a Terugroepen van ambassadeur onwaarschijnlijk LOONPAUZE Van der Klaauw over Rusland Pakistan verlegen met Amerikaanse hulp I )esre|yd STAKERS MAI(EN ZiCK STERK |P Heidense opdracht Warm aanbevolen iera te Rheneru en aquarellen lie te Eindhoven AMERIKAANSE FUNCTIONARIS: Breznjev buiten invasie-beslissing bond: Nu maar hopen 1 at er meer komen binnenland buitenland 7 aetia lm! ferschjllen ilijven tussen sraël en Egypte commentaar Vrouwen in Haagse Mobiele Eenheid Kabinets crisis in België voorkomen GEHEIM PORT: RAP- Promotiestrijd schaadt werk van Rijkspolitie r STEM VAN VRUDAG 11 JANUARI 1980 T11 tiebureau. Daar wordt met hen gepraat en er wordt eventueel een hulpverlene ingeschakeld. In de stad Utrecht gebeurde dat in 2975 zo'n zeventig keer". Dit ze„, Anneke Visser, hoofd van de jeugd- en zedenpolitie Utrecht, onder meer in dit programma. Aan het wo0rd komt ook de Utrechtse Psy choloog Walter Everaard, die stelt, dat exhibitionisten be. slist geen potentiële ver. krachters zijn. Jos Lubsen samensteller van dit pro, gramma, had ook nog een aantal interviews met leden van de Werkgroep voor exhi bitionisten, die sinds novem ber in Utrecht werkzaam is (Hilversum 2, 13.11 uur). RTENTIE) 1)8376-3316 Draanstaande galeries van en verkoopexpositie van kse en Romantische School in pnuari a.s. van 14.00-20.00 uur 1 zondag 20 januari a.s. 1.00-20.00 uur NU HEB 121 EEN klacht. (De staalverbruikende industrie in Engeland heeft meer te lijden ge- kiegen van de nu in haar We week verkerende staking van de Britse slaalarbeiders, dan aan vankelijk werd verwacht. De stakers zijn vastbe sloten elk vervoer van staal en staalprodukten te verhinderen. Ofschoon de particuliere ondernemin- in de staalsector niets iet het loonconflict te maken hebben, wordt nu' ook bij deze bedrijven door de stakers gepost. Op de foto wordt een vracht wagen de doorgang ver sperd in Sheffield. fUt is ddtJÏHfot een rerbtin - dend licht! Sr t 4SSOEAN - Tussen Egypte 1 Israël bestaan nog steeds tningsverschillen over kernvragen", waaronder de ositie van Jeruzalem. Dit> tbben president Anwar Sa- at en premier Menachem Be rn gisteren in Assoean ver aard op een persconferentie an Het slot van hun topcon- rentie. Zij verzekerden ech- r dat het proces van norma- tering van de verhouding issen hun twee landen vol- :ns afspraak zal voortgaan. (Vervolg van pagina 1) De werkgeversdelegatie had akkoord willen gaan met een vrijwillige pauze van twee maanden, nadat in het overleg gebleken was, dat de regering tot forse beleidsombuigingen bereid is. VNO-voorzitter Van Veen: „Wij hebben begrip voor de loonpauze. De regering heeft tijd nodig om haar beleid in te vullen. Maar het moet snel gebeuren, want een loonpauze heeft ook negatieve effecten. Hoewel van onderhandelingen geen sprake kan zijn, zouden werkgevers en werknemers er goed aan doen in de komende maanden te bekijken hoe de vakbondseisen naar beneden kunnen worden bijgesteld". Van Veen onderstreepte, dat werkgevers en werknemers een eigen verantwoordelijk heid hebben voor het arbeids voorwaardenbeleid. „De werkgevers zijn bereid die ver antwoordelijkheid te nemen nadat het nieuwe beleid van de regering bekend is". Hij waarschuwde, dat de regering dan pas opnieuw mag ingrij pen, indien de sociale partners een verantwoord beleid niet willen of kunnen voeren. FNV-voorzitter Wim Kok wilde van een eventueel sa mendoen niets weten: „Wij 201 Wis MskeH HljK!! HÈHE ZE ZULLEN HET 2EPEN WE8BEN. HA, HA, HET JNi NIET DE EERSTE KANDIDA TEN DIE IK. DOORZEEF Het kabinet heeft dan toch, tegen de uitdrukkelijke wens van s sociale partners in, een loonmaatregel genomen. Nu kan iendat afdoen met het argument, dat werkgevers en vakcen- ales het kabinet lang genoeg aan het matigingslijntje