ill g«4 in •biljet. ink DUIZEND DODEN MINDER DOOR BROMFIETSHELM m NS Laatste poging westen voor akkoord Namibië Economie ontwikkelt zich wat gunstiger Conflict tussen JAC en politie Rotterdam Wat is uw gulden waard? Spaarrente tot few- I Is!"1" a »'wg Staatsfondsen dalen op Damrak binnenland buitenland riPr - Het verkeer is PEL de belangrijkste rrrf!waak van jongeren F 15 en 24 jaar. Veertig f*°tvan «He sterfgevallen verbranding Intercity-plus - Fortress wil log meer RSV - luizen kopen AGENTEN DOEN INVAL Daling Top dreigt fiasco te worden West-Duitsland veroordeelt vliegtuigkapers scheepsberichten DOLLAR KELDERT i?aülsterc*amse Effectenbeurs lïïV,S '21'3» 9 0 Si: I *,s I 'dlS-2 I S,S-2 I n '8-ss 26'80e V.'W-A/"! IVAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 •vrf?7 Ij'? leeftijdscategorie is het I-;fverkeersonge- k procent is gevolg van r Zlukinofomde woning van-n ongeval r e iverk. Dit heeft ir. E 1*! sen, dhecteur van de fckting Wetenschappelijk Kfek Verkeersveiligheid fcvVOV) bekendgemaakt op I irnmst in Delft. Is zij een wettelijke begaan. RoJ de Amerikaanse l van de Scientolo- rerd eerder dit jaar I Frans hof veroor- kens fraude en is nu I [beroep gegaan. Hii Idat hij een miljoen ■en heeft in Frank- par geleden waserin K veel te doen over nies", toen berichten I deden over gruwe- |ijdingsrituelen. Ou- ptten toen een ver met het doel hun l tegen de beweging hermen. Dagbladen grden instructies hoe jsren die „Moonies" I leworden moest de-1 pmeren. De regering en onderzoek naar de Ig in, waarvan del pn nog niet zijn be-1 naakt. Het Parijse l „Le Monde" publi-1 P vorige maand een »sprek met een 16-ja- ns meisje dat toegaf te prostitueren on 1 |ijke leden voor de I <inderen van God" te I „Onze vader Moses I heeft verklaard dat begeerte ook als (gebruikt mag worden ps woord te verspra- |ldus de discipel Lilith i haar ouders wegliep h bij de sekte aan te Het Franse ministe- binnenlandse zaken t het geen stappen te- |sekte had ondernomen betrokkenheid bij lutie, omdat „wij echt linnen zeggen of dit een |nlijke wens is of dat ii activiteit is die door lerk wordt gesanctio- r> I i J zelfverbranding van E4-jarige Australische j op 2 oktober in Gene- jor het gebouw van de i ligde Naties, is het e sensationele bericht t gebied van culten. De I van de vrouw, Lynette ps, zei dat zij vier jaar i toegetreden was tot kleine Indiase sekte, Ha Marga genaamd. J Nederlandse regering I verklaard niet al te zeer Itrust te zijn over jon-1 T die vast zitten aan een I ndere religieuze sekte, Jezien er in steden zoals fEerdam en Rotterdam j lts enkele honderden Lasbiljetten pinddarum 1-3-84 Aankoop prijs 652.48 652.62 653.06 653.20 653.34 653.49 KasbUjenen einddatum 1-3-85 Aankoop- pnjs 602.75 602.89 603.28 603.42 603.55 603158, fsprekend nstaande prijzen L-OV) beKenugemooi»» r u "Lnkomst in Delft. "T Zussen blijkt de tot en met 1977 850 tot 950 le- V»'8e»S an de helm voor vens gespaard te hebben. Het Kfl'sers in de jaren 1975 verplicht worden van een au togordel spaarde volgens hem in dezelfde periode 1200 tot 1500 levens. De gegevens zijn gehaald uit een voorstudie voor het risico- onderzoek verkeersdeelne mers. Vrouwen zijn