ANN./ IVBEDRIJF 'ebrekkige accommodatie oor gehandicapt publiek Ger Lagendijk: „UITTOCHT VAN JONGE SPELERS RAMP VOOR NEDERLANDS VOETBAL fscheid met ilf titels hidb elen breda Hvellais vernieuwd T rimwedstrij den Jan Kolijn jaar geschorst [ijdens Olympische Spelen voor gehandicapten: Programma zomeravondvoetbal Meerkampen in Zierikzee EERSTE TOERNOOI TTVO EEN SUCCES IATENSTELLER ARElf INDUSTRIE IJKEN B.V. BOSPERCELEN 10NNIE HENDRIKSE STOPT sport OP GEVRAAGD B.V.-VORM Fraaie zege Carlo Steel Ris op z'n Zwitsers,, lekfcgr L zonder suiker Glasgow Rangers wil Rett van SK Lokeren T3 Leeftijd. idefunktievan ECTRIC SILICONES AC Bergen op Zoom, Holland (01640)32911 tuele samenwerking Jige eigenaar gewenst. sn onder no. 34614 buro van dit blad. (geoutilleerde automatendraaierij ilaats voor een gegadigden prima toekomst en bij gebleken geschiktheid gelijkheid voor toewijzing van weg 1 (Industrieterrein) Jaarn - Tel. 02154-20041 iarle-Nassau. d en gunstig. s, geen mogelijkheden thans, n 3.72.00 ha. 195.000.-v.o.n. en 130.000.- lummer 34623 bur. van dit blad. met tribunes. Voor de gehandicapte toeschouwers zijn de mogelijkheden echter zeer beperkt. JBNHEM (ANP)- De Olympische Spelen voor gehandicapten, it over ruim twee weken in Arnhem en Veenendaal beginnen, jitien relatief weinig mogelijkheden voor gehandicapte toe- bouwers. Bedlegerige gehandicapte belangstellenden kunnen klemaal niet naar de spelen. i De organisators van de Spelen betreuren dit zeer, maar zitten M wat zij noemen „in dit opzicht vrij gebrekkige accommoda te atletiekbaan van het nationaal sportcentrum Papendal ij Arnhem bijvoorbeeld, waar de hoofdmoot van de Spelen Urdt afgewerkt, is in feite een trainingsbaan zonder faciliteiten Kortoeschouwers. In verband met de Paralympics zijn er welis- jiirnoodtribunes opgetrokken, die plaats bieden aan circa elf- i belangstellenden, maar er is slechts plaats voor 1.200 indicapten. Met de andere locaties van de Spelen is het tot verdriet van de liganisatie niet beter gesteld. Het slechtste is het wat dit betreft jBield met het zwembad in Veenendaal, waar de zwemnummers fsnien afgewerkt: hier kunnen ongeveer honderd gehandicapte «houwers en supporters terecht. I Het is overigens nog een grote vraag hoeveel publiek de Olym pische Spelen voor gehandicapten (21 juni - 5 juli) in totaal zullen ben. Een kleine tienduizend mensen is de gemiddelde schat- iigvan nu. Hotels in Arnhem en wij de omgeving zijn in elk geval il geruime tijd in de periode van de Spelen volgeboekt, j Dforganisators van de Paralympics vertelden gisteren tijdens pe persconferentie, dat op dit moment 1.889 deelnemers uit 42 uien zijn ingeschreven. Dat is ruim honderd deelnemers min- i aanvankelijk werd gedacht. De gehandicapte atleten (onder wie 1.437 mannen) betwisten daarbij ongeveer 2.700 gou den medailles. Door de verschillende soorten en maten van de handicaps wordt een groot aantal nummers afgewerkt. Veel deelnemers nemen bovendien deel aan meer dan één nummer tegelijk. De Paralympics-organisatie maakte gisteren ook bijzonderhe den bekend over de openingsceremonie op 21 juni in het „Olym pisch stadion" op Papendal. Deze ceremonie wordt, zoals bekend bijgewoond door prinses Margrieten mr. Pieter van Vollenhoven. De atleten in een rolstoel staan tijdens deze ceremonie op de atletiekbaan. De overige deelnemers zitten op de tribunes. Eén van de hoogtepunten in de ceremonie is de dropping