I 2 N m dm «O öuivenhouder in drie jaar naar top ST ^^Mji uniek markt^Byébtraeten BV bestaat jaar jFunderingen over de hele wereld UIT HET MENLEVEN In Vlaemsche Duyn ZEEUWS K0] Kennis lerens I zi|Ilu naaS.' zi'n "ante bun- I ®e°' ik du.lvenhouder I Re duivin' v ®oeder een iRuitHnM aaRené Hen en het NDÊRDAG 12 OKTOBER 1978 a Celica 1600ST 1974 33.000 km 28 3P Berlinetta oranje met km.st. 7.000 :a 1000GLS 1973 bruin met. 3ta Carina 1600DL '76 ita Corolla K30 '76 n met. tun Cherry 100A '76 2x un 120Y Coupé '75 oranje da 818 Coupé '77 bruin a 1200DL 1975 rood ixhall Viva DL '75-76 127 1974 blauw Axelsestraat 59 Tel. 01150-12321 Transportstraat 1 TERNEUZEN Vert. R. de Haan 01150-95845 OOSTBl-BG - Waar in den 7e vind je een bedrijf waar Lti» en kantoorpersoneel 's Insomeenuurof tien met 2 vingers en glimmende légen gezamenlijk aan de gerookte paling zit te Uiiiven. gevangen en gerookt j0, van de ..grote bazen" IC Dit gebeurde evenwel op In wnnige dinsdagmorgen en „erd met een handgebaar en !nS mond hartelijk Uitge dijd ook deel te nemen aan schianspartij... Het tekent *wel de sfeer bij de Ver raden b.v., specialist in fun- dugstechnieken, Zuid- nijsevaart in Oostburg. On- mks dat de firma leverancier van de meest ingenieuze .{stellingen aan landen als rankrijk. Polen, Senegal, Je na en Zuid-Afrika heeft het 't «oedelijke gehouden van familiebedrijf, waar de lecteuren Verstraeten en der Schaaf door iedereen ,noon „Lex" en „Henk" nden genoemd. Op vrijdag (hoe kunnen ze 't uitzoe- m!)oktober stort het hele be- iji zich in het feestgedruis, ,ant dan hoopt men het 75- irig bestaan van de firma te ieren, compleet met receptie, espraken en wat er allemaal jg meer bijkomt. Een dag later zal het er wat agedwongener aan toe gaan, art dan zet het 40 man sterke ersoneel de bloemetjes bui st En, gezien de nogal storm- chtige en op z'n minst tot de erbeelding sprekende ont- nkkeling van het bedrijf, mag ook best, want bovendien Lex Verstraeten dan een vart eeuw bij de zaak. Schuld j Het was nog maar pas in B961, dat Lex Verstraeten, zo als hij het noemt, „zwarte sneeuw" zag. Van de grootste aannemer in West-Zeeuwsch- Vlaanderen was hij ogen schijnlijk gekelderd tot een beklagenswaardig man, met z'n faillissement voor de deur. Met een schuld van 200.000, het „ach en wee-geroep" van de hele familie op de achter grond en niemand meer die in hem geloofde behalve hijzelf, zat Lex-Verstraeten diep in de put. „Alleen de directeur van de -bank had nog vertrouwen in me", grinnikt Lex Ver straeten, als hij met frisge wassen handen even het ge sprek met mede-directeur Henk van der Schaaf komt volgen, „die heeft me naast die schuld nog eens 30.000 ge leend om de noodzakelijke proefbelastingen in Sas van Gent te kunnen doen. Die proefbelastingen, waar ik persoonlijk in geloofde, waren m'n laatste strohalm: één de monstratie van een nieuwe techniek, voortgekomen uit een bestaande oude techniek, waarbij door grondverdrin- ging een paal trillingvrij de bodem in werd gebracht. Het was een noodsprong, maar het werkte. De proeven waren goed, het bedrijf kreeg hoe langer hoe meer opdrachten en de toekomstverwachtingen nu zijn zonder meer prima". Lex Verstraeten (48 jr., snor, pin- keloogjes - je zou hem oneer biedig het best een „eigenwijze en kundige creatieveling" kunnen noemen) vliegt het hele jaar door van hot naar her en houdt zich op internationaal niveau bezig met het leggen van contacten en research. Henk van der Schaaf (van oorsprong een Fries, die zich hier heel goed thuis voelt) houdt de zaak meer organisa torisch in de gaten en neemt de De directeuren Verstraeten en Van der Schaaf; Lex en