minder bij on gevallen betrokken dan man nen. Daaruit mag men volgens ir. Asmussen niet conclurderen dat vrouwen voorzichtiger zijn of beter rijden in het verkeer. Ir. Asmussen wijst erop dat vrouwen veelal gebruik maken van veiliger vervoersmiddelen (zoals openbaar vervoer) en dat ze vaak op veiliger routes rijden en buiten het spitsuur. In het bedrijfsleven vervullen ze minder riskante functies dan mannen. UTRECHT (ANP) - De Intercity-Plus, de nieuwe snelle en comfortabele trein van de Nederlandse Spoorwegen, blijkt een groot succes te zijn. Volgens een woordvoerder van de Spoorwegen hebben dinsdagavond zoveel reizigers een plaatsje in de trein gereser veerd, dat besloten is om woensdag een extra rijtuig aan te koppelen. Een aantal reizigers dat woensdagochtend met de Intercity-Plus van Maastricht naar Amsterdam reisde, bedroeg 245. Dit aantal overtreft zelfs de stoutste verwachtingen van de Spoorwegen. Vlak na het begin van het experiment met deze nieuwe trein (waarvoor de reiziger zes gulden extra be taalt), zaten er volgens de NS gemiddeld zo'n lis MM vijftig reizigers in de trein. De enorme toe loop van deze week is voor een groot deel te danken aan beurzen in Amsterdam en Utrecht. De proef met de Intercity-Plus duurt in ieder geval tot volgend jaar mei. Tegenover de zes extra guldens die de „plusreizigers" voor de rit moeten betalen stelt de NS tal van servicemaatregelen. Zo bestaat de mogelijk heid om 's morgens „nostalgisch" te ontbij ten in een origineel uit 1926 daterend res tauratierijtuig van Wagon Lits. Koffie en thee is er gratis. Zowel in de eerste als in de tweedeklas compartimenten liggen gratis kranten en wie nog even snel zaken wil doen, kan de boordtelefoon gebruiken. frankrijk wacht goede wijn ,4'ÜH Wm I ROTTERDAM (ANP) - De lotterdamse beleggings- aatschappij Fortress onder- andelt met Rijn-Schelde- Werolme over de aankoop van log enkele honderden wonin- jtn uit het bezit van het heepsbouwconcern. De ge- pekken spitsen zich toe op iel RSV-bezit in de Rotter- lamse wijk Pendrecht met 760 ISV-woningen. [Fortress (een dochter van de Kok-groep) heeft al 524 wo- pgen van RSV overgenomen, ferdeeld over Spijkenisse, Ro- urg, Maassluis, Vlaardin- Ridderkerk, Alblasser- lam en Hendrik Ido Ambacht. De belegger heeft geen wo- ingen overgenomen in Am- letdam-noord en (nog) niet in totterdam. Voor de woningen I® de Rotterdamse wijk Hei- heeft Fortress minder telling, maar de beleg- aatsehappij zou graag andere woningen kopen RSV elders in Nederland. ^ijn-Schelde-Verolme be- t onlangs haar huizenbezit 6 woningen) van de hand |k doen om het eigen bedrijf 1'ffifmanciële injectie te geven, |w de situatie in de scheeps- houv.' zorgelijk blijft. J ,|N GUATEMALA-STAD IJ1)® gisteren honderden sta les gearresteerd. Eerder had I Polfie het vuur op hen ge- «fend. Er vielen negen gewon- (n. Sinds de arbeidsonrust in I tSe Middenamerikaanse sal b«on zijn 24 mensen PRETORIA (AP) - De bui tenlandministers van vier westerse landen en een hoge Franse functionaris zullen be gin volgende week besprekin gen voeren met Zuidafri- kaanse leiders in een poging hun onafhankelijkheidsplan voor Zuid-West Afrika nog te redden, aldus heeft de Zuid- afrikaanse regering woensdag bekend gemaakt. