STATENCOMMISSIE GEEFT VOORRANG AAN VOS-CURSUSSEN Gouden bezem' reinigingsdienst Goes voor r.-k. Holtkampschool »^rdrb« Ouders van geestelijk gehandicapten buigen zich over begeleiding GEDEPUTEERDE: ER IS ONVOLDOENDE DESEF VAN GEVOLGEN WIJZIGING WELZIJNSBELEID Aarzeling bij instellingen en verenigingen over proefproject welzijnswerk SSNS vismun Veel animo schooljeugd voor milieuproject streek Vergadering op andere plaats Goes Politierapport Polder Prijswinnaars BELGISCHE LOTERIJ DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 _nrc a oktober - Aard- grote 7-10, bonken PPJi'ivie-116-20; princes- bonen: II117-172; pronk- TT X 83; kassnijbonen: M45, II X 95—110kroten nbonen -10 jl'x 83; kassnijbonen: l B 6 A 37; komkom- Üo atalas stuk): I 75 52, 60 0 27 40 24, 35 16, 25-48; 'iod: I 82-107, H 32; «irnnl' I 34; savooiekool n) 54 1 21-44, II 33; ro- nol-116, IIA 4; wittekool: I netmeloenen: II 55-90; „tapen- I 35; prei: I A 'L9 selderij (bos): I 38; wda-1170, II113; spruiten: BB21.'A 81; glastomaten: CC j C45-50, B 84-93, A 83-93 ir45 II C 25, B 25, A 25-64; lastomaten (per krat): B 98, A 96 I A 550; uien (kg): MD 12. KAPELLE - 11 oktober - ramen: industrie per kg 2.55, Inné du Cornice 180 79, 75 93 70 68-89, 65 72, 1180 6 75 83-85, 70 81, 65 V66 60 53, D50/60 29.70, jj,B75 66.B70 74.B65 56, 0 34. Bonne Louise d'A- anches: 160/70 60, 55 18.70, fl 18.70,1160/70 40, 55 18.70, 18,70. Conference: 165/75 7 60 64-65, 55 36, II 65/75 1-82, 60 64-72, 55 35-46 50 1 '9 D45 18.70. Beurré Har- by; 180 66, 70/80 71, 65 58, 60 9,1155 25.20, 70/80 51, 65 39, 28, Legipont 165/75 55-57, 24.40-34, 55 18.70. Saint émy 170/80 75, IID50/60 49, 0 80 73,60/70 74. Gieser Wil man: 1601.45,55 1.21, 50 5 7, 60 1.46, 55 1.25, 50 43-78, 45 23-44. Beurré Alexander ucas: 175/85 48,65/75 43,1160 1-23, D50/60 20-60 75/85 '4 40.65/7 5 2 2. Brederode: 170 6, 60/70 72. Triomphe de fenne: n70/80 31-36, 65 '5-29 6 0 2 5-30. Packhams umph: 180 64, 70/80 47, 60/70 12.90, D55 11.40. eurré Alexander Lucas Bron- é:I75/8538,65/75 29-35,II60 1. Cox's Orange Pippin: 180 ,75 90, 70 7 6 65 57, 1180 6-78,75 74-79, 70 67-70, 65 7-51,60 30-31, 55 20.80, A75 4.A70 67, A65 54, A60 33. oudrenet: 195 34, 85/95 38, 5/85 43, 70 36 65 32,1185/95 '6,75/85 36, 75/85 3 5 65 31. Goudrenet: 195 42-44, 795 48-51, 75/85 55-63, 70 9, H85/95 40 75/85 4 5-68, 70 36, 65 31. Lombarts Cal- le: 170/80 41,65 2 3. Spencer: 70/80 51,6 5 3 9. Ingrid Marie: '1 53,70/80 54, 65 37-38, 60 1,1170 46,65 41, 60 31. Odin: 65-72, 65 36, 1170/80 -65,65 36-44, 60 20.80, Lo- o: 190 56, 80/90 57-58 70/80 9-53 65 3 6. Karmijn: 1190 75, "1 64-74, 70/80 48. Gol- ■ïïi Delicious: 180 68, 70/80 3-58,1170/80 36 60/70 20.80. leestomaten: IIA 4.10, B 20-4.50, IIBB 4.30, IIX 3.10. ardbeien per doos I 44, II 5-75, frambozen per doos I ■10, doornl. bramen per doos ,5-1.20, knolselderij 38, an dijvie 23, aardappelen bonken NU7-13, II6-10, kriel 5'/2, oenten: bloemkool 31-81, ode kool 10, spruitkool 57-61, |ien 15, prei 47-55, snijbonen n'3"' dubbele bonen |H-, komkom. 27-63. KNEUZEN ll-10-'78 feo stuk, bloemkool A 104-130, A2 61-80, B 46, C 54, Poene komkommers 44-45, perbos, selderij 3, peen, 50-55, ter kilogram, andijvie 24-40, «Men 13, prei 44-56, prelude 95-115, kassnijbonen 334, ro de kool 17-18, witte kool ■15, spruiten 49-73, uien «•23, witlof A 380-470, afwij- ftd 310-312, tomaten (per S?