voor het opstarten van gecoördineerd bejaarden- werk in onder meer de Donge- mond en de PTT-gemeenten Prinsenbeek, Terheijden en Teteringen. Van de provincie Noord-Brabant ondervindt broeder Liguorio veel mede werking. Voor kadervorming ontvangt de diocesane bond 34.000 gulden subsidie. Een hoop meer dan in Zeeland, waar de provincie voor elk van de drie bonden 2500 gulden per jaar beschikbaar stelt. Daar moet dan ook vaker een beroep worden gedaan op gemeente besturen om bij te springen. „Er valt nog veel werk te verrichten", aldus de broeder, „maar ik ben blij dat vanuit de afdelingen zelf nu eindelijk zwart op wit staat welke voor zieningen gewenst zijn". (Van een onzer verslaggevers) AXEL-De gemeentebesturen in Zeeuwsch-Vlaanderen moeten zich actiever met de kwaliteit van de gezondheids zorg gaan bemoeien. Ze dienen een vestigingsbeleid te ontwikkelen om de bestaande tekorten aan huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers en tandartsen op te Zo'n vestigingsbeleid is niet alleen nodig om greep te krijgen op het aantal medische beroepsbeoefenaren, in deze eerste lijns gezondheidszorg, maar ook om te komen lot de gewenste samenwerking van eerste lijnswerkers en depraktijkomvang. Districtssecretaris Rjeu Strous van de FNV Zeeland zei dit gisteravond tijdens de openbare in formatie-avond van de werkgroep gezondheidszorg Zeeuwsch-Vlaanderen, die bestaat uit vertegenwoordi gersvan de vakbeweging, linkse politieke partijen en be- roeperingen. De bijeenkomst in Axels ge meenschapscentrum De Halle trok gisteravond een vijftigtal belangstellenden. De werk- deelde mee dat de Zeeuws-Vlaamse gemeente besturen binnenkort een brief kunnen verwachten, waain ngen wordt op een actiever beleid ten aanzien van gezondheidszorg. De heer Strous (sprekend als FNV- 'ertegenwoordiger binnen de werkgroep) pleitte voor de uit breiding en verbetering van de e lijnsgezondheidszorg. ™i noemde de gezondheids- "or6 ernstig ziek: teveel en te unur medicijngebruik, te grote praktijken, tekort aan een aantal noodzakelijke voorzie- te hoge inkomens, te commercieel, te duur. De heer r°us haalde recente cijfers sn de Zeeuwse Raad van de li, Rondheid aan om te z"en dat het aantal huis- sen m Oost-Zeeuwsch- i,3j ren ver beneden de |andehjke normen en gemid- ™en- Dat de Kanaal- e maar de helft van het ge- kim? aantal wijkverpleeg- kundigen telt, dat er in heel n] euwsch-Vlaanderen te wei- ug apothekers zijn en dat het meest v1 tan<dartsen n°g het er°P, dat "oorzien schrijnend is. Hij wees er een wetsontwerp zor !ningen gezondheids- (W j®' waarin de gemeente d9> over^611 en hevoegdhe- SDreiri aar°' omvang, o... S en kwaliteit van de rste lijnsgezondheidszorg vnnri, '°ebedeeld. „Om te foorkome: tort" toebec^eeld- Zeei. dat wij straks in misse sc 'aanderen de boot bestm' enen de gemeente en m nu in voebspoor e andere gemeenten een tiefl,e maken met een ac- peJ'iGeietophetprinci- ||of beleid. Wije vestiging en de valt jan inkomensvorming Vereist v verwachten dat de de op, herstructurering van self ?ai° szorg uit zich- ontstaan", eerste v -Strous noemde de met insgezondheidszoeg daar h"16 belangrijk omdat e opvang plaatsvindt van mensen met lichamelijke en/of psychologische klachten. Een goede behandeling via de eerste lijnsgezondheidszorg verbetert volgens hem de kwa liteit en voorkomt dat onnodig wordt doorverwezen naar de steeds duurder wordende tweede lijnsgezondheidszorg (specialisten, ziekenhuizen, verpleeghuizen e.d.), waarvan men de laagstbetaalden via de eigen bijdrage de dupe wil la ten worden. Tijdens de bijeenkomst hield