hebben ehouden en uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van et kabinet resteert. Maar dat zou te simpel zijn. Immers, het onmogelijk maken 'an vrije loononderhandelingen kan verstrekkende gevolgen «bben voor de sociale vredeAls zelfs een gematigde CNV'er lis Harm van der Meulen het kabinet ernstig waarschuwt voor (liegroepen en categorale bonden, die juist nu vrij spel krij ten, zou mem zich twee keer moeten bedenken voordat men ot een dergelijke maatregel overgaat. Wat dat betreft hebben te stakingen in de Rotterdamse havens bewezen, dat slechts paar honderd man die havens wekenlang lam kunnen De zo aangerichte schade bedreigt niet alleen de •srkgelegenheid maar ook de geloofwaardigheid van de vak- tentrales. Hu het kabinet gemeend heeft toch het heft in eigen hand te ostien, doet het er goed aan het totaal aan te passen over ig leidsbeleid inderdaad binnen twee maanden op tafel te leg- ten. Een heidense opdracht met cijfers die elke dag verande ren met prognoses, die zo vaag zijn dat bezuinigingen in de njksbegroting slechts in miljarden zijn aan te geven. Het kabinet zou er goed aan doen bij de voorbereiding van noodzakelijke aanpassingen zich niet alleen te iaten leiden teor VVD'ers, die weer hun miljarden-stokpaardjes berijden, laar ook naar wat de oppositie en de zich buitenspel gezet Mende vakbeweging aan alternatieven zullen aandragen. Al Jitde afloop van het hele gebeuren even onzeker en vaag als H prognoses van het Centraal Planbureau, die dit allemaal eweeg hebben gebracht. De brief, die paus Johannes Paulus II met het oog op bijzondere Nederlandse bisschoppensynode, die op 14 inuari a.s. in Rome begint, aan RK-Nederland heeft gezon- is meer dan een aardige geste. Met deze brief geeft de niet alleen te kennen, dat hij bewust is van de intense lngsteHing in Nederland voor dat Romeinse gebeuren maar I ziin beraad met het Nederlandse episcopaat uit boven het Weau van een regionale aangelenheid tot een zaak, die van Rondere betekenis is voor de eenheid en saamhorigheid van 36 gehele wereldkerk. Het zal vele Nederlanders goed doen, dat in deze brief ook ardinaal Alfrink wordt genoemd. Hij wordt zelfs met instem- "'"9 9eciteerd. Dat is een hoffelijk gebaar jegens een zeer erdienstelijk man, die men in het Vaticaan vergeten leek te Vriendelijk is ook de erkenning van de activiteiten van de '©derlandse kerk op het gebied van missie, onderwijs en ■tenapostolaat. Het is alsof de paus er mee wil zeggen: jullie 'Nederland zetten wel een grote mond op maar je doet Brtminste wat. 9nslotte: de oproep om te bidden voor het welslagen van de W°<fe is ook gericht tot de andere christelijke kerken en genschappen in ons land. Zeer juist want de. problemen spelen in de RK-kerk raken de totale christenheid. Het is gedachte om warm aan te bevelen in de belangstelling van deelnemers aan de synode. houden onze handen vrij, wij zijn niet gebonden. We zullen frank en vrij onze eigen positie bepalen". Kok onthulde, dat het kabinet vóór het eind van deze maand het nieuwe be leidsplan in hoofdlijnen gereed wil hebben. Kok voer uit tegen het ach terwege blijven van een beleid, waarin de inkomensverschil len drastisch worden verkleind en waarin de „onverdraaglijk" hoge winsten van de olie maatschappijen worden af geroomd. „Het is onaanvaard baar in een tijd waarin meer bezuinigingen troef is en schandalig tegenover de laagst betaalde mensen en de zwak kere bedrijven dat er zo met twee maten wordt gemeten. Alleen al door hun deelneming in de aardgaswinning hebben de oliemaatschappijen zich vorig jaar met twee miljard gulden kunnen verrijken". De FNV-voorzitter zei de stellige overtuiging te hebben, dat het beleid van het kabinet in de komende periode regel recht