™ 6 kil°) 42 330-410, B lJ9.BB660,B2 350-490, C300. ,uui7 0,91,1566 kg ZtaT1'63' 9331 kg schol 1583 V V u° kg t0n§ U'84' s® kg tarbot 8,08 384 kg f3-'64" kg kabeljauw kt o An iW,iiting1'33'1066 525 ko kg makreel 0,86, ;'i5*gpoon 1,98,779 ketone! S f 560 kg bolk M7, 1545 ko 'fP014 Sarnalen 3,02 kg pellerij garnalen 3,18. MIDDELBURG - Bij de ontwikkeling van het plaatse lijke vormings- en ontwikke lingswerk voor volwassenen in Zeeland zijn de zogeheten VOS-cursussen duidelijk een prioriteit. De aanstelling van een consulente voor dit werk vormde gisteren in de Staten commissie voor Onderwijs en Cultuur dan ook geen punt van discussie. De Statencommissie be sprak aan de hand van een tweetal rapporten hoe het pro vinciale beleid ten aanzien van het vormings- en ontwikke lingswerk eruit zou moeten gaan zien. Gedeputeerde mr. J. Boersma deelde mede, dat Ge deputeerde Staten een werk groep willen oprichten die een totale structuur moet gaan op zetten. Van deze werkgroep moeten deel uitmaken de Zeeuwse Vrouwenraad, De Zeeuwse Volksuniversiteit, het Zeeuws Vormingsberaad en het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. Deze werk groep zou ook kunnen dienen als voorlopig begeleidingsor gaan van het vormings- en ontwikkelingswerk in Zee land. Ook in Zeeland is de be hoefte aan vormingsactivitei ten groot gebleken. De VOS- cursussen rijzen als paddes toelen de grond uit en de Open School is sterk aangeslagen. Dedeputeerde Boersma vond, dat men zelfs voorzichtig moest zijn om alle behoeften aan te boren. „Je weet met wat je dan oproept en je moet toch ook weten in hoeverre je de za ken kunt bekostigen", aldus de heer Boersma, „Wildgroei moet zeker voorkomen wor den. De structuur, die eruit moet komen voor het vor mings- en ontwikkelingswerk, moet in elk geval zo buigzaam zijn dat op alle bestaande of nog komende behoeften kan worden ingespeeld." De statencommissie stemde gisteren verder in met het sub sidieverzoek van de gemeente Axel voor inrichting van het streekmuseum de Axelse Boe- renkamer. Het statenlid G. de Vries-Hommes (PvdA) zei van de wethouder van financiën van de gemeente Axel verno men te hebben, dat de ge meente het jaarlijkse tekort niet kan dragen en zij vreesde dat de Axelse Boerenkamer misschien uitgroeit tot een concurrent van het bestaande culturele centrum De Holle. Zij bepleitte daarom aanhou ding van het voorstel teneinde bij het gemeentebestuur van Axel nog eens nadere infor matie in te winnen. Gedepu teerde Boersma was daar sterk op tegen. Er lag een subsidie aanvrage van burgemeester en wethouders van Axel en die moest volgens hem nu beoor deeld worden. Het verzoek was namelijk niet ingetrokken. De statencommissie nam het standpunt van de gedeputeer de in grote meerderheid over. (Van een onzer verslaggevers) KRUININGEN - „We moe ten ons hier uitspreken over iets waar we nauwelijks over voorgelicht zijn". Met deze uitspraak van één van de 80 aanwezigen is de sfeer te ty peren op de bijeenkomst in het gemeentehuis van Kruiningen omtrent deelname aan het proefproject dat de gemeenten moet helpen bij het opvangen (Van een onzer verslaggevers) GOES - Dat het een goed idee was van de gemeenterei niging in Goes om voor de twee hoogste klassen van de basisscholen een milieuproject uit te schrijven onder het motto „Help Goes schoon te houden" bleek uit de grote animo bij onderwijzers en leerlingen om hieraan deel te nemen. Een en twintig scholen besteedden op verscheide ne manieren aandacht aan het project. Woensdag kreeg het een even plezierige als leerzame afsluiting bij de ge meentereiniging. Ongeveer vijftig afgevaar digden van de klassen werden daar