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen de afgevaardigden van de wes terse landen maandag en dins dag gesprekken voeren met premier Pieter Botha en mi nister van Buitenlandse Zaken Roelof Botha. Onderwerp van gesprek zal zijn een interna tionaal aanvaardbare regeling voor Zuid-West Afrika (Nami bië). De delegatie zal de grootste en de „hoogste" zijn die ooit een bezoek aan Zuid-Afrika heeft gebracht. De vijf landen zijn de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Canada, West-Duitsland en Frankrijk. Het feit dat vier van de vijf westerse landen hun ministers van Buitenlandse Zaken stu ren onderstreept het belang dat die landen hechten aan een snelle beslissing inzake de on afhankelijkheid van Namibië. WÈtdL In Frankrijk is de druivenoogst van start gegaan. Door een goede nazomer belooft de wijn uit het Beaujo- laisdistrict (foto) van goede kwaliteit te wor den. AMSTERDAM-Volgens nog onvolledige gegevens is er in ons land na het eerste kwartaal sprake van enige ople ving van de economische activiteit geweest, zo wordt in het verslag over het tweede kwartaal 1978 van de Nederland- sche Bank gezegd. De produktie van de ver werkende industrie herstelde zich in de viermaandperiode april-juli ruimschoots van een inzinking in het eerste kwar taal en kwam daarmee enigs zins boven het gemiddelde produktiepeil van 1977 te lig gen. Tegelijkertijd tekende zich in de uitkomsten van de in de industrie gehouden conjun- tuurtests een wat minder on gunstige tendens af. Ook in ternationaal lijkt de produk- tiegroei hervat. De toenemen de buitenlandse vraag naar goederen weerspiegelde zich in het tweede kwartaal in een lichte toeneming van de uit voer, afgezien van de export van aardgas, die een terugval te zien gaf. Het particuliere verbruik handhaafde zich waarschijn lijk op een zeer hoog peil, ter wijl ook de investeringen in vaste bedrijfsactiva volgens (Van onze redactie binnen land) ROTTERDAM - Het Jonge ren Advies Centrum (JAC) in Rotterdam is boos op de Rot terdamse politie, omdat die te gen alle afspraken in twee jon geren zou hebben gearres teerd, die onderdak bij het JAC hadden gevonden. Het betreft een 18-jarige jongen uit Ca- pelle aan de IJssel en een 15- jarige Westduitser. Dit conflict zet de al jaren bestaande uitstekende sa menwerking tussen de Rotter damse politie en alternatieve hulporganisaties op losse schroeven. Het JAC is vooral nijdig omdat de politie een in val heeft gedaan op een geheim onderduikadres van het JAC. Het betreft hier een adres, dat alleen aan het JAC bekend is en waar tijdelijk weggelopen kinderen worden onderge bracht. Dit incident toont aan dat er haast gemaakt moet worden met de herziening van het wet boek van strafrecht. Dat stelt mensen nu nog strafbaar, als men een van huis weggelopen kind onderdak biedt. In de Tweede Kamer is een wets voorstel van de socialisten Roethof en Haas-Berger aan hangig, waarbij dat onderdak verlenen niet langer strafbaar wordt gesteld als men het wel zijn van het betrokken kind op het oog heeft. De VVD- en CD A-fracties in de Tweede Kamer willen ech ter dat initiatief zo