Henk voor het personeel. werken aan. Speciale werken, waar allerlei gerichte funde-, ringstechnieken bij worden gebruikt. „Want", zo drukt Lex Verstraeten het kernach tig uit, „gewoon heien kan ie dere boerenlWij willen ge woon worden uitgedaagd. Als er maar iets is, wat een ander niet kan, gaan wij er op af". Dat had de oude Antoine Alexander Verstraeten, in 1873 in Hulst geboren, in een landbouwersgezin ook nooit kunnen denken. Hij bouwde boerenhuizen, stallen en schuren als metselaar. Zijn zoon René Fidelius Marie Ver straeten ontpopte zich tot een geboren ondernemer. In 1930 nam hij het metselwerk aan van het nieuw op te richten St. Antoniusziekenhuis in Oost burg, wat zijn eerste grote aanneming betekende. Rond 1940 (hij was inmid dels naar Oostburg verhuisd) werd het ambachtelijk bedrijf omgevormd tot een algemeen aannemersbedrijf. Alexander Julien (Lex) Verstraeten stu deerde eerst een paar jaar in Delft vóór hij in dienst kwam bij zijn vader. Vooral de utili teitsbouw (stadhuis Oostburg; diverse scholen) had indertijd zijn speciale aandacht. „Maar het funderen was altijd een hobby van me", vertelt hij, „we kregen problemen bij de hei werken van het stadhuis van Oostburg en bij een karwei in Brussel en toen was m'n inte resse, pas goed gewekt". Door zelfstudie heb ik veel geleerd en langzamerhand ben ik het toch wel bloeiende aanne mersbedrijf 130 mensen in dienst) gaan omschakelen naar een gespecialiseerd bedrijf in funderingstechnieken". De visie van Lex Verstraeten vond in het begin weinig weerklank, maar nu is het zo dat de directe activiteiten ook naar België zijn uitgebreid (p.v.b.a. Fun- dex). Polen is b.v. een grote klant van heistellingen gewor den, waarbij Lex Verstraeten er zelfs niet voor terugschrikt om daar voor groepen deskun digen lezingen te geven. „We leveren niet alleen de machines, maar we brengen de mensen in het buitenland ook de nodige technische kennis bij", aldus een tevreden Henk van der Schaaf, „het allerbe langrijkste voor ons is, dat de klant tevreden is. Het is geluk kig nog nooit gebeurd, dat er achteraf iets mis bleek te zijn. Wij werken vrij selectief, ne men weinig of geen risico's. Het gebeurt bij ons nooit, dat we zeggen: „nou, we hoprn maar dat het goed gaat". Wat dat betreft kunnen we de bui tenlanders nog iets leren. Maar het Laboratorium Grondma- chanica Delft, waar alle grote projecten worden onderzocht, staat dan ook vooraan op het gebied van onderzoekingen en research." Verstraeten b.v. werkt ei genlijk in twee richtingen: aan de ene kant worden allerlei werken in de sector funde ringstechnieken aangenomen en uitgevoerd (trillingsvrije paalfunderingen met gebruik van de Delta-, Fundex-, Ti- rex-, Vibrex- en Tubexpalen) en aan de andere kant worden eigen machines ontworpen en vervaardigd. Zoals de hoog spanningslijnmachines, die zonder afwijking zeer zuiver tot op de centimeter kunnen heien. Per schip of per diepla- der worden de machines over de hele wereld vanuit Oost burg verpsreid. Onlangs nog is er een gezamenlijke b.v. met de Nederlandse Spoorwegen op gericht, speciaal met betrek king tot de viaduct-werken (beperkte hoogte). In België b.v. zijn bij de bouw van de chemische fabriek Degussa niet minder dan 2500 Ver- straeten-palen gebruikt...Ver der werkt men veel samen met bedrijven in het buitenland. „We horen toch wel bij de vijf grootste bedrijven op dit ge bied in Nederland", consta- teertHenk van der Scha af, „we hebben dan ook een goede ploeg en we zijn altijd blij, als een werk goed „weg" is. Maar wat wil je ook met een man als Lex Verstraeten: er kan zo gek niet iets zijn, of hij weet er wel een oplossing