rondgeleid en aan schouwden demonstraties met het rijdend materieel van de reinigingsdienst. De kinderen waren met dienstauto's van de reiniging van school opge haald. De jeugd volgde met grote aandacht de werking van verschillende reinigingswa gens. In de grote garage was een tentoonstelling ingericht van de vele tekeningen en an der materiaal die door de schooljeugd in het milieupro ject waren gemaakt. Bijzonder veel werk van de opdracht had de r.k. Holtkampschool uit de Goese Polder gemaakt. Tijdens de prijsuitreiking door wethouder J. de Graag mochten de vertegenwoordi gers van deze school de „Gou den Bezem" als extra prijs in ontvangst nemen. De heer De Graag wees op het grote belang van een schone stad. Hij meen de dat de jeugd een goed voor beeld kan geven door niet al lerlei rommel op straat te gooi en. De wethouder vond het fijn dat zoveel scholen aan het mi lieuproject hebben meege daan. Hij bedankte de heren H. Sauer, chef van de reinigings dienst en zijn medewerker L. Eckhardt voor hun initiatief, het project op touw te zetten. GOES - De bijeenkomst van de Provinciale Diakonale Commissie die voor vanavond gepland is, zal vanwege de grote belangstelling gehouden worden in gebouw De Hoogte in Goes en dus niet in De Vroone in Kapelle. Opbrengst collecte - Dit jaar heeft de collecte ten bate van het Prinses Beatrix Fonds in Goes 8485,71 opgebracht. GOES - Met ingang van 1 december 1978 is benoemd tot notaris binnen het arrondis sement Middelburg, ter stand plaats de gemeente Goes: mr. E.CJ. van Dissel, kandidaat notaris wonende te Goes. '^Raadkr5 ~i°P het kruis" kwam to «F ®'3ksweS irdat m botsing beende aan fT" V00rranS Bestuurd a Pers°nen- °°stburg q °°r 3-M.B. uit ^UnL£i6t?r liaP «8«»tott0pen perso de tahte materiëlescha- haat nIchtST Ti)dens ^apte de Ai^L, PatrouUle r ^ent WoensH»0 te Sas m 's-Grav» rstichting op! F.W.M.B., die bezig was met een diefstal uit het wijnpak huis van de Prijs-Slag te Sas van Gent. De man had op dat moment voor ruim 800 gulden aan drank gestolen. Verder bleek bij het verhoor dat hij ook wilde inbreken in de le vensmiddelenafdeling van de Prijs-Slag en in het „Delta centrum". De Sassenaar blijft voorlopig onder arrest. VLISSINGEN - Naar aan leiding van een grote inbraak op de Olau-Line te Vlissingen in de nacht van 20 op 21 juli j .1. heeft J.I.V. een volledige be kentenis afgelegd. V. verblijft momenteel in het Huis van Bewaring te Rotterdam voor een ander strafbaar feit. Tij dens een der verhoren heeft hij deze inbraak bekend. Er is een bedrag van 18.000 gulden aan buitenlands geld teruggevon den. Tevens bekende hij zijn aandeel in een postzegeldief stal op een hulppostkantoor te Vlissingen die enige tijd gele den is gepleegd. Alle kinderen kregen als her innering een t-shirt met daar op afgedrukt de naam van het milieu-project. Onder algeme ne vrolijkheid trok wethouder De Graag als eerste zo'n felge kleurd kledingstuk aan. Als onderdeel van het project hield de gemeentereiniging verder open huis. De prijswinnaars van de milieuactie zijn: Prinses Bea- trixschool: 1. Karen de Mees ter, 2. Michael Visser, 3. Vrank van Westen. De Poeljeugd: 1. Chantal van Riesen, 2. Sonja de Laat, 3. Lian Meijaard. Prof. Kohnstammschool: 1. Sylvia de Kubber, 2. Ronald van Eijkeren. Kloetingeschool: 1. Paul Bachet, 2. Yvonne Blommaard, 3. Eric van Kleu nen. Prinses Christinaschool: 1. Heieen Vogel, 2. Joacky de Vos. H. v.d. Veen-school: 1. André van Paassen, 2. Marcel Vlaming. Jan Ligthartschool: 1. Carla