van 135 kleurrijke civiele parachutisten uit vier f-27 troopships van de luchtmacht. Verder worden 20.000 duiven losgelaten, nadat prinses Margriet, de beschermvrouwe van de Stichting Olympi sche Spelen voor Gehandicapten 1980, het Olympisch vuur heeft ontstoken. Op dit moment wordt ook hard gewerkt aan de ombouw van de Oranjekazerne te Schaarsbergen tot „Olympisch dorp". De meeste soldaten uit deze iets ten noorden van Arnhem gelegen kazerne, zijn thans met verlof, op oefening of tijdelijk onderge bracht in de kazernes in de buurt. Op maandag 16 juni draagt kazernecommandant kolonel C. Toorop het complex symbolisch over aan jonkvrouwe Sabine de Jonge van Ellemeet, die „burgemeester" zal zijn van het Olym pisch dorp. De jonkvrouwe fungeert als een soort ombudsvrouw voor de atleten en hun naar schatting 500 begeleiders. De voe ding, verzorging en beveiliging van de atleten blijft in handen van de kazernecommandant. (Van onze speciale verslaggever) VILLACH - De neus van Ger Lagendijk slinkt. Zoveel complimentjes heeft hij inmiddels gekregen over de orga nisatie van de trainingsweek in Oostenrijk, dat het verblijf in de provincie Carinthië voor hem niet meer stuk kan. Begrijpelijk, want inderdaad heeft wedstrijdmakelaar Ger Lagendijk de oefentrip van Oranje tot in de puntjes goed voorbereid. De lof, die hij van alle kanten krijgt toegezwaaid is dan ook zeker niet onverdiend. De naam van Ger Lagendijk duikt steeds meer op in de voetbalwereld. De 38-jarige verzekeringsinspecteur, en oud-profspeler van ht Schie- damse Hermes DVS, komt alsmaar regelmatiger in het nieuws, omdat hij naast het afsluiten van vriendschappe lijke wedstrijden ook erg suc cesvol is met het begeleiden van prof-voetballers. De transfer van Luuk Balkenstein van Sparta naar Feyenoord en die van Wim Hofkens van Be- veren naar Anderlecht zijn in dat opzicht zijn belangrijkste zaken geweest. Officieel werkt Ger Lagen dijk, die ook nog eens actief is als scheidsrechter in de hoofd klasse van het amateurvoetbal, onder de vlag van de WCS, de vakbond van de spelers. De li centie van wedstrijdmakelaar die hij van de UEFA, de Euro pese voetbalbond heeft gekre gen, behoort dan ook eigenlijk de VVCS toe. Lagendijk: „Voor de WCS ben ik al een aantal jaren actief. Zoals bekend werken wij als vakbond niet mee aan allerlei louche prak tijken van een aantal dubieuze figuren. Vandaar dat we in dertijd besloten om via de offi ciële weg ook een licentie aan te vragen om bij het afsluiten van oefenpartijtjes te mogen bemiddelen". Daarom ook kon Ger Lagen dijk erin springen, toen hij via de publiciteitsmedia vernam dat de organisatie van een voorbereidingsweek op het Europees kampioenschap voor het Nederlandse elftal problemen opleverde. Lagen dijk: „Op eigen initiatief heb ik toen contact opgenomen met de KNVB. En heb vervolgens aangeboden om iets voor de (Van onze sportmedewerker) Koewacht - Overladen met geschenken en bloemen en op de schouders van zijn Wespeiers van Koewacht werd Tonnie Hendrikse vij f minuten voor beëindiging van de "endschappelijke ontmoeting tegen oud-Middelburg van het veld gedragen. e show steelt. Een slaapkarï161 :igen karakter krijgt dooide maten en elementen in :ssen en afgewerkt met Ie, allround kollektie. Mooie ke modellen, 'ele houtsoorten, ens rijk vertegenwoordigd' le beste rubber, polyether en Met 90% zuiver dons- in overtrekken, o.a. bij Débé vindt u alles