□SU UBS Onzekerheid inzake Oosterschelde-beleid 1 rouwbedreigde' ex man tor opendraaien gaskraan Dreigende woning nood in Zeeland Textielbedrijf Trico Noble draait door Een lang plankier voor badgasten Zwarte Polder Positief advies over verbouwing ziekenhuis Oostburg L u denkt tegen L dernacht weer in [«euwsch-Vlaande- RECREATIE EN MILIEU Oostsluis gestremd PROVINCIALE RAAD VOLKSGEZONDHEID iet -12258 B.V. de&Zn pdiket i/£oekn alma PARK'11 iedereen de krant altijd en overal- ll_/—I pj' ljLX-i ^1 Mmm It gaat lishave. I Ijes.En frol j I Itondeuse. Ichoon. Idviesprijs f 165,-. |PhiIishave HP 1207. er snoer kom je nog eens Is! Ook boot- en camping-j rende vaders hoeven dat Jlgeschoren gevoel niet fcr te missen. Dankzij die fcktische tweekoppige |ilishave op batterijen. is 't gemak van de tweede! /er! In handig reisetui. 1 adviesprijs f 79,-. ICHRONDSCHEERli [ZICH GOED. Kwatta International N.V. Breda Zeeuws dagje ail naar Olympiade gehandicapten CD A-statenlid Dek I 'kttrum 7 ,1J* 18- 01158-1300; Temeuzen: Superm. v.d. Velde, Win- "®«udpolder 01150-13050. I? "LÏi Redactie: Chef Zeeuwse redactie: R.Th. van der Boete voor beschadigen PZEM-meters Nieuwe aanvraag overheidssteun Warm waterstanden hoogwater BBNI pHlL|pJ 1 53 15 JAAR GARANTlMI bezoek nederlands groots |j parkettoonzaal 200 m Haven 17-4811 Folders076 13 71^J lnappe I vrijdag 6 JUNI 1980 T8 (Van onze correspondent) KNEUZEN - De gemeentepolitie van Ter- n heeft woensdag de Terneuzense Th.O. (.^gehouden, verdacht van een poging tot wdop haar 28-jarige vriend en ex-man J.Z. [faeuzen. De vrouw meldde zich woens- (vond zelf bij de politie. Ze zei dat ze in haar de Rozenstraat, waar ze met Z. sa- e, de gaskraan had opengedraaid, hij! hij in de woonkamer lag te slapen. ta de politie daar arriveerde bleek inder- femde keuken de gaskraan van het fornuis fete staan. De (nog) slapende man werd ge wekt en ondervond geen nadelige gevogen van het gas. De vrouw, die de politie te kennen had gegeven naar haar eveneens in Terneuzen wo nende zuster was gegaan, werd op het aangege ven adres aangehouden. Zij gaf te kennen in een vlaag van kwaadheid gehandeld te hebben. Het paar, eerder gehuwd en gescheiden, doch nu weer reeds een jaar bij elkaar zijnde, was die woensdagmiddag gaan stappen. Thuisgekomen was er ruzie ontstaan en heeft de vrouw, toen de man sliep, de gas kraan opengedraaid. Zij zal vandaag voor de officier van justitie te Middelburg worden voorgeleid. De jaarlijkse Algemene Ver gadering van Aandeelhouders vindt plaats op dinsdag 24juni j 1980 om 11.00 uur in Huize Joosen, Baronielaan 102, Breda. De agenda, het jaar verslag, waarin opgenomen! de balans en winst- en ver liesrekening met toelichting over het jaar 1979 liggen van af 9 juni 1980 ter inzage ten kantore van de vennootschap en bij de kantoren van de Al-1 gemene Bank Nederland N.V. f en de Amsterdam-Rotterdam j Bank N.V. te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhageen Breda. Voor aandeelhouders z'i" j exemplaren aldaar koste verkrijgbaar. Houders van I aandelen aan toonder, die da- ze vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aandelen uiterlijk 19 juni 1980 tot na ai- loop van de vergadering b| één van genoemde kantoren te deponeren, tegen ont vangst van een depotbswis. dat tevens als bewijs van toe- j gang zal dienen. Breda, 2 juni 1980 Raad van Bestuur I (Van een lopzer verslaggevers) [sas van gent - Be afdeling Zeeland fan de gehandicapten lurganisatie Neder- jland heeft voor de le den een uitstapje op Ion»' gezet naar de [Olympische Spelen Ivoor gehandicapten, lie over