Eikenhout, 2. Heieen van Zaltbommel. Prinses Ire- neschool: 1. Ad Straub, 2. Jaap Wouterse, 3. Margreet Smit, 4. Leon Zweedijk. Jan Blanx- school: 1. Olaf Nahon, 2. Karin de Jonge. Anne Frankschool: 1. Martin Imanse, 2. Jan Blok. Stamperiusschool: 1. Maaike Grootjans, 2. Marcel Tazelaar. Koelmanschool: 1. Rianne de Witte, 2. Peter van Westen, 3. Jacco Fierloos, 4. Carla Tim merman. Chr. Ichtusschool: 1. Gerrie Kloosterman, 2. Marga van Strien. Caspar Berseschool: 1. Conny v.d. Vloet, 2. Harry Heijblok. Schengehof: I. Sa rah Radema, 2. Roedi West- strate. Prinses Wilhelmina- school: 1. Jacky Goossen, 2. Jolanda Westplate. C. Holt kampschool: 1. Sylvia de Baut, 2. Radjoe Koedan-Pandau. Het binnenhof: 1. Riny Bergman, 2. Ursula Willeboer, 3. René Fokke, 4. Perry Wedding. Prinses Margrietschool: 1. Rianne van Belzen, 2. Michel v.d. Hill. O.L.S. Kattendijke: 1. Petra Priester, 2. Carina Weststrate, 3. Annemarie Smit. O.L.S. De Bellefleur: 1. Rinie Dijkema, 2. Gerben Pol derdijk, 3. Boudewijn Bone bakker. Gelukwensen van de wethouder voor enkele prijswinnaars van het milieuproject „Help Goes schoon te houden". Wethouder De Graag reikt aan de vertegenwoordigers van de C. Holtkampschool, die het beste milieuproject hadden gemaakt, de „gouden bezem" uit. GOES - „Nog steeds is het zo, dat hulp niet altijd op het juiste moment komt." Dit ei voorzitster mevr. A. de Jonge- Jansen van de vereniging van Ouders van Geestelijk Gehan dicapten, afdeling Noord- en Zuid-Beveland deze week tij dens de ledenvergadering in Goes. De begeleiding van gezinnen met een geestelijk gehandicapt kind geeft nog steeds proble men, hoewel de oudervereni ging al ruim 25 jaar actief is. Daarom gaat de Bevelandse afdeling zich deze winter extra verdiepen in het onderwerp gezinsbegeleiding. Er zal een werkgroep voor worden opge richt. Het bestuur van de afde ling denkt volgens mevr. De (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - De pro vinciale en de gemeentelijke overheden wacht een zware taak bij de decentralisatie van het welzijnsbeleid. De conse quenties ervan worden nog on voldoende beseft. Dit zei gede puteerde A. van Geesbergen gisteravond tot de Zeeuwse Jeugdraad, waarvan hij na acht jaar lidmaatschap af scheid nam. Met het oog op deze toe komstige situatie gaf hij de Zeeuwse Jeugdraad dringend in overweging, niet te lang stil te blijven staan bij de struc tuuraspecten, waarop ook de raad zou moeten inspelen, maar snel met concrete advie zen aan het provinciaal be stuur te komen ten bate van de Zeeuwse jeugd. Zonder dat de gedeputeerde de discussies daarover had bij gewoond, bleken zijn woorden in te spelen op het gevoelen van de raad naar aanleiding van de bespreking van de nota crite ria-ontwikkeling provinciaal jeugdwerk in Zeeland. Deze nota van de jeugdraad geeft een aanzet tot een eigen pro vinciaal jeugdbeleid en zal aangeboden worden aan onder andere het provinciaal be stuur. Uit de discussies in de raad kwam onder meer naar voren, dat men zich nog nader zal moeten bezinnen op de wij ze waarop de belangen van de Zeeuwse jeugd zo sterk moge lijk naar voren kunnen worden gebracht. De heer Th. Baert wees er onder meer op, dat veel groepen in de Zeeuwse sa menleving bij de provincie zullen aankloppen om hun belangen sterk te bepleiten. Het onderhavige rapport al leen achtte hij niet voldoende om voor de Zeeuwse jeugd het nodige uit het vuur te slepen. De jeugdraad kon zich ove rigens unaniem verenigen met de aanbevelingen in het rap port. De Zeeuwse