meiland! Telefoon 076-223260 n: maandag, dinsdag. rijdag9.30- 17.30 uur erdag 9.30 - 17.00 uur ee kwam een eind aan ja lange voetbalperiode, die r Heine maar technisch jaardige voorhoedespeler veel IPjjffl ook enkele downs heeft pracht. Veel ups, want Ton- F "®drikse heeft vaak in F'i11 voetballeven de smaak van F kampioenschap mogen ÊS' maal kon hij, het- '1"e junioren hetzij bij de wen, het kampioensfeestje fc daarvan drie maal i-i j nopioen van Ne- I' jn de glorieuze periode P Middelburg. ,'1' "P 37-jarige leeftijd, Pt hij er mee. Het is mooi L?oZ0'n zevenentwintig i oe'bal is niet niks. unie Hendrikse over zijn fej en de achter hem lig- Periode „Het is tijd om .'Pen op het veld. Bc ben i» iiaSLen 15811 miin partijtje Klazen, maar ik voel jat het steeds moeilijker -1 iedere keer weer w °P te moeten brengen. 2g? worden °P deze J "dentaal een last en •ekt 'melllk ket loopwerk )e niet meer aan. Ik heb isnk.fdrige herinneringen iel v°etbal overgehouden, Placht ^ddelburg als bij l^hiam 1-,Bl) Middelburg r "tamelijk de drie lands- J ^schappen bij de ■tg 2' hadden toen een ™e 2 tal. Om maar en- *CeW'e noemne: de ge- s Wijs, Wim Groene- Jan Bostelaer, Bert Patuiv Tav, Baat on johnny But, noem ze |C[i 1 was een erg goed ingespeeld team. Fantastische periode. We speelden toen thuis voor een overbezet sportparkje, de tv erbij kortom een fantastische entourage. Nadien zochten di verse Middelburgspelers hun heil ergens anders en uiteraard werden de resultaten toen wat minder. Tot mijn negenen twintigste jaar heb ik dan nog bij Middelburg gevoetbald en ben toen als trainer bij Kapelle gaan werken. Na die twee jaar kon ik hier een functie krijgen aan het zwembad te Koewacht. Omdat ik hier als badmeester gestationeerd werd, heb ik ook maar voor Koewacht gekozen om te voetballen. Het eerste het beste jaar dat ik hier speelde werden we kampioen. Toen stonden er spelers in als Ivo Wouters, Jo- han Martens en Eddy Bau- wens. Trouwens heel de ploeg draaide goed toen. De derde klas in met Koewacht. Het eerste jaar draaide we mee, maar het tweede jaar vertrok ken de eerder genoemde spe lers en moesten we weer een stapje terug doen naar de vier de klas. Sindsdien is het in feite een beetje bergaf gegaan. We hebben steeds in de onder ste regionen verkeerd en dat knokken tegen mogelijke de- gredatie bracht toch een grote druk met zich mee. Daarnaast is de mentaliteit in het voetbal erg veel veranderd. De meeste jonge spelers kunnen niet zo meer vechten. Die jongens hebben zoveel afleiding en an dere mogelijkheden dat voet bal maar meer een vorm van ontspanning voor hen gewor den is. De bezielende motivatie ontbreekt gewoon. Toch on danks dat gebrek aan motiva tie is het spel op zich harder, nee onbeschofter geworden. Respect bestaat er in feite maar weinig meer voor elkaar en daardoor zie je soms de vreselijkste overtredingen. Daar heb ik gelukkig nooit aan mee gedaan. In heel mijn leven heb ik nog nooit een waar schuwing gehad". Frappant was wel dat Ton nie Hendrikse op zijn leeftijd nog steeds actief was in de voorhoede. Iets wat tegen woordig op die leeftijd bijna ondenkbaar is. De meeste spe lers die de dertig te boven gaan schuiven langzaam naar de achterlinies. Tonnie Hendrik se: „Ik ben altijd een erg ge makkelijke speler geweest wat dat betreft. Als de trainer zou zeggen ga back spelen dan zou ik back gespeeld hebben. Normaal ben ik te oud om nog in de voorhoede te