wijzigen, dat de kinderrechter moet worden ingeschakeld. De in dieners hebben daar grote be zwaren tegen. De Rotterdamse politie zegt dat er van een conflict met het JAC moeilijk sprake kan zijn, gezien de om standigheid dat de Capelse jongere werd gezocht voor 24 diefstallen en de Westduitser illegaal in ons land verbleef. eerste indicaties weinig veran deringen ondergingen. In de situatie op de arbeidsmarkt kwam geen verbetering. Wat de loonontwikkeling betreft bestaat de indruk dat de incidentele loonstijging dit jaar sterker is geweest dan was verwacht. Voor 1978 raamt het Centraal Planbureau nu een loonsomstijging per werkne mer in bedrijven van 7,5 pet. tegen 7 pet. eerder. De stijging van het prijspeil van degezins- consumptie wordt geschat op onveranderd 4 tot 4,5 pet. Het prijsverloop tussen maart en augustus kwam hier globaal mee overeen. Voor 1979 wordt in de jong ste Macro-Economische Ver kenning nog een fractionele verdere teruggang van het prijsstijgingstempo verwacht (4 pet.), als de loonsomstijging per werknemer in bedrijven beperkt blijft tot 5,5 tot 6 pet. In het tweede kwartaal was er geen sprake meer van een verdere opwaartse druk op de gulden. Mede daardoor kwam een eind aan de dalende bewe ging in d^ invoerprijzen. De uitvoerprijzen liepen verder terug, zodat de ruilvoet ver slechterde. (Van onze redactie buitenland) SAARBRÜCKEN - Het top- overleg jn Bonn van juli j.l. dreigt alsnog een fiasco te worden. De Amerikaanse mi nister van energie, Schlesin- ger, verklaarde gisteravond dat één van de belangrijkste voornemens, n.l. het beperken van de olie-importen van de VS, niet zal lukken. Het beper ken van die importen was noodzakelijk voor een betere betalingsbalanspositie van Amerika, wat de koers van de dollar had moeten versterken. Tevens verklaarde de be windsman dat de verwachte prijsverhoging van de olie met 5% om die reden een slechte zaak is. Kosten ziekenhuizen hoger door meer verpleegdagen UTRECHT (ANP) - De Na tionale Ziekenhuisraad (NZR) heeft in een brief aan de Twee de-Kamercommissie voor volksgezondheid een nieuw tarievensysteem bepleit. Re den: het bestaande systeem blokkeert volgens de NZR het streven naar verlaging van het aantal verpleegdagen. Verkorting van de verpleeg- duur betekent een intensievere zorg, maar de toegestane per soneelsbezetting is in het al gemeen gekoppeld aan het aantal verpleegdagen. Daling van het aantal verpleegdagen leidt dus ook tot verlaging van het aantal personeelsleden. De NZR meent, dat er een systeem moet komen waarbij voor alle activiteiten die naast de verpleging worden verricht kostprijsdekkende tarieven worden ingevoerd, gecombi neerd met personeelsnormen die zijn gebaseerd op de nood zakelijke capaciteit van de in stelling. Over de vrij gevestigde me dische specialisten, die per verrichting worden gehono reerd, zegt de NZR dat deze specialisten de hulpvraag van de patiënt „vertalen" in om vang en soort hulpverlening. „Hij bepaalt daarmee hoe de ziekenhuiscapaciteit wordt gebruikt en tegelijkertijd de hoogte van zijn eigen inko men". De NZR stelt, dat dit systeem zo moet worden ge wijzigd, dat de aard van de dienstverlening geen invloed meer heeft