een tweetal jwken in Arnhem be- Igianen. De reis vindt plaats op zaterdag 28 juni, ■de dag waarop ook wc Zeeuwse deel nemers namelijk S. p de Lijcke uit preskens (atletiek) en Staal uit Sluis (boogschieten) aan de 'dart komen. Men vertrekt 's lochtends om acht uur [vanuit Sas van Gent «i doet daarbij ook J'pstapplaatsen in Hulst en St. Jansteen fan. Op de heenreis pordt te Oosterhout r? koffiepauze in- I gelast. In Arnhem kan j "ven dan tot 17 uur het Wedstrijdterrein op lapendal bezoeken. I avonddiner wordt tattigd in Berg en I co terug te zijn. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Volgens het CDA-statenlid Dek dreigt er in Zeeland woningnood omdat er onvoldoende huizen gebouwd zouden worden. Dek zei dat gisteren tijdens een vergadering van de Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening. Het statenlid had geconstateerd dat de lijsten van woningzoekenden bij de Zeeuwse gemeenten de laatste tijd steeds langer worden. Vooral de situatie in West- Zeeuwsch-Vlaanderen is pe nibel, aldus Dek, die verwees naar de gemeente Oostburg waar het aantal woningzoe kenden alleen al in de maand april van 537 tot 566 zou zijn gestegen. Ook zei hij te hebben vast gesteld, dat de gemiddelde woonbezetting in Zeeland toe neemt per huis en het tegen woordig geen uitzondering meer is dat economisch gebon- denen 1 tot IV2 jaar op een huis moeten wachten. Gedeputeerde P. Boersma was weinig onder de indruk van de door Dek aangevoerde argumenten. „Gemeentelijke lijsten van woningzoekenden zeggen me niets", aldus Boersma. „Sommigen zijn exact, maar veel zijn vaag en onnauwkeurig". Volgens de gedeputeerde zou het probleem niet zozeer in het aantal woningzoekenden lig gen als wel in de gewenste huisvesting. Hij zei ten aanzien van de gemeentelijke woning bouwplannen in Zeeland iets optimistischer te zijn dan in het begin van dit jaar. De subsidie-aanvraag van de Stichting Zeeuwse Schaapskudde stuitte bij de meeste commissieleden op be zwaren. Vooral omdat de in williging van het verzoek een precedentwerking zou kunnen hebben. „Straks willen ze van- OOR ZUIDWEST NEDERLAND l<130 terneuzen, Nieuwstraat 9,4513 CV Temeuzen, Postbus 145 I'MIASh i euzen' 0U5O-1792O (4 lijnen); Hulst, Steenstraat 14, °0-28O3O(3 hjn140)"137S1 (3 Ujnen); Goe,'Ktokstraat 4481 K Go**. Maandag »/m vrijdag 08.15-12.30 en 13.30-17.00 uur l"ü«i v„/YÏ00®UBEN: Advertentie-exploitatie: Breda, maandag t/m ['"■«IBS 19 00-20-°0 uur 076-222555. Zondag van 18.30-21.30 uur rivrv'ANGEN? Belt u dan voor nabezorging het rayon- l'l'IhJis» iSoikud buiten kantooruren: Zeeuws Vlaanderen Midden Zeeland *11*0-14044. jii-.l,,. Axel, Boekh. Passage, Passage 13, 01155-1208; I", 01172-12«o'Serinck, Schoollaan 9; Breskens: mevr. Baas, Rozenstraat Hloosterzande; mevr. Neve, W. Al ex anderstraat 4, 1,1 Si» u„ acbt; Bakkerij Otto, Nieuwstraat 39, 01146-242; Oost- litr!«ken Burchtstraat 11,01170-2532; Sas van Gent: Fa. j **-<;- vi» Oostburg, 01170-3370; plv. chef en redacteur West- imtn sren: J' Jansen, De Kwakkel 1, Zaamslag, 01153-1554; I !!'r'!-1320 nCIeur ^tand: G. van Berkel, Voorburcht 37, Kapelle, 4',Gcw'nV?™cJaur Midden-Zeeland: J A Meertens, Churchillstede '"Muze, [111, redacteur Kanaalzone: W. Reijn, Nieuwstraat 9, iS' '"MM»//"17920; redacteur Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: H. Post- lï>baa 1!?"?; ,12' Hulst, 01140-14159 en E. Verstraeten, Moer- Ij u^1, 9H40-18755; reportageredacteur en redacteur I?