spelen. Je hebt natuurlijk een erg grote dosis ervaring en op basis daarvan draai je nog mee op vierdeklas niveau, maar de echte scherpte is natuurlijk weg. Ik had ook wel graag op het middenveld willen spelen, maar dan moet je wel een paar werkers naast je hebben. Van mij kun je niet meer verwach ten dat ik nog als een gek heen en weer blijf gaan". Op het veld is het definitief gedaan met voetballen voor Tonnie Hendrikse. De vraag rijst dan, wat nu? Tonnie Hendrikse: „In eerste instantie blijf ik nog wel in de zaal voetballen, dat trekt Tonnie Hendrikse: „Het respect voor elkaar is verdwenen me wel. Daarnaast kan ik nu eens mijn zoon Jean Marc die in de jeugd van Axel speelt meer gaan begeleiden. Trouwens er zijn nog zoveel hobby's waar naar mijn interesse uitgaat, maar op het voetbalveld om echt wedstrijden te gaan be kijken zullen ze me niet veel meer zien. Wat dat betreft ben ik echt niet zo'n voetbalfanaat. Alleen een wedstrijd waarin nog eens iets op het spel staat, of als ik helemaal niets anders te doen zou hebben dan wil ik nog wel eens gaan kijken, an ders niet. En dat is beslist niet omdat ik het niet naar mijn zin gehad heb bij Koewacht, verre van dat. Ik heb hier vijf leuke jaren gehad. Altijd een gezelli ge sfeer na de wedstijd en goe de supporters, maar het feit wil gewoon dat nu ik gestopt ben de echte binding met voetbal sterk verminderd is". Peter Snelders (Van onze sportredactie) TERNEUZEN -Jan Klijn, voetballer van het eerste team van Terneuzen is door de tuchtcommissie van de KNVB geschorst voor één jaar met terugwerkende kracht tot maart van dit jaar. Kolijn werd er van beschuldigd na afloop van de wedstrijd Terneuzen-Alliance op 16 maart een bal hard in de richting van scheidsrechter Maas te hebben gesmeten. Hiermee zijn veront waardiging tonend over de leiding van Maas in dit duel dat door de Terneuzense ploeg met 1-0 werd verloren. Overigens speelde Kolijn niet mee in deze wedstrijd, maar was hij toeschouwer. ploeg te regelen. Dat aanbod is aanvaard. Daarna ben ik kei hard aan het werk gegaan, met als uiteindelijk resultaat dit verblijf en deze drie wedstrij den in Oostenrijk. En natuur lijk ben ik er trots op dat alles vlotjes verloopt. Ik heb echt eer van mijn werk, want iedereen loopt met een vrolijk gezicht rond". Al ruim een jaar nu houdt Lagendijk zich bezig met zijn activiteiten als wedstrijdma kelaar. Een taak die hij, maar ook de VVCS, onderschat heeft. „Van tevoren wisten we niet, dat er zoveel tijd in zou gaan zitten", geeft Lagendijk toe. „De juiste consequenties hebben we niet overzien. Mijn activiteiten als makelaar gaan dan ook een beetje ten koste van het vakbondswerk". Juist daarom heeft de WCS intern de zaken enigszins gereorga niseerd. Lagendijk daarover: „Steunenberg en Blatter wor den steeds meer ingeschakeld bij de begeleiding van de spe lers. Het ligt in de bedoeling dat ik binnenkort met dat facet helemaal ga stoppen. Hoe jammer ik dat ook vind, want ook het begeleiden van prof voetballers is een uiterst dankbare raak". Desondanks heeft Lagendijk alle begrip voor het WCS- standpunt, dat de combinatie makelaar-spelersbegeleider niet optimaal is. „je loopt steeds met twee petten op", weet ook Lagendijk. „Zelf heb ik daar niet zo'n moeite mee, maar ik geef toe dat het wel een tikkeltje vreemd is om de ene dag bij een club te komen om het contract van een speler te regelen, en om daarna een dag later