Jeugdraad be sloot gisteravond verder na te gaan op welke wijze ze kan in haken op de actie „Zeeland helpt Ruanda". De centrale coördinator van deze Zeeuwse ontwikkelingshulpactie, de heer C. Bachofner, gaf ter ver gadering een nadere toelich ting op het project. Begin vol gend jaar krijgen alle Zeeuwse inwoners een folder in de bus. Er zal ook een zogeheten loop actie op touw worden gezet, waarbij deelnemers een spon sor zoeken die een bepaald be drag betaalt voor de actie per afgelegde kilometer. De Zeeuwse scholen hebben in tussen allemaal voor hun leer lingen een spaarpotje van Afrikaans fabrikaat ontvan gen, dat tezijnertijd vol moet worden ingeleverd. De actie blijkt volgens de centrale coördinator beslist aan te slaan. De Zeeuwse Jeugdraad gaat bekijken of ze een actie onder de oudere jeugd in Zee land op touw kan zetten in de tweede helft van volgend jaar. Jonge dan vooral aan gezins begeleiding. Er zal een werk groep voor worden opgericht. Het bestuur van de afdeling denkt volgens mevr. De Jonge dan vooral aan gezinsbegelei ding in een zeer vroeg satdium. Het zou zo moeten worden, dat deskundigen de gezinnen met een gehandicapt kind in een vroeg stadium thuis bezoeken om de gezinnen te leren met het gehandicapte kind om te gaan. Dit moet het begin worden van de begeleiding en de hulpver lening. Een ander onderwerp, waaraan de vereniging deze winter speciaal aandacht en studie wil wijden, is de spelo- theek. Bij alle ouders, aldus mevr. De Jonge, staat de vrije tijdsbesteding hoog genoteerd. In Zeeland is de wijze waarop aan die vrijetijdsbesteding door geestelijk gehandicapten gestalte wordt gegeven, nogal verschillend. In sommige re gio's bestaat daarvoor een aparte vereniging, in andere regio's nemen de gehandicap ten gewoon deel aan de be staande club- en buurthuis werk. „We willen eens bestu deren hoe het overal georga niseerd is en wat we van elkaar kunnen leren", aldus mevr. De Jonge. In dit verband noemde ze ook de spelotheek, waar af gestemd speelgoed geleend kan worden. Er blijkt nog steeds een drempel te bestaan voor de spelotheek. Het ver enigingsbestuur vraagt zich darx ook af of de spelotheek niet thuis gebracht zou moeten worden, waardoor tevens ook weer de gezinsbegeleiding en de hulpverlening in een vroege fase op gang kan komen- Mevr. De Jonge deelde de vergadering tenslotte onder meer mee, dat er grote vorde ringen gemaakt worden met de oprichting van een nieuw ge zinsvervangend tehuis. van de naderende decentrali satie in het welzijnswerk. Terwijl de gemeentebestu ren van de betrokken gemeen ten Borssele, Reimerswaal, Kapelle, Kortgene en Wissen- kerke al instemmend gerea geerd hebben op het project, waren de aanwezige instellin gen en verenigingen nogal sceptisch. De vraag werd meerdere malen gesteld wat er zal gebeuren wanneer het par ticuliere initiatief nee zegt te gen het proefproject. De heer Eveleens, vormingswerker in de provincie Zeeland, zei: „Als de gemeenten niet meedoen dan doen zich straks toch de zelfde vragen voor. De ge meenten zullen een welzijns- plan moeten maken, hoe dan ook". De heer J. Nieuwenhuy- se, die als wethouder van de gemeente Reimerswaal de ver gadering voorzat, zei: „On danks dat Goes te kennen heeft gegeven niet mee te doen, pro beren we de bestaande inter gemeentelijke regelingen te behouden. De heer Risseeuw, voorzitter van de ambtelijke werkgroep, die als adviseur van de gemeentebesturen moet optreden, noemde enkele van de regionale instellingen die voor het merendeel vanuit