^a.Zeld»! "k SaHpper, 01154-1558; fotojournalist Zeeland: C.J. I i a#®W7r[U an 8' Temeuzen, 01150-13137; sportredactie Zeeland: j'«WenrustUan 1, Temeuzen, 01150-12941. Ad verten tie-ex- k--. wteur Zeeland: C. Menu, 01150-05830. uit alle delen van Zeeland schaapskuddes met herders gesubsidieerd krijgen", zo vertolkte mevrouw Maris (VVD) de gevoelens van de meerderheid van de commis- (Van onze correspondente) MIDDELBURG - Met een boor en naalden was de 39-ja rige W.L. uit Kloosterzande in de periode van mei tot oktober van het vorig jaar de PZEM- meters te lijf gegaan. Donderdag had zij voor de politierechter in Middelburg moeten verschijnen op be schuldiging van diefstal van gas en elektriciteit. Mejuf frouw L. liet echter verstek gaan, de „beledigde partij" in de persoon van een vertegen woordiger van de PZEM was wel verschenen en diende de rekening in. Verdachte had de maatschappij voor een totaal bedrag van 798 gulden bena deeld. De vrouw werd veroordeeld tot een boete van 1500 gulden, waarvan de helft voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar. Bovendien zal zij de Zeeuwse elektriciteitsmaat schappij de schade moeten vergoeden. (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG - Het tex tielbedrijf Trico Noble in Aar denburg is voorlopig gered. De rechtbank in Middelburg ver leende gisteren definitief uit stel van betaling. Dat geldt voor anderhalf jaar. Om het voortbestaan van de fabriek helemaal veilig te stellen is overheidssteun echter vrijwel onmisbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een forse lening. Een aanvraag in die richting werd eerder dit jaar afgewezen omdat Den Haag niet geloofde in de overlevingskansen van Trico Noble. Volgens bewind voerder mr. Galama uit Ter- neuzen liggen de papieren nu echter aanzienlijk beter. Bin nenkort komt overleg op gang, over de afloop waarvan hij re delijk optimistisch is. Met de schuldeisers heeft mr. Galama nu wel vertrouwen in de toekomst van het textiel bedrijf. De directie van Trico Noble heeft nieuwe afzetmo gelijkheden gevonden voor ge breide produkten. De order portefeuille is goed gevuld, zo zelfs dat het personeel (36 man sterk) regelmatig moet over werken. „En dat doet men ge lukkig zonder morren", zegt de bewindvoerder. Gebrek aan werk is trou wens nooit het grootste probleem geweest voor Trico Noble. Door de scherpe con currentie werd echt verlies geleden en dat hield te lang aan, zodat het bedrijf simpel weg met geldgebrek kreeg te kampen. Het ziet er nu naar uit dat die neergaande lijn weer is omge bogen in een opgaande. Maar zonder steun van de overheid zal het moeilijk worden. „Al gaat naar mijn idee de zaak niet op korte termijn kapot. De rest hangt af van het overleg", aldus mr. Galama. De toeristen blijven niet weg, ondanks het vreemde landschap (Van een onzer verslagge vers) NIEUWVLIET - Op de kruin van de kale Deltadijk in wording legt de Engelse toerist het uit aan zijn fami lie: „Als het stormt loopt het water soms bijna over de dijk en daarom maken ze 'm een beetje hoger". Zoals menige andere toe rist stond ook hij raar te kij ken bij het eerste bezoek aan de omgeving van de Zwarte Polder. In opdracht van het waterschap Het Vrije van Sluis is het oude dijkje daar met de grond gelijk gemaakt. Tot verdriet van natuurbe schermers komt de nieuwe Deltadijk meer zeewaarts te liggen, ten koste van een stukje natuurgebied. Nu is 't nog een kale boel. Twee dijkjes vormen de zichtbare basis voor de hoge zeewering, die straks het achterland beschermt. Een maanlandschap voorlopig, maar de toeristen blijven er niet voor weg. Hen is het te doen om het honder den meters verderop gelegen strand. En dat is utstekend bereikbaar gemaakt met een