bij dezelfde club op de stoep te staan om over oefen duels te praten. Dat werkt verwarrend, alhoewel ik zelf die zaken strikt probeer te scheiden. Bewust bemoei ik me daarom in Oostenrijk niet met de spelers". En zoals zijn collega's in het WCS-bestuur maakt ook Ger Lagendijk zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen binnen het Nederlandse voetbal. Vooral nu de Italiaanse voet- balgrenzen open zijn, dreigt een leegloop, en daar is zeker de WCS niet bij gebaat. La gendijk: „Ik kan me voorstel len dat oudere spelers als Krol nog een keer proberen hun slag te slaan, maar we moeten wel met z'n allen proberen om de nieuwe lichting in eigen land vast te houden. Daar maakt de VVCS zich ook sterk voor. Wat dat betreft lijkt het wel of we een uitzondering vormen. Ik gun Van de Korput en Kist best een lucratief contract in Italië, maar voor het Nederlandse voetbal is zo'n uittocht wel een ramp. Dat schijnen mensen als Coster, De Vos en nu ook Jan van Doorn, de begeleider van Kees Kist, maar niet te begrij pen. Die werken mee aan de ondergang van het Neder landse voetbal door steeds op nieuw spelers te koop aan te bieden in het buitenland. Een ronduit trieste zaak. Toch bespeurt Ger Lagen dijk zo nu en dan al een menta liteitsverandering. „De spelers zijn toch wat mondiger gewor den. De activiteiten van al die randfiguren loopt ook terug. Je kunt merken dat de nieuwe lichting profvoetballers veel vertrouwen heeft in de VVCS. Dat is een goede zaak. Wij be hoeven als vakbond geen greep te krijgen op de spelers, maar wij moeten ze wel bewust ma ken van hun verantwoorde lijkheden. We kunnen natuur lijk geen enkele speler tegen houden, die over de grens 150.000 gulden per jaar meer kan verdienen dan hier. Maar wel kunnen we eraan werken om jongens die maar een paar duizend gulden meer kunnen vangen tegen te houden. In het belang van het Nederlandse voetbal. En gelukkig bespeur ik toch al regelmatig de be reidheid van vele jonge top- spelers om daar begrip voor te hebben. Daarom blijft het dubbel vervelend dat er nog altijd figuren zijn die alleen maar om hun eigen zak te spekken stad en land aflopen om spelers naar het buitenland te brengen". ROB HARTOG (Van onze sportredactie) AXEL - De Axelse nieuwe ling Carlo Steel heeft een fraaie overwinning geboekt in een nieuwelingenkoers over 42 kilometer in het Belgische Gent-Brouwen. Steel ont snapte in de laatste ronde en kwam alleen door de finish in deze koers, waarin 36 renners van start gingen. Steel reed in de 42 kilometer in 1 uur en 4 minuten. (ADVERTENTIE) Veranderde samenstelling: méér smaak, minder kalorieën. Nu 10 kalorieën per glas tegen 100 in een glas gewone frisdrank. 44 SAS VAN GENT - Het programma van de nacompetitie van het Sasse zomera vondvoetbal ziet er als volgt uit: Poule 1 voor de eerste tot en met de vijfde plaats: Vrijdag 6 juni: Luctor-Ria Veteranen. Maandag 9 juni: Philippine Veteranen-Corn Boys Veteranen. Dinsdag 10 juni: ONA/SU- Luctor. Donderdag 12 juni: ONA/SU-Ria Ve teranen en Corn Boys Veteranen-Ria Vetera nen. Poule 2 voor de zesde tot en met de achtste plaats: maandag 9 juni: CPC-CSM. Dinsdag 10 juni: Racing White-Corn Boys Veteranen 2. Maandag 16 juni: CPC-Racing White Veteranen en CSM-Corn Boys Veteranen 2. Alle wedstrij den worden gespeeld op de velden van Racing White en vangen aan om 19.00 uur. Alleen op maandag 16 juni beginnen de wedstrijden voor poule 2 om 18.30 