afgaat op zeer ingrijpen de maatregelen in de sfeer van de collectieve uitgaven en de particuliere bestedingen. De kans is heel reëel, dat grote groepen werknemers - 90 tot 95 procent van alle werkne mers - in 1980 niet zomaar iet- sie-pietsie, maar drastisch door de nullijn zakt en scherp op min zal worden gezet. Vol gens de FNV-voorzitter had minister Albeda in het overleg gezegd, dat er in 1980 eigenlijk niet meer inzit dan handha ving van het nominale loonni veau plus prijscompensatie van eind 1979 of begin 1980. En ook dat de prijscompensa tie voor medio 1980 op de tocht staat, zowel naar omvang als naar volledig vrije toepassing. CNV-voorzitter Harm van der Meulen noemde de loon pauze strijdig met de eigen verantwoordelijkheid van de vakbeweging het kabinet gaat er naar zijn mening te licht aan voorbij, dat nu ook twee maanden lang niets kan wor den afgesproken over sociaal beleid, arbeidsmarktbeleid en humanisering van de arbeid. De PvdA-fractie in de Twee de Kamer wil volgende week dinsdag een spoeddebat over de afgekondigde loonpauze en de resultaten die het kabinet ermee beoogt. De VVD-fraktie verklaarde teleurgesteld te zijn over het feit, dat de sociale partners niet tot vrijwillige medewer king bereid zijn gebleken „een nationale matigingsronde is onvermijdelijk", aldus de WD. De D'66-fraktie betreurt de opgelegde loonpauze en had liever een vrijwillige pauze ge zien. Maar ze kan, aldus de verklaring, niet beoordelen of de nieuwe sociaal-economi sche gegevens de in de haast opgelegde loonpauze rechtvaardigen. WASHINGTON (AP) - De Russische president Leonid Brezn jev en premier Alexei Kosygin, beiden bejaard en kwakkelend met de gezondheid, hebben wellicht niet de hand gehad in de beslissing van het Kremlin om duizenden militairen naar Afgha nistan te sturen. Een hoge Amerikaanse functionaris, die toegaf dat de infor matie van de Amerikaanse inlichtingendiensten vaag is, ver klaarde tegenover verslaggevers op het ministerie van buiten landse zaken in Washington dat het onduidelijk is of het onder een strak bewind van Brezjnev, wiens ijveren voor detente met de Verenigde Staten bekend is, ooit tot een gewapend-ingrijpen zou zijn gekomen. De Russische beslissing om in Afghanistan tussenbeide te ko men is, volgens sommige Europese berichten, genomen door mi nister van buitenlandse zaken Andrei Gromyko, minister van defensie Dimitri Oestinov, de mogelijke opvolger van Breznjev - Andrei Kirilenko en enkele anderen. Gevraagd naar de interventie in Afghanistan, zei de Ameri kaanse functionaris: „Ik denk niet dat iemand van ons kan zeg gen of deze een gevolg is van een verandering in het leiderschap". De functionaris, die verzocht zijn naam onvermeld te laten, voegde er echter aan toe: ,Jlet is duidelijk, wat het leiderschap betreft, dat zowel president Breznjev als Kosygin niet die rol vervullen, die zij in het verleden hebben gespeeld". Soortgelijke berichten verschenen woensdag in het links-li berale dagblad Frankfurter Rundschau en de onafhankelijke General-Anzeiger in Bonn. In nagenoeg identieke bewoordingen verklaarden beide bladen dat het om eigen berichten ging, af komstig van „doorgaans welingelichte Oosteuropese kringen". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) voelt niet veel voor het terugroepen van de Neder landse ambassadeur uit Moskou als reactie op de Russi sche bezetting van Afghanistan. Onder druk van de Kamer heeft de bewindsman die mogelijkheid echter duidelijk moeten openlaten. Vandaag zal de ministerraad beslissin gen nemen over de Nederlandse maatregelen tegen de Sovjet-Unie. De regering besprak de Ne derlandse houding in de kwes ties Afghanistan en Iran gis teren met de Kamercommis sies voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Alle partijen noemden de Russische inval een schending van de interna tionale rechtsorde en waren eensgezind in hun onherroe pelijke afwijzing van het mi litaire ingrijpen. Nederland moet Moskou een signaal ge ven, is het oordeel van de frac ties. Over de wijze waarop dat moet gebeuren lopen de me ningen echter niet geheel in hetzelfde spoor. Zo is oud-mi nister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel (PvdA) tegen het op eigen houtje en overhaast terugroepen van de Neder landse ambassadeur. Een der gelijke maatregel zou wel in Europees verband genomen kunnen worden, waarbij de in vloed daarvan op de ontspan ning nauwkeurig moet worden bezien. Daarentegen heeft het CDA-Kamerlid Scholten wel aangedrongen op het voor overleg naar Nederland laten komen van de ambassadeur. De regering zou daartoe van daag nog moeten beslissen, anders heeft het geen zin meer, vindt Scholten. De minister heeft zich gis teren vooruitlopend op de uit slag van de vergadering van de Verenigde Naties en van de ge zamenlijke ministers ook niet op andere „sancties" willen vastleggen. Ongeveer gelijk met de af loop van het overleg met mi nister Van der Klaauw begon bij de Sovjet-ambassade in Den Haag een demonstratie van enkele politieke partijen. Ds'70, CDA, VVD en D'66 de den ér aan mee. De PvdA niet. Volgens de PvdA-er Van den Bergh had DS'7 0, die daarvoor in de ochtendkranten oproe pen had geplaatst, de zaak in een partijpolitieke sfeer ge trokken. De PvdA wilde daar niet aan meedoen. De socialisten hebben gis termiddag afzonderlijk in een onderhoud met de Russische ambassadeur een protestbrief aangeboden. De brief - in het Nederlands en het Russisch - hebben PvdA-fractievoorzit- ter in de Tweede Kamer Den Uyl, oud-minister én Tweede Kamerlid Van der Stoel en in ternationaal secretaris van de partij Maarten van Traa aan geboden aan ambassadeur Tolstikov van de Sovjet-Unie in Den Haag. De Sovjet-interventie kan slechts worden uitgelegd als een schending van het zelfbe schikkingsrecht van het Af ghaanse volk, aldus de brief. De PvdA hoopt, dat de Sovjet unie de actie snel beëindigt. De Verenigde Staten hebben een gespreksronde in de be sprekingen met de Sovjet-Unie over een eventueel verbod op chemische wapens uitgesteld, aldus een Amerikaanse woordvoerder in Genève waar deze besprekingen plaatsvin den. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Saburo Okita, heeft gisteren elke tegen de Sovjet-Unie gerichte sa menwerking tussen zijn land, de VS en China als ongewenst van de hand gewezen. „Daar ontspanning in de wereld voor Japan van levensbelang is, is het niet wenselijk dat wij op enige wijze met de VS en China samenwerken in het kader van een confrontatie met de Sov jet-Unie vanwege Afghanis tan", zo zei Okita tegenover Japanse journalisten. Argentinië veroordeelt wel het optreden van de Sovjet- Unie in Afghanistan, maar zal niet weigeren de Sovjet-Unie graan te verkopen, zoals de Verenigde Staten. Dit heeft de Argentijnse regering gisteren bekendgemaakt. De delegatie van de PvdA verlaat hier de Russische ambassa de, waar zij een protest-brief aan de Russisc e ambassadeur heeft overhandigd. In de protestbrief uitte de PvdA zijn ongenoegen over de Russiche interventie in Afghanistan. V.l.n.r. Van der Doef, Van de Berg, Van der Stoel, Den Uyl en Van Traa. DEN HAAG - Primeur voor Den Haag. De gemeentepo litie daar gaat ook haar vrouwelijke aspirant-agenten op-, leiden voor haar Mobiele Eenheid. Elke grote gemeente heeft zo'n M.E., die wordt ingezet bi] zoekacties en bewakingen ook als auto riteiten vinden dat wet en orde „professioneel" moet worden gehandhaafd. Dat betekent dan schilden, wa penstokken, helmen, inpo- nerende rotten politie. De