voor". GERDI PREGER. IVAG-garantie I. 01154-1767 OOSTBURG - Wat een ge- ;en voorbereiding en een ar weken hard werken kun- doen met een bestaande nkelinrichting hebben een s aantal Oostburgers vrij- gavond kunnen zien. Met paste trots heten toen Aimé Alice Fierens zien wat zij der een goed ingerichte inkel verstaan. En, eerlijk het resultaat mocht »nd worden. )p overzichtelijke wijze an de diverse artikelen, va tend van Wedgwood-por- iein tot servetringen opge- tld in houten rekken van ei- ontwerp. Speelgoed zal Jen nu tevergeefs bij Fierens eken. Van dit uitgebreide sortiment zijn alleen de mo- ibouw, en de treinen nog tergebleven. het winkelbestand is (evoegd een afdeling meu- 'en, waarmee, zo wist het Mpaar Fierens te vertellen, Poet filiaal Sluis goede erva- ngenzijn opgedaan. „Je moet [F™ veranderen wil je in de jndige tijd als middenstander olijven doen", zo werd agavond gezegd. Hoeveel ""I Fler«is al sinds de oorlog 'Veranderd bleek uit een foto- Mum met oude foto's, waar- O'veel bezoekers belang- ™g toonden. Jubileum expositie OOSTBURG - „Het gebeurde op een tentoonstelling van welfareprodukten in Amsterdam. Bij een kraampje zat een man en die vroeg of ik niet een paar pannelappen (ik kon onderhand wel een deken maken van alle pannelappen die ik thuis had liggen) wilde kopen. Van die hard-paarse. Ik keek naar die man en ik dacht: ach, nou ja, die paar gulden. Dus ik kocht die pannelappen. Waarop die man zo blij als een kind naar zijn invalide vrouw holde en uitriep: „moeder, je bent verkocht. Je bent toch nog 2,75 waard!" Mevrouw N. van den Berg- van der Burg kijkt even pein zend-glimlachend naar buiten. „Dit verhaal hoorde ik van een welfare werkster. En ik vind gewoon, dat het welfare-werk zin heeft, zolang je nog dit soort reacties meemaakt. Daarnaast willen we met dit welfare-werk van het Rode Kruis gewoon de mensen wat bezig houden, ze oppeppen en ze laten merken dat ze best nog iets kunnen. We willen ze af leiding geven en ze uit hun ei gen gedachtenkringetje halen. En och, als het dan allemaal eens wat minder kunstzinnig of creatief is, geeft dat toch niet?" Het jubileum Mevrouw v.d. Berg is wel fare-leidster in West- Zeeuwsch-Vlaanderen. Samen met haar 30 helpsters is ze een grote jubileum-tentoonstel ling aan het organiseren in hotel-café-restaurant „Het Vlaemsche Duyn" in Groede. Van 14 tot en met 21 oktober (net in de herfstvakantie dus) hangen en liggen in de ver schillende ruimten van Het Vlaemsche Duyn de produkten die de ongeveer 120 zieken, al leenstaanden en bejaarden bij elkaar hebben geknutseld. Het geld wordt gebruikt om nieu we materialen te kopen en de mensen zo nu en dan eens een uitje te kunnen bezorgen („een middagje bingo - dat vinden ze prachtig!"). De welfare bestaat dit jaar n.l. 30 jaar. Vandaar al dat feestvertoon. Het welfare-werk stamt uit de Tweede Wereldoorlog en is uit Engeland komen overwaai en. Aanvankelijk waren het de oorlogsinvaliden, die door middel van het welfare-werk mochten ervaren, dat ze nog niet waren uitgeschakeld. In Nederland richtte het werk zich in eerste instantie tot de gehandicapten, terwijl daar later ook de bejaarden bij kwamen. Mevrouw v.d. Berg (ze kwam in '65 als notaris vrouw naar Oostburg) doet het werk nu al weer een jaar of tien en nog steeds met plezier. „Ik wilde gewoon iets gaan doen dat me met mensen in kontakt bracht. Maar ik heb twee lin kerhanden", bekent ze, „ik wist het verschil niet tussen verschillende soorten zij en ik voelde me enorm stom tussen al die vrouwen. Het ging bij mij echt op z'n jan-boeren-fluitjes. Maar nu loopt het allemaal wel. Ik coördineer zo'n beetje de werkzaamheden van alle 30 helpsters (ik neem m'n petje af voor die vrouwen). Eens per twee weken wordt er nieuw materiaal gehaald en iedere maand hebben we een verga dering in een zaaltje in Schoondijke". Het moet me vrouw v.d. Berg toch even van het hart, dat ze allerminst te spreken is over de allesbelab- berdste behuizing in de oude o.l.