mevrouw Vibeke Domela Nieuwenhuis (beleidsmede werkster van het FNV) een pleidooi voor de STAG, een nieuw samenwerkingsverband van ziekenfondsen, FNV en CNV dat overal in het land ge zondheidscentra wil stichten waar artsen, tandartsen en fy siotherapeuten in loondienst werken onder verantwoorde lijkheid van democratisch sa mengestelde besturen. Ze noemde het initiatief van de Zeeuwsch-Vlaamse werk groep om klachten te verza melen erg belangrijk, omdat dit de structurele fouten dui delijk maakt eneen tegenwicht biedt tegen de eenzijdige acti viteiten van beroepsbeoefe naren en ziekenfondsen. Werkgroeplid Armand Vos uit Westdorpe verklaarde, dat er onvoldoende controle is op de kwaliteit van de gezondheids zorg. „Vorig jaar registreerden de inspectie volksgezondheid Zeeland 19 klachten, terwijl er bij ons al 55 binnen zijn geko men en we zijn nog maar net bezig". Uit de aard van de klachten blijkt volgens hem vooral een te lange behande ling en verkeerde diagnoses door huisartsen. Hij merkte op, dat de meeste klachten uit de grote praktijken afkomstig zijn. Alleenstaanden - De Clingse vereniging van alleenstaanden houdt komende zaterdag een gezelligheidsavond in zaal De Troubadour. Alle leden en al leenstaanden uit de omgeving en ouderen boven de vijftig jaar zijn welkom. Er bestaat tijdens de avond gelegenheid tot dansen en er wordt een snelloterij gehouden. Op don derdag 26 juni gaan de alleen staanden op stap naar de Bel gische Kempen. Men vertrekt dan 's middags. Schoolreis - De leerlingen van de eerste, tweede en derde klas van de lagere school St.-Aloysius maken vrijdag 13 juni hun jaarlijkse schoolreis je. Ze gaan dan naar De Efte- ling. De hogere klassen bren gen op dezelfde dag een bezoek aan Gent, Brugge en Zeebrug- ge. Ze bekijken daar onder meer het Gravensteen, de ha ven en een dolfijnenshow. (Van onze correspondente) LAMSWAARDE -De nieuwe eigenaars van café De Vierjaar getijden in Lamswaarde, het echtpaar Jan en Marianne Gerrits, zijn bezig het etablissement drastisch uit te breiden. Ze willen van het café een pension-café-petitrestaurant maken. Als pen sion zijn vier logeerkamers beschikbaar en het echtpaar is al begonnen met het serveren van maaltijden. De inrichting wil men nog flink verbeteren. Als prijs voor deze nieuwe voorziening in het dorp is de super markt met beperkte textielafdeling, die bij het café hoorde, in middels opgeheven. In het dorp is nu nog één supermarkt over gebleven en een SRV-faciliteit. De nieuwe exploitanten van het horecabedrijf richten zich overigens niet alleen op het plaatselijk verenigingsleven, brui loften en partijen. Jan Gerritse is namelijk bezig om met zijn bedrijf ook touringcarondernemingen aan te trekken. Het echtpaar Gerritse nam café De Vier Jaargetijden over van het echtpaar Remy en Wieske van de Bergen, die het etablisse ment ruim dertig jaar beheerd hebben. v - v "s y>^ (Van een onzer verslaggevers) NIEUWVLIET-„Pas op bij hoogwater, je zou wel eens tegen een paaltje aan kunnen zwemmen", waarschuwt dit bordje op het strand bij Nieuwvliet. Een nogal pijnlijk tafereel. In werkelijkheid valt het misschien mee, want de obstakels in de buurt zijn keurig voorzien van rubberen dopjes. Maar een aangename verrassing is het nou ook weer niet: zo'n paal onder water. (Van onze duivensportmede werker) ZAAMSLAG - Een zeer late middaglossing (15.30 uur) voor de Oostzeeuwschvlaamse dui ven in Quiévrain op zondag 1 juni. Waren op dat moment de weersomstandigheden verbe terd ten opzichte van die in de morgen, of moesten de duiven koste wat kost uit de manden