vrouw in die geweld dadige omgeving, klappen incasserend en zonodig uit delen? Het moet kunnen, zei vorig jaar minister Hans Wiegel van Binnenlandse Zaken toen hem dit door vrouwelijke politie werd gevraagd. Dus werd de op leiding voor de Mobiele Eenheid in Woensdrecht ook toegankelijk voor vrouwen. Wiegels besluit had ech ter voorlopig weinig effect, omdat het opleidingscen trum in Woensdrecht niet beschikte over de mogelijk heden om vrouwen ge scheiden van de mannen te laten slapen en douchen. In veel korpsen twijfelt de lei ding bovendien of vrouwen wel in die gewelddadige omgeving mogen worden ingezet. Het eerste obstakel voor een daadwerkelijke oplei ding van de vrouw bij de M.E. is van de baan. Het M.E.-centrum maakte ge bruik van terreinen en ge bouwen van de vliegbasis van de Koninklijke Lucht macht in Hoogerheide bij Woensdrecht. Het ministerie van De fensie heeft die accommo datie echter zelf nodig en heeft Binnenlandse Zaken de huur opgezegd. Wel werd er een pretige af spraak gemaakt: de oplei ding mag de terreinen voorlopig blijven gebruiken tot ze een nieuwe stek heeft gevonden maar moet wel de gebouwen ontruimen. Blijft de vraag, waarvoor de Nederlandse politie korpsen nog steeds geen eensluitend antwoord heb ben :K ZIJN VROUWEN WEL GESCHIKT VOOR DIT HARDE VAK. De Ne derlandse politiebond is daar heel duidelijk over. Woordvoerder J. van Duijn: „Wat Den Haag doet is pre cies wat wij ook wil en. Vrouwen horen erbij. (Van onze speciale verslagge ver Harrie Vermeulen) PESHA WAR/KARACHI - Wanneer het Nederlands hoc- keygezelschap vanacht in het vliegtuig stapt, laat het een Pakistan achter dat diep be zorgd is over wat de toekomst brengen zal. De Pakistani dragen de Af ghaanse kwestie als een lood zware last met zich mee. Een aantal - vooral zij die de Islam wel aanhangen maar deze niet met politiek vermengd willen zien - is van mening dat Pa kistan er van alles aan moet doen om Rusland niet te pro voceren. „Geef de vluchtelin gen voedsel en onderdak, maar geen wapens anders legt Pa kistan zijn eigen nek in de strop", zeggen zij. Zij zijn doodsbenauwd dat te opval lende steun van Pakistan de rebellen er inderdaadwel eens voor zou kunnen zorgen dat de Russen het niet bij Afghanis tan alleen laten. In tegenstelling met deze gematigde visie staat het standpunt van de orthodoxe moslim-Pakistani, woonachtig in de bergstreken van noord- west-Pakistan. Zij kennen slechts één oplossing: de Af ghaanse vluchtelingen moeten de Russen bevechten waar mo gelijk is. In sommige gevallen is de sympathie voor deze zaak al in daadwerkelijke steun omgezet. In Pakistan weet men ook niet goed wat men aanmoet met het Amerikaanse aanbod tot hulp. Zij beseffen dat er in geval van een noodsituatie niet veel anders overblijft (ook al noemt president Zia de ver houding met China erg goed), maar dan nog hebben zij het onmachtige gevoel om in de armen te worden gedreven van iemand die niet te vertrouwen is. „Wanneer bij de Amerika nen voor ëfen keer eens niet het eigenbelang maar het belang van het Pakistaanse volk voor op zou staan, dan zouden ze al een stuk gewonnen hebben", is een algemene lezing. Uit de handelingen van hun eigen regeringsleiders hebben de Pakistani niet veel moed kunnen putten. Zelfs in deze wereldomvattende situatie, blijft Zia de kleurloze militair die hij is. Steeds veel vul diger worden zijn kwaliteiten ver geleken met die van zijn voor gangers Boettho die vorig jaar in Rawalpindi is opgehangen. Boetho's ideeën zijn bij het gewone volk nog steeds popu lair, maar iedereen laat het wel uit zijn hoofd om dat hardop uit te spreken - was een per soonlijkheid. Ondanks de gro ve fouten die hij vooral aan het eind van zijn politieke carrière maakte, was hij een man