op het inkomen van degene die de aard en de om vang van de dienstverlening vaststelt. De Raad waarschuwt, dat er een eind zal komen aan de lichte daling van het aantal verpleegdagen die zich sinds 1970 jaarlijks heeft voorge daan. De vergrijzing van de bevolking doet verwachten, dat het jaarlijks aantal ver pleegdagen gedurende de rest van deze eeuw belangrijk zal toenemen. In zijn brief keert de NZR zich opnieuw tegen toepassing van de trendcorrectie op wer kers in de particuliere instel lingen. In deze sector zou dat volgens de NZR als zeer on rechtvaardig worden gevoeld en een slechte invloed op het werkklimaat hebben. FRANKFORT - In Frank fort zijn weer Tsjechoslo- waakse vliegtuigkapers ver oordeeld. Een 30-jarige ver keersleider kreeg zes en zijn 22-jarige verloofde drieeneen- half jaar gevangenisstraf. Vo rig jaar oktober had het twee tal een Tsjechoslowaaks vliegtuig tijdens een binnen landse vlucht gedwongen naar Frankfort te vliegen. Acmea 11 vn. Shellhaven nr. Stanlow, Atlantic Star 11 te Gothenburg, Dallia 11 te Car- don verw., Dutch Faith 11 60 n. Kp. Villam) nr. Lissabon, Dutch Glory 11 te Rotterdam, Dutch Mate pass. 11 Flambo- roughhead nr. Immingham, Dutch Spirit 11 25 no. Down- sing nr. Rozenburg, Kenne- merland 11 te Montevideo, Khasiella 12 thv. Suez, Kylix 14 te Manilla verw., Macoma 10 p. Kaapstad nr. Mena al Ahmadi, Nedlloyd Bahrain 11 te Kuwait, Nedlloyd Algoa 11 te Keelung, Nedlloyd Boven kerk 11 150 zzo. Jeddah nr. Suez, Nedlloyd Kembla 11 vn. Tacoma nr. Vancouver, Nedl loyd Niger 11 vn. Le Havre nr. Dakar, Nedlloyd Streefkerk 10 25 nw. Lissabon nr. Antwer pen, Thameshaven 11 te Ilheus, Waterland 11 te San Francis co, Zwijndrecht 10 vn. Fos nr. Kamsar. Amerik. dollar 1,99-2,09 Engelse pond3,97-4,27 Belgische frank. 6,37-6,67 Duitse mark 107,00-110,00 Italiaanse lire 24,00-27,00 Portugese escudo 3,60-4,85 Canadese dollar 1,67-1,77 Franse frank 46,50-49,50 Zwits. frank 129,50-132,50 Zweedse kroon 45,50-48,50 Noorse kroon 39,25-42,25 Deense kroon 37,50-40,50 Oostenr. schill. 14,84-15,14 Spaanse peseta 2,68-2,98 Griekse drachme 5,15-6,40 Finse mark 49,75-52,75 Joegosl. dinar8,75-11,00 AMSTERDAM - De koers van de Amerikaanse dollar is woensdagochtend op de be langrijkste internationale va lutamarkten scherp gedaald. De rede van president Carter, waarin hij zijn zorg nog eens uitsprak over deze ontwikke ling, blijkt weinig invloed te hebben op de gemoedsrust van de valutahandelaren. In Tokio sloot de dollar woensdag op 187 yen. Dat is een yen lager dan bij de ope ning en bij het slot van maan dag werd genoteerd. In Frankfurt werd woensdag ochtend een dieptepunt be reikt van 1,8820-30 mark. De handel in Frankfurt werd om schreven als zenuwachtig tot paniekerig. Later in de och tend zakte de veelgeplaagde Amerikaanse munt verder tot onder de 1,88 mark per stuk. Op de Amsterdamse wissel markt is een nieuw na-oorlogs dieptepunt van 2,04 bereikt. Geopend werd op 2,0430, ruim een cent lager vergeleken met het slot van 2,0550 van dinsdag. (ADVERTENTIE) De rente die wij vergoeden op spaargelden loopt van 4% voor dagelijks opvraagbare tegoeden, tot 8'/!