uur en de wedstrijden voor poule 1 om 20.15 uur. ZIERKZEE - Deltasport houdt vanavond en zaterdag de Zeeuwse meerkampkam pioenschappen voor C- en D- jeugd. Voor deze zware atle- tiekopave, wat een meerkamp toch altijd is, is opvallend veel belangstelling. Achttien C- jongens waarvoor het pro gramma acht onderdelen om vat, 17 C-meisjes voor een vierkamp, 14 D-jongens die een zeskamp te verwerken krijgen en maar liefst 25 D- meisjes die zich all-round ge noeg voelen voor de vierkamp, turfde wedstrijdsecretaresse Riet Jansen tot nu toe. De Zeeuwse C-jongens krij gen tot taak de „buitenlan ders" Enno Tjepkema en Eelke Nyenhuis buiten de prijzen te houden. Met bijvoorbeeld Frits Bolle, Edwin van Doeselaar en Dick Hogesteger zou de winst in Zeeuwse handen kunnen blijven. Bij de C-meisjes moet alles wat als niet-Zeeuwse de strijd komt aanbinden, wel van heel goed gehalte zijn om Ja- colies van Gastel te verslaan. En achter het Deltasport- meisje bestrijden onder andere drie Scheldesport-jongedames Nicolien de Waal, Miranda Martens en Jolanda van der Hooft, elkaar. De D-meisjes hebben een sterke bezetting met Muriel Grondman van RKHAV, Use Murre van Scheldesport en niet te vergeten Brenda van Essen van Dynamo'7 0. De twee meisjes van het Rotterdamse AVR zullen het moeilijk krij gen om hier een eerste plaats weg te slepen. Andre Verwey, Pieter Lindenberg, Marcel de Jonge en Ingmar van Oeveren, zijn onder meer goede kans hebbers bij de D-jongens. (Van onze sportmedewerker) OUDELANDE - De tafel tennisvereniging TTVO hield zijn eerste toernooi, waaraan door maar liefst negen teams van drie spelers elk werd deel genomen. Voorts werd er in de morgenuren nog een vijfkamp verspeeld voor de pupillen. Als winnaar hieruit kwam te voorschijn de 9-jarige Fran cois Jansens. Door de grotere jeugd werd er de hele dag fel gestreden om de mooie prijzen die door de vereniging beschikbaar waren gesteld. Grote winnaar werd het negende team, bestaande uit Jacco Back, Hasn Bizot en Miranda Oele. Zij mochten uit handen van voorzitter Littel hun prijzen in ontvangst ne men. De verdere uitslag zag er als volgt uit: 2. André Schou- wenaar, Peter Wagenaar en Hona Dieleman; 3. Johnny Goetheer, Leen Bruynzeel en Saskia de Vos; 4. Dick Moel- ker, Annemarie Quinten en Freddy van Gelder; 5. Marcel Korstanje, Judith Littel en Corrine Back. (Van onze sportmedewerker) WAARDE - In het kader van de feestweek rondom het 80- jarige bestaan van de muziek vereniging in Waarde wordt er vanavond ook geduelleerd op het stalen ros. Er staan twee wielerwed strijden voor trimmers op het programma, die georganiseerd zijn door het plaatselijke wie- Iercomité. De startschoten klinken om 19.15 uur en 20.00 LOKEREN De Schotse eersteklasser Glasgow Ran gers heeft interesse voor de Schotse middenvelder James Bett van Lokeren. De manager van de Schotse ploeg, John Craig, was onlangs in Brussel om over de overna me, waarmee zo'n 150.000 pond - ongeveer 700.000 gul den - gemoeid is, te onderhan delen. De Joegoslaaf Dimitri Davi- dovic wordt de nieuwe trainer van de Belgische eersteklasser FC Antwerp. De nu 36-jarige Davidovic speelde vanaf 1971 tot 1978 bij Lierse SK. De twee jaren daarvoor was hij actief bij NEC. Nadat hij met zijn •voetballoopbaan is gestopt, heeft hij het trainersdiploma gehaald en heeft hij stage gelo pen bij Ivic en Weisweiler. -

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 11