om commerciële redenen? Vast staat dat de wedvluchten bij zonder traag verliepen. Uitsla gen Quiévrain: Herleving te Kloosterzande met 52 oude duiven (1016,62 mpm): 1. J. Dobbelaar, 2. P. van Campen, 3. gebroeders Van Poorten, 4. L. de Waal en zoon, 5 en 6. C. Bisschop. Met 90 jaarlingen (988,11 mpm): 1. J. Everaert, 2. C. Bisschop, 3. A. Vercouteren, 4. P. van Cam pen, 5. Th. Voet, 6. Th. de Kort, 7 en 9. P. Verschuren, 8. Nijs- Pardon, 10. Alf. Colpaart. CC Hulst met 107 oude dui ven (1071,47 mpm): 1,4 en 7. P. d'Hondt, 2. Th. Peeters, 3. T. Taalman en zoon, 5. Alf. Nijs, 6 en 9. Pieters-Jansen, 8. L. van Landeghem, 10. A. Pieters. De Zwaluw te Sint Jansteen met 75 duiven (999,45 mpm): 1, 4 en 8. E. van Goethem, 2. J. Verheijden, 3. G. Poppe, 5. J. van Spaandonck, 6. J. Ever- aard, 7 en 9. F. Blommaert, 10. A. Jansen. Nieuw Leven te Koewacht met 115 jonge duiven (955,63 mpm): 1 en 7. Chj. Suij, 2 en 4. R. Clapdorp, 3. R. Kegels, 5 en 10. R. van de Gucht, 6. O. Zaa- man, 8. W. Verbiest, 9. me vrouw Goossen. De Postduif te Heikant met 80 oude duiven (1002 mpm): 1 en 4. gebroeders Van Houten, 2. L. Herwegh, 3,5 en 6. Th. de Block, 7. J. d'Hooghe, 8. A. Thijs, 9. J. van Gijsel, 10. J. de Kind. De Reisduif te Graauw in combinatie met De Postduif te Lamswaarde met 72 duiven (1035,6 mpm): 1. Alf. Maas, 2 en 5. G. van Daalen, 3. gebroe ders De Backer, 4. Alf. Pau wels, 6. C. de Koning, 7 en 10. gebroeders De Koster, 8. F. Martens, 9. Ed Mattheijssen. DOORNIK De Eendracht te Terneuzen met 322 jonge duiven (1029,7 mpm): 1. J. de Smidt, 2. M. de Roo, 3. F. Temmerman, 4. C. Stoffels, 5. J. Geelhoedt, 6. J. Harte, 7. Jac. Harte, 8. C. Óp- peneer en zoon, 9. J. Wisse, 10. Jac. Buijze en zoon. Met 117 oude duiven (1033,4 mpm): 1. J. Risseeuw en zoon, 2. M. de Roo, 3. Chr. van Driel, 4. J. Moes, 5 en 6. A. van de Houdt en zoon, 7. J. van de Wege en zoon, 8. F. Mollet, 9. Ja0. Bftijz'e en zoon, 10. W. Cauwels. Met Moed Vooruit te Bosch- kapelle met 102 oude duiven (1045,93 mpm): 1 en 3. J. Wau ters, 2,6 en 10. D. Dobbelaar, 4 en 9. J. de Rijk, 5. R. vanVoo- ren, 7. Th. Dobbelaar, 8. Jos de Klerk. Met 186 jonge duiven (1007,06 mpm): 1 en 6. E. Strooband, 2. P. Dobbelaar, 3 en 8. J. Wauters, 4. A. Wauters, 5. J. Cappendijk, 7 en 10. R. van Poorten, 9.- G. Cappendijk. De Reisduif te Philippine met 162 jonge duiven (1007,08 mpm): 1 en 9. W. Lauret, 2. J. Albicher, 3,5,6 en 8. F. Roe- giest, 4. R. Lippens, 7 en 10. J. Cornelis. Met 93 oude duiven (1002,63 mpm): 1. gebroeders Van Limmen, 2. a. Rammeloo, 3. G. Beghijn, 4. H. van de He mel, 5. A. Buijze. Volharding te Westdorpe met 82 oude duiven (1036,46 mpm): 1. gebroeders Aude- naerd, 2,7 en 10. R. Goethals, 3. A. Rombout, 4 en 8. W. Verhae- gen en zoon, 5. H. van de Vee ken. Met 85 jonge duiven (1018,76 mpm): 1 en 8. A. Rom bout, 2,3,4 en 5. H. van de Vee ken, 6 en 9. G. Gijsel, 7 en 10. P. van Paemel. De Vrede te Sas van Gent met 112 jonge duiven (1032,13 mpm): 1 en 2. G. Snelders, 3,5 en 9. G. Elegeert, 4. C. Leeu wen, 6 en 8. P. Goethals, 7. O. Ob'rie, 10. R. Cappaert. De Reisduif te Sluiskil met 57 duiven (972,7 mpm): 1. J. van Beizen, 2. B. de Smit, 3. M. van Aevermaete, 4 en 5. R. de Guchteneire. Verwachting te Axel in sa menspel met Eerlijk Vreest Niemand te Stoppeldijk met 212 jonge duiven (958,1 mpm): 1,8 en 9. F. Serrarens uit Stop peldijk, 2. C. den Engelsman uit Axel, 3. J. van de Berge, 4. J. Verschuren, 5. P. van de Veeke, 6 en 10. J. van Bellen uit Stop peldijk. met 79 oude duiven (1018,8 mpm): 1. A. Remory uit Stoppeldijk, 2,3 en 4. J. Nolet, 5. R. Galle uit