% voor Vaste Termijnspaarrekeningen met een vaste looptijd van 6 jaar.Vraag bij onze kantoren ook eens naar spaarpapier aan toonder dat, afhankelijk van de gekozen looptijd, een rente geeft van 7'/.% tot en met 8V.%. NEDERLANDSCHE MIODENSTANDSBANK woensdag 11 oktober 1978 °i0m slotko"sen vorige beurs. iHoh slotnoteri le«ngen van gisteren. I ie ^C"eve Aandelen 8.25 ISf2# 32« 3140 8-°0 I^ 'OO 373,00 aèfo,, 8.00 IS. 20 77'M 76 50 8°« E: ;12» "J.™ [68,70 100,80 Is». Do 40 60, 94'00 IS®'-18-791 160'80 l,®0]ie ij! 79) htw.j 132,90 131,30 119 Om - a laten b bieden c exclaim d exdividend e gedaan-bieden f gedaan-laten relief 20 IS» I so I,""» f50 IS'» f50 |S"2« 12,'. I IS'i-i I I""64 I J lid,5 I '5 Id J6.0- 101,30 J13,'Of 111,00 82,80 82,40 149,00 149,00 ,176,50 - 142,00 - 123,10 - '"•3« 125,50a- fox M7.00 6.50 jjï.'D 106, 104,00 103 2 '7° '04, 101 An 1 loVnn M0 6-25 0 '22 102'1(> e'2S lL0 4.50 .00 7.75 7.75 7.75 7.75 7.50 7.50 7.50 7.50 7,50 7.50 7.20 7.00 7.00 6.50 >,30 6.50 ,20 6.50 .40 6.25 d 77-93 99,60 98,70 d 69 99,00 97,40 d 70-95 99,30 97,00 d 71-96 98,60 96,50 d 70 101,00 - d 70-88 99,40 97,50 d 70-88 99,50 97,80 d 76-91 99,00 - d 77-97 98,50 96,90 d 77-87 99,70 - d 71-96 97,00 - d 73-98 97,30 95,30 d 77-97 - 96,00 d 77-92 97,50 96,40 d 69-94 95,70 - d 71-96 95,00 - d 72-97 94,60 - d 78-93 96,20 95,10 d 78-88 96,10 95,20 d 71-81 98,50 98,40 d 72-97 92,50 - d 68-91 94,10 93,00 d 66-88 94,10 - d 69-94 93,10 d 68-93 91,30 - d 68-88 91,10 - d 68-88 90,70 - d 68-88 90,40 - d 66-91 90,90 - d 67-92 90,40 - d 67-92 89,00 - d 65-90 89,20 - d 65-88 89,70 - d 64-89 87,50 - d 64-88 - - d 64-94 83,80 - d 58-83 95,00 4.50 id 59-89 4.50 id 60-85 4.50 id 60-88 4.50 id 63-93 4.25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4.25 id 63-88 4.25 id 63-88 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 3.50 id 55-47 3.50 id 53-83 88,10 91,20 86,00 83,30 90,50 85,20 83,50 82,00 82,30 89,60 82,20 80,30 74,80 89,90 81,30 79,40 74,00 Convert. Obligaties 4.75 Akzo 8.75 A.B.N. 6.P0 A.B.N. 6.75 AmBo73 5.50 AmRo 8.50 BosKalis 6.25 Buhr.T 7.25 Furn. 73 5.75Gist-Br 7.25 H'meijer 5.25 Hoogov. 7.50 IHC Holl 7.25 Kappa73 8.75 KNSM 8.75 KBB 5.75 KLM 7.75 K.N.Pap. 7.00 Lyons N 7.25 M'intosh 9.00 Meneba 78,30 124,40 152,00 103,40 277,00 115,00 101,00 91,20 85,50 94,60 100,00 90,60 98,00 112,50 121,00 108,20 90,20 86,50 93,80 77,80 124,80 150,00 102,20 2.71,50 114,70 101,00 91,20 86,00 95,50 100,00 90,60 98,00b 112,00 118,00 108,50 90,20 86,70 93,20 7.00 NBM-B 7.25 Nederh. 6.50 NMB 7.75 Nutricia 8.00 Nijverd. 6.50 Ocv.d.Gr. 4.75 Philips 10.00 Pont 7.50 Proost.B 6.50 Rolinco 6.50 id 1000 8.00 Sanders 7.00 Skol Br. 7.00 Slav.Bk 8.75 Stevin Gr 108,OOt 9.00 VMF-Stork- 8.25 Vih-But. 96,50 7.00 W'sanen 92,20 8.75 W.U.Hyp 132,50 Aandelen 93,00 0,70 433,50 91,50 95,50 131,50 103,30c 109,00 93,30 73,00e .77,00 95,50 96,00 99,70 92,00 0,75 430,00 91,50 95,00 130,80 102,90 108,50 92,00 73,00 76,20 95,00 94,00 98,20 108,10 96,00a 92,30 131,10 ACF Ahog-BOB Ahold AMA AMEV Amfas Asd Droogd. Asd Rijtuig Ant .Brouw. Ant. Verf Arnh.Schbw Asselberg AssSt.R'dam AUDET Aut.Ind.Rt Ballast-N BAM Batenburg Beek,van Beers Begemann Bergoss Berkel P Blyden t C Boer Druk Bols Borsumij W Bos Kalis 160,50 51,50 118,30 7,35 