plankier. Vuile voeten zijn verleden tijd. Camping-ex ploitant Van de Velde (Pan- nenschuur) heeft ook al geen reden tot klagen. „Nee hoor, ik heb nog niemand horen mopperen, behalve dan de natuurbeschermers, maar de vakantiegangers komen toch wel". (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - „Onzekerheid" is in toenemende mate het trefwoord aan het worden met betrekking tot de be- leidsmogelijkheden inzake de inrichting van de Ooster- schelde. Onzekerheid zowel ten aanzien van de recreatie (wat is toegestaan?) als van het milieu (wat kan dat ver dragen?). Vandaar dat de barometer bij de plannenmakers op „voorzichtig" staat. Dit bleek gisteren eens te meer tijdens de vergadering van de plenaire stuurgroep Oosterschelde, die zijn zegje moest doen over het door het dagelijks bestuur opgestelde nota „De Oosterschelde; Over zicht der beleidsmogelijkhe- den". Het DB-lid ir. R.M.Th. Adriaansens, directeur van de Provinciale Planologische Dienst, lichtte de nota toe. Als motief voor het DB-advies om de interimperiode van vijf op tien jaar te brengen en gedu rende deze tijd het aantal lig plaatsen voor jachten terug te brengen van vijftienhonderd tot duizend, voerde hij „het plannen en inrichten vanuit voorzichtigheid" aan. Het verruimen van de inte rimperiode was, aldus ir. Adriaansens, alweer te wijten aan een onzekerheid, namelijk ten aanzien van de ontwikke ling van het milieu na het ge reedkomen van de stormvloedkering in 1985. „De ervaring heeft geleerd dat het milieu zeker vijf jaar nodig heeft om tot een zekere vorm van stabiliteit te komen", be toogde de PPD-directeur, die aanvoerde dat het behoud van de natuurlijke waarde van de Oosterschelde tenslotte het primaire uitgangspunt is bij het inrichten van het gebied. Daarom pleitte hij voor een uiterst voorzichtige en gefa seerde ontwikkeling tot 1990 in het centrale deel van de Oosterschelde, dat minder mi lieu-gevoelig is. De gevoelige gebieden zouden geheel buiten MIDDELBURG - In ver band met dringende werk zaamheden zal de Oostsluis te Wemeldinge voor alle scheep vaartverkeer gestremd zijn van zeven uur maandagoch tend (9 juni) tot en met vrijdag (13 juni) vijf uur 's middags. Gedurende bovengenoemde periode zal de Westsluis te Wemeldinge in bedrijf zijn. En wel van maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 22.00 uur. De Middensluis zal onafge broken bediend worden. Als gevolg hiervan zullen tijdelijk geen schepen langer dan 110 meter geschut kunnen worden, terwijl voorts de doorgaande vaart met enige vertraging rekening dient te houden. (Van een onzer verslaggevers) KAPELLE/BIEZELINGE - De provinciale raad voor de Volksgezondheid in Zeeland zal aan het dagelijks bestuur van de provincie een positief advies uitbrengen over de uit breiding van polikliniek ruimten en de daarmee ge paard gaande verbouwingen in het St. Antoniusziekenhuis in Oostburg. De geplande uitbreiding is op de eerste verdieping en op de begane grond en omvat on der meer twee poliklinieken en wacht- en archiefruimten, drie functiekamers en twee werk kamers. Met de verbouwing is bijna drie miljoen gulden ge moeid. De werkzaamheden zullen zodanig worden uitge voerd dat aan de behandeling van de polikliniekpatiënten en aan de ziekenhuiszorg geen af breuk wordt gedaan. De raad stemde verder in met het concept-rapport over tandheelkundige verzorging in verzorgingstehuizen voor ge handicapten, in het bijzonder van geestelijk gehandicapten. In het rapport komt tot uiting dat de tandheelkundige ver zorging van patiënten in ver pleeghuizen niet altijd even optimaal is. Als