Zaamslag, 6. J. den Engelsman, 7 en 10. D. Dieleman, 8. J. Roctus, 9. J. Giele. (Van onze correspondent) GROEDE - Gisteravond hield de PvdA, afdeling West- Zeeuwsch-Vlaanderen een le denvergadering in hotel De Wulpenhoek te Groede. Het doel van deze vergadering was enkele nieuwe bestuursleden te kiezen. Joop Wielakker, vroeger medewerker van het SJC, werd door de vergadering tot nieuwe voorzitter gekozen. Bestuurslid Willem van Ree zal nu het secretariaat op zich nemen. Hij wordt daarbij geassisteerd door Mart ten Braak. Op deze bijeenkomst waren ook enkele raadsleden aanwe zig. Hannie Keymel en Louis de Clerck van de gemeente Aardenburg en Hannes de Vries, Coby van de Ree en Bet- tie de Melker van Oost burg. De leden kregen op deze avond de kans om enkele vragen op de raadsleden af te vuren. Het nieuwe bestuur is nu gevormd en de toekomst ziet er ook rooskleurig uit. De interesse was de laatste tijd enorm ach teruit gegaan en met de nieuwe voorzitter kan men de verkie zingen met volle moed tege moet zien. (Van onze correspondente) AXEL - De wijkgroep Sportieve Recreatie Axel or ganiseert in samenwerking met de Nederlandse Wandel sportbond een wandelvier daagse van 9 toten met 13 juni. De te lopen afstanden zijn naar keuze vijf of tien kilome ter, waarvoor als beloning een medaille wordt uitgereikt. De start is bij het AZW-terrein aan de Sportlaan tussen 18.00 en 19.00 uur. De kosten bedragen vier gulden. Leden van de Neder landse Wandelsportbond krij gen twee kwartjes reductie. Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Louise de Dijcker, telefoon 01158 - 1015, of tot de heer Naessens op het gemeentehuis in Axel, telefoon 01155 - 2220. (Van onze correspondente) AXEL - Het buurt- en club huis Axel nodigt iedereen, die belangstelling heeft voor volksdansen uit, om op dins dag 10 juni aanstaande om 20.00 uur aanwezig te zijn in de foyer van het cultureel cen trum De Halle te Axel. Op deze avond geeft de volksdansgroep Ha va Naguila uit Vogelwaarde een demon stratie volksdansen. Het pro gramma ziet er als volgt uit: Een uur demonstratie van de volksdansgroep en dan een pauze, gevolgd door een uurtje gezamenlijk dansen. De be doeling van deze avond is te peilen of er belangstelling be staat voor het volksdansen in Axel. AXEL - De Christelijke Drumfanfare Hosanna (CDH) uit Axel houdt op zaterdag 7 juni een grote rommelmarkt op het Szydlowskiplein. Dit be gint al traditie te worden, want ze doen dit nu voor het derde achtereenvolgende jaar. Er is een overweldigend aanbod van zeer goed ver koopbare artikelen, vooral de collectie tweedehands meu belen is erg uitgebreid. De ver koop begint om tien uur en duurt tot een uur of vijf. Om 14.00 uur worden er enkele antieke meubelstukken en an tieke spulletjes geveild. De hele dag door is er een verlo ting, waarmee prachtige prij zen te winnen zijn. De opbrengst van de rom melmarkt is bestemd voor het uniformen- en instrumenten fonds van de vereniging. Op vrijdag 13 juni organiseert de CDH een gezellige toerrit voor auto's. Inschrijven tussen 18.00 en 20.00 uur in het repe titielokaal van de CDH in de Prins Mauritsstraat bij het postkantoor. Tafeltennis - De werkgroep Sportieve Recreatie Honte nisse heeft bekendgemaakt, dat het recreatie-tafeltennis toernooi, dat voor zaterdag 7 juni was aangekondigd, niet zoals de bedoeling was plaats vindt in zaal Van Leuven. De belangstellenden moeten zich naar sportzaal De Hinde bege ven om een balletje te kunnen opslaan. Het gebeuren heeft plaats tussen 9.30 en 17 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 15