89,70 112,50 95,00f 306,00 315,00b 220,50 145,00 475,00 102,00 722,00b 2100,00 110,00 101,50e 392,00 65,00 91,20 80,00b 63,00 91,50 650,00 176,00 74,00 158,10 131,50 160,10 51,50 117,00 7,50 88,20 111,30 95,00e 306,00 221,00 146,00 450,00 100,80 722,00 2070,0C 105,50 101,60 380,00 65,00 92,50 80,00 63,00 90,00 660,00 176,00e 74,80 158,50 132,50 Braat Bouw 275,00 272,50 Bredero VG - 1260,00 id cert 1285,00 1265,00 Bredero VB 315,50 308,00 id cert 315,00 308,00 Buhrm.Tett.c. 73,60 73,30 Calve-D eert 176,00 173,30 id 6 pet eert - 1390,00 Centr.Suik. 80,00 80,10 id cert 73,00 75,00 Ceteco 234,00e 232,00 id cert 235,00e 233,00 Chamotte 25,10 25,10 Cindu-Key 36,00 35,00 Claimindo 1830,00 1830,00 Crane Ned 1080,00 1090,00 Desseaux 53,00 51,50 Dikkers 57,00 56,70 Dorpen Co. 176,00 176,50 Dr.Ov.Hout 400,00 385,00 Duiker App 271,00 275,00 Econosto 33,20e 32,70 Elsevier 306,00 304,20 id cert 305,00 304,00 EMBA 222,50 215,00 Ennia 143,50 142,00 Eriks 88,00 87,60 Fokker 29,80 29,80 Ford Auto 950,00e 945,00 Fr.Gr.Hyp. 123,50b 124,00a Furness 70.80 70,50 Gamma H 35,20 34,50 id 5 pet PW 17,10 17,00 Gel.Delft c 243,00 245,00e Gelder cert 54,50 54,00 Geld. Tram 345,00 345,00 Gerofabr 48,50 48,00 Giessen 143,00 140,00 Gist Broc. 40,10 39,80 Goudsmit 112,50 112,00b Grasso 121,50 122,00 Hagemeijer 73,00 72,60 Hero Cons. 95,00 93,50 Hoek's Mach 53,50 54,00 Holec 1158,50 157,00 HALL Trust. 177,50 77,10 Holl.-Kloos 196,00 195,50 Holl.Beton >121,50 120,50 Hunter D.S 23,50 23,30 ICU 93,80 92,20 IHC Holland Ind.Maatsch. IBB Kondor Interlas InternatioM Inventum Kempen Beg Kiene S Kluwer Kon.A.Volker KBB id cert id 6 cum Kon.Ned.Pap Krasnap.sky Kwatta 14,20 231,00 94,50 75,00 46,50 670,00 122,90 327,00 100,50 180,00 14,00 230,20 93,30 75,00 46,10 679,00 122,60 326,00 100,00 178,00 97,30 96,90 45,10 110,50 14,50 45,10 110,50 14,50 Landre&Gl 199,00 '196,00 Leids.Wol •272,10 269,60 Macintosh 65,30 65,10 Maxw. Petr 172,30 172,00 Meneba 68,00 67,50 Metaverpa - 2295,00 MHV A'dam 37,50 37,50 Moeara En. 300,00 295,10 id 1-10 3800,00 3825,00 id 1-4 800,00 800,00 Mijnb.W. 660,00 660,00 Naarden 26,20 26,00 Naeff 78,00a Nat.Grondb. 55,60e 55,10 NBM-Bo uw 33,00 33,00 Nedap 439,00 438,00 Ned.Bontw. 102,30 102,30 Ned.Crediet 56,50 55,20 Ned.Dagbl.U. 268,00e 269,00 NMB '209,00 207,50 Ned.Scheepshy 215,30 215,00 Nierstrasz 1240,00 1240,00 Norit 113,00 112,20 Nutricia GB 42,10 42,00 Nijverdal 72,00 71,00 Oce v.d.Gr. 179,40 177,70 OGEM Hold. 34,20 33,70 Orenstein 232,00 231,00 Otra 156,50 155,00 Oving-D-S Pakhoed H id cert Palembang Palthe Pont Hout Porcel.Fles Proost&Br Rademakers Reesink Reeuwijk Reiss en Co RIVA id cert Rohte&Jisk Rommenholl.s Rijn-Schelde Sanders Sarakreek Schev.Expl. Schlumberger Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Slavenb.Bnk Smit Intern. Stevin Gr Telegraaf TextielTw Tilb.Hyp.bk Tilb.Waterl. Tw.Kabelf.s Ubbink Unikap V.d.Vliet-W Ver.GIasf Vmf-Stork V.N.U. Verto cert Vezelverw. VihamijButt VRG Gem.Bez. Wegener C Wessanen c W.U.Hyp. Wolsp.Ede Wyers Wijk en Her 233,00 49,50 46,50 75,00 47,00 239,50 136,00 163,00 425,00 199,00 '88,00e 124,00 386,50 383,00 63,00 295,00 75,00f 144,80 55,50 1,56 937,00 1280,00 139,00 354,00 106,00 