belangrijk knelpunt voor de tandheel kundige verzorging in verzor gingstehuizen voor gehandi capten wordt vermeld de moeilijkheid om tandartsen of mondhygiënisten te vinden die bereid en in staat zijn deze minder gemakkelijke en daar door wellicht ook minder aan trekkelijke werkzaamheden te verrichten. In geen van de Zeeuwse zwakzinnigeninrichtingen is een mondhygiëniste werk zaam. In het rapport wordt gesteld dat inschrakeling van een mondhygiëniste een be langrijke vooruitgang zou be tekenen voor de mondhygiëne van pupillen van deze inrich tingen. Ook zou een mondhy giëniste de behandelend tand arts aanzienlijk kunnen ont lasten. Het verdient daarom, aldus de conclusie in het rap port, aanbeveling ernaar te streven mondhygiënisten aan te trekken bij de zwakzinni geninrichtingen. De raad besloot voorts Ge deputeerde Staten te adviseren de provinciale vereniging het Zeeuwse Kruis een overbrug gingssubsidie te verlenen om een vloeiende overgang van de financiële situatie tot 1980 naar de financiële situatie in en na 1980 mogelijk te maken door middel van een aflopend provinciaal subsidie. Met algemene stemmen be noemde de raad voor de volks gezondheid drs. W.L.A. Loc- kefeer uit Aardenburg tot voorzitter van commissie li chamelijk zieken. de sfeer van de recreatie moe ten blijven, terwijl er voor deze delen tevens beheersmaatre gelen genomen zouden moeten worden. Voor de watersportrecreatie zou een en ander gaan beteke nen dat tot 1990 als aanvulling op het huidige ligplaatsenbe stand alleen de jachthaven van Colijnsplaat in de komende jaren kan worden opgevuld. Pas rond 1990 zou dan een tweede locatie van 500 lig plaatsen, op één of meerdere punten geconcentreerd, kun nen worden ingepast. Dat zou dan echter wel in het centrale deel van de Oosterschelde moeten gebeuren, waarbij ge dacht wordt aan Zierikzee of Goese Sas. Naast de verblijfs- recreatie vroeg ir. Adriaansens ook aandacht voor de passan- tenproblematiek. „De ogen daarvoor sluiten is vragen om moeilijkheden", zo meende hij. Naar aanleiding van de vele vragen vanuit de stuurgroep over het terugbrengen van het aantal ligplaatsen haalde ir. Adriaansens weer de onzeker heid uit de kast. „Maar u moet niet teveel gebiologeerd zijn door getallen", zo hield hij zijn gehoor voor. „Wat je te weinig bouwt kun je gemakkelijk aanvullen, maar wat je te veel aanlegt is niet meer weg te ha len". Weersverwachting van het KNMI tot vanavond Droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 25 tot 30 graden. Vlak aan zee af koeling door zeewind. In het binnenland weinig wind. Vooruitzichten voor zaterdag en zondag, Kans op een regen- of on weersbui. Lagere temperatu ren. Konstanz 374 plus 8, Rheinfel- den 318 plus 22, Maxau 532 min 24, Plochingen 157 plus 8, Mannheim 386 min 10, Stein- bach 127 min 4, Mainz366 plus 14, Bingen 211 plus 9, Kaub 269 plus 23, Trier 260 min 35, Koblenz 260 plus 27, Keulen 327 plus 23, Ruhrort 361 min 7, Lobith 973 min 11, Panner- dense kop 940 min 10, Nijme gen 778 min 6, IJsselkop 862 min 8, Eefde IJssel 369 onv., Deventer 273 plus 2, Kater- veer/Spooldersluis 48 min 3, Borgharen 3865 plus 1, Belfeld lllOmin 17, Grave beneden de sluis 500 onv. De minste waterdiepten in de vaargeul, donderdag ver meld op de waarschuwings borden zijn in centimeters; Spijk-St. Andries 390, mond Twentekanaal-Deventer 300, Harculo-Kampen 300. Morgen, zaterdag 7 juni,: Bergen op Zoom 11.17 en 23.43 Hansweert 10.28 en 22.53 Terneuzen 9.55 en 22.24 Vlissingen 9.36 en 22.02 Wemelaingell.06 en 23.34

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 13