-school in Oostburg. „Drie trappen op, op de hoogste zol der, ergens achterin, zonder verwarming", moppert ze, „daar moeten de helpsters materiaal halen. Maar als die school, zoals het er naar uit ziet, verdwijnt, weet ik niet, rwaar we dan naar toe moeten". Een samenwerking tussen andere instellingen, die zich met dit soort werk bezig hou den (Zonnebloem, bejaarden- werk etc.) ziet mevrouw v.d. Berg wel zitten. Op het ogenblik wordt er door de Stichting voor Maatschappe lijke Dienstverlening in West- Zeeuwsch-Vlaanderen druk onderzocht in hoeverre men bepaalde werkzaamheden kan samenvoegen. „Want het is toch jammer, dat er op sommi ge punten langs elkaar heen wordt gewerkt", merkt me vrouw V. d. Berg op. De wel fare-helpsters werken niet al leen bij zieken en gehandi capten thuis, maar ook in so ciëteiten en bejaardentehui zen. „We krijgen ook vaak na men van mensen door van Ge zinszorg en de geestelijke ge zondheidszorg", vertelt me vrouw V. d. Berg, „materieel heeft iedereen het tegenwoor dig enorm goed, maar er is vooral veel geestelijke een zaamheid. De welfare-helpster wordt dan vaak een soort ver trouwenspersoon. Dit is werk, dat je echt moet liggen. Denk nou maar niet, als een soort „weldoenster" bij de mensen op bezoek te kunnen gaan, want er komt nog heel wat voor kijken. Na de cursus van 15 lessen lopen de helpsters-in- spé dan ook altijd een tijdje mee om te kijken of het wel be valt. Je hebt een Job's geduld no dig en een boel tact. De help sters vormen met elkaar een zeer gemêleerd gezelschap, want er zitten vrouwen tussen van o.a. een timmerman, een boer en een dokter. Ik heb er een paar bij, die het al 15 jaar of langer doen. Geweldige vrouwen", zegt mevrouw van den Berg uit de grond van haar hart. „Alle vrijwilligers mogen best eens een pluim hebben, want ze doen ook nog erg veel werk thuis. Ik hoop", besluit mevrouw van den Berg, „dat we lekker veel verkopen tij dens de tentoonstelling. De tijd van de markten en volksfees ten, waar we ook altijd te vin den waren, is nu weer zo'n beetje voorbij, dus moeten we nu onze slag slaan. Anders", verzucht ze, „zitten we weer vast aan een verloting en dat vinden we allemaal toch zo'n karwei". GERDI PREGER. "h. Peeters uit Hulst I»w1k?S het helemaal lffheoftl\B ing dat Th- I NsmIÏ ers actief aan de I tR, Sr lnü gaan deel" RRRi had al zo'n tiia? 'Venzit,enop de I om» S in de bosrij- phÜHÏÏR" h<ït Jagertie I 7oeg een ,j1?argeleden b» voor h Jongen dui" I Dat Cl ?1 WUde k«eken. |RÏÏmlmaar de man liithtikdaC7°F'dagen-AUa, Wen". er ze" mee g'^mtet°dor7SUCCes' want 2ick naar de ton' v?'rksPeelde '1 de beste in 7 hoort hij P een van C l nd' met n" I deH7fi 1? °kken een 'aar het asdu^fv ^ie I ndeduivenvatazEi0ei?chap I e vader Wn elandwon. I ,,Wltstaarr v 'T Was een StTinnC°denExter i nH40-352j alseweg 1-o^L^^" c -«wi Rsdatinw mende -Wdijlr u entzier uit ,8en"'*?Peeteerlt: "Gekre" doe >k niot S' "W£mt k°- -. en verkopen sie lr„„ nissen en ik wil er geen geld voor hebben. Voor een binnen kort te houden verkoping van jonge duiven waarvan de op brengst is bestemd voor het gehandicapte kind zal ik drie jongen duiven geven. Dat is voor een goed doel". Waaraan heeft hij zijn snel succes te danken Is het het goede ras? De optimale verzorging of de kwaliteit van zijn hokken? „Er kwam hier onlangs