met gezag op het wereldpolitieke toneel. Een kwaliteit waaraan het bij Zia ontbreekt. Zia's po litiek is volledig afgesteld op de Islam. In Pakistan was er volop kans om zijn idee tot uit voering te brengen door de over het algemeen strenge ge- loo fcbeleving en omdat er geen belangrijke stromingen zijn die politiek-ideologisch ge bonden zijn. Zia aarzelt niet om zijn ge zag zonodig met harde hand uit te oefenen. Diverse orga nisaties die zich inzetten voor het lot van politieke gevange nen hebben hun bezorgdheid al uitgesproken over het stij gend aantal gevangenen in Pa kistan en over de straffen van wrede en onmenselijke aard die de militaire rechtbanken toepassen. Wanneer men er dan ook nog rekening mee houdt dat de be loofde verkiezingen twee maal zijn uitgesteld dan is het dui delijk dat Zia wel over maar niet met het volk regeert. 3* v? „11 jan. hoopt John O'Mill, die in 1957 een bundel kolder verzen „Lyrical Laria in Dutch and double Dutch" (met voor woord van Wim Kan) en in 1975 zijn tiende boekje „Popsy Poems" publiceerde, van wel ke werkjes enkele honderddui zenden exemplaren werden verkocht, te Breda zijn 65ste verjaardag te gedenken", stond er in een agenda. Laat dat nu toch dezelfde John O'Mill zijn, die de lezers van De Stem iedere week ver maakt met zijn Losse Flodders op de Show Zo-pagina. Dat is dus een zoen van de juffrouw waard; een bank vooruit kan niet, want daar stond hij lange tijd juist vóór. ir En ooit zat ik in één van die banken. Vandaar dus dat er toch een gevoelige snaar wordt geraakt als je leest dat hij, John O'Mill, 65 wordt. Vandaag. En dat is eigenlijk meer waard dan een figuurlijke stevige handdruk. Juist: een stukje in deze ru briek bijvoorbeeld. Heel goed gezien. En dat er nog maar veel flodders los mogen komen. „De argumenten die ge bruikt worden om tot een rookverbod in openbare ge bouwen te komen, kunnen ook worden gehanteerd om een rij verbod voor gemotoriseerd verkeer op openbare wegen te bepleiten", (een stelling van de heer Paul van den Boogaart, die 14 januari doctor in de Wiskunde en Natuurweten schappen hoopt te worden. Nog interesse in de titel van zijn proefschrift „Vitelloge nin mRna and iets kinetics of induction in avian liver"). Nog een stelling dan maar: „Het 'uitlokken van een straf schop' moet worden be schouwd als een vorm van spelbederf en dient derhalve bestraft te worden met de gele kaart" (D. Hoekstra te Gro ningen. Heel juist, heer Hoek stra, maar zondag zal het toch weer gebeuren). Morgen meer, meneer me vrouw. MERIJN (Van onze correspondent) BRUSSEL - De Belgische premier Wilfried Martens is er opnieuw in geslaagd een vrij wel zekere val van zijn rooms- rode kabinet te voorkomen. De 43-jarige Vlaamse minister president ontpopt zich steeds meer als een politieke tovenaar die op onnavolgbare wijze het onverzoenbare bijeenhoudt. Het Vlaams-Waalse com promis, dat Martens gisteren tevoorschijn haalde is in feite niet meer dan een uitstel voor onbepaalde duur van de fel omstreden regeringsplannen om het land op te delen in drie economische en staatkundig zelfstandige gewesten: Vlaan deren, Wallonië en Brussel. (Van een onzer verslaggevers) BREDA - „Het doel van de politie wordt soms uit het oog verloren omdat er een nogal ongezonde concurrentiestrijd heerst waar het gaat om pro moties". jdit is een van de conclusies uit een nog geheim ontwerp-rapport dat is sa mengesteld door de Rijkspoli tiekorpsen van de proefdis- tricten Breda en Dordrecht. In het rapport, dat in zijn defini tieve vorm waarschijnlijk op 1 april van dit jaar aan de mi nister zal worden aangeboden, blijft geen enkel aspect van de organisatie van de Rijkspolitie van kritiek gespaard.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 3