245,00 68,10 106,00 131,50 96,50 198,70 351,00 268,00 193,20 163,50 122,20 106,80 54,50 100,60 14,20 85,00 75,00a 53,90 87,50 74,20 410,50 100,00e 60,50 133,00 235,00 49,20 46,00 75,00 46,10 239,00 136,00 160,50 418,00 197,00 89,00 124,00 386,50 386,50 63,30 289,00 71,00 142,00 55,50 1,56 925,00 1310,00 135,00f 350,50 102,00 242,60 68,00 104,00 131,00 97,00 198,70 350,50 265,00 193,00 160,50 119,80 105,80 54,00 100,30 14,00 85,00 73,00a 53,60 86,50 73,20 410,00 100,10 59,80 134,00 Beleggings Inst. America Fnd 103,50 Asd Belegg.D 118,00 Binn.Belf.VG 135,00 B.O.G. 178,00 Breevast 182,00 Converto 182,00 Dutch Int 536,00 Eur.Pr.Inv. 130,10 Goldmines 450,00 Holland F 145,80 IKA Belegg 130,00 Interbonds 508,00 Leveraged 98,00 Obam 72,50 Sumabel 55,00 Tokyo PH(S) 102,80 Tokyo PH 146,50 Uni-Invest 102,00 Wereldhaven 122,50 Concentra 228,00 Europafonds - Unifonds 438,00 Chemical F 14,30 Col. Growth 8,20 Dreyfus F - Fidelity F - Investors M Japan Fund 23,00 Lehman Corp 24,20 Madison F - Manhattan - Massachus 21,00 Oppenheimer - Technology F 17,10 Value Line Vance,Sand. 14,20 103,00 116,00 134,50 177,00 178,50 180,00 107,00 130,10 450,00 145,00 129,00 506,00 97,50 72,20 55,00 102,80 145,50 101,80 121,70 228,00 436,00 14,20 8,10 22,70 v 24,20 21,00 17,00 14,00 AMSTERDAM 11 okt. (ANP) - Een afwachtend Wall Street, een door de voortgaande energieperikelen zwakkere dollar en een in verband met de behandeling van Bestek '81 afwachtende houding van de beleggers, heeft gisteren op het Damrak een flauwe markt veroor zaakt. Met name de Staatsfondsen hadden het direct zwaar te verduren In deze sector traden verliezen van rond een vol punt op. Van de internationale waarden verloor Unilever f 1,10 op f 126,20. Eenzelfde verlies was ook wegge legd voor Kon. Olie op f 121,80. Akzo moest f 0,50 prijsgeven op f 31,50 en Hoogovens en Philips ieder f 0,20 op f 40,40 resp. f 27,- KLM ging f 2,90 omlaag naar f 162. Op de rest van de actieve markt ging het al niet veel beter. Het verlies van f 48 min. voor Rijn-Schel- de-Verolme in de eerste 32 weken van dit jaar kwam hard aan. De aandelen van het scheepsbouwfonds wer den geadviseerd op f 70,- terwijl dinsdag nog f 75,- voor de stukken was betaald. Op de lokale markt was de toestand al niet veel an ders dan op de actieve markt, al bleven de verliezen hier meestal vrij beperkt. RSV werd tenslotte verhandeld op f 70,50. Bredero Verenigde Bedrijven zakte van f 315 tot f 307,- terwijl VMF f 1,50 moest prijsgeven op f 53,-. In de verkeerde hoek zaten verder fondsen als Ennia, Batenburg, Van der Giessen-de Noord, Rom- menhoeller, B.O.G. en Schuttersveld. Aan de andere kant wist CSM f 2 aan de koers toe te voegen op f 75,- terwijl ook Blydenstein Willink en WUH gevraagd waren. Gisteren vond ook de introductie plaats van de Britse European Ferries. Per CDR (100 aandelen) werd onge veer f 550 betaald. Op de actieve markt ging de afkal ving gedurende beurstijd verder. Aan kop ging ABN, die spoedig f 367 noteerde, een verlies van f 6,-. Maar ook de KLM en HVA gingen onverdroten voort. De staatsfondsenmarkt had eveneens de neiging verder terug te lopen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 7