een dui vensportjournalist, die begon met te zeggen dat er van het hok niks deugde en even later dat ik zowat alles verkeerd doe. Vragen ze naar het ras dan zeg ik dat ik het niet weet, noem het maar vuilnisbak- kenras. Kijk wij mensen stammen af van Adam en Eva, de duiven dan van die over zijn gebleven uit de ark van Noach. En het is met de duiven net zo als bij de mensen, talent zit er overal, als ze de kans krijgen het te bewijzen. Ik heb zowat alle boeken over de duiven sport gelezen. De een zweert bij de vleugeltheorie en legt bewijzen over, een ander over de ogen, weer een ander nog wat anders. Maar niemand weet het. Een schóne duif kun je zien, of het een goede vlieger wordt niet". Wat eten betreft »De heer Peeters met een van zijn postduiven. komen Peeters duiven niks te kort. Ik zie dat er bij mijn be zoek op de hokken, om zowat twee uur in de middag in alle bakjes nog voer ligt. Men maakt hem nog al eens het verwijt dat hij ze teveel geeft. Peeters: „Ik heb jaren in de wielersport gezeten, ook als ploegleider. Mijn jongens moesten veel fietsen, kregen dus goed te eten en te drinken en vroeg naar bed. Mijn duiven moeten ook veel vliegen en krijgen dus ook goed te eten. Met een lege maag kun je niet fietsen en de duiven niet vlie gen". En dat zijn duiven vooral in het afgelopen seizoen goed ge presteerd hebben is bewezen. Van Quievrain tot aan La Souterainne toe op alle afstan den. Met wind in de staart of tegenwind, ze waren er. Hij heeft in de C C Hulst zeker vijftien eerste prijzen gevlo gen, en minstens evenzoveel een tweede zegt hij. „Omdat mijn duiven bleven „letten" Mijn duiven zijn niet zo snel in het opkomen. Eenmaal thuis nemen ze er de tijd voor. Drie minuten zitten is vrij normaal en soms vliegen ze nog een paar rondjes". Word je dan niet zenuwach tig „Welnee ik neem er dan ook de tijd voor". De duiven sport hoeft niet duur te zijn volgens Peeters: „Als vrije tijdsbesteding is er geen mooi ere sport te bedenken, maar het moet geen geldsport wor den. Wat mij betreft mogen de wedvluchten enkel om een me daille gaan. Ook zij die zeggen dat de vrachtprijzen hoog zijn hebben het mis. Vroeger, voor de oorlog, betaalde je per duif voor bijvoorbeeld Arra 15 cent en je verdiende toen een tientje in de week. Nu betaal je voor Beaumetz, dus ongeveer net zo ver, 35 cent". Wat opvalt is dat Peeters duiven, behalve als ze verongelukken uiteraard, al tijd naar huis komen al duurt het soms lang. Bij één duurde het eens bijna een jaar. Een andere een doffertje, kwam eens enkele dagen na de wedvlucht 's avonds thuis met een gat in zijn lijf en slechts één pootje. De behandelende veearts zei: „Die is perse naar huis gekomen om te sterven". Maar Peeters wilde daarvan niets weten: „Waarom moet je zo'n duif de kop uittrekken?". Hij genas en mocht blijven en de doffer krijgt op zijn tijd een duivin en brengt zijn jongen groot. Ook dat is auivensport en mag best weieens vermeld worden. De Hulsterse kampioens: „Schrijf niet te veel over mij, maar over mijn duiven, want die zijn het die het gepresteerd hebben", onder andere win naar van een kleuren tv kan terug zien op een succesvol sei zoen en zijn duiven behaalden ook in groter verband enkele vroege prijzen. Tot besluit en kele resultaten van de asduif- kampioen de H76-2508695 in dit seizoen. Quievrain, C C Hulst' Orleans, C C Hulst 3: Provinciaal 11 tegen 3661 dui ven. Chateauroux, C C Hulst 1, Prov. 2 (892d). ZNB 5 (3142d). La Sorterainne, C C Hulst 2, Prov. 13 (774d), ZNB 62 (2768d). Orleans C C Hulst 1, prov. 2: Bourges C C Hulst 3. Prov. 5. CEES DE ZEEUW

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 27