Goes opereren: open school, muziekschool, sociaal centrum en een Goes museum. Temid den van de vele onduidelijkhe den werd één ding wel helder. De gemeentebesturen zullen een welzijnsplan moeten ma ken en via hearings en andere door CRM voorgeschreven eerste procedures het particu lier initiatief horen over hun wensen en behoeften. Na verloop van de vergade ring was een aantal verenigin gen toch bereid om in principe in te stemmen met deelname aan het proefproject, dit vooral onder het motto dat het project in zijn algemeenheid een nieuw proces kan zijn en dat het een bestuurlijk experiment is om ervaringen optedoen.De heer J. Nieuwenhuyse rondde de vergadering af met de woorden „Misschien bent u wat overvallen door dit proef project maar we moeten CRM nu eenmaal snel antwoorden en doen we dit niet, dan komen we niet aan de bak". Wanneer de gemeenteraden deze maand hun fiat geven aan deelname (Borsele en Kapelle hebben dit al gedaan) dan zal de ambtelij ke werkgroep CRM adviseren en voor januari het definiteive besluit nemen om Zuid-Beve land aan te wijzen als een van de vier regio's waar het proef project zal starten. Het project verschaft de deelnemers in ider geval de mogelijkheid om met een subsidie van 50.000 gulden van het Rijk tot een welzijns plan te komen. De gemeenten zullen zelf ongeveer eenzelfde bedrag bij elkaar moeten zien te brengen, hetgeen neerkomt op 1 gulden per inwoner. Hier volgen de uitstegen ven de trek king der 41ste tranche 1978 van de na tionale loterij die woensdag te Ger gerde berg en plaatehad. Flnalaa/wlnnan: Fnale O, 36100 - 50.000, 482020 - 1.000 000 602720 - 15.000.000,9030 - 5.000,81140 - 50.000, 2880 - 5.000. Flnala 1: 01 - 800, 28161 - 100.000, 643261 -1.000.000,1091 -10.000,27591 - 50.000. Flnala 2:02 - 800,84102 -100.000,202 - 2.000, 95202 - 100.000, 6402 - 5.000, 9602 - 5.000, 41222 - 50.000, 8922 - 5 000, 687932 - 1 000.000, 7442 - 5.000, 661642 -1.000.000, 3852 -10.000.4952 - 10.000, 4562 - 5.000, 240182 - 1.000.000, 4182 - 5.000.682 -1.000, 7982 -10.000 Flnala3:3433 - 5.000,71853-100.000. 90063 - 50.000, 66373 - 50.000, 49283 - 100.000, 545093 - 1.000.000 Flnala 4: 543944 - 1.000.000, 874 - 1.000. Flnala 5: 5 - 600, 330405 - 1.000.000, 356415 - 1.000.000, 52325 - 50.000, 55 - 800,44365 -100.000,97195 - 50.000,895 - 1.000. Finale 6: 344316 - 1.000.000, 61416 - 50.000,01426 - 50.000,6536 - 5.000,956 - 1 000. 17866 - 100.000, 186576 - 1.000.000,1386 - 5.000, 35486 - 100.000, 377486 -1.000.000,39486 - 50.000,196 - 1.000, 296- 1.000. Flnala 7: 94817 100.000, 1137 - 10.000, 347 - 2.000, 00847 - 50.000. Flnala 8: 5108 - 10.000, 28958 - 100.000, 421078 - 1.000.000, 590378 - 1.000.000. Flnala 9: 277509 - 1.000.000, 9019 5.000, 29139 - 50.000, 55459 - 50.000, 07179 - 50.000,86279 -100.000,46899 - 100.000. Da 50 biljetten dia In dezelfde orde al da cl|lers, behalve een, van hetwlnnend nummer van het superhoog lot van 15.000.000 (rank benederen, winnen elk 30.000 frank.: 602700, 602710. 602020, 602120, 602220. 602320, 602420, 602520, 602620, 600720, 601720, 102720. 202720, 302720, 402720, 502720, 612720, 622720, 632720, 642720, 652720, 662720, 672720, 682720, 692720, 603720, 604720, 605720, 606720, 607720, 608720, 609720, 602820, 602920, 602730, 602740, 602750, 602760, 602770, 602780, 602790, 60721602722, 602723, 602724, 602725, 602726, 602727, 602728, 602729. Volgende trekking: trekking van de 42ste tranche 1978-woensdag 18oktober - Quiévrain.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 25